Papyri.info

sign in

p.lond.7.1980dupl = HGV P.Lond. 7 1980 = Trismegistos 1543DDbDP transcription: p.lond.7.1980dupl [xml]

252 BC Philadelphia
[Reprinted from: .] PLond7,1981

[προ]σ̣ά̣ν̣γ̣[ελμ]α̣ Κολλ̣ο̣ύ̣θ̣[ηι κωμο-]
γρα̣μ̣μ̣α̣τ̣ε̣ῖ̣ Ἀμμω̣ν̣ι̣ά̣δ̣[ος πα-]
ρὰ τῶν γε̣ω̣ργῶν̣ [τῶν ἐξ Ἀμμω-]
ν̣ι̣ά̣δος ὧν̣ κατεμ̣ε̣τρήθη ὁ σπό-
5[ρος αὐ]τ̣ῶν̣ τοῖς πεσ̣ζοῖς(*). ἀδικού-
[μεθα] ὑπὸ Νέστου κ̣[α]ὶ̣ [Τορρίμμου]
[καὶ] Ζ̣ήνω̣[νο]ς, ὄ̣ντ̣[ες κριταὶ αὐ-]
τοὶ καὶ τὴν γῆν ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ ἀφέιρ̣η̣[ν-]
τα[ι](*). βουλ̣ο̣μένων̣ [γὰ]ρ̣ [τῶν ]πεσζ-
10ῶν(*) ἐ̣γδ̣[οῦ]ν̣αι(*) ἡμῖν τὴν γῆν
[τοῖς γε]ω̣ργ[ο]ῖ̣[ς] τ̣οῖς κα̣τ̣εσπαρκ̣ό̣-
[σιν ἵνα μὴ ἀ]ν̣ασο̣βη̣θ̣ῶ̣μ̣ε̣ν
[ὄντες γεωργοὶ α]ν ἐμποδίσ̣-
[αντες{γὰρ}Νέστο]ς̣ κ̣[αὶ Το]ρ̣ρ̣ί̣μ̣-
15[μας καὶ Ζ]ή̣ν̣ω̣ν̣ ἐ̣ξ̣ειλή̣φ̣[ασιν]
[τὴν γῆ]ν̣. ἐ̣πεὶ δὲ τ̣ὴν γ̣[ῆν παρ-
έιρενται](*)[ ἡμῶ]ν̣, ἀ̣ξ̣ι̣ο̣ῦ̣μ̣ε̣ν̣ τ̣ὸ̣[ν]
[σπόρον] ἡ̣μ̣ῖν ἀ̣ποδοθῆναι
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣τ̣ὰ τὴν σύν-
20κ̣ρ̣ι̣σ̣ι̣ν. γ̣ε̣γ̣ρ̣ά̣φ̣α̣μ̣ε̣ν̣ οὖ̣ν̣ σ̣ο̣ι̣ ἵ̣[νʼ]
εἰδῆ\ι/ς, διότι ἐκχ̣[ωρήσομεν ἀδικού-]
μενοι, καὶ Φιλίσ̣κ̣[ου γράψαντος τοῦ]
οἰκονόμου πε̣ρ̣ὶ̣ ἡ[μῶν ἐπιθεωρη-]
σιν(*) (ἔτους(?)) λ̣γ, Χ̣[οί]α̣[χ κα].

Apparatus


^ 5. l. πεζοῖς
^ 8-9. l. ἀφήιρη[ν] |ται
^ 9-10. l. [πεζ] |[ῶν]
^ 10. l. ἐκδ[οῦ]ναι
^ 16-17. l. [παρ] |[ήιρηνται]
^ 23-24. l. [ἐπιθεωρή] |σειν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.