Papyri.info

sign in

p.mich.11.614 = HGV P.Mich. 11 614 = Trismegistos 21366 = michigan.apis.1609DDbDP transcription: p.mich.11.614 [xml]

AD 256 Oxyrhynchus

[Αὐρ]ηλίωι Σαραπίων[ι] στρατηγῶι [Ὀξυρυ]γ̣χείτου
[π]αρὰ Αὐρηλ(ίων) Πατᾶ καὶ Κια[λ]ῆ ἀμφοτέρων Πα̣[πον]θεῦτος μη(τρὸς) Κο̣πρία[ς]
[ἀπʼ Ὀ]ξ̣υρύγχων πόλεως. οὗ ἐπόρισα ἐκ τοῦ̣ [καταλο]γίου(*) ὑπομνή-
[ματος] δημοσιώσεως χρη[μα]τ̣ι̣σ̣μοῦ ἐστιν ἀ̣[ντίγρα]φον·
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιος Τίτος ὁ καὶ Ἡρακλ[εί]δης ὁ ἱ(*)ερεὺς [καὶ ἀρχι]δ̣ι̣κ̣αστ̣ὴς στρα-
[τηγῷ] Ὀξυρυγχ(είτου) χαίρειν. τοῦ δεδομένου ὑπομνήματος ἀντίγρα(φον)
[μεταδ]οθήτω. ἔρρωσο. (ἔτους) ϛ̣(*) Οὐαλεριανῶν καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶ(ν),
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ γ. οἱ πρὸς τῇ διαλογῇ τῆς πόλεω(ς) διʼ ἐμοῦ Αὐρηλ(ίου) Χαιρήμ(ονος) σεση(μείωνται).
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ί̣ῳ Τίτῳ τῷ καὶ Ἡ̣[ρακ]λ̣είδῃ ἱ(*)ερεῖ ἀρχιδικαστῇ καὶ πρὸς
10[τῇ ἐπ]ιμελείᾳ τῶν χρη[ματι]στῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων
[παρὰ] Αὐρηλ(ίων) Πατᾶτος καὶ Κιαλῆτος ἀμφοτέρων Παπονθεῦτος μη(τρὸς)
[Κοπρί]ας ἀπʼ Ὀξυρύγχ(ων) πόλεως. τοῦ προειμένου τῷ κληρονομη-
[θέντι] ὑ̣φʼ ἡμῶν πατρὶ ἡμῶν Αὐρ(ηλίῳ) Παπονθεῦτι δισσοῦ χειρογρά̣-
[φου σὺ]ν̣ τ̣ῇ μετὰ τὸν χρόνον ὑπογρα(φῇ) ἀντίγραφον ὑπόκειται
15[Αὐρήλ(ιος)] Ὧρος Παπονθεῦτος μητ(ρὸς) Διδύμης ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως Αὐ-
[ρηλίῳ] Παπον\θεῦτι/ Ἀνικήτου μητρὸς Ταύριος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως
[χαίρει]ν. ὁμολογῶ ἐσχηκέναι καὶ παραμεμετρῆσθαι παρὰ σοῦ
[πυροῦ] γενήμα(τος) τοῦ διελ(θόντος) δ (ἔτους) ἀρτάβας ἓξ ἥμισυ ἐπὶ διαφόρου(*) κε-
φαλαίου αι(*)(*)σαι(*) γείνονται ἀρτάβαι δεκατρεῖς < > ἄνευ πάσης ὑπερ-
20θέσεως καὶ εὑρησιλογίας. ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶ καθὰ γέγραμμαι,
ἐκτείσω τὸ μὲν προκείμενον κεφάλαιον μεθʼ ἡμιολίας καὶ
διάφορον τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου μέτρῳ παραλημπτικῷ
Νεικία ἀγοραν[ό]μου ᾧ καὶ παρείληφα, γεινομένης(*) σοι τῆς
πράξεως ἔκ τε ἐμ̣οῦ καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων μοι πάντων καθά-
25περ ἐκ δίκης. κύριον τὸ χειρόγραφον δισσὸν γραφὲν πανταχῇ
ἐπιφερόμενον καὶ παντὶ τῷ ὑπὲρ σοῦ ἐπιφέροντι. περὶ δὲ τοῦ
ταῦτα ὀρθῶς καλῶς γείνεσθαι(*) ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα. (ἔτους) ε
Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀλεξάνδρου Εὐσεβοῦς
Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ, Χοίακ η. Αὐρήλ(ιος) Ὧρος Παπ̣ο̣νθε̣ῦτος ἔσχον τὰς τοῦ
30πυροῦ ἀρτάβας ἓξ ἥμισυ ἐπὶ διαφόρῳ αι(*) [ἰ(*)]σ̣α̣ι̣(*) γ̣ε̣ί̣νονται ἀρτάβαι
[δεκατρ]εῖς , καὶ ἀποδώσω μέχρι τῆς προκ[ε]ι̣[μ]έ̣νης προθεσμίας,
[μετρήσ]ω̣ δὲ ὡς πρόκειται. Αὐρήλ(ιος) Ἀνδρόνεικο[ς] χρημα(τίζων) μητρὸς Φιλ-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἔγραψα ὑπ(ὲρ) αὐτοῦ μὴ εἰδότος γράμμα̣[τ]α. βουλόμενοι δὲ ἀπὸ
[τοῦ δι]σσοῦ χειρογράφου μοναχὸν ἐν δη[μο]σίῳ γενέσθαι δίδ̣ομεν
35[τῇ πόλ]ε̣ι̣ ἕνεκα τοῦ μοναχὸν δημοσιοῦσ̣θαι τὰς ὁρισθείσας (δραχμὰς) ιβ
[καὶ τ]ὸ̣ ὑ̣π̣ὲ̣ρ τῆς δημοσιώ̣[σ]ε̣ως ὡρισμέ[ν]ον, καὶ ἀξιοῦμεν ἀ-
[ναλα]βόντας αὐτὸ παρὰ τοῦ διαπεσταλ[μένου] ὑ̣φʼ ἡμῶ̣ν̣ Τιβερίου
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υ Διονυσίου ὑποκ̣[ε]χ̣ε̣ιρογραφημέ̣[νον] ὑπὸ αὐτοῦ περὶ τοῦ
[εἶναι] τὴν μετὰ τὸν χρό̣[νο]ν̣ ὑπογραφὴν ἰδιό[γρ]αφον τοῦ ὑπὲρ τοῦ
40[Αὐρη]λ̣ίου Ὥρου ἀγραμ̣μ̣[άτο]υ̣ ὄ̣ν̣τ̣ο̣ς̣ ὑ̣πογράψαντος̣ Α̣ὐρηλίου Ἀνδρονί-
[κου] συνκατα̣χωρίσαι αὐτ̣[ὸ τ]ῷδε τῷ ὑπομνή[ματι], τ̣ὸ̣ μ̣ὲ̣ν αὐθεν-
[τικὸ]ν εἰς τὴν Ἁδριανὴ̣ν̣ βιβλι̣οθήκην, τούτ̣[ου δὲ] τ̣ὸ ἴ̣(*)σον ὑπόμνη-
[μα εἰ]ς τὴν τ̣ο̣ῦ Ναναίο̣υ̣, καὶ συντάξαι γράψαι τῷ τ̣[οῦ] Ὀ̣ξυρυγχείτου νο-
[μοῦ σ]τ̣ρ̣ατηγῷ μεταδο̣ῦ̣ν̣αι τοῦδε τοῦ ὑπομνή̣[ματ]ος ἀντίγραφον
45[  ̣  ̣  ̣  ̣]άψαν̣τι ὅπως παρασχε̣ῖ̣ν̣ Αὐρήλιον Ὧρ[ον ε]ὐδοκοῦντα τῇ
[δημ]οσιώσει, ἵ(*)να ἰ(*)δῇ(*) καὶ ποιήσηταί μοι τὴν ἀ[πό]δοσιν τῶν τοῦ
[πυρο]ῦ ἀρταβῶν ἓξ ἡμίσους καὶ τῶν τούτου διαφό[ρω]ν̣ κ̣α̣θὼς ἐπαγ-
[γέλλω] ἢ̣ ε̣ἰ̣δῇ χρησόμ[ενόν με τοῖς ἑξῆς ἁρμόζουσι πε]ρ̣ὶ ἐνεχυ-
[ρασίας ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. l. [καταλο]γείου
^ 5. ϊερευσ papyrus
^ 7. BL 8.216 : γ prev. ed.
^ 9. ϊερει papyrus
^ 18. l. διαφόρῳ
^ 19. l. τῶν
^ 19. l. ἴσων : ϊσαι papyrus
^ 23. l. γινομένης
^ 27. l. γίνεσθαι
^ 30. l. τῶν
^ 30. l. [ἴ]σων
^ 42. ϊ̣σον papyrus
^ 46. ϊνα papyrus
^ 46. l. εἰδῇ : ϊδη papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

To Aurelius Sarapion, strategos of the Oxyrhynchite nome, from Aurelius Patas and Aurelius Kiales, both sons of Papontheus and Kopria, from the city of Oxyrhynchus. Here is a copy I have obtained from the katalogeion of my application for inactment of publication.; . . .ius Titus also called Herakleides, the priest and archidikastes, to the strategos of the Oxyrhynchite nome, greetings. Let a copy of the application that was submitted be served. Farewell. Year 3 of the Valeriani and Gallienus, Augusti, . . . Signed by those in charge of the dialoge of the city, acting through me, Aurelius Chairemon.; To . . .ius Titus also called Herakleides, priest, archidikastes, and superintendent of the chrematistai and of the other courts, from Aurelius Patas and Aurelius Kiales, both sons of Papontheus and Kopria, from the city of Oxyrhynchus. Appended is a copy of the cheirograph in duplicate that was issued to our father, Aurelius Papontheus, whose heirs we are, including the subscription after the date.; Aurelius Horos, son of Papontheus and Didyme, from the city of Oxyrhynchus, to Aurelius Papontheus, son of Aniketos and Tauris, from the same city, greetings. I acknowledge that I have received and have had measured out from you, from the wheat crop of the past 4th year, six and a half artabai, with interest on the principal of an equal amount; total, thirteen artabai. <And these I will return by such-and-such a date> without any delay or excuse. And if I do not make the repayment as I have had written, I will pay the stated capital plus one-half, and also an addition for the overtime, with the paralemptic measure of Nicias the agoranome, by which I received the loan. And you shall have the right of execution against me and all my property as if in consequence of a court decision. This cheirograph, written in duplicate, is valid wherever presented and for whoever presents it on your behalf. As for this being good and proper, I have been asked the formal question and have so declared. Year 5 of the Emperor Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander Pius Felix Augustus, Choiak 8. I, Aurelius Horos, son of Papontheus, have received the six and a half artabai of wheat to be repaid at an increase of the same amount, total thirteen artabai, and I will return them by the said deadline and measure them as stated. I, Aurelius Andronikos, styled the son of my mother Phil..., have written for him, as he is illiterate.; Desiring that of this cheirograph in two copies a single copy be made public, we give the city, because a single copy is being published, the fixed 12 drachmai and the fee for publication, and we ask that you take this document from our representative Tiberius . . . Dionysios, signed by him to the effect that the subscription after the date is in the hand of the illliterate Aurelius Horos's signatory Aurelius Andronikos, and register it together with this application, the original in the Library of Hadrian and a duplicate copy thereof in that of the Nanaion; and to have an order written to the strategos of the Oxyrhynchite nome to have a copy of this application served . . . to produce Aurelius Horos approving of the publication, so that he may be informed and may return to me the six and a half artabai of wheat plus the increase according to my notification, or may know that I willl take the next appropriate steps concerning distraint [- - -]