Papyri.info

sign in

p.mich.10.583 = HGV P.Mich. 10 583 = Trismegistos 12270 = michigan.apis.1294DDbDP transcription: p.mich.10.583 [xml]

AD 78 Bacchias

ἐπα̣γο(μένων) γ
ἔτους δεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων τρ̣ίτῃ̣ ἐν Β[ακ-]
χιάδει(*) τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ. ὁμολογεῖ Μάρων Ἑρμᾶτος τοῦ Μάρωνος ὡ̣ς̣ ἐ̣τῶν τ̣[εσσα-]
ράκ̣οντα ἑπτὰ οὐλὴ μετώπῳ μέσῳ Ἑρμᾶτει(*) Πτολεμαίου τοῦ Ἀμμωνίου ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα τεσσά̣ρ̣ων οὐλ[ὴ με-]
5τώπῳ μέσῳ πεπρακέναι αὐτῷ κατὰ τήνδε τὴν ὁμολογείαν(*) ταύτην ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπ̣α̣ν̣τ̣α̣ χ̣ρ̣ό[νον]
τὸ [ὑ]πάρχον αὐτῷ τῷ ὁμολογοῦντει(*) Μάρωνι ἐν τῇ προγεγραμμένηι κώμῃ Βακχιάδει(*) μητρικὸν τρίτον μέρος κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣γ̣ο̣ρ[ασ-]
τὸν̣ ἔνατον μέρος, ὥστε εἶναι τρίτον ἔνατον μέρος κοινωνικῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς παλεᾶς(*) συνπεπτωκυ̣ί̣α̣ς̣ ἀ[πὸ]
μέ[ρο]υς, ὅσων ἐστὶν τῶν ὅλων μέτρων καὶ πηχισμῶν, ἐπὶ τοῖς οὖσι ἀρχαίοις θεμελείοις(*) καὶ περιμέτ̣ρ̣ο̣ι̣ς̣ ἐ̣ν [τῇ]
οὔ[σ]ῃ αὐτῶν διαθέσι(*) ὧν γείτωνος(*) πάντων νότου Κατοίτου τοῦ Μενχείους(*) καὶ τῶν μετόχων τόπο̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ[πί τι]
10μέ[ρ]ος κοινὴ εἴσοδος καὶ ἔξοδος εἰς ἣν ἠνυῳγεν(*) θύρα, βορρᾶ ῥύμη βασιλικηι(*), λιβὸς τοῦ προγεγραμμέ̣ν̣ο̣υ̣ Κ̣α̣τ̣ο̣ί̣τ̣[ου]
τοῦ̣ Μενχείους(*) καὶ τῶν μετόχων οἰκία παλεὰ(*), ἀπηλιώτου Ὥρου τοῦ Κατοίτου Βελλείους καὶ τῶ̣ν̣ ἀ̣δ̣[ε]λ̣φ[ῶν]
αὐ[λ]ὴ μεθʼ ἣν οἰκία παλεὰ(*), καὶ ἀπέχιν(*) τὸν ὁμολογοῦντα Μάρωνα παρὰ τοῦ Ἑρμᾶτος τὰς συνπεφωνημένας τ[ῆς] τιμῆς ἀ[ργυ-]
ρίου δραχμὰς ἑκατὸν πασαν(*) ἐκ πλήρους παραχρῆμα διὰ χιρὸς(*) ἐξ οἴκου, καὶ βεβαιώσιν(*) αὐτόν τε τὸν ὁμολογοῦντ̣α̣ Μάρων[α καὶ]
τοὺς παρʼ αὐτοῦ τῷ Ἑρμᾶτει(*) καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ τὰ κατὰ τήνδε τὴν πρᾶσιν ταύτην πεπραμένα πάσῃ βεβαιώσι(*) ἐπὶ τὸ̣ν̣ ἅπαντ[α]
15χρ[ό]ν̣ον καὶ παρέξασθαι(*) αὐτὰ ἀνέπαφα καὶ ἀνανεχύρα̣στα(*) καὶ ἀνεπιδάνιστα(*) καὶ ἀνεξαλλοτρίωτα καὶ κα̣θαρὰ ἀ[πὸ]
δημοσίου τε καὶ ἰδιοτικοῦ(*) ὀφιλήματος(*) καὶ μήτε προυποκείμενα μηδὲ προπεπραμένα ἑτέροις μηδὲ μέρος τ[ρόπῳ ]μη-
[δε]ν̣ε̣ὶ(*) μηδὲ κωλύοντας τὸν πριάμενον Ἑρμᾶν μηδὲ τοὺς παρʼ μεταλημψομένους κυριεύο[ντας καὶ δεσ-]
[πό]ζοντας ὧν ἐώνηται καθὼς π[ρ]όκειται καὶ εἰσοδεύοντας καὶ ἐξοδεύοντας καὶ κατασπῶντας καὶ ἀ[νοικοδο-]
[μο]ῦντας ἐν αὐτοῖς ὡς ἐὰν αἱρῶνται ἔτει(*) πωλοῦντας ὑποτιθέντας ἑτέροις μεταδιοικοῦντας χρω[μένους]
20α[ὐ]των(*) καθʼ ὃν ἐὰν βούλωνται τ[ρ]όπον ἀπαραποδίστως, καὶ πρὸς τὰ προκείμενα μηδένα ἐνκαλέσιν(*) [μηδὲ διαμ-]
φισβητήσιν(*) μηδὲ ἐπελεύσεσθαι ἐπὶ τὸν πριάμενον Ἑρμᾶν μηδὲ ἐπὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ τρόπῳ μηδεν[ὶ παρευρέσει]
μηδεμιᾷ. ὅ τι δʼ ἂν τῶν προγεγραμμένων παρασυνγραφῆι <ὁ> ὁμολογῶν Μάρων ἢ οἱ παρʼ αὐτοῦ ἢ μὴ [βεβαιοῖ ἢ μὴ]
παρέχηται καθὰ γέγραπται, χορὶς(*) τοῦ τὸ ὑπεναντίως ἐπιτελεσθησόμενον ἀκυρα(*) καὶ ἀπρόσδεκτον εἶνα[ι κατὰ πάντα]
τρόπον, ἔτει(*) καὶ ἀποτισάτωι(*) τῷ Ἑρμᾶτει(*) παραχρῆμα τὰ βλαβηι(*) καὶ τὴν τιμὴν διπλῆν καὶ ἐπίτιμον ἄλλας ἀρ[γυρίου δραχμὰς]
25τριακοσίας καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας, καὶ μηδὲν ἧσον(*) ἡ πρᾶσις κυρία ἔστω. ἀμφότεροι οἱ ἐνφερόμενοι οι  ̣[- ca.9 -]
(hand 2) Μάρων Ἑρμᾶτος τοῦ Μάρωνος ὁμολογῶι(*) πεπρακέναι Ἑρμᾶτει(*) Πτολεμαίου τοῦ Ἀμμωνίου κατὰ τή[νδε τὴν ὁμο-]
λογείαν(*) ταύτην ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸ ὑπάρχον μοι μητρικὸν τρίτ[ον μέρος καὶ]
ἀγοραστὸν ἔνατον μέρος ὥστε εἶναι τρίτον ἔνατον μέρος κοινωνικῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς παλαιᾶς συνπε[πτωκυίας]
ἀπὸ μέρους, ὅσων ἐστὶ τῶν ὅλων μέτρων καὶ πηχισμῶν, ἐπὶ τοῖς οὖσι ἀρχαίοις θεμελείοις(*) καὶ περ̣ιμέτρο̣ι̣ς̣ [ἐν τῇ οὔσῃ]
30αὐτῶν διαθέσι(*), ὧν γείτονες πάντων νότου Κατοίτου τοῦ Μενχείους(*) καὶ τῶν μετόχων τόποι κα̣ὶ̣ ἐπὶ τι̣ μ[έρος κοινὴ]
εἴσοδος καὶ ἔξοδος εἰς(*) ἣν ἠνυῳγεν(*) θυραν(*), βοραῖ(*) ῥύμη βασιλεικηι(*), λειβὸς(*) τοῦ προγεγραμμένου Κατοίτ̣ο̣[υ τοῦ [Μενχείους](*)]
καὶ τῶν μετόχων οἰκία παλαιά, ἀπηλειώτου(*) Ὥρου τοῦ Κατοίτου Βελλείους καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐλὴ με̣θ̣ʼ [ἣν οἰκία πα-]
λαιά, καὶ ἀπέχωι(*) τὰς συνπεφωνημένας τῆς τιμῆς ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν πασαν(*) ἐκ πλήρους π̣[αραχρῆμα]
διὰ χιρὸς(*) ἐξ οἴκου καὶ βεβαιώσω τὴν πρᾶσειν(*) πάσῃ βεβαιώσει ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον καθὼς πρόκειται. (hand 3) Ἑρμ̣ᾶ[ς Πτολεμαίου]
35τοῦ Ἀμμωνίου· γεγω(*) εἴς με ἡ πρᾶσις τοῦ τρίτου καὶ ἐνάτου μερου(*) τῆς οἰκίας παλαιᾶς καὶ αὐλῆς συνπεπτωκυί̣α̣ς̣ ἀ̣[πὸ μέρους ὡς]
πρ[ό]κε̣ι̣ται. (hand 1) ἔτους δεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ μ(ηνὸς) Καισαρείου ἐπαγο(μένων) γ. ἀναγέγραπται δ[ιὰ τοῦ]
πρ[ὸ]ς τῷ γραφίωι(*) Βακχιάδος καὶ Ἡφαιστιάδος.

Apparatus


^ 2-3. l. Β[ακ] |χιάδι
^ 4. l. Ἑρμᾶτι
^ 5. l. ὁμολογίαν
^ 6. l. ὁμολογοῦντι
^ 6. l. Βακχιάδι
^ 7. l. παλαιᾶς
^ 8. l. θεμελίοις
^ 9. l. διαθέσει
^ 9. l. γείτονες
^ 9. l. Μεγχείους
^ 10. l. ἀνέῳγεν
^ 10. l. βασιλικὴ
^ 11. l. Μεγχείους
^ 11. l. παλαιὰ
^ 12. l. παλαιὰ
^ 12. l. ἀπέχειν
^ 13. l. πάσας
^ 13. l. χειρὸς
^ 13. l. βεβαιώσειν
^ 14. l. Ἑρμᾶτι
^ 14. l. βεβαιώσει
^ 15. l. παρέξεσθαι
^ 15. l. ἀνενεχύραστα
^ 15. l. ἀνεπιδάνειστα
^ 16. l. ἰδιωτικοῦ
^ 16. l. ὀφειλήματος
^ 16-17. l. [μη] |[δε]νὶ
^ 19. l. ἔτι
^ 20. l. α[ὐ]τοῖς
^ 20. l. ἐγκαλέσειν
^ 20-21. l. [διαμ] |φισβητήσειν
^ 23. l. χωρὶς
^ 23. l. ἄκυρον
^ 24. l. ἔτι
^ 24. l. ἀποτισάτω
^ 24. l. Ἑρμᾶτι
^ 24. l. βλάβη
^ 25. l. ἧσ<σ>ον
^ 26. l. ὁμολογῶ
^ 26. l. Ἑρμᾶτι
^ 26-27. l. [ὁμο] |λογίαν
^ 29. l. θεμελίοις
^ 30. l. διαθέσει
^ 30. l. Μεγχείους
^ 31. corr. ex ηισ
^ 31. l. ἀνέῳγεν
^ 31. l. θύρα
^ 31. l. βορρᾶ
^ 31. l. βασιλικὴ
^ 31. l. λιβὸς
^ 32. l. ἀπηλιώτου
^ 33. l. ἀπέχω
^ 33. l. πάσας
^ 34. l. χειρὸς
^ 34. l. πρᾶσιν
^ 35. l. γέγο<νε>
^ 35. l. μέρου<ς>
^ 37. l. γραφείωι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

3rd intercalary day.;The tenth year of the Emperor Caesar Vespasian August, in the month Kaisareios, on the third intercalary day, at Bacchias in the division of Herakleides of the Arsinoite nome.;Maron, son of Hermas and grandson of Maron, about forty-seven years old, with a scar in the middle of his forehead, acknowledges to Hermas, son of Ptolemaios and grandson of Ammonios, about forty-four years old, with a scar in the middle of his forehead, that he (Maron) has sold to him in accordance with this agreement from the present day for all time the following property which belongs to him, Maron, the party of the first part, in the aforesaid village of Bacchias: a third share inherited from his mother, and a purchased ninth share, making four ninths of a commonly owned house and old courtyard which has partly fallen in ruins, the measurements of the entire area being whatever they may be, with their ancient foundations and their boundaries, and in such condition as they are; of all of which the adjoining areas are: on the south lots belonging to Katoites, the son of Menches, and his associates, and for a certain distance a common entrance and exit, on which a door opens; on the north a royal road; on the west an old house belonging to the aforesaid Katoites, the son of Menches, and his associates; on the east, a courtyard of Horos, the son of Katoites and grandson of Belles, and his brothers, beyond which there is an old house. And he, the party of the first part, Maron, has received from Hermas the entire price agreed upon, in full, one hundred silver drachmai, forthwith from hand to hand out of the house; and both he, the party of the first part, Maron, and his representatives will guarantee to Hermas and his representatives the property sold in accordance with this sale with full guarantees for all time; and he will deliver the property unencumbered, unpledged, not offered as collateral, not alienated, and free from all debts, both public and private, and will see that it has been neither previously mortgaged nor previously sold to other persons, nor any part of it either, in any way whatsoever, and will see that no one hinders the purchaser, Hermas, or his heirs from exercising ownership and control over the purchases, as stated above, entering and departing, demolishing and constructing on the property however they choose, and furthermore, selling the property, mortgaging it to others, transferring it and using it in whatever way they choose, free from interference; and as regards the terms which have been set forth, let no one accuse or dispute with or proceed against the purchaser, Hermas, or his representatives in any way upon any pretext. And if the party of the first part, Maron, or his representatives violates any of the aforesaid terms or does not guarantee or deliver the property in accordance with the terms as they have been written, then, apart from the fact that any contrary action will be invalid and inadmissible in every way, let him further pay to Hermas forthwith the damages and double the price and a fine of an additional three hundred silver drachmai, and the same amount to the treasury, and none the less the sale be valid. Both the parties concerned [- - -].;(2nd hand) I, Maron, son of Hermas and grandson of Maron, acknowledge that I have sold to Hermas, son of Ptolemaios and grandson of Ammonios, in accordance with this agreement from the present day for all time the following property which belongs to me: a third share inherited from my mother, and a purchased ninth share, making four ninths of a commonly owned house and old courtyard which has partly fallen in ruins, the measurements of the entire area being whatever they may be, with their ancient foundations and their boundaries, and in such condition as they are; of all of which the adjoining areas are: on the south lots belonging to Katoites, the son of Menches, and his associates, and for a certain distance a common entrance and exit, on which a door opens; on the north a royal road; on the west an old house belonging to the aforesaid Katoites, the son of Menches, and his associates; on the east a courtyard of Horos, the son of Katoites and grandson of Belles, and his brothers, beyond which there is an old house, and I have received the entire price agreed upon, in full, one hundred silver drachmai, forthwith from hand to hand out of the house; and I will guarantee the sale with full guarantees r all time as stated above.;(3rd hand) I, Hermas, son of Ptolemaios and grandson of Ammonios, have received the sale of the four ninths of the old house and courtyard which has partly fallen in ruins, as stated above.;(1st hand) The tenth year of the Emperor Caesar Vespasian Augustus, in the month Kaisareios, on the 3rd intercalary day, registered through the chief of the record office of Bacchias and Hephaistias.