Papyri.info

sign in

p.mich.10.587 = HGV P.Mich. 10 587 = Trismegistos 12274 = michigan.apis.3095DDbDP transcription: p.mich.10.587 [xml]

AD 24/5 Tebtynis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces
Π̣α̣[βελλ]ηοῦς̣ Ὀ[νν]ώφ̣[ρ]ι̣[ος] Π[έρσης τῆ]ς ἐ̣π̣[ιγο]ν[ῆς]
ὡς ἐτῶν τεσσαρά̣κοντα οὐληι(*) μετόπωι(*) ἐξ ἀρισ-
τερῶν Ἁρμιύσ̣ι Ὀννώφριος ὡς ἐτῶν εἴκοσι ἓξ
5οὐληι(*) γαστροκνημίᾳ ἀριστερᾷ ἔχιν(*) παρʼ αὐτοῦ
παραχρῆμα διὰ χιρὸς(*) ἐξ οἴκου ἀργυρίου ἐπισήμου
δραχμὰς τεσσαράκοντα ὀκτὼι(*) , καὶ ἀντὶ τῶν τού-
των τόκων καὶ δεόντων καὶ ἱ̣ματισμοῦ παρ-
έξεσθαι τὸν ὁμολογοῦντα τὴν ἑαυτοῦ θυγατέραν(*)
10Κολλεῦθιν παραμενουσα(*) τῶι Ἁρμιύσει καὶ τοῖς
παρʼ αὐτοῦ ἐπʼ ἐνιαυτὸν ἕνα ἀπὸ τοῦ προκιμένου
χρόνου διατρίβ[ου]σαν καὶ ποιοῦσαν τὰ ἐπιστε̣λόμενα(*)
αὐτῆι̣ πάντ̣α̣, [οὐ] γεινομενηι(*) ἀποκοιτος(*) οὐδʼ ἀφη-
μ[ερ]ος(*) ἀπὸ τῆς τοῦ Ἁρμιύσιος οἰκίας ἄνευ τῆς
15αὐτοῦ γνόμης̣(*), ἀλλὰ καὶ συνακ[λ]ουθουσα(*) αὐτῶι
πα̣ν̣ταχῆι κατ̣ʼ [Α]ἴγυπτον, καὶ μὴ ἐξέστωι(*) αὐτῶι
Παβελληοῦ ἐν̣[τ]ὸς τοῦ χρόνου ἀποσπάσαι τὴν θυ-
γατέραν, ἐὰν δὲ ἀπ̣οσπάσηι ἢ καὶ αὐτηι(*) ἑκοῦσα
ἀπαλλαγῆι ἢ ἄλλ[ως] παραβῶσί τι τῶν προγεγραμμέν(ων)
20ἢ α̣  ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣ου[σ]α̣ ἢ κ̣α̣τ̣αβλ̣α̣πτουσι(*) ἢ νοσφιζενος(*)
ἁλίσκηται̣ τῶν̣ [Ἁ]ρμιύσιος ἢ τῶν παρʼ αὐτοῦ, ἢ λα-
βοῦσά τι φυλάσσ[ει]ν̣ μὴ παράσχηται σῶον, ἐὰν
μή τι μετὰ βίας̣ ἀ̣φαιρεθῆι, ἀποτισάτωι(*) <ὁ> ὁμολογῶ(ν)
Ἁρμιύσι παραχ[ρ]ῆ̣μα ἅς τʼ εἴληφεν παρʼ αὐτοῦ καθότι
25πρόκιται ἀργ(υρίου) [(δραχμὰς) τεσ]σαράκοντα ὀκτὼι(*) μεθʼ ἡμιολίας
καὶ τόκων καὶ ἐπ[ί]τιμον ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ἑκατὸν καὶ εἰς τὸ δημό(σιον) <τὰς ἴσας>
καὶ τὸ βλάβος, κ[αὶ ἑ]κάστης ἡ̣μέρα̣ς ἧς ἐὰν ἀτα̣κ̣τ̣ή(σῃ)
τῆς   ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ χαλκοῦ ὀβολοὺς τρεῖς καὶ τὸ κεφ(άλαιον)
καὶ τὸ ἀπόκλ̣ε̣μ̣μ̣α πενταπλοῦν, τὸ δὲ νοσφισμὸν
30ἡμιόλιον ἡμιόλιον τοὺς δὲ τόκους ἁπλοῦς. ἐὰν δὲ μὴ
παραδῷ ἢ μὴ παράσχηται σῶον, τὴν ἀξίαν τὴν (κατὰ)
τὴν ἐπι[γ]ν̣όμην(*) Ἁρμιύσιος, οὔσης τῶι Ἁρμιύσει
τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ ὑποχ(ρέου) καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχ(όντων) καθά-
περ ἐγ(*) δίκης. τοῦ δὲ χρόνου πληροθέντος(*) ἀποδώ(τω)(*)
35<ὁ> ὁμολογῶν τὰς προκιμ(ένας) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τεσσαράκοντα ὀκτὼι(*) ,
ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῷ, ἀπ̣οτισάτω μεθʼ ἡμιολίας καὶ τόκω(ν)
καὶ ἐπίτιμον ἄλλας ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν καὶ εἰς τὸ δημό(σιον) <τὰς ἴσας>.
ὑπογρ(αφεὺς) τοῦ μὲν ὁμο(λογοῦντος) Κολλοῦθο(ς) Μιεῦτο(ς) (ὡς ἐτῶν) κ οὐ(λὴ) καρ(πῷ) δεξ(ιῷ)
(hand 2) Παβελληοῦς Ὀ̣ν̣ν̣ώ̣φριος Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς
40ὁμολογῶι(*) ἔχειν [π]αρʼ Ἁρμι̣ύ̣σ̣ι̣ο̣ς ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρίου δρα-
[χ]μ̣ὰ̣ς̣ τ̣ε̣σ̣[σαράκο]ν̣[τα ὀκτ]ὼ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. l. οὐλὴ
^ 3. l. μετώπῳ
^ 5. l. οὐλὴ
^ 5. l. ἔχειν
^ 6. l. χειρὸς
^ 7. l. ὀκτὼ
^ 9. l. θυγατέρα
^ 10. l. παραμέ̣νουσα<ν>
^ 12. l. ἐπιστε̣λ<λ>όμενα
^ 13. l. γινομένην
^ 13. l. ἀπόκοιτον
^ 13-14. l. ἀφή |[με]ρον
^ 15. l. γνώμης
^ 15. l. συνακο[λ]ουθοῦσα<ν>
^ 16. l. ἐξέστω
^ 18. l. αὐτὴ
^ 20. l. καταβλάπτουσα
^ 20. l. νοσφιζ<ομ>ένη
^ 23. l. ἀποτισάτω
^ 25. l. ὀκτὼ
^ 32. l. ἐπι[γ]νώμην
^ 34. l. ἐκ
^ 34. l. πληρωθέντος
^ 34. l. ἀποδό(τω)
^ 35. l. ὀκτὼ
^ 40. l. ὁμολογῶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

[- - -] Pabelleous, son of Onnophris, Persian of the epigone, about forty years old, with a scar on the left side of his forehead, [acknowledge] to Harmiysis, son of Onnophris, about twenty-six years old, with a scar on his left calf, that he has received from him forty-eight drachmai of coined silver forthwith from hand to hand out of the house, and that in place of interest upon this sum and in return for necessities and clothing, he, the party of the first part, will present his daughter, Kolleuthis, who will remain with Harmiysis and his representatives for one year from the aforesaid date, staying and accomplishing whatever is enjoined upon her, not absenting herself night or day from the house of Harmiysis without his knowledge, but following him everywhere throughout Egypt, and it shall not be permissible for Pabelleous to remove his daughter within the period, but if he does remove her, or if she herself departs of her own free will, or they in any other way violate any of the aforesaid terms, or she is convicted of stealing(?) or damaging or removing anything belonging to Harmiysis or his representatives, or does not restore in sound condition whatever she has received to guard, unless it is taken from her by force, the party of the first part shall pay forthwith to Harmiysis both the forty-eight drachmai of silver which he has received from him, as aforesaid, increased by one half and with the interest, and a fine of one hundred drachmai, and <the same amount> to the treasury, and the damages; and for each day on which she is disorderly . . . (he shall pay) three obols of bronze and the principal, and five times the value of the stolen object, and one and a half times the value of the object removed {and simple interest}, and if she does not return or restore it in sound condition (he shall pay) the price corresponding to the value as assessed by Harmiysis, the right of execution resting with Harmiysis against both the debtor and his property, as if in accordance with a legal judgment. And at the expiration of the period the party of the first part shall return the above-mentioned forty-eight drachmai of silver, and if he does not return them, let him pay them increased by half, and with interest, and a fine of an additional one hundred drachmai and the same amount to the treasury. Signatory of the party of the first part: Kollouthos, son of Mieus, about 20 years old, with a scar on the right wrist.;(2nd hand) I, Pabelleous, son of Onnophris, Persian of the epigone, acknowledge that I have received forty-eight drachmai of silver [- - -]