Papyri.info

sign in

p.mert.3.114 = HGV P.Merton 3 114 = Trismegistos 28791DDbDP transcription: p.mert.3.114 [xml]

IIspc Arsinoite

v
[Ἀχι]λ̣λᾶς Σα̣ρ̣α̣[π]ι̣ά̣δι κ̣αὶ̣
Θ̣ερμού̣θ̣ε̣ι̣ [χ]α̣ίρ̣ε̣[ι]ν.
vac. ?
καὶ χ̣ω̣ρὶς τ̣οῦ γράφει̣ν̣ με
οἶμα̣ι καὶ ὑ(*)μᾶς πεφρον-
5τικέ̣ναι τῶν ἱ(*)ματίων
μου̣ [ἐ]γβάντων τῶν
τ̣οῦ πατρός μου, εἰδό-
τες(*) μου τὴν προαίρε-
σιν ὡς αἰσθ̣ανομέ-
10νῳ ποιοῦσαι(*). ὥστε
οὖν γρά[φ]ω ὑ(*)μ̣εῖν(*) ὅ-
πως ἐνε̣ργ̣οῦσαι αὐ-
τὰ λε̣ί̣αν(*)(*)σχνοτέ-
ραν κρόκην ποιήση-
15ται(*) αὐτά· ἐπειδὴ γὰρ
εὗρον στήμονα πρὸς
(δραχμὰς) η̣ τὸ ἀνʼ εἴκοσι στά-
θμιον καὶ λε̣ί̣αν(*)(*)σ̣-
χνόν. καὶ γ̣ὰ̣ρ ἀγορά-
20ζω ἐκεῖ πορφ̣ύ̣ραν
πρὸς (δραχμὰς) δ τὸν̣ στατῆ̣ρα
ὁλκῆς. ν[  ̣]  ̣θ̣  ̣υ
σαι δὲ αὐτὰ δηλώ-
σατέ μοι κ[αὶ] ὃ δέ-
25ον ἐτὶ(*) πο[ι]ή̣σωι.
vac. ?
ἐρρῶσθαι̣ ὑ(*)μᾶς
εὔχομαι.
r
Σαρα̣πιάδι κα̣ὶ τῇ ☓ μητρὶ ἀπὸ Ἀχιλλᾶ

Apparatus


^ v.4. ϋμασ papyrus
^ v.5. ϊματιων papyrus
^ v.7-8. l. εἰδυ|ίας
^ v.10. l. ποιούσας
^ v.11. l. ὑμῖν : ϋμ̣ειν papyrus
^ v.13. l. λίαν
^ v.13. ϊσχνοτε papyrus
^ v.14-15. l. ποιήση|τε
^ v.18. l. λίαν
^ v.18. ϊσ̣ papyrus
^ v.25. l. ἐ<σ>τὶ
^ v.27. ϋμασ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.