Papyri.info

sign in

p.lond.6.1912 = HGV P.Lond. 6 1912 = Trismegistos 16850 = LDAB 16850DDbDP transcription: p.lond.6.1912 [xml]

AD 41 Philadelphia

1
Λούκιος Αἰμίλλιος Ῥῆκτος λέγει·
ἐπειδὴ τῇ ἀναγνώσει τῆς ἱ̣εροτάτης(*)
καὶ εὐεργετικωτάτης ἰς(*) τὴν πόλειν(*)
ἐπιστολῆς πᾶσα ἡ πόλεις(*) παρατυχεῖν
5οὐκ ἠδυνηθην(*) διὰ τὸ̣ π̣λ̣ῆ̣θος αὐτῆς,
ἀνανκαῖον(*) ἡγησάμην ἐκθεῖναι
τὴν ἐπιστολὴν ἵνα κατʼ ἄνδρα ἕκαστον
ἀναγεινοσκων(*) αὐτὴν τή̣ν τε μεγαλιό̣τητ\α/(*)
τοῦ θεοῦ ἡμῶν Καίσαρος θαυμάσητε
10καὶ τῇ πρὸς τὴν πόλε̣ιν(*) ⟦ομοια⟧ εὐνοίᾳ
χάριν ἔχητε. (ἔτους) β Τιβερίου Κλαυδίου
Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος,
μηνὸς Νέου Σεβαστο(ῦ) ιδ.
2
Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικὸς Αὐτοκράτωρ ἀρχιιερεὺς(*)
15μέγειστος(*) δημαρχικῆς ἐξουσίας ὕπατος ἀποδεδιγμένος(*) Ἀλεξανδρέων
τῇ πόλει χαίρειν. Τιβέριος Κλαύδιος Βάρβιλλος, Ἀπολλώνις Ἀρτεμιδώρου,
Χαιρήμων Λεονίδου(*), Μᾶρκος Ἰούλιος Ἀσκληπιάδης, Γάιος Ἰούλιος Διονύσιο(ς),
Τιβέριος Κλαύδιος Φανίας, Πασίων Ποτάμωνος, Διονύσιος Σ̣αββ̣ί̣ωνος(*)
Τιβέριος Κλαύδις Ἀπολλώνις Ἀρίστονος, Γάιος Ἰούλιος Ἀπολλ̣ώνιος, Ἑρμαίσκος(*)
20Ἀπολλωνίου, ὑ(*) πρέσβεις ὑμῶν, ἀναδόντες μοι τὸ ψήφισμα πολλὰ περὶ
τῆς πόλεως διεξῆλθον, ὑπαγόμενοί μοι δῆλον πρὸς τὴν ε̣ἰς ἡμᾶς(*)
εὔνοιαν ἣν ἐκ πολλῶν χρόνων, εὖ εἴστε(*), παρʼ ἐμοὶ τεταμιευμένη̣ν̣(*) ε̣  ̣
εἴχεται(*), φύσει μὲν εὐσεβεῖς περὶ τοὺς Σεβαστοὺς ὑπάρχοντες(*), ὡς
ἐκ πολλῶν μοι γέγονε γνόριμον(*), ἐξερέτως(*) δὲ περὶ τὸν ἐμὸν
25οἶκον καὶ σπουδάσαντες καὶ σπουδασθέντος(*), ὧν εἵνα(*) τὸ τελευ-
ταῖον εἴπωι(*) παρεὶς τὰ ἄλλα μέγειστός(*) ἐστιν μάρτυς οὗμὸς(*) ἀδελφὸς
Γερμανικὸς Καῖσ̣α̣ρ γνησιωτέραις ὑμᾶς φωναῖς προσαγορεύσας·
διόπερ ἡδέως προσεδεξάμην(*) τὰς δοθείσας ὑφʼ ἡμῶν(*) μοι τιμὰς
καίπερ οὐκ ὢν πρὸς τὰ τοιαῦτα {ρ} ῥαίδιος(*). καὶ προ͂τα(*) μὲν Σεβαστὴν
30ὑμεῖν(*) ἄγειν ἐπιτρέπωι(*) τὴν ἐμὴν γενεθλείαν(*) ὃν τρόπον αὐτοὶ προ-
είρησθαι(*), τὰς τὲ(*) ἑκατασ\σ/ταχοῦ(*) τῶν ἀνδριάντων ἀναστάσεις
ἐμοῦ τε καὶ τοῦ γένους μου ποιήσασθε(*) συνχωρῶι(*)· ἐγὼ ὁρῶι(*) γὰρ
<ὅτι> πάντῃ μνημεῖα τῆς ἡμετέρας(*) εὐσεβείας εἰ̣ς̣ τ̣ὸ̣ν ἐμὸν οἶκον
ὑδροσασθαι(*) σπουδασαται(*). τῶν δὲ̣ δυο̣ῖ̣ν χρυ[σῶ]ν ἀνδρ̣ι̣ά̣ν̣των(*)
35ὁ μὲν Κλαυδιαν̣ῆ̣ς Εἰρήνης Σεβασ̣τῆς γεν̣ό̣[με]ν̣ο̣ς ὥ̣σ̣περ ὑπέθετο
καὶ προσελειπάρ̣η[σ]ε̣ν̣(*) \ὁ/ ⟦  ̣⟧ ἐμοὶ τιμ[ι]ώτ̣α̣τ̣ο̣ς̣ Βάρβιλ̣λ̣ο̣ς ἀρνουμένου
μου διὰ τὸ φορτ̣ι̣κ̣ό̣τ̣ε̣[ρο]ς(*) δ[οκ]ε̣ῖ[ν], ἐ̣π̣εὶ(*) Ῥώ̣μ̣η̣ς ἀνατεθήσεται,
3
ὁ δὲ ἕτερος ὃν τρόπον ὑμεῖς ἀξιοῦτε πομπεύσει ταῖς ἐπονύμαις(*)
ἡμέραις παρʼ ὑμῖν· συνπομπευέτωι(*) δὲ ⟦και αυ⟧ αὐτῶι καὶ δίφρος
40ᾧ βούλεσθαι(*) κόσμωι ἠσκημένος. εὐῆθες δʼ ἴσσως(*) τοσαύτας
προσ[ι]έμενον τειμὰς(*) ἀρνήσασθαι φυλὴν Κλαυδιανὰν(*) καταδῖξαι(*)
ἄλση · τε(*) κατὰ νομὸν παρεῖναι τῆς Αἰγύπ<τ>ου· διόπερ καὶ ταῦτά ⟦ημι̣ν̣⟧
θʼ ὑμεῖν(*) ἐπιτρέπωι(*), εἰ̣ δ̣ὲ̣ βούλεσθαι(*) καὶ Οὐειτρασίου(*) Πολείωνος(*)
τοῦ ἐμοῦ ἐπιτρόπου τοὺς ἐφίππους ἀνδριάντας ἀναστήσατε. τῶν δὲ(*)
45τετραπώλων ἀναστάσε̣[ι]ς <ἃς περὶ τὰς εἰσ>βολὰς τῆς χώρας ἀφιδρῦσέ(*) μοι βούλεσθαι(*)
συνχωρῶι(*) τὸ μὲν περ̣ὶ̣ τὴν Ταπόσιριν καλουμένην τῆς Λιβύης
τὸ δὲ περὶ Φάρον τῆς Ἀλεξανδ̣ρε̣ίας τρίτον δὲ περὶ Πηλούσιον
τῆς Αἰγύπ<τ>ου στῆσαι, ἀρχιιερέα(*) δʼ ἐμὸν καὶ ναῶν κατασκευὰς
παρετοῦμε(*), οὔτε φορτι̣κὸς τοῖς κατʼ ἐμαυτὸν ἀνθρόποις(*)
50βουλόμενος εἶναι τὰ ἱ̣ε̣ρ̣ὰ δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα μόνοις τοῖς θεοῖς
ἐξέρετα(*) ὑπὸ τοῦ παντὸς αἰῶνος ἀποδεδόσθαι κρίν[ω]ν.
περὶ δὲ τῶν αἰτηθ̣έ̣ν̣των ἃ παρʼ ἐμοῦ λαβεῖν ἐσπουδάκα-
τε οὕτως γεινώσκωι(*)· ἅπασι τοῖς ἐφηβευκώσει(*) ἄχρει(*) τῆς
ἐμῆς ἡγεμονείας(*) βαί⟦βον⟧βαιον(*) διαφυλάσσωι(*) τὴν Ἀλεξανδρέων
55πολειτείαν(*) ἐπὶ τοῖς τῆς πόλεως τειμείοις(*) κ̣α̣ὶ̣ φ̣ι̣λανθρόποις(*)
πᾶσει(*) πλὴν εἰ μή τινε̣ς ὑπῆλθον ὑμᾶς ὡς ἐ̣γ δ̣ού̣λ̣ων
γ[ε]γ̣ονότες ἐφηβεῦ\σαι̣/⟦  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣⟧, καὶ τὰ ἄλλα δὲ οὐχ ἧσσον εἶ̣ν̣α̣ι βούλομε(*)
β̣έ̣βαια πάνθʼ ὅσα ὑμεῖν(*) ἐχαρίσθη ὑπό τε τῶν π̣ρ̣ὸ ἐμοῦ ἡγεμόνων
καὶ τῶν βασιλέων καὶ τῶν ἐπάρχων, ὡς καὶ [ὁ] θεὸς Σεβαστὸς ἐβεβαίωσε.
4
60τοὺς δὲ νεοκόρους(*) τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ναοῦ ὅς ἐστ̣ι̣ν τοῦ θεοῦ
Σεβαστοῦ κληροτοὺς(*) εἶναι βούλομε(*) καθὰ καὶ ὑ(*) ἐν Κανόπωι(*)
τοῦ αὐτοῦ θεοῦ Σεβαστοῦ κληροῦνται. ὑπὲρ δὲ τοῦ τὰς πολει-
τεικάς(*) ἀρχὰς τριετῖ̣ς(*) εἶναι καὶ πάν<υ> ἐμοὶ ⟦υ⟧ καλῶς βεβουλεῦσθαι
δοκεῖται(*), ὑ(*) γὰρ <ἄρ>χοντες φώβωι(*) τοῦ δώσειν εὐθύνας ὧν κακῶς
65ἦρξαν μετριώτεροι ἡμεῖν(*) προσενεκθήσονται(*) τὸ̣ν̣ ἐ̣ν ταῖς
ἀρχαῖς χρόνον. περὶ δὲ τῆς βουλῆς ὅ τι μέν ποτε σύνηθες
ὑμ̣εῖν(*) ἐπὶ τῶν ἀρχαίων βασιλέων οὐκ ἔχωι(*) λέγειν, ὅτι δὲ ἐπὶ τῶν
πρὸ ἐμοῦ Σεβαστῶν οὐκ εἴχεται(*) σαφῶς οἴδατε. καινοῦ δὴ
πράγματος νῦν προ͂των(*) καταβαλλομένου ὅπερ ἄδηλον εἰ συνοί-
70σει(*) τῇ πόλει καὶ τοῖς ἐμοῖς πράγμασει(*) ἔγραψα Αἰμιλλίωι(*) Ῥήκτωι
διασκέψασθαι καὶ δηλῶσέ(*) μοι εἴ ται(*) καὶ συνείστασθαι(*) τὴν ἀρχὴν δεῖ,
τόν τε τρόπον, εἴπερ ἄρα συνάγειν(*) δέυ(*), καθʼ ὃν γενήσεται τοῦτο.
τῆς δὲ πρὸς Ἰουδαίους ταραχῆς καὶ στάσεως μᾶλλον δʼ εἰ χρὴ τὸ ἀλη̣θὲς
εἰπεῖν τοῦ πολέμου πότεροι μὲν αἴτιοι κατέστησαν καίπερ
75ἐξ ἀντικαταστάσεως πολλὰ τῶν ἡμετέρων(*) πρέσβεων
φιλοτειμηθέντων(*) καὶ μάλιστα Διονυσίου τοῦ Θέων[ο]ς ὅμως
οὐκ ἐβουλήθην ἀκριβῶς ἐξελένξαι(*), ταμιευόμενος ἐμ̣αυτῶι
κατὰ τῶν πάλειν(*) ἀρξαμένων ὀργὴν ἀμεταμέλητον·
ἁπλῶς δὲ προσαγορεύωι(*) ὅτι ἂν μὴ καταπαύσηται(*) τὴν ὀλέ-
80θριον(*) ὀργὴν ταύτην κατʼ ἀλλήλων αὐθάδιον ἐγβιασθήσομαι
δῖξαι(*) ὗόν(*) ἐστιν ἡγεμὼν φιλάνθροπος(*) εἰς ὀργὴν δικαίαν μεταβεβλη-
μένος. διόπερ ἔτι καὶ νῦν διαμαρτύρομε(*) εἵνα(*) Ἀλεξανδρεῖς μὲν
πραέως καὶ φιλανθρόπως(*) προσφέροντε(*) Ἰουδαίος(*) τοῖς
τὴν αὐτὴν πόλειν(*) ἐκ πολλῶν χρόνων οἰκοῦσει(*)
5
85καὶ μηδὲν τῶν πρὸς θρησκείαν(*) αὐτοῖς νενομισμένων
τοῦ θεοῦ λοιμένωνται(*) ἀλλὰ ἐῶσιν αὐτοὺς τοῖς ἔθεσιν
χρῆσθαι ὗς(*) καὶ ἐπὶ τοῦ θεοῦ Σεβαστοῦ, ἅπερ καὶ ἐγὼι(*)
διακούσας ἀμφοτέρων ἐβεβαίωσα· καὶ Ἰουδέοις(*) δὲ
ἄντικρυς κελεύωι(*) μηδὲν πλήωι(*) ὧν πρότερον
90ἔσχον περιεργάζεσθαι μηδὲ ὥσπερ ἐν δυσεὶ(*) πόλεσειν(*) κα-
τοικοῦντας δύο πρεσβείας ἐκπέμπειν τοῦ λοιποῦ,
(*) μὴ πρότερόν ποτε ἐπράκθη(*), μηδὲ ἐπισπαί̣ρ̣ε̣ιν
γυμνασιαρχικοῖς ἢ κοσμητικοῖς ἀγῶσει(*),
καρπουμένους μὲν τὰ οἰκῖα(*) ἀπολάοντας(*) δὲ
95ἐν ἀλλοτρίᾳ πόλει περιουσίας ἁπάντων(*) ἀγαθῶν,
μηδὲ ἐπάγεσθαι ἢ προσείεσθαι(*) ἀπὸ Συρίας ἢ Αἰγύπ<τ>ου
καταπλέοντας Ἰουδαίους ἐξ οὗ μείζονας ὑπονοίας
ἀνανκασθήσομε(*) λαμβάνειν· εἰ δὲ(*) μή, πάντα
τρόπον αὐτοὺς ἐπεξελεύσομαι καθάπερ κοινήν
100τεινα(*) τῆς οἰκουμένης νόσον ἐξεγείροντας. ἐὰν
τούτων ἀποστάντες ἀμφότεροι μετὰ πρα̣ότητος
καὶ φιλανθροπείας(*) τῆς πρὸς ἀλλήλους ζῆν ἐθελήσητε
καὶ ἐγὼι(*) πρόνοιαν τῆς πόλεως ποήσομαι(*) τὴν ἀνατατωι(*)
καθάπερ ἐκ προγόνων οἰκίας(*) ὑμῖν(*) ὑπαρχούσης(*).
105Βαρβίλλωι τῶι ἐμῶι ἑτέρωι(*) μαρτυρῶι(*) ἀεὶ πρόνοια[ν]
ἡμῶν(*) παρʼ ἐμοὶ ποιουμένωι, ὃς καὶ νῦν πάσηι φιλο-
τειμείᾳ(*) περὶ των(*) ἀγο͂να(*) τὸν ὑπὲρ ὑμῶν κέχρ[ητε](*),
καὶ Τιβερίωι Κλαυδίωι Ἀρχιβίωι τῶι ἐμῶι ἑτέ[ρωι](*).
ἔρρωσθαι(*).

Apparatus


^ 1.2. l. ἱερωτάτης
^ 1.3. l. εἰς
^ 1.3. l. πόλιν
^ 1.4. l. πόλις
^ 1.5. l. ἠδυνήθη
^ 1.6. l. ἀναγκαῖον
^ 1.8. l. ἀναγινώσκοντες
^ 1.8. l. μεγαλειότητα
^ 1.10. l. πόλιν
^ 2.14. l. ἀρχιερεὺς
^ 2.15. l. μέγιστος
^ 2.15. l. ἀποδεδειγμένος
^ 2.17. l. Λεωνίδου
^ 2.18. corr. ex σ̣αμβ̣ι̣ωνοσ
^ 2.19. corr. ex ερμαικοσ
^ 2.20. l. οἱ
^ 2.21. l. ὑμᾶς
^ 2.22. l. ἴστε
^ 2.22. corr. ex το̣ταμιευμενη̣ν̣
^ 2.23. l. εἴχετε
^ 2.23. corr. ex υπαρχοντασ
^ 2.24. l. γνώριμον
^ 2.24. l. ἐξαιρέτως
^ 2.25. corr. ex
^ 2.25. l. σπουδασθέντες
^ 2.25. l. ἵνα
^ 2.26. l. εἴπω
^ 2.26. l. μέγιστός
^ 2.26. l. ὁ ἐμὸς
^ 2.28. corr. ex προσεδαξαμην
^ 2.28. l. ὑμῶν
^ 2.29. l. ῥᾴδιος
^ 2.29. l. πρῶτα
^ 2.30. l. ὑμῖν
^ 2.30. l. ἐπιτρέπω
^ 2.30. l. γενεθλίαν
^ 2.30-31. l. προ |είρησθε
^ 2.31. l. δὲ
^ 2.31. l. ἑκασταχοῦ
^ 2.32. l. ποιήσασθαι
^ 2.32. l. συγχωρῶ
^ 2.32. l. ὁρῶ
^ 2.33. l. ὑμετέρας
^ 2.34. l. ἱδρύσασθαι
^ 2.34. l. <ἐ>σπουδάσατε
^ 2.34. corr. ex
^ 2.36. l. προσελιπάρησεν
^ 2.37. l. φορτικώτερος
^ 2.37. l. ἐπὶ
^ 3.38. l. ἐπωνύμοις
^ 3.39. l. συμπομπευέτω
^ 3.40. l. βούλεσθε
^ 3.40. l. ἴσως
^ 3.41. l. τιμὰς
^ 3.41. l. Κλαυδιανὴν
^ 3.41. l. καταδεῖξαι
^ 3.42. · papyrus
^ 3.42. l. δὲ
^ 3.43. l. ὑμῖν
^ 3.43. l. ἐπιτρέπω
^ 3.43. corr. ex
^ 3.43. l. βούλεσθε
^ 3.43. l. Οὐιτρασίου
^ 3.43. l. Πωλλίωνος
^ 3.44. corr. ex τε
^ 3.45. corr. ex
^ 3.45. l. ἀφιδρῦσαί
^ 3.45. l. βούλεσθε
^ 3.46. l. συγχωρῶ
^ 3.48. l. ἀρχιερέα
^ 3.49. l. παραιτοῦμαι
^ 3.49. l. ἀνθρώποις
^ 3.51. l. ἐξαίρετα
^ 3.53. l. γινώσκω
^ 3.53. l. ἐφηβευκόσι
^ 3.53. l. ἄχρι
^ 3.54. l. ἡγεμονίας
^ 3.54. l. βέ⟦βον⟧βαιον
^ 3.54. l. διαφυλάσσω
^ 3.55. l. πολιτείαν
^ 3.55. l. τιμίοις
^ 3.55. l. φιλανθρώποις
^ 3.56. l. πᾶσι
^ 3.57. l. βούλομαι
^ 3.58. l. ὑμῖν
^ 4.60. l. νεωκόρους
^ 4.61. l. κληρωτοὺς
^ 4.61. l. βούλομαι
^ 4.61. l. οἱ
^ 4.61. l. Κανώπωι
^ 4.62-63. l. πολι |τικάς
^ 4.63. l. τριετεῖς
^ 4.64. l. δοκεῖτε
^ 4.64. l. οἱ
^ 4.64. l. φόβωι
^ 4.65. l. ὑμῖν
^ 4.65. l. προσενεχθήσονται
^ 4.67. l. ὑμῖν
^ 4.67. l. ἔχω
^ 4.68. l. εἴχετε
^ 4.69. l. πρῶτον
^ 4.69. corr. ex
^ 4.70. l. πράγμασι
^ 4.70. corr. ex αιμιλλεωι
^ 4.71. l. δηλῶσαί
^ 4.71. l. τε
^ 4.71. l. συνίστασθαι
^ 4.72. corr. ex ιυναγειν
^ 4.72. l. δέοι
^ 4.75. l. ὑμετέρων
^ 4.76. l. φιλοτιμηθέντων
^ 4.77. l. ἐξελέγξαι
^ 4.78. l. πάλιν
^ 4.79. l. προσαγορεύω
^ 4.79. l. καταπαύσητε
^ 4.79. corr. ex
^ 4.81. l. δεῖξαι
^ 4.81. l. οἷόν
^ 4.81. l. φιλάνθρωπος
^ 4.82. l. διαμαρτύρομαι
^ 4.82. l. ἵνα
^ 4.83. l. φιλανθρώπως
^ 4.83. l. προσφέρωνται
^ 4.83. l. Ἰουδαίο<ι>ς
^ 4.84. l. πόλιν
^ 4.84. l. οἰκοῦσι
^ 5.85. corr. ex θρηικειαν
^ 5.86. l. λυμαίνωνται
^ 5.87. l. οἷς
^ 5.87. l. ἐγὼ
^ 5.88. l. Ἰουδαίοις
^ 5.89. l. κελεύω
^ 5.89. l. πλήω
^ 5.90. l. δυσὶ
^ 5.90. l. πόλεσιν
^ 5.92. l. ὃ
^ 5.92. l. ἐπράχθη
^ 5.93. l. ἀγῶσι
^ 5.94. l. οἰκεῖα
^ 5.94. l. ἀπολαύοντας
^ 5.95. corr. ex
^ 5.96. l. προσίεσθαι
^ 5.98. l. ἀναγκασθήσομαι
^ 5.98. corr. ex με
^ 5.100. l. τινα
^ 5.102. l. φιλανθρωπίας
^ 5.103. l. ἐγὼ
^ 5.103. l. \ποιήσομαι/
^ 5.103. corr. ex
^ 5.103. l. ἀνωτάτω
^ 5.104. l. οἰκείας
^ 5.104. corr. ex
^ 5.104. l. ἡμῖν
^ 5.104. corr. ex υπαρχουσασ
^ 5.105. l. ἑταίρωι
^ 5.105. l. μαρτυρῶ
^ 5.106. l. ὑμῶν
^ 5.106-107. l. φιλο |τιμίᾳ
^ 5.107. l. τὸν
^ 5.107. l. ἀγῶνα
^ 5.107. l. κέχρ[ηται]
^ 5.108. l. ἑταίρωι
^ 5.109. l. ἔρρωσθε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.