Papyri.info

sign in

p.mert.3.105 = HGV P.Merton 3 105 Z. 17 - 34 = P.Merton 3 105 Z. 10 - 16 = P.Merton 3 105 Z. 1 - 9 = Trismegistos 11942DDbDP transcription: p.mert.3.105 [xml]

AD 164 Tebtynis

ἔτους πέμ̣π̣[του Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου]
Σεβαστοῦ κα̣ὶ̣ Α̣[ὐ]τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣[τορος Καίσαρος Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου]
Σεβασ̣τοῦ μηνὸ̣ς Ἁδρια̣νοῦ̣ vac. ? ἐν Τεπτύνει τ̣ῆ̣ς̣ [Πολέμωνος]
μερίδος τοῦ Ἀρσινοε[ίτ]ο̣υ ν[ο]μοῦ. ὁμολ[ο]γεῖ [Τ]αο̣ρσενοῦφις Εὐτυχ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5φεως μητρὸς Ἡραί̣(*)τ̣ος ἀπὸ κώμης Τεπτύν̣[εως ὡς] ἐ̣[τῶ]ν ἑ̣βδ̣[ομήκοντα   ̣  ̣  ̣  ̣ οὐ-]
λὴ ὑ(*)πὲρ ὀφρὺν ἀρ̣[ισ]τ̣ερ̣[ὰν] vac. ? συνκ[εχωρη]κ[έ]ν̣α̣ι̣ τ̣ὴ̣ν̣ [ὁμολογο]ῦ̣σαν Τα̣ο̣ρ̣σ̣εν̣ο̣ῦ̣-
φιν μετὰ τὴν ἑαυτῆς τελε̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣ἶν̣α̣ι̣ ἑ̣α̣υ̣[τῆς κ]λ̣ηρονόμους [τὰ γε]γ̣ονότα αὐτῇ
ἐκ τοῦ γενομένου καὶ μ[ετηαλλα]χ̣ότο̣ς αὐ̣τ̣[ῇ ἀν]δρὸ̣ς Ποιήρε̣[ως   ̣]ο̣υ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τέκνα Ἀπύγχειν καὶ
10(hand 2) ὁ̣μ̣(ολογεῖ) Ἡρακλᾶ̣ς Ἥρωνο(ς) τοῦ̣ Ἥρ̣ωνο̣ς̣
Ἰσιδώ̣ρῳ Πρωτᾶ το̣ῦ̣ Σ̣αρα̣[πί]ω̣ν̣ο(ς) (μητρὸς)
Ἡροῦς (ὡς ἐτῶν) ν ἀσή̣(μῳ)
ἔχειν φερνὴ(ν) ἐ̣π̣ὶ τῇ αὐτο(ῦ)
θυγατ(ρὶ) Ἡρακλε̣ίᾳ̣ μ̣ητ(ρὸς)
15Ἡραείτ̣(ος) Traces
  ̣  ̣  ̣υ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣
vac. ?
ὁμ(ολογεῖ) Πολυδ̣εύκη(ς) Π̣αβο̣ῦτο(ς) το̣ῦ
Ἑρμοῦς̣ ἀπὸ Συριακῆς
(ὡς ἐτῶν) μβ ἄση(μος) σ̣ι  ̣  ̣ Ἡρώ-
20δῃ Ἁρπάλ̣ο̣υ (ὡς ἐτῶν) λ̣β ἀσή(μῳ)
ἔχειν π(αρʼ αὐτοῦ) χρῆ̣(σιν) ἀ̣ρ̣γ(υρίου) (δραχμῶν) ξδ καὶ
ἀντὶ τούτων καὶ τ̣όκων αὐτῶν
ἐπάναγκο(ν) πα̣ρέ̣ξασθ(*)(αι) τὸν
ἑαυτοῦ υἱὸν Π̣ιμην πα-
25μένοντα(*) τ̣ῷ Ἡρώδῃ
ἐπὶ μῆνας̣ δ ἀ̣π̣ὸ̣ Μεχεὶρ
μ̣ηνὸ(ς) το(ῦ) ἐνεσ̣τ̣[ῶτ(ος)] ε̣ ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣
ἐπιτελο̣ῦ̣ντ̣α̣ Traces
τε̣χη̣πτ  ̣[- ca.10 -]
30ὑ̣πὸ τοῦ πατ̣[ρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τὰ ὑπ̣ὲ̣ρ α̣ὐ̣[τοῦ δημόσια πάντα ]
ἐὰν ποιή̣σ̣η̣τ̣α̣[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπὶ]
τὰς ἴσας π[αρέξεσθαι αὐτὸν]
με̣τὰ τὸ̣ν̣ χ̣ρ̣[όνον]

Apparatus


^ 5. ηραϊτ̣οσ papyrus
^ 6. ϋπερ papyrus
^ 23. l. παρέξεσθ
^ 24-25. l. πα<ρα>|μένοντα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.