Papyri.info

sign in

p.lond.6.1914 = HGV P.Lond. 6 1914 = Trismegistos 16852DDbDP transcription: p.lond.6.1914 [xml]

AD 335? Kynopolite

r,ctr
τῷ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ ἄπα Παιηοῦ καὶ Παταβεὶ(*)τ πρεσβυτέροις Κ̣α̣λ̣’λιστος ἐν
κ(υρί)ῳ θ(ε)ῷ χαίρειν. γινόσκιν(*) ὑμᾶς θέλομεν τὰ πραχθέντα ἐνταῦθα
πράγματα· ἐξάφινα γὰρ ἠκούσατε τὰ(*) ἐπάθαμεν ἐν τῇ νυκτὶ ἐκίνῃ(*) ἐν τῇ οἰκίᾳ Ἡρα-
κλέου τοῦ κομενταρησίου(*). εἰσὶν γὰρ καί τινες ἀδελφοὶ ἐκ τῶν ἐλ[θ]όν̣των πρὸς ὑ(*)μᾶς
5μεθʼ ἡμῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ δύνονται καὶ αὐτοὶ τὰ πραχθέντα [ὑ]μ̣ῖν ἀναγῖλαι(*). μετὰ
γὰρ τὴν ἡμέραν ἐκινη(*) ἐν τῇ τρετράδι(*) καὶ εἰκάζι(*) τοῦ Παχ[ὼ]ν μηνὸς Ἰ(*)σὰκ
ὁ ἐπίσκοπος ἀπὸ Λητοῦς ἦλθεν πρὸς Ἡραείσκον ἐν Ἀλεξα[νδρ]ίᾳ, καὶ ἠθέλησεν
γεύσασθαι μετὰ τοῦ ἐπισκόπου ἐν τῇ παρεμβολῇ. ἀκούσαν[τε]ς οὖν οἱ διαφέρον-
τες Ἀθανασίου καὶ ἤλθασιν φέροντες μεθʼ ἑαυτῶν στρατιότας(*) τοῦ δουκὸς καὶ τῆς
10παρεμβολῆς, οἰνόμενοι(*) ἤλθασιν ὥρᾳ ἐνάτῃ συνκλίσαντες(*) τὴν [π]αρεμβολὴν βουλομε(*)
καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς πιάσαι. ἀκούσαντες οὖν τινὲς στρατιο͂ται(*) [ο]ἱ̣ ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ
φόβον θεοῦ ἔχοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ἦρκαν αὐτοὺς καὶ ἔκρυψαν ἐν ταῖς κέλ’λαις ἐν τῇ παρεμβολῇ.
καὶ ἐκίνων(*) μὴ εὑρεθέντων ἐγβάντων αὐτῶν εὗραν τέσσαρες(*) ἀδελφοὺς ἐρχομένους ἐν τῇ πα-
ρεμβολῇ, καὶ κατακόψαντες αὐτοὺς καὶ ἑμαρώεις(*)
15ποιησάμενοι ὥστε αὐτοὺς κινδυνεῦσαι καὶ ἐξεβαλαν(*)
αὐτοῦ ἔξω τῆς Νικοπώλεως(*). καὶ μετὰ <τὸ> τούτους ἐγβαλῖν(*) ἀπήλθασιν πάλιν ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ
Ἡλίου ἐν τῇ μονῇ ἐν ᾗ ἠσὶν(*) ἐπιξενούμενοι οἱ ἀδελφοὶ καὶ πιάσαντες ἄλ’λους πέντη(*) ἐκῖ(*) εἰξαν(*)
αὐτοὺς ἐν τῇ παρεμβολῇ ὀψίας, καὶ συνκλίσαντες(*) αὐτοὺς μέχρις τοῦ τ̣[ὸ]ν̣ πραιπόσιτον προερθῖν(*)
ἐν τοῖς ’ σίγνοις τὸ πρὸς πρ̣ο̣ε̣ὶ(*) καὶ λαβὼν αὐτοὺς ὁ πραιπόσιτος καὶ ὁ̣ σ̣κρίβας καὶ αὐτοὺς ἐκέλευ-
20σεν ἐγβληθῆναι ἐκτὸς τῆς Νικοπόλεως· καὶ τὸν μονάριν Ἡρακλίδην̣ δύ[σα]ντες(*) καὶ ὑβρίσαντες
ἐνέτιλαν(*) τῷ αὐτῷ ἐπαπιλούμενοι(*), ὅτι κατὰ ποίαν ἐτίαν(*) τοὺς μ[ο]ναχ̣οὺς(*) τῶν Μελιτιανῶν
ἤασας(*) ἐν τῇ μωνῇ(*); καὶ ἄλ’λον ἀδελφὸν Ἄμ’μωνα ὄντα ἐν τῇ παρεμβ[ο]λ̣ῇ [κ]αὶ αὐτὸν ὑποδεχόμενον
τοὺς ἀδελφοὺς συνέκλισαν(*) ἐν τῇ παρεμβολῇ, παρήγιλαν(*) δὲ αὐτοῦ(*) ὥστε μὴ ὑποδέχεσθαι αὐ-
τὸν μοναχοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. ἄλλος γὰρ ἀδελφὸς οὐκ ἔστιν ἰ(*)(*) μὴ ο̣ὗ̣[τοι οἱ] δ̣ύ̣ο ὑποδέχομενοι τοὺς
25ἀδελφούς· ἐποίησαν αὐτοὺς διλανθῆναι(*). θλιβόμεθα οὖν πάνυ διε̣ι̣ρ̣[γμέ]νοι ὑπὸ αὐτῶν κατὰ τό-
πον. ἐπιλοιπούμεθα(*) οὖν {ουν} ὅτι οὐκ ἐπιτρέπουσιν ἡμῖν πρὸς τ̣[ὸν] πάπαν Ἡραείσκον ἀπελθῖν(*)
καὶ ἐπισκέψασθαι αὐτόν. ἐν τῇ νυκτὶ γὰρ ἐν ᾗ ὑβρίσθησαν οἱ ἀδελφοὶ ὁ πραι[π]όσιτος τῶν στρατιοτῶν(*) ἔπεμ-
σεν(*) φάσιν τῷ ἐπισκόπῳ λέγων ὅτι ἡμάρτησα καὶ ἐπαρυνήθην(*) ἐν τῇ ν̣υ̣κτὶ ὅτι τοὺς ἀδελφοὺς
ὕβρισα. ἐποίησεν δὲ καὶ ἀγάπην ἐν ἐκίνῃ(*) τῇ ’ ᾑμέρᾳ Ἑλ’λην ὢν δ[ιὰ] τ̣ὸ̣ ἁμάρτημα ὃ ἐποίησεν.
r,ms
Ἀθανάσιος δὲ μεγάλως ἀθυμῖ(*) καὶ αὐτὸς παρέχι(*) ἡμῖν κάματ̣ον διὰ τὰ γραφώμενα(*) καὶ τὰς
30φάσις(*) τὰς ἐρχομένας αὐτ̣[ῷ] ἀ̣[πὸ] ἔξωθεν, ἐπιδὴ(*) ὁ β[α]σ̣ιλεὺς Μακάριον εὑρὼν ἔξω ἐν ’ τῷ
κομιδά[τῳ](*) [- ca.15 -]υρῳ γράψας [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ανυ̣ο̣υς ὅτι δήσας αὐτὸν κα̣ὶ̣   ̣επ̣ι
  ̣α ἀπ̣ο   ̣[- ca.16 -]α̣ ἵ(*)να α̣ὐ̣[το   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣εσ̣τ̣αι. ἀπελθόντων οὖν Ἀρχελά-
ου τοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ μ̣ετὰ Ἀθαν[ασίου το]ῦ υ(*)ἱου Καπίτωνος,
v
βουλόμενοι ἀποσπάσε(*) Μακάριον, ἡ φάσις οὖν ἀπε͂λθη̣ν(*) πρὸς ἄπα Ἰωάν’νην ἐν Ἀντιοχίᾳ·
35ἦλθεν καὶ πιάσας αὐτοὺς κατέσχεν αὐτούς, ἐπιδὴ(*) ἐπὶ συκοφαντίᾳ καὶ δινὰ(*) ἦσαν γράψαν-
τες κατὰ Ἡραείσκου, καὶ αὐτὸς Ἀρχέλαος τὰ γάμ’ματα(*) ἦρκεν ἔξω. ὁ θεὸς οὖν ἐποίησεν
καὶ τοὺς τρῖς(*) ἔξω καὶ̣ ἔχ̣ι(*) ἔξω. τοῦ̣τʼ οὖν ἤκουσεν Ἀθανάσιος ὅτι Ἀρχέλαος
συνεσχέθη, πάνυ ἀθυμε̣ῖ Ἀθανάσιος. πολλαχῶς οὖν ἦλθαν ἐπὶ
αὐτὸν καὶ μέχρις νῦν οὐκ ἀπεδήμησεν· ἐνεβάλο̣το(*) δ[ὲ] τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ θα-
40λάσ’σῃ ὡς αὐτοῦ ἀπωδημοῦντος(*), καὶ πάλιν εἰς δεύτερον ἤνεκεν(*) τὰ σκ̣εύ̣η
ἀπὸ τοῦ πλοίου, μὴ βουλόμενο̣ς̣ ἀ̣[π]ο̣δ̣η̣μ̣ῆ̣[σ]α̣[ι]   ̣  ̣  ̣  ̣ψ̣α̣ι̣  ̣  ̣ ἔ̣γ̣ρ̣[α]ψ̣α̣ ε̣ἵ̣ν̣α(*)
γνοῖται(*) ἐν ποίᾳ θλίψι(*) ἐ̣σ̣μ̣έ̣ν· ἤ̣ν̣εκεν(*) γὰρ ἐ̣π̣ί̣σ̣κ̣ο̣π̣ο̣ν̣ τῆς κάτω χώρας
καὶ συνέκλισεν(*) αὐτὸν ἐν τῷ μακέλ’λῳ, καὶ πρε̣σ̣βύ̣τ̣ε̣ρο̣ν̣ τῶν αὐτῶν μερῶν
συνέκλισεν(*) καὶ αὐτὸν ἐν τῷ ἀπλικίτῳ καὶ διάκωνα(*) ἐν τῇ μεγίστῃ φοιλακῇ(*), καὶ μέχρις
45τῆς ὀγδόης καὶ εἰκάδος τοῦ Παχὼν(*) μηνὸς καὶ Ἡραείσκος συνκεκλισμέ-
νος(*) ἐστὶν ἐν τῇ παρεμβολῇ εὐχαριστῶ μὲν τῷ δεσπότῃ θεῷ ὅτι ἐπαύθησαν ἑ(*) πλη-
γαὶ ἃς εἶχεν καὶ ἐπὶ τῇ εὑδόμῃ(*) καὶ εἰκάδι ἐποίησεν ἐπισκόπους ἕπτα ἀποδη-
μῆσαι· Ἔ̣μ̣ις καὶ Πέτρος εἰς αὐτούς ἐστιν, υἱὸς Τουβέστις. μὴ ἀ̣μ̣ελήσηται(*) οὖν
περὶ ἡμῶν, ἀδελφοί, ἐπιδὴ(*) τὰ ψωμία ἀφῆκαν ὀπίσω, ἵ(*)να διὰ τὸν ἐπίσκοπον μή-
50πως ἔξω ἀρθῇ ἵ(*)ν̣α τ̣υ̣ρῇ(*) αὐτὰ μετʼ αὐτοῦ. ἐγὼ γὰρ ἀγοράζων ἄρτους εἰς δια-
τροφὴν ἠγώρασα(*) ἀρτάβην σίτου (ταλάντων) ιδ. ἐπὰν οὖν εὕρηται(*) εἰδήμωνα(*) ἀπο-
στίλατέ(*) μοι ὀλίγα ψωμία. ἀσπάζομε(*) τὸν πατέραν(*) μου Πρα̣υ̣ο̣ῦν(*) καὶ πάντας τοὺς
ἀδελφοὺς τοὺς ὄντας μετʼ αὐτοῦ καὶ Θέονα τὸν διάκωνα(*) Σαπρίωνα καὶ Ὡρίωνα
καὶ Παπνούτιν καὶ ἄπα Σαρμάτην καὶ Παώμιν καὶ Πιὸρ καὶ Εὐδαίμωνα καὶ ἄπα Τρύφωνα
55καὶ Γερόντιον καὶ ἄπα Ἱ(*)έ̣ρακαν(*) καὶ ἄπα Ἑλε̣ν̣ᾶν καὶ ἄπα Ἁ̣ρ̣η̣οῦν καὶ ἄπα Πιὰμ καὶ Κορνήλιν
καὶ Πισάτιν καὶ Κολλοῦθον(*) καὶ Ἰ(*)ωσὴπ καὶ τὰ παιδία αὐτοῦ καὶ Φίνες. μὴ ἀμελήσῃς οὖν,
πάτηρ(*), ἀποστῖλαι(*) πρὸς Ψαε̣ῖν ἀπὸ Τερὸτ ἕνεκεν τῆς ἀρτάβης τοῦ σίτου, καὶ ποίησον
Τουᾶν ἀπὸ Ταμούρω ἵ(*)να καὶ αὐτὸς ἀπέλθῃ εἰς Ταμούρω ἕνεκεν τῆς ἀρτάβης τοῦ σίτου·
(*) ἡμέραι γάρ εἰσιν τοῦ λαβῖν(*) αὐτοὺς αὐτάς. ἀσπάζομε(*) Παῦλον τὸν ἀναγνώστην καὶ ἄπα
60Ἠλιν(*) καὶ Ἀνουβᾶν μέγαν καὶ Ἀ̣ν̣ουβᾶν μικρὸν καὶ Παμούτιν καὶ Τιτ̣ο̣ύην καὶ τὰ παιδία αὐτοῦ καὶ Ὃρ
ἀπὸ Τουμνακὼ̣ν̣ καὶ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς μετʼ αὐτοῦ καὶ Παπνούτιν καὶ Λεο-
νίδην τὸν ἀδελφὸν α̣[ὐ]τ̣[οῦ] καὶ τὸν ἀδελφὸν τὸν ἄλ’λον τὸν μετʼ αὐτῶν.
(perpendicular)
ἄ̣[πα Παιηοῦ καὶ Παταβεὶτ π(αρὰ)] Καλίστου(*).

Apparatus


^ r,ctr.1. παταβεϊτ papyrus
^ r,ctr.1. κ̣α̣λ̣’λιστοσ papyrus
^ r,ctr.2. l. γινώσκειν
^ r,ctr.3. l. ἃ
^ r,ctr.3. l. ἐκείνῃ
^ r,ctr.4. l. κο<μ>μενταρησίου
^ r,ctr.4. ϋμασ papyrus
^ r,ctr.5. l. ἀναγ<γ>εῖλαι
^ r,ctr.6. l. ἐκείνη<ν>
^ r,ctr.6. l. τετράδι
^ r,ctr.6. l. εἰκάδι
^ r,ctr.6. ϊσακ papyrus
^ r,ctr.9. l. στρατιώτας
^ r,ctr.10. l. οἰνώμενοι
^ r,ctr.10. l. συγκλείσαντες
^ r,ctr.10. l. βουλόμε<νοι>
^ r,ctr.11. l. στρατιῶται
^ r,ctr.12. κελ’λαισ papyrus
^ r,ctr.13. l. ἐκείνων
^ r,ctr.13. l. τέσσαρας
^ r,ctr.14. l. αἱμαρρόεις
^ r,ctr.15. l. ἐξέβαλο
^ r,ctr.16. l. Νικοπόλεως
^ r,ctr.16. l. ἐκβαλεῖν
^ r,ctr.17. l. εἰσὶν
^ r,ctr.17. αλ’λουσ papyrus
^ r,ctr.17. l. πέντε
^ r,ctr.17. l. ἐκεῖ
^ r,ctr.17. l. εἶ<ρ>ξαν
^ r,ctr.18. l. συγκλείσαντες
^ r,ctr.18. l. προελθεῖν
^ r,ctr.19. ’ papyrus
^ r,ctr.19. corr. ex
^ r,ctr.19. l. πρωὶ
^ r,ctr.20. l. δήσαντες
^ r,ctr.21. l. ἐνέτειλαν
^ r,ctr.21. l. ἐπαπειλούμενοι
^ r,ctr.21. l. αἰτίαν
^ r,ctr.21. corr. ex μ[ο]ναχ̣ι̣σ
^ r,ctr.22. l. εἴασας
^ r,ctr.22. l. μονῇ
^ r,ctr.22. αλ’λον papyrus
^ r,ctr.22. αμ’μωνα papyrus
^ r,ctr.23. l. συνέκλεισαν
^ r,ctr.23. l. παρήγ<γ>ειλαν
^ r,ctr.23. l. αὐτῷ
^ r,ctr.24. l. εἰ : ϊ papyrus
^ r,ctr.25. l. δειλανθῆναι
^ r,ctr.26. l. ἐπιλυπούμεθα
^ r,ctr.26. l. ἀπελθεῖν
^ r,ctr.27. l. στρατιωτῶν
^ r,ctr.27-28. l. ἔπεμ |ψεν
^ r,ctr.28. l. ἐπαρῳνήθην
^ r,ctr.29. l. ἐκείνῃ
^ r,ctr.29. ’ papyrus
^ r,ctr.29. ελ’λην papyrus
^ r,ms.29. l. ἀθυμεῖ
^ r,ms.29. l. παρέχει
^ r,ms.29. l. γραφόμενα
^ r,ms.30. l. φάσεις
^ r,ms.30. l. ἐπειδὴ
^ r,ms.30. ’ papyrus
^ r,ms.31. l. κομιτάτῳ
^ r,ms.32. ϊνα papyrus
^ r,ms.33. ϋιου papyrus
^ v.34. l. ἀποσπάσαι
^ v.34. l. ἀπῆλθεν
^ v.34. ιωαν’νην papyrus
^ v.35. l. ἐπειδὴ
^ v.35. l. δεινὰ
^ v.36. l. γ<ρ>άμματα : γαμ’ματα papyrus
^ v.37. l. τρεῖς
^ v.37. l. ἔχει
^ v.39. l. ἐνεβάλετο
^ v.39-40. |40λασ’ση papyrus
^ v.40. l. ἀποδημοῦντος
^ v.40. l. ἤνε<γ>κεν
^ v.41. l. ἵνα
^ v.42. l. γνοῖτε
^ v.42. l. θλίψει
^ v.42. l. ἤνε<γ>κεν
^ v.43. l. συνέκλεισεν
^ v.43. μακελ’λω papyrus
^ v.44. l. συνέκλεισεν
^ v.44. l. διάκονα
^ v.44. l. φυλακῇ
^ v.45. corr. ex ποχων
^ v.45. corr. ex
^ v.45-46. l. συγκεκλεισμέ |νος
^ v.46. l. αἱ
^ v.47. l. ἑβδόμῃ
^ v.48. l. ἀμελήσητε
^ v.49. l. ἐπειδὴ
^ v.49. ϊνα papyrus
^ v.50. ϊν̣α papyrus
^ v.50. l. τηρῇ
^ v.51. l. ἠγόρασα
^ v.51. l. εὕρητε
^ v.51. l. εἰδήμονα
^ v.51-52. l. ἀπο |στείλατέ
^ v.52. l. ἀσπάζομαι
^ v.52. l. πατέρα
^ v.52. corr. ex πρα̣υ̣κ̣υν
^ v.53. l. διάκονα
^ v.55. l. Ἱέρακα : ϊε̣ρακαν papyrus
^ v.56. corr. ex κοπλουθον
^ v.56. ϊωσηπ papyrus
^ v.57. l. πάτερ
^ v.57. l. ἀποστεῖλαι
^ v.58. ϊνα papyrus
^ v.59. l. αἱ
^ v.59. l. λαβεῖν
^ v.59. l. ἀσπάζομαι
^ v.60. l. Ἠλί<α>ν
^ v.62. αλ’λον papyrus
^ v.63. l. Κα<λ>λίστου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.