Papyri.info

sign in

p.mich.11.624 = HGV P.Mich. 11 624 = Trismegistos 37323 = michigan.apis.2133DDbDP transcription: p.mich.11.624 [xml]

VI spc ?

r
τ̣ῷ δεσπότῃ μου τιμιωτάτ̣ῳ ἀδελφῷ Κυρίλλῳ
Θεόδωρος
τὸ ὑπόμνημα τοῦ βοηθο[ῦ   ̣  ̣  ̣]λιανοῦ τοῦ πολειτευομένου(*) ἀπέστιλα(*) σοι
  ̣μπ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣[ιὰ] Εὐδαίμονος τοῦ ἑταίρου ἡμῶν· ὅπερ δεξάμενος
5κατὰ λόγον τοὺς μισθοὺς ὑπό[δε]ξε(*) παρʼ αὐτοῦ καὶ τὰ βοηθητικά, παρασχούμενος(*)
τὸ ἥμισυ τοῦ παρεχομένου τῇ̣ μητρὶ Ἡρακλάμμωνος· οἶδας γὰρ ὅτι καὶ αὐτὴ
χ̣ρίαν(*) ἔχ̣ει. καὶ ἐὰ̣ν̣ ῥ̣ᾷον ἔχῃς ἐνκατά̣λ̣αβε ἡμᾶς· πάνυ γὰρ ἐπιζητῖ(*) πά̣ντα̣ς
ὁ κύρι̣ός μ̣ο̣υ ὁ ἄρχων. καὶ μετάδος τοῖς κυρίοις μου ἀδελφοῖς Ἀντιόχῳ καὶ
Θ̣έωνι τοῖς παγάρχοις ὡς παραυτὰ μηδὲν μελλήσας ὑ(*)πέβαλα τὴν ἀναφορὰν
10αὐτῶν, τοῦ κυρ(ίου) μου τοῦ ἀβάκτη̣ς μὴ ὄντος ἐπὶ τῆς Ἡρακλεοπολιτῶν ἀλλʼ ἐπὶ
τῆς Ἀρσιν̣οειτῶν, καὶ γράμματα περὶ τούτου πρὸς τοὺς πολιτευομένους κατέ-
[π]εμψα διὰ τοῦ αὐτοῦ Εὐδαίμονος προφάσει τῆς ἀνεγέρσεως τῶν κειόνων(*)
τῆς βα̣σ̣ι̣λ̣ι̣κ̣ῆς. (?) καταξίωσον δὲ ἔτι ἐπὶ τῆς πόλεως τυγχάνοντος ποιῆσαι ὅλον
τὸν χόρτον̣ κοβαλευθῆναι, ὑπομνήσας τοὺς αὐτούς, τουτέστιν Ἀντίοχον καὶ Θέωνα,
15τὰ κτήνη αὐτῶν παρασχῖν(*) πρὸς μετ[α]φορὰν τούτων καθὼς καὶ ἐπηγγίλατο(*).
ἤδη δὲ καὶ τὸν λίβελλον τοῦ κυρ(ίου) μου ἀδε̣λφοῦ Δ̣ι̣δύμου ἀποστειλα(*) τὰς δὲ ἀναφορὰς
τοῦ δεσπότου μου τῆς ψυχῆς Ἰ(*)σιδώρου δεξ̣ά̣μενος παρὰ τοῦ κυρ(ίου) μου
[ἀ]δ̣ελφοῦ Σαραπίωνος τοῦτο γάρ μοι μεταδ̣έ̣δ̣ωκεν ποιῶ πραχθῆναι
ἐρρῶσθ̣α̣ί̣ σ̣ε̣ εὔχ(ομαι)
20πο̣λλ̣ο̣ῖ̣ς̣ χρ(όνοις),
κύριε ἄδελφε.
r,ms
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν μοι ὡς α̣τα  ̣ον̣απε̣ρ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣αν̣  ̣ευ̣  ̣ρακατα[⁦ -ca.?- ⁩]
v
Ἁράμμωνα τὸν κονδούκτορα ἀπαίτησον τὰ ὁλοκόττινα ἡ γὰρ χρία(*) αὐτῶν
25πάνυ κατεπίγι(*) ἐάσας παρὰ τῇ μητρὶ Ἡρακλάμμωνος ὃ βούλεται· Ἀνδρέας γὰρ ὁ
νουμεράριος ἀπήντησεν καὶ μέλλει σοι ὀχλῆσαι διʼ ὃ οἶδας. πάντων δὲ τῶν ὀφφ(ικιαλίων)
ἀναπεμφθέντων ἐποίησα Ζωίλον κουφισθῆναι ὡς αὐτοῦ κακουμένου. καὶ ἀνακίμενο̣ς(*)
τὰς ἀναφορὰς παρεσχόμην τῷ κυρίῳ μου τῷ ἄρχοντι. καὶ ἤδη ὡς προεῖπον
πράττονται. παρήγ’γιλα(*) δὲ καὶ τῷ κυρ(ίῳ) μου Τιμαγένει πά̣ντας ἀναπέμψ̣ιν καὶ τουτ̣αυτοῦν αὐτῷ
30ὁ κύρ(ιός) μου ὁ σχολαστικός.
⁦ vac. ? ⁩
τῷ δεσπότῃ μ̣ο̣υ̣ π̣ά̣ντων τιμιωτάτῳ ἀδελφῷ Κυρίλλῳ ἐξκέπτορ(ι) Θεόδωρος

Apparatus


^ r.3. l. πολιτευομένου
^ r.3. l. ἀπέστειλα
^ r.5. l. ὑπό[δε]ξαι
^ r.5. l. παρασχόμενος
^ r.7. l. χρείαν
^ r.7. l. ἐπιζητεῖ
^ r.9. ϋπεβαλα papyrus
^ r.12. l. κιόνων
^ r.15. l. παρασχεῖν
^ r.15. l. ἐπηγγείλατο
^ r.16. l. ἀποστείλα<ς>,
^ r.17. ϊσιδωρου papyrus
^ v.24. l. χρεία
^ v.25. l. κατεπείγει
^ v.27. l. ἀνακείμενος
^ v.29. l. παρήγγειλα : παρηγ’γιλα papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

To my most honored lord and brother Kyrillos, Theodoros.;I have sent you the memorandum of the assistant of the councillor . . . by our comrade Eudaimon. When you receive it, collect the wages and the assistant's fees from him as it says, and furnish half of the monies furnished to Heraklammon's mother; for you know that she too is in need. And if you are better, come to us; for my lord the praeses is looking hard for everyone. And communicate to my lords and brothers Antiochos and Theon the pagarchs that I submitted their report immediately, without delay, my lord the ab actis not being in Herakleopolis but in Arsinoe, and I sent a letter about this matter to the councillors by the same Eudaimon, on the pretext of the erection of columns for the basilica(?). Be good enough to have all the hay transported while you are still in the city, and remind the same individuals, that is, Antiochos and Theon, to supply their asses for its transfer just as he announced. Having already sent the libellus of my lord and brother Didymos, and having received the reports of the lord of my soul Isidoros from my lord and brother Sarapion - for he turned this task over to me - I am having collected . . .;(Inserted in the lower right corner:) I pray for your health through many years, my lord brother.;(2 lines in the left margin too fragmentary to be translated);;;(Verso);;Collect the holokottina from Harammon the contractor, for we need them badly, but leave with Heraklammon's mother whatever she desires. For Andreas the numerarius has met me and he is going to be troublesome to you in the matter that you know. When all the subordinates of the officium were sent up I had Zoilos's assessment reduced on the grounds that he is being treated injuriously. And although I laid up ill(?) I gave the reports to my lord the praeses. And already, as I predicted, they are carrying out the collection. I instructed my lord Timagenes to send them all up, and my lord the advocate did exactly the same thing at the same time.;;(Address, written in the opposite direction:);To my all-honored lord and brother Kyrillos, clerk, Theodoros.