Papyri.info

sign in

p.meyer.25 = HGV P.Meyer 25 = Trismegistos 20206DDbDP transcription: p.meyer.25 [xml]

AD 113 ?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣λ̣[  ̣  ̣  ̣] εν[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
[  ̣]εδε[  ̣] κ̣[  ̣  ̣] υπ̣α̣λ̣η[  ̣  ̣]μ̣[  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣]  ̣
ε̣ἰληφαίνε(*) μ̣ενουσῶ[ν] κ̣[υρίω]ν̣
καὶ ὧν ἔχωμε̣ν πρὸς ἀλ[λή-]
5λους συνγραφῶν \ὡς/ π̣εριέχ̣ο̣υ̣-
σι. ἡ χὶρ(*) ἥδε κυρία ἔστω
ὡν(*) [ἐ]ν δημ[ο]σίῳ κα̣τακε-
χωρισμένη. ἔτου[ς ἑ]κ̣κ̣[αι-]
[δ]εκάτου Αὐτοκράτορο[ς]
10[Καί]σα̣ρος [Νέρ]ο̣υα̣ Τρ̣[αιανοῦ]
[Σεβ]αστοῦ Γε[ρ]μαν̣[ικοῦ]
[Δα]κ̣ικοῦ Παχὼν [  ̣  ̣].
(hand 2) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. l. εἰληφέναι
^ 6. l. χεὶρ
^ 7. l. ὡς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.