Papyri.info

sign in

sb.20.14378 = HGV SB 20 14378 Z. 21 - 40 = SB 20 14378 Z. 14 - 20 = SB 20 14378 Z. 1 - 13 = Trismegistos 12277 = columbia.apis.p203 = michigan.apis.1414 = nyu.apis.4775DDbDP transcription: sb.20.14378 [xml]

AD 374-6 Karanis

r,1
Αὐρήλιος Πτολεμῖνος Σουχιδᾶ δ̣ι̣ὰ̣ τ̣[ο]ῦ̣ υἱοῦ Πα<λ>ίου ἀπὸ Πτολε-
μαίδος Ὅρμου ναύτης δημοσίων̣ χωμάτων
\τῆς/ Ἀρσινοειτῶν(*) πόλεω̣ς Αὐρηλίῳ Οὐαλερίῳ Ἀν-
τιουρίου ἀπὸ κώμης Κ[α]ρα̣ν̣ί̣δ̣ος τ[ο]ῦ Ἀρσινοείτου(*) νομοῦ.
5ὁμολογῶ πεπληρο͂σθαι(*) παρὰ σοῦ τὰ ἑροῦντά(*) σοι ναύ-
εια(*) διώρυγος Πτολεμαίδος Ὅρμου πέντε, ναύ(βια) ε,
τῆς τρίτης ἰνδικτίωνος, καὶ ἐξεδόμην σοι τὴν ἀποχὴν
κυρίαν οὖσαν καὶ βεβέαν(*) πανταχοῦ ἐπιφερομένην
καὶ ἐπερωτηθὶς(*) ὡμολόγησα. με(τὰ) τὴν ὑ[πατ]ίαν(*)
10τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Οὐαλεντινιανο̣ῦ̣ (καὶ(?)) Οὐάλεν(τος) τῶν αἰωνίων̣ Ἀγοῦστων̣(*)
τὸ δ, Φαρμοῦθι α̣.
(hand 2) Αὐρήλιος Πτολεμῖν̣ος Σο[υ]χιδᾶ <διὰ τοῦ υἱοῦ Παλί>ου ἐξεδό̣μην τ̣ὴν ἀποχὴν ὡς πρόκιται(*).
Αὐρ̣ήλιος Τιμόθεος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ παρ̣ό̣ν̣τ̣ο̣ς ἀγραμμάτ̣ο̣υ̣.
(hand 3) Παχὼν κα· κατέβαλεν Ταπάεις Ἡρᾶ
15ὑπὲρ τετάρτης ναύβια δύο, να(ύβια) β μόνα.
Μέλας καὶ Ἀπίων̣ ἐκβολῖς(*) ἐσημιωμε.
r,2
Παχὼ[ν κ]α̣· κ[α]τ̣έβαλε̣ν Οὐαλέ̣ρ̣[ιος]
Ἀ̣ντι̣[ού]ρ[ι]ος ὑ̣πὲρ ἕξ ιντικ̣τ(*) [ναύ-]
βια πέντε, να(ύβια) ε μόνα. Μέλας κα̣ὶ̣
20Ἀπίων ἐκβολῖς σεσημιωμε(*).
(hand 4?) (hand 1?) Αὐρήλιος Πτολεμῖνος ναύτης
δημοσίων χωμάτων διὰ τοῦ
υἱοῦ Παλίου Αὐρηλίῳ Οὐαλερίῳ
Ἀντιουρίου ἀπὸ κώμης Καρα-
25νίδος τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ.
ὁμολογῶ πεπληρῶσθε(*) πα-
ρὰ σοῦ τὰ ἐπιβάλλοντά σο̣ι
καὶ ἑροῦντά(*) σοι ναύει(*) ἓξ
τῆς πέμπτης ἰνδικτίωνος
30ἐν Πτολεμαίδι Ὅρμου ἀφυλισμοῦ·
διὰ(*) τὸ ἐξεδόμην σοὶ τὴν χῖραν(*)
πρὸς ἀσφά̣λιον(*) ἢ\τοι/ ἀμεριμνία(ν).
ἡ ἀποχὴ κυρία καὶ ἐπερωτηθε̣ὶ̣ς̣
ὡμολόγη[σα].
35(hand 5) ὑπατίας(*) τῶν δ̣ε̣σ̣ποτῶν ἡ̣μῶν Οὐάλεντος τὸ ε̣
καὶ Οὐαλεντιν̣ι̣α̣νοῦ Νέου τὸ α τῶν αἰ-
ωνί[ω]ν̣ Α̣ὐ̣γ̣ο̣ύ̣σ̣των Φαρμοῦθι κ.
Αὐρή̣[λ]ι̣[ος] Πτολεμῖνος
διὰ̣ [τ]ο̣ῦ̣ [υἱοῦ Π]αιήου ἐκσεδώμην(*)
40τὴ[ν ἀπο]χ̣ὴν̣ ὡς πρώκιτε(*).
r,3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
00⁦ -ca.?- ⁩ Κ̣α̣ραν̣ί̣δος ⁦ -ca.?- ⁩
v
[6 lines missing]

Apparatus


^ r,1.3. l. Ἀρσινοιτῶν
^ r,1.4. l. Ἀρσινοίτου
^ r,1.5. l. πεπληρῶσθαι
^ r,1.5. l. αἱροῦντά
^ r,1.5-6. l. ναύ |βια
^ r,1.8. l. βεβαίαν
^ r,1.9. l. ἐπερωτηθεὶς
^ r,1.9. l. ὑπατείαν
^ r,1.10. l. Αὐγοῦστων
^ r,1.12. l. πρόκειται
^ r,1.16. l. ἐκβολεῖς
^ r,2.18. l. ἕκτης ἰνδικτίωνος
^ r,2.20. l. ἐκβολεῖς σεσημειώμεθα
^ r,2.26. l. πεπληρῶσθαι
^ r,2.28. l. αἱροῦντά
^ r,2.28. l. ναύβια
^ r,2.31. l. διὸ
^ r,2.31. l. χεῖρα
^ r,2.32. l. ἀσφάλειαν
^ r,2.35. l. ὑπατείας
^ r,2.39. l. ἐξεδόμην
^ r,2.40. l. πρόκειται

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.mich.10.596 [xml]

AD 328/343 ?

Αὐρῆλις Πτολαμῖνος(*)
ναυτος(*) χωμάτων
ἔχιν(*) παρʼ αὐτοῦ των(*) ὁ-
μολογοῦντα Ἀμάεις
5διάκων ναυιαν(*) ἓν ὕμυσου(*)
πλήρης Φαρμοῦθ[ι] ιε
ιϛ ἰνδικτίονος.
(hand 2) Αὐρήλιος Πτολεμῖνος
ἐξεδόμην τὴν ἀπο-
10χὴν ὡς πρό̣κιται.
Τιμόθεος ἔγραψα
ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμ̣ά̣(του).
(hand 1) Αὐρῆλις Πτολαμῖνος(*)
ναυτος(*) χομάτον(*)
15ἔχιν(*) παρʼ ἀτοῦ(*) των(*) ὁμολο-
γοῦντα Παντῆλ \Εὐδαίμωνος/(*) εἰς λόγον
χωμάτον(*) ναυια(*) δυω(*)
πλήρης Φαρμοῦθι ιε
ιϛ ἰνδικτίονος.
20(hand 2) Αὐρήλιος Πτολεμῖνος
ἐξεδόμην σοι τὴν
ἀποχὴν ὡς πρόκ(ειται).
Αὐρήλιος Τιμόθεος
ἔγραψα ὑπὲ̣ρ̣ αὐτοῦ
25ἀγρ[αμ]μ̣ά̣[του] ὄ̣ντος.

Apparatus


^ 1. l. Πτολεμῖνος
^ 2. l. ναύτης
^ 3. l. ἔχειν
^ 3. l. τόν
^ 5. l. ναύβιον
^ 5. l. ἥμισυ
^ 13. l. Πτολεμῖνος
^ 14. l. ναύτης
^ 14. l. χωμάτων
^ 15. l. ἔχειν
^ 15. l. α<ὐ>τοῦ
^ 15. l. τὸν
^ 16. l. Εὐδαίμονος
^ 17. l. χωμάτων
^ 17. l. ναύβια
^ 17. l. δύο

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.col.7.168 [xml]

AD 373 Karanis

r
Α[ὐ]ρ̣ήλιος Πτολ̣εμῖνος Ε̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣[π]ὸ̣ Πτολε[μαί-]
δος ὅρμου ναύτης δημοσίω̣ν̣ χ̣ωμάτω̣ν̣
τῆς Ἀρσινοειτῶν πόλεως Αὐρηλίῳ Ο̣ὐ̣α̣λ̣ε̣[ρίῳ]
Ἀν̣τ̣ιουριτος(*) ἀπὸ̣ κ̣ώ̣μης Καρανίδ̣ο̣[ς] τοῦ Ἀρσινοείτου
5νομοῦ. ὁμολογῶ πεπληρῶσθαι πα̣ρὰ σοῦ τ̣ὰ ἑροῦν̣-
τα(*) σοὶ ναυεια(*) διώρυγος Πτολεμα̣είδος ὅρμου̣
ναυεια(*) πέντε τῆς α νέας ἰνδικτίωνο̣ς̣
καὶ ἐξεδόμην σοὶ τὴν ἀποχὴν κυ̣ρ̣ί̣α̣ν
οὖσ̣αν καὶ βεβα̣ί̣α̣ν̣ π̣ανταχοῦ ἐπ̣ι̣φερο̣μένην,
10καὶ ἐπερωτηθὶς(*) ὡμολό̣γ̣η̣σ̣α̣.
ὑπατίας(*) τῶν δεσποτῶν ἡμῶν [Ο]ὐ̣αλεντινιανοῦ καὶ Οὐάλεντος τῶ̣ν
αἰω̣ν̣ε̣ων(*) Ἀγούστων(*) τὸ δ, Φαρμοῦθι ιϛ. ἔγ(ραψα) ὑπ(ὲρ) αὐτοῦ.
(hand 2) Αὐρήλιος Πτολεμῖν̣ο̣ς̣ ἰξαιδομειν(*) τ̣ὴν ἀποχὴν̣
ὡς πρόκειται. Αὐρήλιος Κόμω̣ν̣ Νείλου αἴγρ(αψα)(*) ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ αὐτοῦ.
15βεβαιω(  )  ̣  ̣  ̣  ̣
v
Traces

Apparatus


^ r.4. l. Ἀντιουρίου
^ r.5-6. l. αἱροῦν|τα
^ r.6. l. ναύβια
^ r.7. l. ναύβια
^ r.10. l. ἐπερωτηθεὶς
^ r.11. l. ὑπατείας
^ r.12. l. ἀιωνίων
^ r.12. l. Αὐγούστων
^ r.13. l. ἐξεδόμην
^ r.14. l. ἔγρ(αψα)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.nyu.1.2 [xml]

AD 332/3/347/8 Karanis

[Αὐρ]ή̣λιος Πτολεμ̣ῖ̣[νος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[Αὐ]ρ̣η̣λ̣ίῳ Οὐαλε̣[ρ]ις̣(*)· [ἐπλήρωσας]
[ὑπ]ὲ̣ρ ϛ ἰνδικ̣τίονο[ς] ἐ̣π̣ὶ̣
τ̣ῶν̣ χ̣ωμάτων πὲρ τοῦ
5[ἀ]φυ̣λισμοῦ ναύβια
[τ]ρί̣α̣ μωνας(*). Αὐρήλιος
Ἰσίδωρος ἀπὸ Καρανίδος
ἔ̣γ̣ραψα.

Apparatus


^ 2. l. Οὐαλε[ρ]ίῳ
^ 6. l. μόνα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

Aurelius Ptoleminos son of Er . . ., from Ptolemais Harbor, sailor in charge of public dikes from the city of the Arsinoites, to Aurelius Valerius son of Antiourios from the village of Karanis of the Arsinoite Nome. I acknowledge the fulfillment by you of the naubia owed by you on the dike of Ptolemais Harbor, five naubia for the 1st new indiction, and I have issued to you the receipt, which is valid and secure wherever it is produced, and on formal interrogation I have given my assent.

APIS Translation (English)

Aurelius Ptoleminos, sailor attached to the dike works, (agrees) that he, the party of the first part, has received from him, viz. Amaeis diaconus, one and one half naubia in full, on the 15th of Pharmouthi of the 16th indiction. (2nd hand) I, Aurelius Ptoleminos, issued the receipt, as aforesaid. I, Timotheos, wrote for him, as he is illiterate.;(1st hand) Aurelius Ptoleminos, sailor attached to the dike works, (agrees) that he, the party of the first part, has received from him, viz. Pantel, son of Eudaimon, for the account of dike work, two naubia in full, on the 15th of Pharmouthi of the 16th indiction. (2nd hand) I, Aurelius Ptoleminos, issued the receipt to you, as aforesaid. I, Timotheos, wrote for him, as he is illiterate.