Papyri.info

sign in

p.mert.3.101dupl = HGV P.Merton 3 101 = Trismegistos 21324DDbDP transcription: p.mert.3.101dupl [xml]

AD 109 ?
[Reprinted from: .] POxy2,237,8

1
[Σέρουιος Σουλπί]κ̣ε̣[ι]ο̣[ς](*) Σίμιλις
[ἔπαρχος Αἰγ]ύ̣πτ̣[ου] λέγει·
[διαζητοῦντί] μ̣οι̣ μαθῖν(*)
[ἔκ τινος ὑποθέσεω]ς ἐγένε-
5[το τὰς Αἰγυπ]τ̣ί̣[ας] γ̣υναῖ̣-
[κα]ς̣ κατὰ τὰ ἐ̣νχώρια νό-
[μι]μ̣α κατέχιν(*) τὰ ὑπάρχοντα
[τ]ῶ̣ν ἀν̣δρῶν̣ διὰ τῶ̣ν γαμ̣ι-
[κῶ]ν συνγραφῶν ἑαυταῖς τε
10[καὶ] τοῖς τέκνοις, πλιστ̣άκις(*) δὲ
[ἐ]κ̣ τ̣ούτου ἀμφισβη̣τήσε-
[ων] γενομένων̣ ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]αντο ἀγνοῖν(*) ο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ γε-]
[γ]α̣μηκόσι συναλλάσ̣[σοντες]
15[  ̣  ̣ τ]ο̣ύ̣τ̣ῳ τ̣[ῷ] δικαίῳ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]α̣ι τὰ ὑπάρ̣χ̣[οντα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τα]ῖ̣ς γυν̣[αιξὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Traces 2 lines
19-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μ[⁦ -ca.?- ⁩]
κ[⁦ -ca.?- ⁩]
δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10θ[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.1. l. [Σουλπί]κ[ι]ο[ς]
^ 1.3. l. μαθεῖν
^ 1.7. l. κατέχειν
^ 1.10. l. πλειστάκις
^ 1.13. l. ἀγνοεῖν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.