Papyri.info

sign in

p.mich.13.659 = HGV P.Mich. 13 659 = Trismegistos 21374 = michigan.apis.3009DDbDP transcription: p.mich.13.659 [xml]

VIspc Aphrodito, Aphroditopolis

ctr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣ε̣γενημένην σ̣υ̣[γγ]ρ̣[αφὴν]
καὶ δὴ καὶ προήγαγον τὴν ὠνιακὴν συγγραφὴν
εἰς Ἰ(*)ωάννην τὸν εὐλαβέστατον γεγενημένην
τοῦ μνημονευθέντος κτή̣μ̣ατος περιέχουσα̣ν̣
5καὶ τοὺς τότε καθυπογράψαντας
μάρτυρας προσμαρτυροῦντας τῇ τῶν
τριακονταὲξ νομισμάτων καταβολῇ. προήγαγον δὲ
καὶ πρᾶσιν ἑτέραν κατανομῆς τινος παρὰ
Ψαι(*)ῶτος γεγενημένην ἑτέροις ὕ(*)στερον χρόνοις
10πρὸς τὸν μνημονευθέντα Ἰ(*)ωάννην τὸν τῆς
εὐλαβοῦς μνήμης μνήμην ἔχουσαν
τῆς πρότερον συντεθείσης ὠνιακῆς
συγγραφῆς τοῦ μνημονευθέντος κτήματος
καὶ ταύτην βεβαιοῦσαν, ἐκεῖθεν διι(*)σχυριζό̣μενοι
15καὶ κατασκευάζοντες(*) ῆς εἴπερ κατὰ βίαν
καὶ ἀνάγκην τινὰ πεποιηκὼς ἧν πρότερον
τὴν τοῦ κτήματος ὠνιακὴν συγγραφήν,
οὐκ ἂν μετὰ ταῦτα ταύτην ἐβεβαίου
κατὰ τὴν μεταγενεστέραν τῆς κατανομῆς
20ὠνιακὴν συγγραφήν. πρὸς ταῦτα
ἀντιδικαιολογούμενοι οἱ τοῦ διώκοντος
μέρους τὴν μὲν μεταγενεστέραν
ὠνιακὴν συγγραφὴν τὴν τῆς κατανομῆς
χωρὶς βίας τινὸς ὡμολόγησαν γεγενῆσθαι,
25ἔφησαν δὲ μὴ εἰδέν̣αι τὸν τρόπον καθʼ ὃ̣ν
μνήμη τις κατὰ ταύτην γέγονεν τῆς προτέρας
πρ̣άσεως τῆς περὶ τοῦ κτήματος ἀλλὰ
μᾶλλον κατὰ συναρπαγὴν ἢ κατὰ δόλον
τοῦ συμβολα̣ιογράφου ταύτην ἐντετάχθαι
30τὸ τηνικαῦτα καὶ ἁπλῶς ἀπῄτουν τοὺς
τοῦ φεύγοντος μέρους ἀποδεικνύειν τὴν τῶν
τριακονταὲξ νομισμάτων καταβολήν.
οἱ δὲ μάρτυρας ἢ καὶ ἀποδείξε̣ις ἑτέρας
τῆς τῶν τριακονταὲξ νομισμάτων καταβολῆς
35ἔφησαν ἔχειν μὴ δύνασθαι μηδὲ νομίμως
ἀπαιτεῖσθαι τὰς περὶ τούτου τοῦ μέρους
ἀποδείξεις παρῳχηκότος λοιπὸν εἰκοσαετοῦς
χρονον(*) πλέω ἔλαττον ἐξ οὗπερ τὸ κτῆμα
πέπραται καὶ ἡ ἐπὶ τούτῳ συντέθειται
40{ἡ} ὠνιακὴ συγγραφή. δικαιολογούμενοι
πρὸς ταῦτα οἱ τοῦ διώκοντος μέρους ἐδίδαξαν
πολλάκις ἐκβοήσεσι κεχρῆσθαι κατὰ τὴν
ἁ̣γίαν ἐκκλησίαν κατὰ Ἰ(*)ωάννου τοῦ τῆς
εὐλαβοῦς μνήμης, προσεληλυθέναι δὲ
45πολλάκις καὶ τῷ τῆς ἐπαρχείας ἄρχοντι
π̣ερὶ ταύ̣της τῆς αἰτίας, περιδρομῆς δὲ
πολλῆς γεγενημένης τῶν ἀντιδίκων
ἀποκεκλεῖσθαι τοῦ περὶ ταύτης ζητήσεως
λόγου. καὶ δὴ δικαιωμάτων ἑτέρων
50προκομισθέντων παρὰ τῶν τοῦ φεύγοντος
μέρους πρὸς σύστασιν τῆς τοῦ κτήματος ὠνιακῆς
συγγραφῆς καὶ πολλῶν ἐπὶ τούτοις λεχθέντων
καὶ δικαιολογηθέντων παρὰ τῶν ἀφʼ’ ἑκατέρου
μέρους τέλος κατά τινα μεσιτ\ε/ίαν καὶ φιλικήν
55τινα σύμβασιν καὶ κατάκρισιν καὶ δοκιμασίαν
τοῦ κοινοῦ διαγνώμονος ἔδοξεν καὶ συνήρησεν(*)
τοῖς ἀφʼ ἑκατέρου μέρους ὥστε Βίκτορα
τὸν εὐλαβέστατον(*) καὶ Σενούθην πληροῦντας
τὸ πρώσοπον(*) Ἀπολλῶτος καὶ Παύλου καὶ
60Μαρίας τέκνων καὶ κληρονόμων Ἰ(*)ωάννου
τοῦ τῆς εύλαβοῦς μνήμης ὄρκον καταβάλλειν̣
σωματικὸν ὅτι δὴ ἀκ̣ρ̣ιβῶς̣ ἐπίστανται
ὡς οἱ τριακονταὲξ χρυσοῖ λόγῳ τιμήματος
(*)πὲρ τοῦ μνημονευθέντος κτήματος
65κατ’εβλήθησαν ἐπὶ Ψαι(*)ῶτα καὶ Ταλοῦν
τὴν αὐτοῦ σύμβιον κατὰ τὸν τῆς πράσεως
καιρὸν καὶ οὕτως ἕτερα νομίσματα δεκα-
τέσσαρα
παρὰ κεράτια τέσσαρα ἕκαστον ζυγῷ
δημοσίῳ λόγῷ τιμήματος κατὰ προσθήκην
70προσενενεχθῆναι Ψαι(*)ῶτι(*)πὲρ τοῦ πεπραμένου
κτήματος. σκοπηθείσης γὰρ ἀκριβῶ\ς/
τῆς τε φορολογίας τοῦ μνημονευθέντος κτήματος
καὶ τῆς ἐνελκομένης τούτῳ παντοίας δημοσίας
συντελείας καὶ λόγου γεγονότος ἀκριβοῦς τῆς
75μετὰ τὰ εὐσεβῆ τελέσματα ὑ(*)π̣ο̣λειπομένης
καθαρᾶς προσόδου καθʼ ἕκαστον ἔτος ἐκ τοῦ
αὐτοῦ κτήματος, ἔδοξεν πεντήκοντα νομισμάτων
καὶ μόνων χρυσίνων κατὰ ἀκρίβειαν ἄξιον εἶναι
τὸ κτῆμα. τούτων οὔτω δοξάντων καὶ συναρεσάντων
80τοῖς ἀφʼ’ ἑκατέρου μέρους κατὰ κρίσιν καὶ μεσιτίαν(*)
τοῦ κοινοῦ διαγνώμονος τοῦ καὶ παρʼ αὐτῶν
αἱρεθέντος κοινῶς τὸν μὲν σωματικὸν ὅρκον
Βίκτωρ ὁ εὐλαβέστατος πρεσβύτερος καὶ Σενούθης
καταβεβλήκασιν ἐπὶ Ψαι(*)ῶτα καὶ Ταλοῦν ὡς
85ἐπίστανται μετὰ πάσης ἀκριβείας ὅτι δὴ
τοὺς τριακονταὲξ χρυσο\ῦ/ς(*) κατέβαλλεν ἐπʼ αὐτοὺς
τὸ τηνικαῦτα κατὰ τὸν τῆς πράσεως καιρὸν
ἀμειώτως Ἰ(*)ωάννης ὁ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης.
καταβεβλήκασι δὲ ἐπʼ αὐτοὺς καὶ νῦν τοὺς ἑτέρους
90δεκατέσσαρας χρυσοῦς παρὰ κεράτια τέσσαρα ἕκαστον
ζυγῷ δημοσίῳ. ἔτι κεκίνηκεν Ψαι(*)ο(*) πρὸς
Βίκτορα καὶ Σενούθην πληροῦντας τὸ πρόσωπον
τῶν κληρονόμων Ἰ(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς
μνήμης ὡς ἕτερα δύο κτήματα ἀρουρῶν
95ὅσων ἐστίν πέπρακεν αὐτοῖς ὀλίγου τιμήματος
κατὰ τὸν τῆς στενώσεως καιρὸν οὐ κατʼ ἀνάγκην
τινὰ καὶ κατὰ βίαν ἀλλὰ διὰ σπάνιν τῶν ἐπιτηδείων
καὶ ἐπὶ τούτοις δεδικαίωται παρὰ τοῦ κοινοῦ
διαγνώμονος ἡσυχίαν ἄγε̣ιν καὶ μηδεμίαν ἐ̣π̣ι̣-
100ζήτησιν πρὸς αὐτοὺς περὶ τούτων ὡς δὴ
μὴ κατὰ ἀνάγκην ἀλλʼ’ ἑκουσίως τὴν τούτων
ἐκποίησιν πεποιηκώς. ἔτι κεκίνηκε
πρὸς αὐτοὺς καὶ ὡς φανερὸν σῖτόν τε καὶ
χρυσίον ἀπῃτημένος παρὰ Ἀπολλῶτος
105λόγῳ δημοσίων καὶ ταῦτα μηδὲν ἐποφείλων
κ̣αὶ π̣ρ̣ὸς σύστασιν τῶν αὐτῷ εἰρημ̣έν̣ων
προήγαγεν ἀσφάλειάν τινα περὶ τούτου.
πρὸς ταῦτα δικαιολογούμενοι Βίκτωρ καὶ
Σενούθης ἔφησαν μηδὲν ἀκριβὲς εἰδέναι
110περὶ τούτου τοῦ μέρους Ἀπολλῶτος τοῦ τῆς
μακαρίας μνήμης τὸν τῇδε μεταλλάξαντος
βίον πρὸ ἐτῶν δεκαεννέα πλέω ἔλαττον
καὶ ὅρκον αὐτῷ καταβεβλήκασιν ὠς οὐδὲν
ἐπίστανται συντεῖνον εἰς ταύ̣την τὴν ζήτησιν.
115ἔτι κεκίνηκε πρὸς αὐτοὺς Ψαι(*)ο(*) ὡς κατά τινα
περίστασιν ἀσφάλειάν τινα πεποιηκὼς αὐτοῖς
περὶ οἰκίας αὐτῷ προσηκούσης ἀποσοβήσεως
καὶ καθαροποιήσεως ἕνεκεν τοῦ τετάρτου μέρους
τοῦ κτήματος τοῦ κατὰ Θεοδόσιον τὸν ἀπὸ
120Πακῆρκε διακειμένου ἐν πεδιάδι κώμης Ἀφροδίτης
τοῦ αὐτοῦ Ἀνταιοπολίτο\υ/ νομοῦ καὶ ἔδοξεν καὶ συνήρησεν(*)
τοῖς ἀφʼ’ ἑκατέρου μέρους ὥστε τοὺς κληρονόμους
(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης μηδένα λόγον
ἔχειν πρὸς Ψάι(*)ον περὶ τοῦ μνημονευθέντος
125οἴκου. πρὸς δὲ ἀναίρεσιν πάσης ἀμφιβολίας
μεταξὺ τῶν μερῶν ἔδοξεν τό τε προενηνεγμένον
παρὰ Ψάϊ(*)ο(*) ἐντάγιον τῶν δεκαοκτὼ νομισμάτ(ων)
καὶ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ τε σίτου καὶ τοῦ χρυσίου
τοῦ δῆθεν λόγῳ δημοσίων ἀπῃτημένου
130διαρραγῆναι καὶ εἴ τι δὲ ἕτερον τοιοῦτο κα̣τὰ λήθην
εἴσως(*) ἀπέμεινεν παρʼ αὐτῷ μὴ προενηνεγμένον
ἀρτίως ἔδοξεν καὶ τοῦτο μηδεμίαν ἔχειν
(*)σχὺν ἀλλʼ’ ἄκυρον καὶ ἀνί(*)σχυρον διὰ τὸ ἐπὶ πάσῃ
ἀναιρέσει πάσης ζητήσεως καὶ ἀμφιβολίας
135μεταξὺ τῶν μερῶν ταῦτα δεδόχθαι. τούτων
τοίνυν οὕτω δοξάντων καὶ στερχθέντων
παρὰ τῶν ἀφʼ’ ἑκατ̣έρ̣ο̣υ μέρους κατὰ τὸ
ἀναγκαῖον ἐπὶ ταύτην ἐληλύθασι τὴν
γενικὴν καὶ περιεκτικὴν διάλυσιν
140ἀναιρετικὴν τυγχάνουσαν πάσης ἐποχῆς
καὶ παντὸς σπέρματος δίκης καθʼ ἣν Ψαι(*)ο(*) μὲν
καὶ Ταλοῦ ὁμολογοῦσιν ὑ(*)ποδεδέχθαι τὰ λοιπὰ
νομίσματα δεκατέσσαρα παρὰ κεράτια
πεντηκονταὲξ ζυγῷ δημοσίῳ εἰς συμπλήρωσιν
145τῆς τιμῆς τοῦ κτήματος καλουμένου Ταυσίρεως
κατὰ τὰ δόξαντα μεταξὺ αὐτῶν, γείτονες τοῦ αὐτοῦ
κτήματος νότου γήδια τῶν κληρονόμ(ων) Ἑρμαουῶτος Ψύρου
γενομέ(νου) πρεσβ(υτέρου) βορρᾶ γήδια τῶν κληρονόμων Μαριὰμ’ Ψαι(*)ῶτος
ἀπηλιώτου γήδια ἄπα Βησαρίωνος Ἰ(*)ωάννου πρεσβυτέρου
150λιβὸς γήδια τῶν κληρονόμων Ῥαχῆλ Ἑρμαουῶτος
ἢ οἷοι ἂν ὦσει(*) γείτονες πάντῃ πάντοθεν
καὶ ὁμολογοῦσιν μηδένα λόγον ἔχειν ἔτι πρὸς
τοὺς κληρονόμους Ἰ(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς
μνήμης περὶ τῶν μνημονευθέντων κτημάτων
155τῶν καὶ πεπραμένων αὐτοῖς κατὰ διαφόρους
καιροὺς μήτε περὶ μέρους αὐτῶν μήτε περὶ καρπῶν
παντὸς τοῦ φθάσαντος χρόνου μήτε(*) περὶ παντὸς
ἀλλ’ὰ καὶ ὁμολ<ογ>οῦσιν τὰς περὶ τούτων συντεθείσα̣ς
κατὰ διαφόρους καιροὺς ὠνιακὰς συγγραφὰς κυρίας
160εἶναι καὶ βεβαίας πανταχοῦ προφερομένας.
ὁμολογεῖ δὲ Ψαι(*)ο(*) πάντα ἐπελευσόμενον τοῖς κληρονόμοις
(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης τῶν πεπραμένων
ἕνεκεν παρʼ αὐτοῦ κτημάτων ἢ μέρους τούτων
ἀποσοβῆσαι κινδύνῳ ἰ(*)δίῳ καὶ τῆς αὐτοῦ περιουσίας
165κατὰ τὴν δύναμιν τῶν ἐπʼ αὐτοῖς συντεθεισῶν
ὠνιακῶν συγγραφῶν. εἰ δὲ καὶ Θεοδόσιος \ὁ/ ἀπὸ Πακῆρκε
κατά τινα χρόνον ἤ τρόπον ἐπέλθῃ μέρος τῶν αὐτῶν
κτημάτων ἐπιζητῶν ἤγουν οἱ τούτου κληρονόμοι
ἢ καί τινες ἐξ αὐτῶν, ἔδοξεν ὥστε τοὺς αὐτοὺς κληρονόμους
170(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης ἤτοι Βίκτορα τὸν
εὐλαβέστατον καὶ Σενούθην τοὺς ὑ(*)πὲρ αὐτῶν νῦν
τοὺς λόγους ποιουμένους προενεγκεῖν τὴν πρὸς αὐτοὺς
γεγενημένην παρὰ τοῦ μνημονευθέντος Θεοδοσίου
διαλυτικὴν ὁμολογίαν τὴν καὶ παρʼ αὐτοῖς ἀποκειμένην
175ἧς καὶ τὸ ἴ(*)σον ἐκδεδώκασιν ἀ̣ρτίως μεθʼ ὑ(*)πογραφῆς
ἑαυτῶν καὶ οὕτως τὴν διάλυσιν ἐκείνην λαμβάνοντα(*)
Ψάι(*)ον καὶ ταύτῃ χρώμενον καὶ ἑτέροις οἷς(*) βούλεται δικαίοις
ἀποσοβῆσαι καὶ τὸν μνημονευθέντα Θεοδόσιον
ἐπ’ερχόμενον̣ τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν ἢ μέρει αὐτῶν
180ἢ τοὺς τούτου κληρονόμους καὶ οὕτως μετὰ τοὺς ἀγῶνας
αὖθις ἀναδιδόναι τὸ αὐθεντικὸν τῆς αὐτῆς διαλυτικῆς
ὁμολογίας τοῖς κληρονόμοις Ἰ(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς
μνήμης. εἰ δὲ κατά τινα καιρὸν ἢ τρόπον ὑ(*)πέρθωνται
προενεγκεῖν τὴν μνημονευθεῖσαν ἐκείνην διάλυσιν
185οἱ κληρονόμοι Ἰ(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης
ἤτοι Βίκτωρ ὁ εὐλαβέστατ̣ος καὶ Σενούθης οἱ νῦν
(*)πὲρ αὐτῶν τοὺς λόγους ποιούμενοι ζητήσεως
γινομένης παρὰ Θεοδοσίου τοῦ μνημονευθέντος
περὶ μέρους τῶν αὐτῶν κτημάτων, ἔδοξεν ὥστε
190Ψαι(*)ῶτα μὴ ἀποσοβεῖν τὸν μνημονευθέντα Θεοδόσιον
μήτε τοὺς ὑ(*)πὲρ τούτου κληρονόμους ἀντιποιουμένους
μέρους τῶν αὐτῶν κτημάτω̣ν ἀλλὰ τὸν κίνδυνον
τῆς ἀποσοβήσεως ἤτοι καθαροποιήσεως τῆς πρὸς
Θεοδόσιον ὁρᾶν τοὺς κληρονόμους Ἰ(*)ωάννου τοῦ τῆς
195εὐλαβοῦς μνήμης ἤτοι τοὺς ὑ(*)πὲρ αὐτῶν τοὺς λόγους
ποιουμένους ἐφʼ οἷς τὴν διάλυσιν προενεγκεῖν
οὐκ ἠνέσχοντο διὰ τὸ οὕτω δεδόχθαι τοῖς μέρεσι.
καὶ ἐπιτρέπουσι αὐτοῖς ταῦτα κατέχειν καὶ νέμεσθαι
καὶ καρποῦσθαι καὶ διοικεῖν καθʼ ὃν βούλονται τρόπον
200παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας δικαίῳ ἐπὶ τὸν ἑξῆς
ἅπαντα καὶ διηνεκῆ χρόνον καὶ ὁμολογοῦ̣[σ]ιν
ἀνῃρῆσθαι α̣ὐτοῖς πάντα λό̣γον κατὰ τ̣ῶν μ̣ν̣ημονευ̣θέντων
κτημάτων ἢ μέρους αὐτῶν ἁρμόττοντα αὐτοῖς ἢ καὶ
ἁρμόσαι δυνάμενον. ἔτι ὁμολογοῦσι μηδένα λόγον ἔχειν
205πρὸς αὐτοὺς μήτε περὶ δημοσίων ὡς κατὰ πλεονασμὸν
ἀπῃτημένων(*) μήτε περὶ οἱουδήποτε πράγματος
ἁπαξαπλῶς ἀλλὰ καὶ ὁμολογοῦσι εἴ τις ἕτερος χάρτης
ἢ καὶ ἐντάγιον συντεῖνον εἰς ταύτην τὴν ὑ(*)πόθεσιν
(*)πολέλειπται παρʼ αὐτοῖς τοῦτο ἄκυρον καὶ ἀνί(*)σχυρον εἶν̣αι
210πα̣νταχοῦ προφερόμενον διὰ τὸ ἐπὶ πάσῃ ἀπαλλαγῇ καὶ
τελείᾳ τομῇ πάσης τῆς κατʼ αὐτοῦ ζητήσεως ταῦτα
δεδόχθαι μεταξὺ τῶν μερῶν. ὁμολογοῦσιν δὲ καὶ Βίκτωρ
ὁ εὐλαβέστατος καὶ Σενούθης πληροῦντες τὸ πρόσωπον
τῶν κληρονόμων Ἰ(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης μηδένα
215λόγον ἔχειν πρὸς Ψάι(*)ον περὶ τῆς οἰκίας τῆς αὐτῷ
προσηκούσης μήτε ἀντιποιεῖσθαι ταύτης καθʼ οἱον-
δήποτε χρόνον(*) ἢ τρόπον ἀλλὰ καὶ τὴν ἔγγραφον ἀσφάλειαν
τήν πρώην παρʼ αὐτοῦ γεγενημένην εἰς αὐτοὺς ὁμολογοῦσιν
εὑρίσκοντες ἀναδιδόναι ἤγουν μένουσαν(*) παρʼ αὐτοῖ\ς/ ἀργὴν
220καὶ(*) ἀνί(*)σχυρον εἶναι πανταχοῦ προφερομένην. ἔτι ὁμολογοῦσιν̣
καὶ τὴ παντοίαν δημοσίαν συντέλειαν τὴν ἐνελκομένην
τοῖς πεπραμένοις Ἰ(*)ωάννῃ τῷ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης
κτήμασι κατὰ διαφόρους καιροὺς ἐπιγινώσκειν
ἀνελλειπῶς(*) καὶ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον πρὸς τὴν
225γεγενημένην μέτρησιν ἢ καὶ πρὸς ἑτέραν ὡς εἰκὸς
ἐσομένην τοῦ κινδύνου μειώσεως ἤτοι αὐξήσεως
δημοσίων τελεσμάτων(*) κατὰ τὸ εἰκὸς ἐσομένης ὁρῶντος
αὐτοὺς κινδύνῳ αὐτῶν καὶ τῆς αὐτῶν περιουσίας
καὶ ὁμολογοῦσι τὸ ἀζήμιον καὶ τὸ ἀνενόχλητο̣[ν] ε̣ἶ̣[ν]α[ι]
230Ψαι(*)ῶτι καὶ Ταλοῦτι τῇ αὐτοῦ συμβίῳ παντοίων
δημοσίων τελεσμάτων ἕνεκεν τῶν αὐτῶν κτημάτων
ἐξ οὗπερ παρειλήφασι(*) αὐτοὶ ἤτοι Ἰ(*)ωάννης ὁ τῆς εὐλαβοῦς
μνήμης τὰ αὐτὰ κτήματα μέχρι τῆς νῦν καὶ ἐπὶ τὸν ἑξῆς
ἅπαντα χρόνον. καὶ ὁμολογοῦσι μηδένα λόγον ἔχειν
235πρὸς αὐτοὺς περὶ ἑτέρου οἱουδήποτε πράγ̣μ̣ατος
ἁπαξ̣απλῶς μήτε περὶ δαπανημάτων μήτ̣ε̣ περ̣ὶ
ζημιωμάτων διὰ τὸ ἐπὶ πάσῃ ἀπαλλαγῇ καὶ τελείᾳ τομῇ
τῆς κατʼ αὐτοὺς ὑ(*)ποθέσεως ταύτην μεταξὺ αὐτῶν
γεγενῆσθαι τὴν γενικὴν διάλυσιν καθʼ ἣν ὁμολογοῦσιν
240οἱ ἀφʼ’ ἑκατέρου μέρους ἅπαντες ἀλλήλοις καὶ ἕκαστος
αὐτῶν καὶ ἑκάτερος τῷ ἑτέρῳ κεχωρισμένος μηδένα λόγον
ἔχειν πρὸς ἀλλήλους περὶ οἱουδήποτε πράγματος μικροῦ
ἢ μεγάλου ἐγγράφου ἢ ἀγράφου νοηθέντος ἢ μὴ νοηθέντος
εἰς νοῦν ἐλθόντος ἢ μὴ ἐλθόντος λεχθέντος ἢ μὴ
245λεχθέντος κριθέντος ἢ μὴ κριθέντος καὶ τοῦ
λοιποῦ μὴ ἐγκαλεῖν αὐτοὺς ἀλλήλοις μήτε
ἐγκαλέσειν μήτε ἐν ἐπιχωρίῳ δικαστηρίῳ
μήτε ἐν ὑ(*)περορίῳ μήτε ἐκτὸς δικαστηρίων
μὴ διʼ ἑαυτῶν μὴ διʼ ἐντολέως μὴ διὰ παρενθέτου
250οἱουδήποτε προσώπου οὐκ’ αὐτοὶ οὐ κληρονόμοι
αὐτῶν οὐ διάδοχοι οὐ διακάτοχοι πρὸς
ἀλλήλους καὶ κληρονόμους ἀλλ<ήλ>ων καὶ διαδόχους̣
καὶ διακατόχους διὰ τὸ ἐν ἅπασι αὐτοὺς
ἀπηλλάχθαι ἐπὶ τῷ προτεταγμένῳ τύπῳ
255καὶ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ἑκάτερον μέρος ἐπ’ωμόσατο
τὴν ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον τριάδα καὶ τὴν νίκην
καὶ διαμονὴν τοῦ καλλινίκου δεσπότου τῆς
οἰκουμένης Φλ(αουίου) Ἰ(*)ουστιν<ι>ανοῦ τοῦ αἰωνίου
Αὐγούστου Αὐτοκράτορος ἐμμεῖναι πᾶσι τοῖς
260π̣ρογεγραμμένοις καὶ κατὰ μηδένα τρόπον
παραβῆναι. εἰ δέ τις ἐξ αὐτῶν τολμήσειεν
παραβῆναι καὶ ὑ(*)πεναντίον ταύτης τῆς
διαλύσεως διαπράξασθαί τι ὁμολογεῖ τὸ
παραβαῖνον μέρος διδόναι τῷ ἐμμένοντι μέρει
265λόγῳ προστίμου ὑ(*)πὲρ μόνης τῆς παραβασίας
χρυσοῦ ν̣ο̣μίσματα ἑκατὸν εὔσταθμα ἔργῳ
καὶ δυνάμει ἀπαιτούμενα μετὰ τοῦ καὶ ὑ(*)πεύθυνον
αὐτὸ<ν> εἶναι τῷ κινδύνῳ τῆς ἐπιορκίας
οὐδὲν δὲ ἧττον ἀρραγῆ καὶ ἀσάλευτον μένειν
270ταύτην τὴν διαλυτικὴν ὁμολογίαν διηνεκῶς
ἥνπερ(*) ἔθεντο πρὸς ἑαυτοὺς πρὸς ἀσφάλειαν
κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν πανταχοῦ προφερομένην
καὶ πρὸς πάντα τὰ προγεγραμμένα καὶ πρὸς ἕκαστον
κεφάλαιον ἐπερωτήσαντες ἀλλήλους καὶ παρʼ ἀλλή̣[λων]
275ἐπερωτ̣ηθέντες ταῦθʼ’ ο[ὕ]τως ἔχειν δώσειν ποιεῖ[ν]
φυλάττειν ἐμμένειν ὡμολόγησαν. ὑ(*)πέθεντο δὲ
ἀλλήλοις εἰς ἅπαντα τὰ προγεγραμμένα καὶ εἰς τὴν
ἀπαίτησιν το’ῦ προκειμένου προστίμου εἴπερ ἁρμόσοι(*)
εἰς ἀπαίτησιν πάντα τὰ ὄντα καὶ ἐσόμενα αὐτοῖς
280πράγματα κινητά τε καὶ ἀκίνητα καὶ αὐτοκίνητα
δικαίῳ ὑ(*)ποθήκης καὶ λόγῳ ἐνεχύρου. ☧ (hand 2) ☧ Βίκτωρ Βησαρίων[ος]
πρεσβύτερος ποιούμενος τοὺς λόγους ὑπὲρ Ἀπολλῶτος καὶ Παύλου
καὶ Μαρίας τέκνων(*) καὶ κληρονόμων Ἰ(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης
ὁ προγεγρα̣μ̣μ̣ένος ἐ̣θ̣έ̣μην τ̣α̣ύ̣την τὴν διαλυτικὴν(*) ὁμολογί̣[αν]
285ἐπὶ πᾶσει(*) τοῖς ἐμπεριεχομένοις αὐτῇ ἐπερωτήμασι καὶ ὁμολογ[ήμασι]
τοῖς εὐδοκῶ καὶ πίθω(*) καὶ ἐπιδεδωκὼς τοῖς προγεγραμμένοις Ψαι(*)ῶτι καὶ
Ταλοῦτι τῇ α̣ὐτ̣οῦ συμβίῳ τὰ δεκατέσσερα(*) νομίσματα παρὰ κεράτια πεντηκοντα-
ὲξ
ζυγῷ δημοσίῳ εἰς σημπλήρωσιν(*) τῆς τιμῆς τοῦ προγεγραμμένου κτήματος
καλουμένου Ταυσίρεως καὶ ὄμοσα(*) τὸν θεῖον ὅρκον ἐπὶ πᾶσει(*) τοῖς προγ̣[εγραμμένοις]
290καὶ των(*) προκ(ειμένῳ) προστίμῳ καὶ πίθωμαι(*) πᾶσι ὡς πρόκ(ειται) καὶ ὑπογράψας ἀπέ̣λ̣[υσα].
(hand 3) ☧ Αὐρήλιος Σενούθης Ἀπολλῶτος ποιούμενος τοὺς λόγους ὑπὲρ Ἀπ̣[ο]λ̣λ̣ο̣̣͂τος(*)
καὶ Παύλου καὶ Μαρίας τέκνων καὶ κληρονόμων Ἰ(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς
μνήμης ὁ προγεγράμμενος ἐθέμην ταύτην τὴν διαλυτικὴν ὁμολογίαν
ἐπὶ πάσι τοῖς ἐμπεριεχομένοις αὐτῇ ἐπερωτήμασι καὶ ὁμολ[ογήμασι]
295οἷς εὐδοκῶ καὶ πείθ̣ω̣ κ̣α̣ὶ ἐπιδεδωκὼς(*) τοῖς προγεγραμμένοις Ψ[αι(*)ῶτι καὶ]
Ταλοῦτι τ̣ῇ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ συμβίῳ τὰ δεκατέσσερα(*) νομίσματα παρὰ κερ[άτια πεντηκοντα-]
ὲξ
ζυγῷ δημοσίῳ εἰς συμπλήρω̣σ̣ιν τῆς τιμῆς τοῦ προγεγραμμένου κτήματος
καλουμένου Ταυσίρεως καὶ ὤμοσα τὸν θει(*) ὅρκον ἐπὶ πᾶσι τοῖς προγεγρ[αμμένοις](*)
καὶ τῷ(*) προκ(ειμένῳ) προστίμῳ καὶ πείθομαι πᾶσει(*) ὡς πρόκ(ειται) καὶ ἀναγνοὺς κα̣[ὶ ὑπογράψας]
300ἀπέλυσα. (hand 4) ☧ Αὐρ(ήλιος) Ψαίω(*) Μουσαίου(*) ὁ προκ(είμενος) συθθεέμην(*) τ̣[αύτην](*)
τὴ̣ν̣(*) τιάλ̣υ̣σ̣ι̣ν(*) ὡς πρόκ(ειται) ☧ (hand 5) Αὐρηλία Ταλοῦ Ἡρακλείου ἡ προκ̣(ειμένη) [ἐθέμην]
τ̣[αύ]την τὴν(*) διάλυσειν(*) ὡς πρόκ(ειται). Αὐρήλιος Ἀβραὰμ Βίκτορος ἀπὸ βοη(θῶν) ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣
αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης ἀξιωθεὶς ἔγραψα̣ ὑ̣πὲρ αὐτῆς γράμματα μὴ εἰδ̣υείης(*).
(hand 6) ☧ Αὐρήλιος Ἀπολλῶς Διοσκόρου ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης εὑρεθεὶς ἐν Ἀ̣[ντινόου]
305μαρτυρῶ τῇ διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων, μ̣αρτυρῶ δὲ καὶ [τῇ καταβολῇ τοῦ χρυσίου]
τῶν δεκατεσσάρων νομισμάτων. (hand 7) ☧ εἰδ̣ί̣ᾳ̣ α̣ὐ̣(τοῦ) ὑ̣(πογράφων)(*). (hand 8) Φλ(άουιος) Βίκτωρ Ἀνούθου [ἀπὸ τῆς]
αὐ̣τ̣ῆ̣ς κ̣ώ̣μ̣ης Ἀφροδίτης εὑρεθεὶς(*) ἐν Ἀντινόου μαρτυρῶ
τ̣[ῇ̣ (?)δι]αλήσει(*) ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων, μαρτυρῶ δὲ κ[αὶ τ]ῇ [κατα-]
βολῇ τοῦ χρυσίου τῶν δεκατεσσάρων νομισμάτων. (hand 9) Α[ὐρήλιος]
310προτοκ(ωμήτης)(*) ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης εὑρεθεὶς ἐν Ἀ[ντινόου μαρτυρῶ]
τῇ διαλήσει(*) ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων, μαρτυρῶ̣ [δὲ καὶ τῇ κα-]
ταβουλῇ(*) τοῦ χρυσίου τῶ\ν/ δεκατεσσάρων νομισμάτων. (hand 10) ☧ Αὐ̣ρ̣[ήλιος]
Ἀνοῦφις Ἰ(*)ακυβίου ἀπὸ Ἀντι(νόου) ἐντολ(εὺς)(*) μαρτυρῶ τῇ διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶ̣[ν θεμένων],
μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβολῇ τοῦ χρυσίου τῶν δεκατεσσάρων νομ[ισμάτων].
315(hand 11) ☧ Φλ(άουιος) Οὐί(*)κτωρ Ἰωάννου ἐξκ(έπτωρ)(*) τῆς δουκικῆς τάξεως μ̣[αρτυρῶ τῇ]
διαλύσ̣ει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων, μαρτυρῶ δὲ κ̣α̣ὶ̣ [τῇ]
καταβολῇ τῶν δεκατεσσάρων νομισμάτων.
(hand 12) ☧ ☧ ☧ διʼ ἐμοῦ Δίου νομικ(οῦ) ἐ̣γ̣ρ̣(άφη) ☧ ☧ ☧ ((tachygraphic-marks))
Fr1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπὶ τιμήματι χρυσοῦ νομισμ[ά]τ̣ων̣
τριακονταὲξ πλείονος ποσότητος ἄξιον
καὶ μηδὲ τοὺς τριακονταὲξ χρυσοῦς τοὺς δῆθ̣[εν]
λόγῳ τιμήματος ἐντεταγμένους τῇ πράσει̣
καταβε̣β̣λ̣ῆ̣[σθα]ι̣ ἐκ πλήρους ἐπʼ αὐτὸν
325τὸ τηνικαῦτα καὶ προέφερεν ἀσφάλειαν
(*)διόχειρον ὡς παρὰ τοῦ μνημονευθέντος
(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης εἰς αὐτὸν
γ̣εγ̣εν̣η̣[μ]έ̣[ν]η̣[ν   ̣  ̣] ε  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
329[π]ρ̣ὸς   ̣  ̣  ̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν δεκ]α̣-
330ὀκτὼ νομισμάτων παρὰ Ψάϊ(*)ο(*) διέβαλλον
παντελῶς φάσκοντες μὴ εἶναι ἀληθῆ
κατὰ μηδὲν καὶ ἀπῄτουν ταυτη(*) τὴν
σύστασιν. ἐδίδασκον δὲ καὶ τὴν πρᾶσιν
τοῦ κτήματος χωρὶς βίας καὶ ἀνάγκης
335γεγενῆσθαι τὸ πρῶτον καὶ τὸ χρυσίον
τοῦ τιμήματος τῶν τριακονταὲξ νομισμάτων
ἐπʼ αὐτὸν ἐκ πλήρους καταβεβλῆσθαι
Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
339[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ νομισμάτων
340δ̣εκαοκτὼ πρὸς τὴν συνα̣λλαγὴν τῆς
αὐτῆς κώμης ὑ(*)πὲρ λοιπάδος τῆς τιμῆς
τῶν πεπραμένων αὐτῷ κ̣τημάτων
οὕτω γὰρ περιεῖχεν ἡ προενηνεγμένη
[ἀσ]φ̣άλεια. π̣ρὸς ταῦτα ἀντικαθι(*)στάμενοι
345Βίκτωρ ὁ εὐλαβέστατος καὶ Σενούθης
πληροῦντες τὸ πρόσωπον τῶν κληρονόμων
(*)ωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης τὴν μὲν
[π]ρ̣οεν̣η̣ν̣ε̣γ̣μ̣έ̣ν̣η̣[ν ἀσφάλειαν ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
349Traces
350πεπρακέναι Ἰ(*)ωάνν[ῃ τῷ τῆς εὐλαβοῦς]
μνήμης κτῆμα ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
353 [⁦ -ca.?- ⁩(*)ωάννην τὸ]ν̣ τῆς εὐλαβοῦς
[μνήμης ⁦ -ca.?- ⁩]προσηκον
355[⁦ -ca.?- ⁩]ην διακείμεν̣[ο]ν̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
356τ[ου]το[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτῷ [⁦ -ca.?- ⁩]
δικ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
359ἀσφ[αλ ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
360κατὰ τὸν ἀν[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr9
360[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]θεν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣

Apparatus


^ ctr.3. ϊωαννην papyrus
^ ctr.9. ϋστερον papyrus
^ ctr.10. ϊωαννην papyrus
^ ctr.14. διϊσχυριζο̣μενοι papyrus
^ ctr.15. corr. ex κατασκευασοντες
^ ctr.38. l. χρόνου
^ ctr.43. ϊωαννου papyrus
^ ctr.53. ἀφʼ’ papyrus
^ ctr.56. l. συνήρεσεν
^ ctr.58. corr. ex ευλαβοστατον
^ ctr.59. l. πρόσωπον
^ ctr.60. ϊωαννου papyrus
^ ctr.64. ϋπερ papyrus
^ ctr.65. κατ’εβλήθησαν papyrus
^ ctr.70. ϋπερ papyrus
^ ctr.75. ϋπ̣ο̣λειπομενησ papyrus
^ ctr.80. ἀφʼ’ papyrus
^ ctr.80. l. μεσιτείαν
^ ctr.84. ψαϊωτα papyrus
^ ctr.86. corr. ex χρουσουυ
^ ctr.88. ϊωαννησ papyrus
^ ctr.91. l. Ψάιος
^ ctr.93. ϊωαννου papyrus
^ ctr.101. ἀλλʼ’ papyrus
^ ctr.115. l. Ψάιος
^ ctr.121. l. συνήρεσεν
^ ctr.122. ἀφʼ’ papyrus
^ ctr.123. ϊωαννου papyrus
^ ctr.127. l. Ψαιῶ
^ ctr.131. l. ἴσως
^ ctr.133. ϊσχυν papyrus
^ ctr.133. ἀλλʼ’ papyrus
^ ctr.133. ανϊσχυρον papyrus
^ ctr.137. ἀφʼ’ papyrus
^ ctr.141. l. Ψάιος
^ ctr.142. ϋποδεδεχθαι papyrus
^ ctr.148. Μαριὰμ’ papyrus
^ ctr.148. ψαϊωτοσ papyrus
^ ctr.149. ϊωαννου papyrus
^ ctr.151. l. ὦσι
^ ctr.153. ϊωαννου papyrus
^ ctr.157. corr. ex   ̣ητε
^ ctr.158. ἀλλ’ὰ papyrus
^ ctr.161. l. Ψάιος
^ ctr.162. ϊωαννου papyrus
^ ctr.164. ϊδιω papyrus
^ ctr.170. ϊωαννου papyrus
^ ctr.171. ϋπερ papyrus
^ ctr.175. ϊσον papyrus
^ ctr.175. ϋπογραφησ papyrus
^ ctr.176. corr. ex λαμβανο  ̣  ̣α
^ ctr.177. corr. ex οιο
^ ctr.179. ἐπ’ερχόμενον̣ papyrus
^ ctr.182. ϊωαννου papyrus
^ ctr.183. ϋπερθωνται papyrus
^ ctr.185. ϊωαννου papyrus
^ ctr.187. ϋπερ papyrus
^ ctr.190. ψαϊωτα papyrus
^ ctr.191. ϋπερ papyrus
^ ctr.194. ϊωαννου papyrus
^ ctr.195. ϋπερ papyrus
^ ctr.206. corr. ex απητημενον
^ ctr.208. ϋποθεσιν papyrus
^ ctr.209. ϋπολελειπται papyrus
^ ctr.209. ανϊσχυρον papyrus
^ ctr.214. ϊωαννου papyrus
^ ctr.217. corr. ex κρονον
^ ctr.219. corr. ex μενουσα  ̣
^ ctr.220. corr. ex ααι
^ ctr.220. ανϊσχυρον papyrus
^ ctr.222. ϊωαννη papyrus
^ ctr.224. l. ἀνελλιπῶς
^ ctr.227. corr. ex   ̣ελεσματων
^ ctr.230. ψαϊωτι papyrus
^ ctr.232. corr. ex α̣αρειληφασι
^ ctr.232. ϊωαννησ papyrus
^ ctr.238. ϋποθεσεωσ papyrus
^ ctr.240. ἀφʼ’ papyrus
^ ctr.248. ϋπεροριω papyrus
^ ctr.250. οὐκ’ papyrus
^ ctr.255. ἐπ’ωμόσατο papyrus
^ ctr.258. ϊουστιν<ι>ανου papyrus
^ ctr.262. ϋπεναντιον papyrus
^ ctr.265. ϋπερ papyrus
^ ctr.267. ϋπευθυνον papyrus
^ ctr.271. corr. ex η  ̣περ
^ ctr.275. ταῦθʼ’ papyrus
^ ctr.276. ϋπεθεντο papyrus
^ ctr.278. το’ῦ papyrus
^ ctr.278. l. ἁρμόζοι
^ ctr.281. ϋποθηκησ papyrus
^ ctr.283. corr. ex τεκνον
^ ctr.283. ϊωαννου papyrus
^ ctr.284. corr. ex διαλειτικην
^ ctr.285. l. πᾶσι
^ ctr.286. l. πείθω
^ ctr.286. ψαϊωτι papyrus
^ ctr.287. l. δεκατέσσαρα
^ ctr.288. l. συμπλήρωσιν
^ ctr.289. l. ὤμοσα
^ ctr.289. l. πᾶσι
^ ctr.290. l. τῷ
^ ctr.290. l. πείθωμαι
^ ctr.291. l. Ἀπ[ο]λλῶτος
^ ctr.292. ϊωαννου papyrus
^ ctr.295. corr. ex επιδδδωκως
^ ctr.295. αϊωτι papyrus
^ ctr.296. l. δεκατέσσαρα, corr. ex τεκατεσσερα
^ ctr.298. l. θεῖ<ον>
^ ctr.298. corr. ex   ̣ρογεγρ[αμμενοις]
^ ctr.299. corr. ex πω
^ ctr.299. l. πᾶσι
^ ctr.300. l. Ψαϊῶς
^ ctr.300. corr. ex οουσαιου
^ ctr.300. l. συνεθέμην
^ ctr.300. l. τ[αύτῃ]
^ ctr.301. l. τῇ
^ ctr.301. l. διαλύσει
^ ctr.302. corr. ex δην
^ ctr.302. corr. ex διαλυσιν
^ ctr.303. l. εἰδυίας
^ ctr.306. l. ἰδίᾳ, BL 12.124 : ε̣ι̣δ̣ιω̣(  ) αὐ(τοῦ) prev. ed.
^ ctr.307. corr. ex ευρεθεια̣
^ ctr.308. l. [δι]αλύσει
^ ctr.310. l. πρωτοκ(ωμήτης)
^ ctr.311. l. διαλύσει
^ ctr.311-312. l. [κα]|ταβολῇ
^ ctr.313. ϊακυβιου papyrus
^ ctr.313. BL 9.163 : ὑπὸ Ἀντι(  ) ἐντολ(έως) prev. ed.
^ ctr.315. ουϊκτωρ papyrus
^ ctr.315. BL 7.116 : ἐξκ(  ) prev. ed.
^ Fr1.326. ϊδιοχειρον papyrus
^ Fr1.327. ϊωαννου papyrus
^ Fr2.330. l. Ψαιῶ
^ Fr2.332. l. ταύτη<ν>
^ Fr3.341. ϋπερ papyrus
^ Fr3.344. αντικαθϊσταμενοι papyrus
^ Fr3.347. ϊωαννου papyrus
^ Fr4.350. ϊωανν[η] papyrus
^ Fr5.353. ϊωαννην papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

[- - -] at the evaluation worth a quantity of more than thirty-six gold nomismata and that even the thirty-six goldpieces which really had been included as the price in the deed of sale had not been fully paid to him at that time and he produced a security written, as he pretended, by his own hand concluded between him and Ioannes of discreet memory at - - - of eighteen nomismata by the balance of the same village for the remainder of the price of the holdings sold to him, because the produced security contained it thus. Opposing this the most discreet Victor and Senouthes, undertaking business for the heirs of Ioannes of discreet memory (said) that, on the one hand, they absolutely rejected as not genuine the produced security for the eighteen nomismata from Psaios saying that it was in no regard true and they asked for that agreement. They also proved that the deed of sale of the holding in the first place had been executed without force and constraint and that the gold of the price, thirty-six nomismata, had been paid in full to him, and especially they produced the deed of sale concluded with the most discreet Ioannes concerning the afore-mentioned holding containing also the witnesses who at that time appended their signatures and bore witness to the payment of the thirty-six nomismata. They also produced another sale of a right to feed off concluded at some other, later time by Psaios with the afore-mentioned Ioannes of discreet memory containing a notice of the before-concluded deed of sale concerning the afore-mentioned holding and validating it and because of this confidently affirming and maintaining that if he had executed before the deed of sale concerning the holding by force and compulsion he would not have afterwards validated it by the later executed deed of sale concerning the right to feed off. Counterpleading against this the people of the prosecuting party acknowledged that the later concluded deed of sale concerning the right tofeeed off had been executed without any force but they said that they did not know how a notice had crept up in it of the earlier sale concerning the holding but that more likely it had by fraud or deceit of the notary at that time be included and they simply asked from the people of the defending party to prove the payment of the thirty-six nomismata. They said that they could not produce other witnesses or other proofs of the payment of the thirty-six nomismata and that proofs concerning that part of the deal could not be legally demanded from them as already a period of twenty years, more or less, had passed since the holding had been sold and the deed of sale concerning it had been drawn up. Pleading against this the people of the prosecuting party proved that they had often used loud complaints in the Holy Church against Ioannes of discreet memory and that they also often had approached the praeses of the province regarding this reason but that after there had been much cajolery by the opponents the discussion about that inquiry had been closed. And after other pleadings had been brought forward by the people of the defending party concerning the execution of the deed of sale concerning the holding and after many things had been said and pleaded in these matters by the people of both parties the people of both parties at last resolved and agreed in accordance with an arbitration and a friendly arrangement and judgment and examination by a common arbiter that the most discreet Victor and Senouthes undertaking business for Apollos and Paulos and Maria, children and heirs of Ioannes of discreet memory would swear a bodily oath that they knew for certain that the thirty-six goldpieces had been paid as the price of the afore-mentioned holding to Psaios and his wife Talous at the time of the sale and that in this way fourteen further nomismata each less four carats by the public standard have been paid to Psaios in addition as the price for the sold holding. For after having accurately investigated the rents of the afore-mentioned holding and all the public taxes that rest on it and after an accurate calculation of the remaining true revenues annually from the same holding after subtraction of the pious taxes it was resolved that accurately the holding was worth fifty nomismata and these gold ones. After these matters having been thus resolved and agreed upon by the people of both parties in accordance with the judgment and the arbitration of the common arbiter they jointly chose the most discreet Victor, presbyter, and Senouthes have sworn the bodily oath to Psaios and Talous that they very accurately knew that Ioannes of discreet memory paid them then, at the time of the sale the thirty-six goldpieces incapable of diminution. And now they have paid them the further fourteen goldpieces each less four carats by the public standard. ;Psaios also brought forward against Victor and Senouthes undertaking business for the heirs of Ioannes of discreet memory that he sold them two other holdings, of however many arourai they may have been, for a low price at the time of difficulties not by force or by constraint of any sort but because of shortage of food and concerning these matters it has been decided by the common arbiter to keep quiet and not to make an inquiry against them regarding these matters because the alienation of these holdings had been made not by constraint but of his own free will.;He also brought forward against them that he had been asked for a certain amount of corn and gold by Apollos allegedly for taxes and that although he did not owe anything and as a confirmation for the things having been said by him he produced a security concerning it. Pleading against these Victor and Senouthes said that they did not know anything accurately regarding this part as Apollos of blessed memory had left this earthly life nineteen years ago, more or less, and they have sworn an oath to him that they did not know anything concerning this inquiry.;Psaios also brought forward against them that because of a court fee he had executed a security for them on a house that belongs to him for the security and freedom of encumbrances of the fourth part of the holding of Theodosios from Pakerke located in the plain of the village of Aphrodite of the same Antaiopolite nome and the persons of both parties resolved and agreed that the heirs of Ioannes of discreet memory would have no claim against Psaios concerning the afore-mentioned house.;And for the removal of every ambiguity between the parties it has been resolved to tear up the receipt for the eighteen nomismata brought by Psaios and also the security concerning the grain and the gold that had been asked forsooth on account of taxes and if anything else remained perhaps out of forgetfulness with him that had not been newly brought forward it has been resolved that that also will have absolutely no value but will be invalid and without authority because that has been decided between both parties so as to remove every inquiry and ambiguity.;These things having been thus resolved and being acquiesced in by the people of both parties out of necessity they executed this general and comprehensive settlement being destructive to every hindrance and to every seed of a law-suit in accordance with which, on the one hand, Psaios and Talous acknowledge that they have received the remaining fourteen nomismata less fifty-six carats by the public standard for the completion of the price of the holding called Tausiris in accordance with what has been resolved between them, the boundaries of the same holding are as follows: in the South the fields of the heirs of Hermaouos, son of Psyros, former presbyter, in the North the fields of the heirs of Maria, daughter of Psaios, in the East the fields of Apa Besarion, son of Ioannes, presbyter, in the West the fields of the heirs of Rachel, daughter of Hermaouos, or whatever the boundaries may be, everywhere and on all sides, and they acknowledge that they have no longer any claim against the heirs of Ioannes of discreet memory concerning the afore-mentioned holdings which have been sold to them at different times nor concerning a part thereof nor concerning the crops of the whole fore-going time nor concerning any corporeal or incorporeal right belonging to them, but they also acknowledge that the at different times concluded deeds of sale concerning them are valid and inviolable wherever they are produced. On the other hand, Psaios acknowledges that he will remove at his own risk and that of his property in accordance with the force of the concerning them concluded deeds of sale everyone who will take proceedings against the heirs of Ioannes of discreet memory concerning the holdings bought from him or concerning a part thereof. And if Theodosios of Pakerke takes at any time or in any way proceedings against a part of the same holdings making a request or his heirs or someones of his family it has been resolved that the same heirs of Ioannes of discreet memory or Victor, the most discreet, and Senouthes now undertaking business for them will produce the between them and the afore-mentioned Theodosios concluded agreement which embodies a settlement and which lies with them and of which agreement they newly have handed a copy with their subscriptions and that Psaios thus having taken this settlement and using it and whatever other lawful rights he wants removes the afore-mentioned Theodosios taking proceedings against the same things or against a part thereof or his heirs and thus after the conflicts returns again the warranted copy of the same agreement to the heirs of Ioannes of discreet memory. If at any time or in any way they defer to produce this afore-mentioned settlement, the heirs of Ioannes of discreet memory or Victor, the most discreet, and Senouthes who now undertake business for them, when an inquiry is being made by Theodosios, the afore-mentioned, concerning a part of the same holdings it has been resolved that not Psaios will remove the afore-mentioned Theodosios nor his heirs who may oppose for him concerning a part of the same holdings but that the risk of the removal and the clearance of Theodosios will lay with the heirs of Ioannes of discreet memory or the persons who undertake business for them because they refused to produce the settlement as it has been thus resolved by the parties. And they allow them to partake in them, to enjoy them, to harvest the crops from them, to manage them in whatever proprietary way they may please for all continually succeeding time and they acknowledge that they have annihilated every claim regarding the afore-mentioned holdings or part thereof, suiting them or possibly suiting them. They also acknowledge that they have no longer any claim against them neither concerning the taxes because they have been asked in surplus nor concerning any case whatsoever generally but they also acknowledge that if any other papyrus or receipt concerning this law-case has been left with them that it will be invalid and without force wherever it will be produced because it has been thus resolved between the parties so as to remove and to cut out every inquiry concerning it.;Victor, the most discreet, and Senouthes undertaking business for the heirs of Ioannes of discreet memory acknowledge that they have no longer any claim against Psaios concerning the house that belongs to him and that they will not oppose him concerning it at no time or in no way whatsoever but that they will also hand over when they find it the written security which has lately been concluded between him and them or that it, when it stays with them, will be idle and invalid wherever it will be produced. They further acknowledge that they recognize ceaselessly for all the succeeding time all the public taxes which are attached to the holdings that at different times have been sold to Ioannes of discreet memory in accordance with the measurement that has been taken or with any other measurement that is bound to be while the risk of the diminution or of the increase of the public taxes that is bound to be will regard them at their own risk and that of their property and they also acknowledge that Psaios and his wife Talous will be not liable to penalty and will be undisturbed concerning all public taxes regarding the same holdings from the moment they or Ioannes of discreet memory took the same holdings over until now and for all the succeeding time.;And they acknowledge that they have no longer any claim against them concerning whatsoever other matter generally nor in regard to expenses nor to penalties because this general settlement has been concluded between them for every removal and complete cutting out of the law-suit concerning them and in accordance with this settlement the people of each party acknowledge all to all othrs and each separately that they have no longer any claim against each other concerning whatsoever matter, small or big, written or unwritten, thought of or not thought of, remembered or not remembered, said or unsaid, judged or un judged and that they for the future do not prosecute nor shall prosecute each other either in a lawcourt in the country nor in a lawcourt abroad or outside the lawcourts not they by themselves nor by a representative nor by a man of straw whosoever not they themselves nor their heirs nor their assigns nor their successors not they each other nor the heirs nor the assigns nor the successors of each other because they have settled in all points according to the afore-said written decision and each party has in regard to all these points sworn by the holy and consubstantial Trinity and by the victory and the safety of the gloriously triumphant Lord of the universe Flavius Justinianus the eternal Augustus Imperator that they shall abide by all that has been afore mentioned and that they in no way shall transgress them. And if anyone of them shall dare to transgress it or to do something contrary to this settlement the party which does not abide to it acknowledges to give to the party which abides to it as a fine for the reason of only the transgression a hundred gold nomismata of good weight which may be demanded with full power of action and that thereafter he shall be answerable for the risk of perjury and that nevertheless this settlement shall stay unbroken and unshaken for all the succeeding time, which settlement they have executed for each other for their safety being valid and effective wherever it is produced and having asked each other the formal question and having been asked by each other the formal question they agreed to all that has been written above and to every point that they were so, and so to give, do, keep, and abide by. And for all that is written above and for the claim to the afore-mentioned penalty, if it suits to claim it, they have submitted to each other all their possessions, present and future, movable, immovable and life-stock as a pledge and with the force of a mortgage. (Cross);(2nd hand) (Cross) I, Victor, son of Besarion, presbyter, undertaking business for Apollos and Paulos and Maria, children and heirs of Ioannes of discreet memory, the afore-mentioned, have executed this settlement in accordance with all the pledges and agreements it contains with which I agree and of which I approve and I have given in addition to the afore-mentioned Psaios and his wife Talous the fourteen nomismata less fifty-six carats by the public standard for the completion of the price of the afore-mentioned holding called Tausiris and I have sworn the divine oath for all that has been written above and for the afore-mentioned fine and I comply with all things as they have been written above and having subscribed I delivered it.;(3rd hand) (Cross) I, Aurelius Senouthes, son of Apollos, undertaking business for Apollos and Paulos and Maria, children and heirs of Ioannes of discreet memory, the afore-mentioned, have executed this settlement in accordance with all the pledges and agreements which it contains with which I agree and of which I approve and I have given in addition to the afore-mentioned Psaios and his wife Talous the fourteen nomismata less fifty-six carats by the public standard for the completion of the price for the afore-mentioned holding called Tausiris and I have sworn the divine oath for all that has been written above and for the afore-mentioned fine and I comply with all things as they have been written above and having subscribed I delivered it.;(4th hand) (Cross) I, Aurelius Psaios, son of Mousaios, the afore-mentioned, have executed this settlement as afore said. (Cross);(5th hand) I, Aurelia Talous, daughter of Herakleios, the afore-mentioned, have executed this settlement as afore said. I, Aurelius Abraam, son of Victor, ex-assistant from the same village of Aphrodite have written it at her request because she cannot write.;(6th hand) (Cross) I, Aurelius Apollos, son of Dioskoros, from the same village of Aphrodite having been found in Antinoe bear witness to the settlement, having heard declarations from the persons executing it, I bear witness also to the payment of the fourteen gold nomismata.;(7th hand) (Cross) . . .;(8th hand) I, Flavius Victor, son of Anouthos, from the same village of Aphrodite having been found in Antinoe bear witness to the settlement, having heard declarations from the persons executing it, I bear witness also to the payment of the fourteen gold nomismata.;(9th hand) I, Aurelius [- - -], protokometes, from the same village of Aphrodite having been found in Antinoe bear witness to the settlement, having heard declarations from the persons executing it, I bear witness also to the payment of the fourteen gold nomismata.;(10th hand) (Cross) I, Aurelius Anouphis, son of Iakobios, from Antinoou (polis), legal representative, bear witness to the settlement, having heard declarations from the persons executing it, I bear witness also to the payment of the fourteen gold nomismata.;(11th hand) (Cross) I, Flavius Victor, son of Ioannes, scribe of the ducal staff bear witness to the settlement, having heard declarations from the persons executing it, I bear witness also to the payment of the fourteen gold nomismata.;(12th hand) (Cross) Written by me Dios, notary. (3 crosses) (Tachygraphy).