Papyri.info

sign in

p.meyer.5 = HGV P.Meyer 5 = Trismegistos 11959DDbDP transcription: p.meyer.5 [xml]

AD 98-117 Arsinoite

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Τ̣ρ̣[α]ι̣[α]νοῦ Κ[αίσαρος τοῦ κυρίου ἄνευ πάσης ὑπερθ(έσεως)]
καὶ εὑρησιλογίας· ἐὰν δ[ὲ] μ̣ὴ̣ [ἀποδῶσιν καθὰ γέγραπται],
ἀποτεισάτωισαν(*) πα̣ραχρῆ̣μα̣ [μεθʼ ἡμιολίας]
καὶ τόκων, τῆς πράξ̣[ε]ως οὔση[ς τῶι] Φιλ̣ίππωι
5ἔκ τε τῶ(ν) ὁμολογούν̣των̣ καὶ ἐ̣κ̣ τῶ(ν) [ὑπ]αρχόντω(ν)
αὐτοῖς πάντων κ[α]θ̣ά̣περ ἐκ δίκη̣ς. σ  ̣φη̣ κυρία \τ/.
——
(hand 2) Δῖος Πε̣τε̣αρίου   ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ Πέ̣ρση̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣ ἐπιγο-
νῆς καὶ ἡ γυνή̣ μ̣ο̣υ̣ Σαρ  ̣  ̣  ̣ια Ἀφροδισίου
Περσίνη μ̣ε[τ]ὰ̣ κυρί̣ου ἐμοῦ ἀλλήλων ἐγ-
10γυων(*) ἰς(*) ἔκτ[ισιν] ὁ̣μ̣ο̣λο̣γοῦμ[εν] ἔχιν(*)
παρὰ Φιλίππο[υ τ]ο̣[ῦ Ἀ]φ̣[ροδι]σίου χ̣ρῆσ̣ι̣ν ἔν-
τοκον ἀργυρίου δραχμ̣ὰ[ς] τεσσ̣αρ̣άκοντα
καὶ τιμὴν δ̣ιὰ χιρὸς(*) πυροῦ ἀρτάβης μι-
ᾶς ἡμίσους μέ̣[τ]ρῳ̣ δρόμων τε̣τ̣ραχο̣υν(*)
15κώ(μης) καὶ ἀποδώσ̣[ομ]ε̣ν̣ ἐν̣ μηνὶ̣ Παοῖνι
τοῦ ἰσιώντος̣(*) [ἔτο]υς καθ̣ὼς πρόκιται(*).
ἔγραψεν ὑπὲρ α̣ὐ̣τῶν Ἡρακλείδης Σω-
τηρίχου διὰ τ̣ὸ μ̣ὴ ἰ̣δ̣έ̣ν̣α̣ι̣(*) αὐτ̣ο̣ὺς
γ̣ράμματα. (hand 3) Φ[ίλιπ]πος Ἀφρο̣[δ]ει[σ]ίο̣υ [γ]ε̣ι̣κο̣(*)
20μυ(*) ἡ ὁμ̣ολογί(α) κα̣θὼς [πρό]κ̣[ειται].
v
(hand 4) ὁμολ(ογία) Δείου καὶ τῆς γυν(αικὸς) πρὸ(ς) Φίλ̣ι̣ππο(ν) δρ(αχμῶν) μ κα[ὶ] πυ(ροῦ) ἀ(ρτάβης) [α 𐅵].

Apparatus


^ r.3. l. ἀποτισάτωσαν
^ r.9-10. l. ἐγ|γύοι
^ r.10. l. εἰς
^ r.10. l. ἔχειν
^ r.13. l. χειρὸς
^ r.14. l. τετραχοιν(ίκῳ)
^ r.16. l. εἰσιόντος
^ r.16. l. [π]ρόκειται
^ r.18. l. εἰδέναι
^ r.19. l. γέγονέν
^ r.20. l. μου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.