Papyri.info

sign in

p.mert.3.121v = HGV P.Merton 3 121 V = Trismegistos 21327DDbDP transcription: p.mert.3.121v [xml]

AD 128/9 ?

v
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣α τ̣[ο]ῦ κα̣ὶ Ἥρωνο̣ς (ὡς ἐτῶν) ο̣ οὐλ(ὴ) [με]τώ(πῳ) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ροσ̣η  ̣  ̣  ̣σ̣  ̣ο  ̣ Ἥ̣ρωνος (ὡς ἐτῶν(?))   ̣ οὐ̣[λ(ὴ)] μετα̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τρο̣θ̣μου̣ς̣ (ὡς ἐτῶν) μβ οὐλ̣(ὴ) γόνατ(ι) ἀρ̣[ιστερῷ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μετὰ κυρίου τ̣οῦ πα  ̣  ̣  ̣  ̣φ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] (ὡς ἐτῶν(?)) οη οὐλ̣(ὴ)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 3 lines

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.