Papyri.info

sign in

p.mich.10.584 = HGV P.Mich. 10 584 = Trismegistos 12271 = michigan.apis.1299DDbDP transcription: p.mich.10.584 [xml]

AD 84 Bacchias

r
ἔτους τρίτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸ̣ς̣ Μεσορ̣ὴ̣ ἐνν̣ε̣α̣κ̣α̣ι̣δεκά̣τῃ ἐν Βακχιάδι
τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ. ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις Ἑ̣ρμ̣ᾶ̣ς̣ Πτολεμαίου ὡς ἐτῶν
τεσσαράκοντα ἐννέα οὐλὴ μετώπῳ μέσωι καὶ Πετεσοῦχος Πετο[σί]ριος ὡς ἐτῶ̣ν̣ ἑ̣ξ̣ή̣κοντα δύο οὐλὴ
γόνατι δεξιῶι καὶ Ὧρος Κατοίθου(*) ὡς ἐτῶν ἑβδομήκοντα ὀκτὼ οὐλὴ ἀντίχειρι δεξιῷ καὶ
5Ἁτρῆς Κατοίθου(*) ὡς ἐτῶν πεντήκοντα πέντε οὐλὴ μετώπῳ μέσωι, οἱ τέσσαρες , διειρῆσθαι
πρὸς ἑαυτοὺς ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὴν ὑπάρχ[ο]υ̣σαν αὐτοῖς ἐν̣ τῇ προγεγραμμένῃ
κώμῃ οἰκίαν καὶ αὐλὴν συνπεπτοκυεῖαν(*) καὶ τὰ συνκύροντα πάντα, ὧν γείτονες νότου
εἴσοδος καὶ ἔξοδος κοινή, βορρᾶ ὁμοίως ἑτέρα εἴσοδος καὶ ἔξ̣ο̣δος κοινή, λιβὸς Μεγχείους τοῦ Κατοίθ(ου)(*)
καὶ τῶν ἀδελφῶν οἰκία, ἀπηλιώτου Ὥρου το̣ῦ Κατοίθου(*) καὶ τῶν ἀδελφῶν οἰκία, ἀφʼ ὧν ἐσ̣τιν
10τοῦ μὲν Ἑρμᾶ ἀγοραστὸν τρίτον ἔνατον μέρος τῆς ὅλης οἰκίας καὶ αὐλῆς, καὶ τοῦ Πετεσούχου καὶ Ὥρου
κοινῶς πατρικὸν τρίτον μέρος, καὶ τ̣οῦ Ἁτρείους κατὰ τὸ λοιπὸν ἕκτον ὀκτωκαιδέκατον μέρ(ος),
καὶ ἐξ ἧς πεποίηνται πρὸς ἑαυτοὺς ἐξ εὐδοκούντων ἐκ κλήρου διαιρέσεως κεκληρῶσθαι τὸν
μὲν Ἑρμᾶν εἰς τὸ ἐπιβάλλον αὐτῶι τρίτον ἔνατον μέρο̣ς̣, τὸ μὲν τρίτον μέρος κατὰ μέσον
νότον ἐπὶ βορρᾶ πήχεις δεκαεπτά , λιβὸς ἐπʼ ἀπηλιώτην ἐ̣κ̣ μὲν τοῦ πρὸς νότον μέρους πήχεις
15πέντε τρίτον , ἐγ(*) δὲ τοῦ πρὸς βορρᾶ μέρους πήχεις ἕξ , τὸ δὲ λοιπὸν αὐτοῦ ἔνατον μέρος κοινὸν καὶ
ἀδιαίρετον πρὸς τὸ τοῦ Ἁτρείους καθ̣ὼς ὑποτέτακται ἕκτον ὀκτωκαιδέκατον μέρος, τὸν δὲ
Πετεσοῦχον καὶ Ὧρον [ὁ]μοίως τοὺς δύο κοινῶς κεκληρῶσθαι εἰς τὸ καὶ αὐτοῖς ἐπιβάλλον τρίτον
μέρος τῆς αὐτῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς ἐκ τοῦ πρὸς ἀπηλιώτην μέρους διατεινοντα(*) νότον ἐπὶ
βορρᾶ διʼ ὅλων τῶν τόπων, νότον ἐπὶ βορρᾶ πήχεις δεκαεπτά , λιβὸς ἐπʼ ἀπηλιώτην ἐγ(*) μὲν τοῦ
20πρὸς νότον μέρους πήχεις πέντε τρίτον , ἐγ(*) δὲ τοῦ πρὸς βορρᾶ μέρους πήχεις ἕξ , τὸν δὲ Ἁτρῆν
καὶ αὐτὸν κεκληρῶσθαι εἰς τὸ καὶ αὐτῷ ἐπιβάλλον ἕκτον ὀκτωκαιδέκατον μέρος κοινὸν καὶ ἀδι-
αίρετον πρὸς τὸ τοῦ προγεγραμμένου Ἑρμᾶ ὡς πρόκειται ἔνατον μέρος, ἐκ τοῦ πρὸς λίβα
μέρους ν[ό]τον ἐπὶ β[ο]ρρᾶ πήχεις δεκαεπτά , λιβὸς ἐπʼ ἀπηλιώτην ἐγ(*) μὲν τοῦ πρὸς νότον μέρους
πήχεις πέντε τρίτον , ἐγ(*) δὲ τοῦ πρὸς βορρᾶ μέρους πήχεις ἕξ . ἕκαστον δὲ τῶν προγεγραμμένων
25κρατεῖν καὶ κυριεύειν ὧν κεκλήρωται τόπων σὺν τοῖς [ἐ]ν ἑκάστοις φορτίοις πᾶσι καὶ καθαιροῦντας̣
καὶ ἀνοικοδομοῦντες(*) καὶ ἐπισκευάζοντες(*) καὶ σ̣υ̣ντελοῦντες(*) ἐν αὐτοῖς ἃ ἐὰν βούλωνται καὶ ἐνοικ(οῦντας)
καὶ ἐνοικίζοντες(*) καὶ τὰ ἐνοίκια ἀπο̣φερομένους καὶ πωλοῦντα̣ς καὶ ὑποτιθέντα̣ς καὶ οἰκονομοῦντα̣ς
περὶ αὐτῶν καθʼ ὃν ἐὰν αἱρῶντα̣ι̣ τρόπον ἀπαραποδίστως. ἐνμενέτωσαν οὖν οἱ ὁμολογοῦντες
καὶ ἑκάτερος αὐτῶν καὶ οἱ παρʼ αὐτῶν καὶ οἱ μεταλημψόμενοι ἐν τοῖς κατὰ τήνδε τὴν διαίρεσ(ιν)
30ταύτην σημαινο̣[μ]έν[ο]ις, καὶ μὴ ἐ̣ξ̣έ̣σ̣τ̣ω τ̣  ̣  ̣ διʼ αὐτῆς   ̣  ̣  ̣  ̣ῆσθαι, ἐὰν δέ τις αὐτῶν μὴ
ἐνμίνῃ̣(*), ἀποτισάτ̣ω̣ [ὁ] π̣αραβὰς αὐτῶν τ̣ῷ̣ ἐνμέ[νοντι] τ̣ά̣ τ̣ε̣ βλά̣β̣η̣ καὶ δ̣α̣π̣α̣ν̣ή̣μ̣ατα δ[ιπλᾶ]
καὶ ἐπίτιμον ἀργυρίου δραχμὰς χειλείας(*) καὶ εἰς τὸ δημόσι[ον] τὰς ἴσας χωρὶς τοῦ καὶ τὰ διομολ(ογημένα)(*) μένειν
κύρια. ὑπογρα(φεῖς) τῶν περὶ τὸν Πετεσοῦχο(ν) Ἥρων Δ̣ιονυ̣[σ(οδώρου)] (ἐτῶν) λ̣ϛ ἄ̣ση(μος) τ̣ο̣(ῦ) δ̣ὲ̣ Ἁτ̣ρ̣ε̣ί̣(ους) Ἀ̣π̣ολ(  ) Μέλ(ανος) (ἐτῶν) ν̣η ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ), ὁ δὲ Ἑρμᾶς ἰδίᾳ γράφω(ν).
(hand 2) Ἑρμᾶς Πτολεμαίου ὁμο̣λωγῶ(*) ἀνενηνοχέναι πρὸς Πετεσοῦχον Πετσῖρις καὶ Ὧρον Κατοίτου
35καὶ Ἁτρῆν Κατοίτου(*) τὴν διέρεσιν(*) τῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ κληρωσθσθαὶ(*) μαι(*) εἰς τὸ ἐπιβάλλ(ον)
μοι τρίτον μέρος κατὰ μέσον διε̣τ[εῖνον](*) ν̣ότον ἐπὶ [β]ορρᾶ πήχις(*) δεκαεπτά , λίβα ἐπʼ ἀ-
πηλιώτην ἐκ μὲν <τοῦ> πρὸς νότου μερου(*) π[ήχ]ε̣ι̣ς̣ π̣έ̣[ντε τρίτο]ν̣ , ἐ̣[κ δὲ τοῦ πρὸς] βορρᾶ
μ̣έρους̣ πήχεις ἕ̣ξ̣ , <καὶ ἔνατον μέρος> κο̣ινὸ̣ν καὶ ἀδιέρετον(*) [πρὸς τὸ Ἁτρείους μέ]ρος σὺν τῦς(*) ἐν τούτυς(*) φορτίυς(*) πᾶ[σι]
καὶ ἕκαστα ποήσω(*) καθὼ̣ς πρόκιται. (hand 3) Πε[τεσοῦχος] Π̣ε̣τ̣σ̣ίρ̣εως καὶ Ὧρος Κατοίτου ὁμο-
40λογοῦμεν ἀνενηνοχέναι πρὸς Ἑρμᾶν Π̣[τολεμαίου] κ̣α̣ὶ̣ Ἁτρῆν Κατοίτου τὴν διαίρεσιν
τῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ κεκληρῶσθαι ἡμ[ᾶς κοινῶς] ε̣ἰ̣ς τὸ ἐπιβάλλον ἡμεῖν(*) τρίτο[ν]
μέρος ἐκ τοῦ πρὸς ἀπηλιώτην μέρους δ[ιατεῖνον νό]τ̣ο̣ν ἐπὶ βορρᾶ διʼ ὅλων τῶν τόπω[ν],
νότον ἐπὶ βορρᾶ πήχεις δεκαεπτά , λιβ[ὸς ἐπʼ ἀπηλιώ]την ἐκ μὲν τοῦ πρὸς νότον μέ[ρους]
πήχει̣ς̣ π̣έ̣ν̣[τε τρίτον , ἐκ δ]ὲ τοῦ πρὸς βο[ρρᾶ μέ]ρο̣υ̣[ς πήχ]εις ἕξ , σὺν τοῖς ἐν̣ τ̣[ούτοις φορτίοις]
45πᾶσι καθ[ὼς πρόκειται. ἔ]γραψεν ὑπὲρ αὐτῶν Ἥρω̣[ν Διονυσο]δώ̣ρου διὰ τὸ μὴ εἰδένα[ι γράμματα.]
(hand 4) Ἁτρῆς Κατοίτου ὁμολογῶι(*) ἀνενηνοχέναι πρὸς̣ Ἑ̣ρ[μᾶν Πτ]ο̣λ̣ε̣μ̣αίου καὶ Πετεσοῦχον Πετοσί[ρεως]
καὶ Ὧρον Κατοίτου τὴν διαίρεσιν τῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς κ̣α̣ὶ̣ κ̣ε̣κ̣λ̣η̣ρ̣ῶ̣σθαί με εἰς τὸ ἐπιβάλλον μοι
ἕκτον ὀκτωκαιδέκατον μέρος κοινὸν̣ καὶ ἀδιαίρετ̣[ον πρὸς] τ̣ὸ̣ ἔνατον μέρος αἱροῦν πρ(ὸς) τ(ὸν)
προγεγραμμένον Ἑρμᾶν, ἐκ τοῦ πρὸς λε̣ί̣[βα](*) μέρους ν[ό]τ̣ο̣ν̣ ἐ̣πὶ̣ βορρᾶ πήχεις δεκαεπτά ,
50λιβὸς ἐπʼ ἀπηλιώτ(ην) ἐκ μὲν τοῦ πρὸς νότον μέρους πήχεις π̣έ̣ν̣τ̣ε̣ τρί̣τ̣ον̣ , ἐγ(*) δὲ τοῦ πρὸς βορρᾶ μέρους
πήχεις ἕξ , καθὰ πρόκ[ειται]. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτ(οῦ) Ἀ̣π̣ο̣[λλω](  )[ Μέλ(ανος)] δ̣ι̣ὰ̣ τὸ μὴ εἰδέναι γράμματα.
(hand 1) (ἔτους) τρίτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομι[τιανοῦ Σεβαστοῦ] μ̣η̣ν̣ὸ̣ς Μεσο(ρὴ) ιθ. ἀναγέγρ(απται) διὰ τοῦ ἐν
Βακχι(άδι) γρ(αφείου).
v
[ὁμ]ο̣[λογία] Ἑρμᾶτος καὶ ἄλλων
55διαιρέ(σεως)

Apparatus


^ r.4. l. Κατοίτου
^ r.5. l. Κατοίτου
^ r.7. l. συμπεπτωκυῖαν
^ r.8. l. Κατοίτ(ου)
^ r.9. l. Κατοίτου
^ r.15. l. ἐκ
^ r.18. l. διατεῖνον
^ r.19. l. ἐκ
^ r.20. l. ἐκ
^ r.23. l. ἐκ
^ r.24. l. ἐκ
^ r.26. l. ἀνοικοδομοῦντας
^ r.26. l. ἐπισκευάζοντας
^ r.26. l. συντελοῦντας
^ r.27. l. ἐνοικίζοντας
^ r.31. l. ἐμμείνῃ
^ r.32. l. χιλίας
^ r.32. l. διωμολ(ογημένα)
^ r.34. l. ὁμολογῶ
^ r.35. corr. ex κατοοτου
^ r.35. l. διαίρεσιν
^ r.35. l. <κε>κληρῶσθαὶ
^ r.35. l. με
^ r.36. l. διατ[εῖνον]
^ r.36. l. πήχεις
^ r.37. l. μέρου<ς>
^ r.38. l. ἀδιαίρετον
^ r.38. l. τοῖς
^ r.38. l. τούτοις
^ r.38. l. φορτίοις
^ r.39. l. ποιήσω
^ r.41. l. ἡμῖν
^ r.46. l. ὁμολογῶ
^ r.49. l. λί[βα]
^ r.50. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

The third year of the Emperor Caesar Domitian Augustus, on the nineteenth of the motnh Mesore, at Bacchias in the division of Herakleides of the Arsinoite nome.;Hermas, son of Ptolemaios, about forty-nine years old, with a scar in the middle of his forehead, and Petesouchos, son of Petosiris, about sixty-two years old, with a scar on the right knee, and Horos, son of Katoites, about fifty-five years old, with a scar in the middle of his forehead, the four of them, acknowledge that they have divided among themselves from the present for all time their property in the aforesaid village, consisting of a house and courtyard, which has fallen in ruins, and all the appurtenances, of which the adjoining areas are: on the south a common entrance and exit; on the north likewise another common entrance and exit; on the west the house of Menches, son of Katoites, and his brothers; on the east the house of Horos, son of Katoites, and his brothers; of which property Hermas owns a third and a ninth share of the entire house and courtyard, acquired by purchase; Petesouchos and Horos own in common a third share, which they inherited from their fathers; and Hatres owns the remaining share, viz., two ninths.;And in accordance with this division by lot which they made among themselves by common consent, Hermas has obtained as the share which falls to him a third and a ninth, of which the third is in the middle and is seventeen cubits south to north, and from west to east it is five and one third cubits on the southern side, and six cubits on the northern side, and the remaining ninth part is held in common and undivided ownership with the two ninths of Hatres, as indicated below; and Petesouchos and Horos, the two of them, have likewise obtained in common as the share which falls to them too a third of the same house and courtyard, located on the eastern side, and running south to north through the whole property, being seventeen cubits south to north, and from west to east five and one third cubits on the southern side, and six cubits on the northern side; and Hatres himself has obtained as the share which falls to him too two ninths, common and undivided with the ninth portion of the aforesaid Hermas, as stated above, located on the western side and being seventeen cubits south to north, and from west to east five and one third cubits on the southern side, and six cubits on the northern side.;And each of the aforesaid parties shall hold and control the properties which he has obtained by lot with all the fixtures on each, and shall tear them down, build them up, repair them, and accomplish on them whatever they wish, and shall occupy the premises and lodge others therein, collect the rents, sell the property, mortgage it, and manage it in whatever way they choose without hindrance.;Accordingly let the contracting parties, each of them and their representatives and their heirs, abide by the terms which are set forth in accordance with this division, and let it not be permissible to . . ., and if anyone of them does not abide by the division, let the one who has transgressed it pay to the party who abides by it double the amount of the damages and expenses and a fine of one thousand silver drachmai, and the same amount to the treasury, and nevertheless the terms of the contract shall remain valid. Signatories: for Petesouchos and his associate Heron, son of Dionysodoros, age 36, without any identifying mark; for Hatres Apol(--), son of Melas, age 55, with a scar on the . . . shin; Hermas wrote with his own hand.;(2nd hand) I, Hermas, son of Ptolemaios, acknowledge that I have made with Petesouchos, son of Petsiris, and Horos, son of Katoites, and Hatres, son of Katoites, the division of the house and courtyard, and that I have obtained as the share which falls to me one third in the middle, extending seventeen cubits south to north, and from west to east five and one third cubits on the southern side, and six cubits on the northern side, <and a ninth> which is common and undivided with the share of Hatres, together with all the fixtures on them, and I shall do everything as stated above.;(3rd hand) We, Petesouchos, son of Horos, and Horos, son of Katoites, acknowledge that we have made with Hermas, son of Ptolemaios, and Hatres, son of Katoites, the division of the house and courtyard, and that we have obtained in common as the share which falls to us one third, located on the eastern side, and running south to north through the whole property, being seventeen cubits south to north, and from west to east five and one third cubits on the southern side, and six cubits on the northern side, <and a ninth> which is common and undivided with the share of Hatres, together with all the fixtures on them as stated above. Heron, son of Dionysodoros, wrote for them, as they are illiterate.;(4th hand) I, Hatres, son of Katoites, acknowledge that I have made with Hermas, son of Ptolemaios, and Petesouchos, son of Petosiris, and Horos, son of Katoites, the division of the house and courtyard, and that I have obtained as the share which falls to me two ninths, common and undivided with the ninth portion which fell to the aforesaid Hermas, located on the western side and being seventeen cubits south to north, and from west to east five and one third cubits on the southern side, and six cubits on the northern side, as stated above. Apollo(--), son of Melas, wrote for him, as he is illiterate.;(1st hand) The third year of the Emperor Caesar Domitian Augustus, Mesore 19, registered through the record office at Bacchias.;;(Verso) Agreement of division made by Hermas and others.