Papyri.info

sign in

p.louvre.2.121 = HGV P.Louvre 2 121 = Trismegistos 88787DDbDP transcription: p.louvre.2.121 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? lines⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣μι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ιος Σόι(*)τος μη(τρὸς) Τ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]εστος καὶ Πελώι(*)ος Βήκιος [  ̣]ε̣[  ̣  ̣]  ̣οσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιος Σαραπάμμωνος μ  ̣θ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υχιος καὶ Πεβῆτος Ἁτρῆτ̣[ος]   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Πανιρ̣άνιος Πετβῆτος μη(τρὸς) Ταοννώ̣[φρεως ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ευτοσ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ χαίρε̣ι̣ν̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
13[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ Νείλῳ τῷ χωματεπείκτῃ πα̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣νοθ̣ε̣ν̣κ̣ι̣κρεως ⁦ vac. ? ⁩ διαφέροντος α̣κ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀναβληθέ̣ντος̣ὑ(*)φ’ ὑμῶν ἐντάξαν̣τ̣[ες ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ο̣ καὶ ἐν τῇὑ(*)μ̣ε̣τέ̣ρᾳ \τάξει/ κεῖσθαι κ̣αὶ γνω-
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣νηκοντα  ̣[  ̣]  ̣ι  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] σ̣τ̣ρα̣τ̣ηγῷ ἤτο̣ι̣ ἐ̣ξάκτ̣ο̣ρι Ἑρμοπ̣ο̣λ̣είτ̣ο̣υ̣   ̣  ̣  ̣ ἡμῶν τῶν
[⁦ -ca.?- ⁩] ὁ̣μολ̣ο̣γ̣ο̣ῦ̣μ̣ε̣ν̣ ὀ̣μνύντες τὸν θ̣εῖον κ̣αὶ σ̣ε̣β̣άσμιο̣[ν ὅρκον]
20[τῶν τὰ πάν]τ̣α̣ νικ̣ών̣τ̣ω̣ν̣ δεσποτῶν ἡμῶν Αὐγούστου καὶ̣
[Καίσαρος ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣σθαι τ̣ω̣να  ̣ρ  ̣τ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣αιμη  ̣ο  ̣  ̣ε  ̣ν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣[  ̣]υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣]  ̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αισ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣νο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 5. σοϊτοσ papyrus
^ 6. πελωϊοσ papyrus
^ 15. έ̣ντος̣ϋφ’ papyrus
^ 16. τηϋμ̣ε̣τε̣ρα papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.