Papyri.info

sign in

p.mert.2.65 = HGV P.Merton 2 65 = Trismegistos 11915DDbDP transcription: p.mert.2.65 [xml]

AD119 Narmouthis

Ἀ̣π̣ολλωνίδῃ στρατηγῷ
Ἀρ̣σ̣ινοΐτου Πολέ̣μ̣ω(νος) μερίδος
παρὰ Πανεσνεῦτο(ς) τοῦ Σοκονω(πέως)
γερδίου τῶν ἀπὸ̣ Ναρμούθεως
5τῇ κϛ τοῦ Χοιάχ(*) μηνὸς
τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους πορευο-
μενον(*) μου τὴν δημοσίαν
πλατεῖαν εἰσαπ̣ήμτησέν(*)
μοι Ἁρυώτης μητρὸς
10Ταή̣σ̣εως τῆς̣ Ἁρυ̣ώ̣τ̣ο̣υ̣ φ  ̣μ̣  ̣\/
τῆ[ς] κώμης καὶ Φαήτρην̣
Φαήρους καὶ Παούστην Σοκονω(πέως)
καὶ Πατερμοῦθιν Ἄμβ̣ριος,
ο̣ἱ̣ τ̣έ̣[σσ]α̣ρ̣ε̣ς α̣θ̣ε̣μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
15αλλ̣[  ̣]  ̣ τ̣ωπ̣α̣   ̣  ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣π̣ο̣ι̣ω̣
ἔδησ̣α̣ν̣ μ[ο]ι τ̣ο̣υ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣θ  ̣  ̣κ̣η̣ς̣
καὶ̣ ἀφήρπ̣α̣σ̣α̣ν̣ π̣α̣ρʼ ἐ̣μο̣ῦ̣
ἱ̣μ̣[άτ(?)]ι̣ο̣ν̣ ο̣τ̣α̣ν̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ καὶ
κ̣υ̣[  ̣  ̣]ι̣ν̣ν̣φ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20ἐπι̣δός(*) ὅπ̣ως τ̣ύ̣χω τῶν̣ ἐ̣μ̣ῶ̣(ν)
δι̣[καί]ω(ν).
Π̣[αν]ε̣σνεῦς (ἐτῶν) κϛ̣ ἄσ̣η̣μ̣ο̣ς̣ α  ̣  ̣  ̣  ̣
(ἔτους) τρίτου Αὐτοκράτορος
[Καίσαρος Τραια]νοῦ Ἁδριανοῦ Σεβ̣[αστοῦ].

Apparatus


^ 5. l. Χοιάκ
^ 6-7. l. πορευο|μένου
^ 8. l. εἰσαπήντησέν
^ 20. l. ἐπιδούς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.