Papyri.info

sign in

p.mert.3.112 = HGV P.Merton 3 112 = Trismegistos 28789DDbDP transcription: p.mert.3.112 [xml]

IIspc ?

[Γαειανὸς τῷ ἀδ]ελφῷ Ἐλπιδηφόρῳ χαί̣[ρειν.]
[πρὸ μὲν πάντ]ω̣ν ε̣ὔχομαί σε ὑ(*)γειαίνε[ιν](*) [καὶ]
[τὸ προσκύν]η̣μά σου ποιῶ παρὰ τῷ κυρί[ῳ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[καὶ τοῖς συννά]οις θηοῖς(*). ἔγ̣ραψά σοι δεδ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[- ca.10 -] κ̣αὶ ἐνετειλάμην σοι χάρει̣[ν](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 - σ]ὺ̣ πέμψῃς πόκους ἐρέ[ω]ν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 - σ]π̣ουδαίου ὡς εἰδὼς̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] τ̣αῦ̣τα πέμπις(*). καὶ δεῖ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴ]ν̣ τ̣ειμήν(*) μοι αὐτῶν· γράψον [δέ μοι]
10[- ca.10 -] σπουδῆς σου. καταφρονή̣[σας μου]
[γράψαι] ἠμ̣έλησας̣, τοῦτο δὲ δεύτερον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄ]δ̣ελ̣φ̣ε, σαπρῶ̣ς π̣οιεῖς γράφων π̣[ρὸς τὴν]
[μητέ]ρα· ἠὰν(*) δέ τει(*) σὺ θέλῃς ἐμο<ὶ> γράφ[ε   ̣  ̣  ̣  ̣]
[καὶ αὐ]τ̣ῇ μεταδείδω(*). ἠὰν(*) γὰρ καὶ τον̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ οὐ καλῶς αὐτῇ χρᾶσαι ἐπεὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α̣δε̣ς σφυρείδιον̣(*) τ̣ρ̣αγη̣μ̣[άτων   ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ν̣ ἐλαίου, ἠὰν(*) δέ̣ μ̣οι π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣]εικ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣μ  ̣  ̣[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣δες̣ η̣[- ca.20 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
20[Ἐ]λπιδηφό☓☓☓☓☓ρῳ παρὰ Γαειαν̣οῦ̣ τ̣[οῦ] ἀ̣δελφοῦ

Apparatus


^ 2. l. ὑγιαίνε[ιν] : ϋγειαινε[ιν] papyrus
^ 4. l. θεοῖς
^ 5. l. χάρι[ν]
^ 8. l. πέμπεις
^ 9. l. τιμήν
^ 13. l. ἐὰν
^ 13. l. τι
^ 14. l. μεταδίδω
^ 14. l. ἐὰν
^ 16. l. σφυρίδιον
^ 17. l. ἐὰν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.