Papyri.info

sign in

sb.16.12542 = HGV ChLA 47 1437 = Trismegistos 36006 = michigan.apis.3013 = michigan.apis.3012 = chla.47.1437 = p.mich.13.661DDbDP transcription: sb.16.12542 [xml]

VI spc Aphrodito, Aphroditopolis
[Reprinted from: chla.47.1437 | p.mich.13.660 | p.mich.13.661] P.Mich. 13,661 cf. P.Mich. 13,660; Ch.L.A. 47,1437

(full document: Ch.L.A. 47,1437 reprinted in P.Mich. 13,660+SB 16,12542) [⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]ναιρεθέντος Ἡρακλίου καὶ κατῆλθον ἐπὶ τῷ προσελθεῖν π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ γνωρίσασα ἕνα τῶν φονευσ[άντων τ]ὸ̣ν ἐμὸν ἄνδρα
[⁦ -ca.?- ⁩]ιον τοῦ δειλαίου μου ἀνδρὸς καὶ τοῦτον ἠσφαλείσατο καὶ ο̣[ὐκ οἶ]δα πόθεν ἀ[π]έλυσεν αὐτόν
[vir in(lustris) com(es) m(ilitum) d(ixit): Σαραπάμμων ὁ μεγαλοπρ]επέστατος ἀπολογίσθω(*) πρὸς ταῦτα· πρόνοιά τε τῆς τάξεω[ς   ̣  ̣]θήσεται καὶ [Μ]ηνᾶς δὲ τοῖς ἐπακ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς αὐτῷ τὰς
[- ca.14 - Sarapammon q(ui) s(upra) inl(ustris) d(ixit)]. Λητῶις ὁ σοφώτατος τέσσαρας χρυσίου λίτρας ἀπῄτη̣σέν μ̣ε [ὑ]πὲρ τῶν ἀ̣πὸ Ἀ̣φροδίτης ὡς ὑς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπ]ιθεμένων αὐτῷ
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ταύτας ἐπειδὴ δὲ ⟦ἀεὶ⟧ ἄτα[κ]τον βίον ἐπετήδευσαν οἱ ἀπὸ Ἀφροδίτης σ̣υ̣νδ[  ̣  ̣  ̣]σθην [- ca.9 -] χρόνον ἔχειν αὐτοὺς
[⁦ -ca.?- ⁩ κατ]αστάσεως αὐτῶν τὸν δὲ [ἄν]θρωπον ὃν εἶπεν ἡ γυνὴ Ἡρακλείου̣ ὅ̣τι̣ αὐτὸ[ς] ἐφόνευεν [τ]ὸν ἄνδρα μου παραδέδωκα
[⁦ -ca.?- ⁩]κη καὶ μη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ει[  ̣  ̣]ν̣τ̣ος αὐτοῦ ἀπελύθη τ̣[ὸν] δ̣ὲ̣ Ἡράκλει[ον ο]ἱ ἀπὸ [τ]ῆ̣ς κώμης ὡς συκοφαντοῦντα
[⁦ -ca.?- ⁩ πα]ντελῶς αγ[- ca.10 -]  ̣λει καὶ ὑπὲρ τούτου οἱ ἀπὸ τ[ῆ]ς κώμης [ἀπῃτ]ή[θησαν] τ̣ρεῖς λίτρα[ς χρυσο]ῦ ἀρχοντικοῦ ἐν τοῖς
[⁦ -ca.?- ⁩]ασιν συγχω[- ca.9 -] vir inl(ustris) com(es) m(ilitum) d(ixit): ὅτου δὲ χάριν λ̣[έγ]ε̣το(*) [αὐτ]ὸν ὑποσχέσθ[αι χρ]υσί[ον] Λητοίῳ;
10[⁦ -ca.?- ⁩] d(ixit):   ̣  ̣  ̣ρο[- ca.12 -] ὡς εἶπέν μοι Λητώιος ὁ σ̣οφώτατος π̣[άντ]ες συνέθ̣εντο αὐτῷ ὥ̣[ς τι] π̣αράλογον ἐποίησα. αὐτῷ
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀπῄτησα. \vir inl(ustris) com(es) m(ilitum) d(ixit): τί πρὸ[ς ταῦτ]α λέγουσιν οἱ παρόντες;/ Fl(avii) Psoios ex eṛ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ex Apollos ex civ(itate) Afrod(ites) q̣(ui) s(upra) Theodorum exc[u(santes) d(ixerunt)]· τῇ πρ[ο]φάσει τῶν̣ τ̣ε̣σ̣[σ]ά̣ρ̣ων ἡμίσεως
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α λιτρῶν χρυσοῦ καὶ μετὰ [ταῦτα] ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀπῄτησ̣εν ἡμᾶς ὁ̣ αὐτὸς Σαραπάμμω[ν] ὁ ἐνδοξό(τατος) δ(ιὰ) Μηνᾶ τοῦ κακοσιωμέ(νου)
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ ἀπελθεῖν ἐπὶ Κωνσταντίνου πόλιν καὶ προσελθεῖν τῷ εὐσεβεστάτῳ ἡμῶν δεσπ[ότ]ῃ̣. Fl(avii) Collouthos et Christoforos q̣(ui) s(upra)
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ παρὰ τῆς ὑμετέρας ὑπεροχῆς ἡ τάξις δουλέουσα(*) παρήγαγεν ἐπὶ τ̣ὸ̣ δικαστήριον Μηνᾶν̣ [τ]ὸν κακοσιώμενον καὶ
15[⁦ -ca.?- ⁩] vir inl(ustris) com(es) m(ilitum) d(ixit): Μηνᾶς μ[α]νθάνων τὰ δεδιδαγμένα παρὰ τ̣ῶν ἑστώτων ἀπ̣ολογιέτω(*). Menas mil(es)
[d(ixit): ⁦ -ca.?- ⁩]σ̣αμένων Σαραπάμμωνι̣ τῷ ἐνδοξοτ(άτῳ) καὶ ἔπεμψέν με μετὰ Ζα̣χ[α]ρία τοῦ διοικητοῦ καὶ ἐπ̣[εὶ] εἶπέν μοι Ζαχαρίας
[⁦ -ca.?- ⁩ ἑσ]τῶτες Ζαχαρίας ἔλαβεν καὶ δέδωκεν τῷ ἐνδοξ(οτάτῳ) Σαραπάμμων\ι/ ὡς οἶδεν καὶ Μην̣[ᾶ]ς̣ ὁ σ[τ]ρ(ατιώτης). ἐλθόντος δὲ
[⁦ -ca.?- ⁩] ο̣ἱ̣ τ̣ῆς κώμης ἑκόντες μοι ὡς Κολλοῦθος ὁ παρὼν λέγει ὡς ποῦ εἰσιν οἱ πραγματ[ευ]τ̣αὶ ἵνα δώσωσίν μοι̣
[⁦ -ca.?- ⁩] διὰ τὸν [σῖ]τον ⟦σῖτον⟧ τὸν σφραγισθέντα εἰς τὴν συνωνὴ\ν/ καὶ ποιήσω Σαραπάμμωνι τῷ ἐνδ[οξ(οτάτῳ)] εἴ τι ἐποίησα
20[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ ὁ ἔκ[δι]κος τῆς Ἀνταίου καὶ Βίκτωρ ὁ ἀπὸ ἐκδίκων καὶ διὰ τοῦτο ἀ̣π̣ῄτησεν αὐτοὺς ὁ μ[ει]ζότε̣ρ̣ο̣ς̣.

Apparatus


^ 3. l. ἀπολογείσθω
^ 9. l. <ἐ>λ[έγ]ετο
^ 14. l. δουλε<ύ>ουσα
^ 15. l. ἀπολογι<ζ>έτω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.mich.13.660 [xml]

VI spc Aphrodito, Aphroditopolis
[Reprinted from: chla.47.1437] ch. ChLA 47.1437

(full document: Ch.LA 47.1437 = P.Mich. 13.660 + SB 16.12542) τ̣[οῦ μεγ]α̣λοπρε(πεστάτου) Σαραπάμμωνος τὸ αὐτὸ χρυσίον καὶ Βίκτωρ ὁ νοτάριο̣ς ὁ καὶ το[π]οτηρητής. ἐγ̣ὼ γὰρ οὔ̣τε ἐδεξάμην ἀλλὰ ὁ βοηθὸς ἐδέξα̣τ̣ο τὸ εἰρημένον χρυσίον καὶ δέδωκεν τῷ μειζοτέρῳ αὐτοῦ
[ἅμα καὶ] τῷ Βίκτορι τῷ τοποτηρητῇ συντείνοντες(*) εἰς μίαν ἥμισυ λίτραν χρυσίου. τί δ̣[ὲ] ἄ̣λλο’ ἔλαβεν ὁ μειζότε̣ρος αὐτὸ\ς/ ἀγνοῶ. τὸ δὲ αὐτὸ χρυσίον ἐδέξατο παρὰ τοῦ μειζοτέρου(*) αὐτοῦ
[ὁ αὐτ]ὸ̣ς ἐνδοξ(ότατος) Σαραπάμμων. Vir il(lustris) com(es) m(ilitum) d(ixit): Σαραπάμμων ὁ μεγαλοπρε(πέστατος) ἀκηκοὼς τῆς Μηνᾶ φωνῆς(*) λεγούσης πᾶν τὸ εἰρημένον τ\οῖ/ς(*) ἑστῶσιν
[ὡς] χρυσίον καὶ ἀπῃτῆσθαι παρὰ Ζαχαρίου καὶ ἐπʼ αὐτὸν καταβεβλῆσθαι τ̣ί λέγε[ιν ἔ]χει περὶ τούτου; ⟦ss⟧ S[ara]pammon q(ui) s(upra) ινλ(υστρις) δ(ιχιτ)· ἔμαθον ὅτι τινὲς ἀπὸ Ἀφροδίτης τῆς κώμης φρατριάζουσι(*)
5[  ̣  ̣]η̣μοιρη θέλουσιν ποιῆσαι τὴν κώμην ἵ(*)να πάλιν φόνοις παρα̣κολουθήσωσ[ιν](*)[ κ]αὶ ὑ(*)πὲρ τούτου ποιήσαν̣[τ]ες τ̣ὴν φρατρίαν ἀ̣πῃτήθησαν μίαν(*) λίτραν χρυσίου εἰς ἀρχοντικόν.
[Vir i]ḷ(lustris) com(es) m(ilitum) d(ixit): ἡ μὲν Ταλ̣ῖς ἐπικείσεται Σαραπάμμωνι τῷ μεγ[αλ]οπρεπ[εστ]ά̣τῳ ἕν[ε]κα τῆς Ζαχαρίου παραγωγῆς. τί δὲ καὶ περὶ τῶν ἐγκλημάτων Μηνᾶ\ς/ εἰπεῖν ἔχει; Fl(avius)
[M]ẹnas mil(es) d(ixit): ἐγὼ ο̣[ὐ]κ̣ ἐφόνευσά τινα ἀλλὰ καὶ δείκνυ[μι]. τί δ̣ὲ̣ ανδ  ̣[  ̣  ̣  ̣ Μ]ηνᾶς; ἔ[μ]εινεν ἀηδειζόμενος(*) ὁ αὐτὸς πρεσβύτερος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐγὼ ἐν τῇ Ἀνταίου καὶ ἐξῆλθεν
[τὸ]ν τράχηλον αὐτοῦ [τοῦ] πρεσβυτέρου ἀπόστημα καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀ̣[πέθνῃσκ]ε̣ν̣, περὶ γὰρ Ἡρακ̣[λ]είου οὔδε ἤμην(*) ἐκεῖ̣ οὔδε ο̣ἶδα. Vir inlustris com(es) m(ilitum) d(ixit): εἰ βούλονται οἱ ἑστῶτες
σ̣[υν]ε̣πελθεῖν τοῖς ἐγκλήμασι γραφῇ τὸν νόμον   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣είτωσαν. F̣ḷ(avius) Theodorum excu(sans) d(ixit): εἰς τὰς τελευ̣ταία̣ς̣ ἡμέρας τοῦ παρελθόντος μηνὸς Μεσορὴ τῆς
10φ[θιν]ού̣σ̣ης ἑβδόμης ἰ(*)ν̣[δι]κ̣τί̣[ο]νος Μηνᾶς ὁ κακοσιώμενος τὸν ἐμὸν̣ ἀ̣δελφ̣ὸ̣ν Βίκτορα τὸν καὶ πρεσβύτερον ἐκβιβάσας ἐφόνευσεν(*) μαγγανικὸν ξύλον βάλλον(*) εἰς τὴν ἀριστερὰν
ο[  ̣  ̣]χειρα καὶ(*) π̣ληγὰς πολλὰς ἐπαγαγὼν κατὰ τοῦ στομάχου αὐτοῦ ἀπ̣ὸ πέμ̣π̣της ὥρας μέ[χρ]ι ἑσπέρας τῆ̣ς̣ αὐτῆς ἡμέρας καὶ ὁρίζομαι κατʼ αὐτοῦ τὸν ἁρμόνζοντά(*) μοι νόμον
κ[α]τ̣ὰ τῶν(*) φονέων. ε̣ἰ μὴ ἀποδείξω αὐτὸν φονεύ̣σοντα τὸν ἐμ̣[ὸ]ν ἀδελφὸν ἀποθνῄσκω ὑ(*)πὲρ τούτ̣ο̣υ. οὐκ ἐπεζήτησεν δὲ τὰς ἐπαχθείσας αὐτῷ πληγὰς εἰ μὴ μόνος ἦ̣\ν̣/
δ̣[έ]κ̣α ἢ ἕνδεκα ἡμέρ[α]ς. Mariam q̣(uae) s(upra) Theodorum excu(sans) d(ixit): οἱ κεφαλαιω̣[τ]αὶ Ἀφροδίτης τῆς ἐμῆς κώμης μετὰ ἄλλων ὑ(*)πουργού̣ντων αὐτῇ οἱ ἠσφαλεισαμένοι(*) τὸν ἐμὸν ἄνδρα
Ἡ̣[ράκ]λ̣ειον ἀπέθεντ[ο] ἐν τῇ φυλακῇ τῆς ἐμῆς κώμης Ἀφρ[ο]δίτης [κ]α̣ὶ̣ λαβόντες οἶνον εἰς τὴν̣ αὐτὴ̣ν̣ φυλα̣κὴν πεπώκασιν μ̣ετʼ αὐτοῦ καὶ ἑσπέρας γενομένης κατακόψαντες
15Ἡ[ράκ]λ̣ειον τὸν αὐτόν μ[ο]υ ἄνδρα ξίφεσι ἀνεῖλον καὶ μετὰ το̣ῦτο π[υρὶ] παραδεδώκασιν τὸ αὐ̣[τοῦ] λείψανον. τα̣[ῦτα] δὲ πεποιήκασιν κατʼ αὐτοῦ τῇ ὀγδόῃ τοῦ Φαῶφι μηνὸς τῆς παρελθούσης
ἕ[κτ]η̣ς ἐπινεμήσεως ἐπὶ δυσμὰς ἡλίου. ἐρωτηθέντες δὲ ὡ[ς] τί δή ποτε τὸν ἄνδρα μου ἐφόνευσαν εἰρήκασιν ὡς Σαραπάμμων ὁ ἐνδοξ(ότατος) καὶ Μηνᾶς ἔγραψαν ἡμῖν αὐτὸν ἀνελεῖν(*) καὶ
ὁ[ρίζο]μαι κατʼ αὐτῶν τὸν̣ ἁρμόζοντά μοι νόμον ἐπὶ τῷ θανάτῳ [το]ῦ δειλαίου μου ἀνδρός. ὅτε δὲ ἐφονεύθη Ἡράκλειος ὁ ἐμὸς δείλαιος ἀνὴρ καὶ τῷ πυρὶ παραδέδοται τὸ αὐτοῦ λείψανον ὡς ἐκαύθη πάλι̣(*)
ἔχ̣[εα]ν ὕδατι τὸ αὐτὸ λεί̣ψαν[ον] καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ εἰς σπυριδειν(*) ἔβαλον καὶ οὐκ οἶδα ποῦ τεθείκα̣σιν αὐτά. παρακαλῶ̣ οὖν ἀ̣π̣ο̣δο̣θῆναί μ̣οι ταῦτα ἵ(*)να εὕρω θάψαι(*) αὐτά. περὶ γὰρ τούτου αὐτοῦ προσῆλθο[ν]
τ[ῷ ἐν]δοξ(οτάτῳ) Σαραπάμμωνι καὶ συνέθετο παρασκευάσαι(*) ταῦτα ἀποδοθῆναί μοι καὶ οὐκ ἐδόθη μοι.

Apparatus


^ 2. corr. ex συντεινον
^ 2. ἄ̣λλο’ papyrus
^ 2. corr. ex αειζοτερου
^ 3. corr. ex φονης
^ 3. corr. ex τ⟦η⟧ς
^ 4. corr. ex φρατριαωσι
^ 5. ϊνα papyrus
^ 5. παρα̣κολουθήσωσ[ιν]παρα̣κολουθησωσ[ιν] corr. ex παρακολουθησουσ[ιν]
^ 5. ϋπερ papyrus
^ 5. corr. ex μινν
^ 7. l. ἀηδιζόμενος, corr. ex αητιζομενος
^ 8. corr. ex   ̣μην
^ 10. ϊν̣[δι]κ̣τι̣[ο]νοσ papyrus
^ 10. corr. ex εφωνευσεν
^ 10. l. βάλλων
^ 11. corr. ex ναι
^ 11. l. ἁρμόζοντά
^ 12. corr. ex τον
^ 12. ϋπερ papyrus
^ 13. ϋπουργου̣ντων papyrus
^ 13. l. ἠσφαλισμένοι, corr. ex ασφαλεισαμενοι
^ 16. corr. ex ανειλειν
^ 17. l. πάλιν
^ 18. l. σπυρίδιον
^ 18. ϊνα papyrus
^ 18. corr. ex θαπαι
^ 19. corr. ex παρασκευ  ̣σαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(P.Mich. inv. 6900);;[- - -]. ;[The soldier Flavius Menas said: "- - -] from the most magnificent Sarapammon the same gold and Victor, the notary and toporetes. For I did not receive the afore-mentioned gold but the assistant did and he gave it to his headman and also to Victor, the toporetes being together one and a half pounds of gold. I do not know what else his headman received. The same most illustrious Sarapammon received the gold from his headman".;The illustrious comes militum said: "What has the most magnificent Sarapammon to say regarding this after he has heard the voice of Menas saying all that has been saidot he persons before the court that gold has been asked by Zacharias and has been paid to him?";The illustrious afore-mentioned Flavius Sarapammon said: "I did discover that some persons from the village of Aphrodite made a conspiracy and wanted to divide the village in two parties(?) so that they again could attend minutely to murders and for that reason the conspirators have been asked for one pound of gold for the praesidial treasury.";The illustrious comes militum said: "The administration will bring pressure to bear upon the most magnificent Sarapammon for the production of Zacharias in court. What has Menas to say about the accusations ?";The soldier Flavius Menas said: "I did not murder anyone and I also prove it. What if Menas proves(?) it? The same presbyter feeling nauseous stayed in the church and I in Antaiou (polis) and an abscess came out of the throat of the presbyter and he died thereof. About Herakleios I was not there and I do not know (about him).";The illustrious comes militum said: "If the prosecuting party wants to attack with their accusations they must - - - the law for prosecution".;Flavius <- - -> defending Theodoros said: "In the last days of the passed month Mesore of the past seventh indiction the devoted Menas forced my brother Victor who also is a presbyter outside and murdered him having thrown a piece of wood of a machiehis left arm and having (placed) many blows on his stomach from the fifth hour till the evening of the same day and I reserve against him the law me suiting against murderers. And if I shall not prove that he murdered my brother I shall die instead of him. And he did not ask for the blows he received or it must be by the fact that he was ten or eleven days alone".;The afore-mentioned Maria defending Theodoros said: "The chiefs (of the police) of my village Aphrodite together with others who are in its service after having arrested my husband Herakleios put him in the watch-house of my village Aphrodite and after having taken wine to the same watch-house they drunk with him and when the evening had come they beat my same husband Herakleios and killed him with their swords and thereafter they gave his remains to the fire and they did this to him on the eighth of the month Phaophi of the passed sixth indiction at the setting of the sun. Being asked why they murdered my husband they said: 'The most illustrious Sarapammon and Menas wrote us to kill him', and I reserve against them the law me suiting regarding the death of my wretched husband. When Herakleios, my wretched husband, had been killed and his remains had been given to the fire so that they may be burned they poured again water on the same remains and they threw his bones in a basket and burried them I do not know where. I ask, therefore, that they are given to me so that I can burry them. For concerning just this matter I approached already the most illustrious Sarapammon and it was agreed to arrange that they would be given to me but they were not given".;;(P.Mich. inv. 6901 + P.Palau Ribes inv. 70).;;[- - -] Herakleios having been taken off, and I went to approach . . . and having recognized one of my husband's murderers;[- - -] of my wretched husand and he arrested this man and I do not know for what reason released him.;[The illustrious comes militum said]: "Let the most magnificent [Sarapammon] defend himself concerning this: through the foresight of the administration he will . . . and Menas to those who have brought(?) to him the;[- - -." The illustrious afore-mentioned Sarapammon said:] the most learned Letoios asked me for four pounds of gold on account of the people of Aphrodite because at a later(?) moment they attacked him;[- - -] these, and as the people of Aphrodite have [[always]] lived a disorderly life . . . [- - -] that they have [. . .] time;[- - -] and the man of whom Herakleios's wife said that he murdered her husband I handed over to;[- - -] in his presence(?) he has been released but the people of the village (killed?) Herakleios as a voluntarily denouncer;[- - -] and because of that the people of the village were asked three pounds of gold for the government in the;[- - -] The illustrious comes militum said: "For what reason do you say that the same man promised gold to Letoios?";[- - -] said: "[. . .] as the most learned Letoios told me all agreed with him that I did something fraudulent. To him;[- - -] I asked for." The illustrious comes militum said: "What have the parties present to say to this?" Flavius Psoios - - - Flavius Apollos from the village of Aphrodite, the afore-mentioned, defending Theodoros said: "On the pretext of the four and half (pounds of gold);[- - -] pounds of gold and thereafter in front of the present person the same most illustrious Sarapammon asked from us through the intermediary of the devoted Menas;[- - -] and to go to Constantinople and to approach our most pious Lord." Flavius Kollouthos and Flavius Christophoros, the afore-mentioned,;[- - -] the administration which assists your Excellency brought the devoted Menas before the court and;[- - -] The illustrious comes militum said: "Menas having heard what has been taught by the persons before the court must defend himself". The soldier Menas said:;"[- - -] the most illustrious Sarapammon and he sent me with the dioiketes Zacharias and because Zacharias said to me;[- - - as also] the persons before the court [know], Zacharias took it and gave it to the most illustrious Sarapammon, as also the soldier Menas knows and when [- - -] came;[- - -] the people of the village (said?) willingly to me: "Kollouthos who is here said: 'Where are the pragmateutai so that they give me;[- - -] the corn that has been sealed for the coemptio and I shall do it for the most illustrious Sarapammon if ever I did anything;[- - -] and the defensor of Antaiou (polis) and Victor, the ex-defensor, and therefore the headman collected a tax from them."

APIS Translation (English)

(P.Mich. inv. 6900);;[- - -]. ;[The soldier Flavius Menas said: "- - -] from the most magnificent Sarapammon the same gold and Victor, the notary and toporetes. For I did not receive the afore-mentioned gold but the assistant did and he gave it to his headman and also to Victor, the toporetes being together one and a half pounds of gold. I do not know what else his headman received. The same most illustrious Sarapammon received the gold from his headman".;The illustrious comes militum said: "What has the most magnificent Sarapammon to say regarding this after he has heard the voice of Menas saying all that has been saidot he persons before the court that gold has been asked by Zacharias and has been paid to him?";The illustrious afore-mentioned Flavius Sarapammon said: "I did discover that some persons from the village of Aphrodite made a conspiracy and wanted to divide the village in two parties(?) so that they again could attend minutely to murders and for that reason the conspirators have been asked for one pound of gold for the praesidial treasury.";The illustrious comes militum said: "The administration will bring pressure to bear upon the most magnificent Sarapammon for the production of Zacharias in court. What has Menas to say about the accusations ?";The soldier Flavius Menas said: "I did not murder anyone and I also prove it. What if Menas proves(?) it? The same presbyter feeling nauseous stayed in the church and I in Antaiou (polis) and an abscess came out of the throat of the presbyter and he died thereof. About Herakleios I was not there and I do not know (about him).";The illustrious comes militum said: "If the prosecuting party wants to attack with their accusations they must - - - the law for prosecution".;Flavius <- - -> defending Theodoros said: "In the last days of the passed month Mesore of the past seventh indiction the devoted Menas forced my brother Victor who also is a presbyter outside and murdered him having thrown a piece of wood of a machiehis left arm and having (placed) many blows on his stomach from the fifth hour till the evening of the same day and I reserve against him the law me suiting against murderers. And if I shall not prove that he murdered my brother I shall die instead of him. And he did not ask for the blows he received or it must be by the fact that he was ten or eleven days alone".;The afore-mentioned Maria defending Theodoros said: "The chiefs (of the police) of my village Aphrodite together with others who are in its service after having arrested my husband Herakleios put him in the watch-house of my village Aphrodite and after having taken wine to the same watch-house they drunk with him and when the evening had come they beat my same husband Herakleios and killed him with their swords and thereafter they gave his remains to the fire and they did this to him on the eighth of the month Phaophi of the passed sixth indiction at the setting of the sun. Being asked why they murdered my husband they said: 'The most illustrious Sarapammon and Menas wrote us to kill him', and I reserve against them the law me suiting regarding the death of my wretched husband. When Herakleios, my wretched husband, had been killed and his remains had been given to the fire so that they may be burned they poured again water on the same remains and they threw his bones in a basket and burried them I do not know where. I ask, therefore, that they are given to me so that I can burry them. For concerning just this matter I approached already the most illustrious Sarapammon and it was agreed to arrange that they would be given to me but they were not given".;;(P.Mich. inv. 6901 + P.Palau Ribes inv. 70).;;[- - -] Herakleios having been taken off, and I went to approach . . . and having recognized one of my husband's murderers;[- - -] of my wretched husand and he arrested this man and I do not know for what reason released him.;[The illustrious comes militum said]: "Let the most magnificent [Sarapammon] defend himself concerning this: through the foresight of the administration he will . . . and Menas to those who have brought(?) to him the;[- - -." The illustrious afore-mentioned Sarapammon said:] the most learned Letoios asked me for four pounds of gold on account of the people of Aphrodite because at a later(?) moment they attacked him;[- - -] these, and as the people of Aphrodite have [[always]] lived a disorderly life . . . [- - -] that they have [. . .] time;[- - -] and the man of whom Herakleios's wife said that he murdered her husband I handed over to;[- - -] in his presence(?) he has been released but the people of the village (killed?) Herakleios as a voluntarily denouncer;[- - -] and because of that the people of the village were asked three pounds of gold for the government in the;[- - -] The illustrious comes militum said: "For what reason do you say that the same man promised gold to Letoios?";[- - -] said: "[. . .] as the most learned Letoios told me all agreed with him that I did something fraudulent. To him;[- - -] I asked for." The illustrious comes militum said: "What have the parties present to say to this?" Flavius Psoios - - - Flavius Apollos from the village of Aphrodite, the afore-mentioned, defending Theodoros said: "On the pretext of the four and half (pounds of gold);[- - -] pounds of gold and thereafter in front of the present person the same most illustrious Sarapammon asked from us through the intermediary of the devoted Menas;[- - -] and to go to Constantinople and to approach our most pious Lord." Flavius Kollouthos and Flavius Christophoros, the afore-mentioned,;[- - -] the administration which assists your Excellency brought the devoted Menas before the court and;[- - -] The illustrious comes militum said: "Menas having heard what has been taught by the persons before the court must defend himself". The soldier Menas said:;"[- - -] the most illustrious Sarapammon and he sent me with the dioiketes Zacharias and because Zacharias said to me;[- - - as also] the persons before the court [know], Zacharias took it and gave it to the most illustrious Sarapammon, as also the soldier Menas knows and when [- - -] came;[- - -] the people of the village (said?) willingly to me: "Kollouthos who is here said: 'Where are the pragmateutai so that they give me;[- - -] the corn that has been sealed for the coemptio and I shall do it for the most illustrious Sarapammon if ever I did anything;[- - -] and the defensor of Antaiou (polis) and Victor, the ex-defensor, and therefore the headman collected a tax from them."