Papyri.info

sign in

p.mich.13.662 = HGV P.Mich. 13 662 = Trismegistos 21375 = michigan.apis.3014DDbDP transcription: p.mich.13.662 [xml]

VIIspc Aphrodito, Aphroditopolis

[† ἐν] ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζῳοποιοῦ καὶ ὁμοουσίου τριάδος πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματο[ς]
ἐγ̣[ρά]φ̣(η) μ̣(ηνὶ) [Ἁθ]ὺρ γ̣ ἰνδ(ικτίονος) τ̣ε[τ]ά̣ρ̣τ̣η[ς].
† Αὐρηλία Εὐδοξία θυγάτηρ Γεωργίου μη̣τρὸς Ῥοῦθ   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ καὶ συνενοῦντο[ς](*)
κ[αὶ συμπειθομ]ένου ταύτῃ τῇ παρούσῃ ἐμ[ῇ πράσει ἀνδ]ρὸς {αὐτῆς} ἐμ[οῦ Ἀνουφίου υἱοῦ]
5[Ἰσακίου συντελεστοῦ ἀπὸ κώμης Ἀφροδίτης τοῦ]
Ἀνταιοπολίτου νομοῦ † Αὐρηλ[ίῳ Μηνᾷ υἱῷ τοῦ] μακαριω[τ(άτου)] Χρι̣σ̣τ̣ο̣φ[ό]ρ̣[ου ὁ]ρ̣[μωμένου]
ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης χαίρ(ειν). ὁμολ[ογ]ῶ̣ ἠπ̣[ῦ]σα(*) ἡ προγεγρα̣μμέ(νη) Εὐδοξία θυ̣γ̣ά̣τ̣η̣ρ̣
Γ̣ε̣ω̣ρ̣γ̣ί̣ο̣υ̣ καὶ μ̣ε̣τ̣ὰ συνενήσεως(*) ἀνδρὸς {α[ὐτ]ῆ̣ς̣} ἐμοῦ Ἀνουφις(*) υἱος(*)(*)σακίου συντ(ελεστοῦ) διὰ ταύτη[ς]
μου τῆς̣ ἐγγράφου ἀσφαλείας ἤτι(*) πράσε[ως] ἑκουσίᾳ γνομην(*) αὐθερέτῳ(*) βουλήσει
10καὶ ἀμετανοήτῳ καὶ ἀμεταβλή̣τ̣ῳ̣ καὶ ἀμετα̣τ̣ρ̣[έπ]τ̣ῳ̣ λογι̣σ̣μ̣ῷ καθεροτάτῃ(*) προθέσε̣ι̣
κ̣α̣ὶ̣ κ̣α̣θ̣αρᾷ συνεδύσει(*) καὶ ἀδωλο(*) σκοπο(*) ὀρθῇ τῇ διανίᾳ(*) ἅμα τα(*) καὶ ὀμνυς(*) των(*) τε
παντοκράτωρα(*) θ̣ε̣ὸ̣ν̣ καὶ τὴν νίκην τῆς β̣α̣σ̣ι̣λεικῆς(*) σωτηρίας πεπρακέναι σ[οι τῷ] πρ̣[ο]ε̣ι̣ρ̣η̣[μέ(νῳ)]
Μηνᾷ υἱ(*)ῷ τοῦ μακαριωτ(άτου) Χριστοφόρου πραγματευτῇ καὶ κατακεγραφηκέναι(*) σοι καὶ
παρακεχωρηκέναι καὶ ἐγκηχωρηκέναι(*) σ[ο]ι̣ ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπεὶ(*) των(*) ἀεὶ ἑξῆς ἅπαντα
15καὶ διηνεγκῆ(*) χρόνον π̣ληρεστάτῳ παντὶ δεσποτίας(*) δικαίῳ καὶ καλῇ πείστι(*)
καὶ πάσι(*) ἐξουσίᾳ καὶ ἐπεὶ(*) αἰωνίᾳ δεσποτικῇ κατοχῇ τὸ ὑπάρχον μοι καὶ περιελθὸ̣ν̣
εἰς ἐμὲ ἀπὸ δικαίας κληρονομίας παρὰ τοῦ μακαριωτ(άτου) μου παρτρὸς ὁλόκληρόν
μου μέρος ἀπὸ τῆς παλαιᾶς σεσαθρ[ο]μ̣έ̣ν̣ης(*) οἰκίας λεγομέ(νης) Ἰ(*)ωναθὰν οἰκο̣δόμου
του(*) διακειμέ(νης) ἐν τῇ βορινῇ μερεσει(*) τῆς εἰρημένης κώμης Ἀφροδ(ίτης) ἐπεὶ(*) ῥύμης
20τῆς ἁγίας καθολικῆς ἐκκλησί̣[ας ἀν]εῳγμέ(νης) εἰς̣ λ̣ί̣β̣α̣ εἰς τὴν
δημοσίαν ῥύμην μετὰ παντὸς ἀπτητου(*) δικαίου ἀπʼ ἐδάφους μέχρι ἀ-
25έρως(*) ἄνω
ἁπαξα̣π̣λ̣ῶ̣ς̣ κ̣α̣θὸς(*) ἐνεμωμαι(*) ο(*) μακαριωτ(άτου) μου πατρὸς ἔτι περιόντος οὐδὲν
καταλυίψας(*) ἐκ τοῦ πρωτηωμολογιμε(*) ὁ̣λοκλήρου μου μέρος(*) ἀπὸ του(*) προκ(ειμένης) παλαιᾶς
σεσαθρομένης(*) οἰκίας καὶ ἐξ ἱουδήποται(*) δικαίου ἀπʼ ἐδάφο̣υς μέχρι ἀ-
25έρως(*) ἄνω ὡς πρὸ ἀνωτερο(*) τέταγται, οἱ δὲ γείτονες του(*) προκ(ειμένης) παλαιᾶς οἰκίας
ἐκ τετρακόνου(*) εἴσιν οὖτι(*) νότου πεσου(*) οἰκίας Μηνᾶ Χιχόιτος χαλχοπρατη(*)
ἀπηλιώτου μεγαλης(*) ἐπαυλεως(*) τῶν κληρωνόμων
Προμαυῶτος βορρᾶ οἰκία
τῶν κληρονόμων Πέτρος(*) ἢ οἷοι εἰὰν(*) ὀ͂σει(*) γείτονες πάντῃ πάντοθεν
30τιμῆς τε τῆς πρὸς ἀλλήλους συνπ̣ε̣φ̣ωνημένης καὶ συναρεσήσης(*) τελείας
καὶ ἀξίας χρυσοῦ δεσποτικων(*) δωκ[ι]μων(*)
νομισματίου(*) δίμοιρον
συναλλαγης(*) πρὸς παρασ(ταθμίαν) δυω(*) τῷ σταθμῷ τῆς αὐτῆς κώμης, γί(νεται) χρ(υσοῦ) νο(μισματίου) 𐅷 συναλλ(αγῇ) (κεράτια) β(*),
ἅπερ τοῦτο τῆς τιμῆς χρύσινο̣ν̣ ἀπείληφα ἠπῦσα(*) ἡ ποδομένη(*) Εὐδοξία θυγάτηρ
35Γεωργίου καὶ(*) μετὰ συνενήσεως(*) ἀνδρὸς {αὐτῆς} ἐμοῦ Ἀνουφις(*) Ἰ[σα]κ̣ί̣[ο]υ παρὰ σοῦ
τοῦ αἰωνεμμ(ένου)(*) Μηνᾶ υἱῶ(*) Χριστοφόρος(*) διὰ χειρός σου εἰς χεῖράς μου
ἐ̣πʼ ὄψεσει(*) τῶν ἑξῆς ὑπογραφόντων νομίμων μαρτύρων εἰς τὸ ἀπὸ τοῦ
νῦν ἐπεὶ(*) τω(*) διηνεγκὲς(*) ἀριθμῷ σταθμῷ πλήρη πρήλη ἅμα τῇ πράσει γενωμέ(νῃ)(*) ἐφʼ ᾗ
τιμῇ καὶ πεπεισμενος(*) πρὸς τὸ ἐντεῦθήν(*) σε το(*) αὐτο(*) πριαμενος(*) Μηνα(*)
40υ(*)ἱω(*) Χριστορόρου κρατεῖν καὶ κυριεύειν καὶ δεσπόζειν ἀπὸ τοῦ πρωτη[ωμ]η̣λ̣εγ̣ο̣μένου(*) ὁλοκλήρου μου μέρος(*) ἀπὸ του(*) προκ(ειμένης) σεσαθρομένης(*)
παλαιᾶς οἰκ̣ίας λεγομέ(νης) Ἰ(*)ωναθὰν οἰκοδόμου καὶ ἐξ ἱουδήποται(*) δικαίου
ἀπὸ δάφους(*) μέχρι ἀ-
25έρως(*) ἄνω κατὰ τὴν̣ ἀ̣ν̣ώ̣τεραν διαστολὴν καὶ οἰκεῖν
καὶ διοικεῖν καὶ οἰκονομεῖν καὶ οἰκοδομεῖν ἢ καὶ ἐπεικοδο̣μεῖν(*) καὶ μισθοῦν
45καὶ μηταμισθοῦν(*) καὶ παραπέμπειν ἐπεὶ(*) κληρονόμους ἰδίους καὶ διατόχους(*) καὶ διακατόχος(*)
καὶ χρύσασθαι(*) καὶ νέμαισθαι(*) κατὰ των(*) δ̣ο̣κοῦντά σοι κυριευτικὼν(*) τρόπον ἀγ̣ορήτος(*)
καὶ ἀνεμποτίστος(*) μητε(*) ἑνός σοι ἀντιποιουμένου ἢ ἀντιποιηθησομένου τῶν μήτε
ἐμὲ κληρονόμων ἢ συνκληρονόμων ἢ τον(*) ἐκ γένους μοι ἀνηκόντων
ἢ ἀχειστευώντων(*) καὶ των(*) ἐπειλευσεμενη(*) παντὶ καιρῷ ἐπάναγκες <ἀποτρέψω>· εἰ δὲ
50καὶ ἧττον(*) φροντισο(*) τῆς βεβαιώσεως τριπλασεως(*) τὸ τίμημα ἀπο̣δ̣ωσο(*)
μετὰ καὶ του(*) διαφερόντων καὶ ἀναλωμάτων πρὸς τῷ(*) βεβαίαν εἶναι καὶ ἀνισχυρὰν(*)
ταύτην τὴν πρᾶσιν πανταχοῦ προφερομέ(νην) ἥνπερ ἁπλῆν γραφῖσαν(*) ἑκοντες(*)
καὶ πεπεισμενος(*) ἐθέμην σοι ἄνευ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης καὶ πλάνης
πάσης καὶ φώβου(*) καὶ δώλου(*) τινὸς ἐν δημοσίῳ ἀρχείῳ καὶ κατὰ νόμους
55τετελειωμενη(*) μεθʼ ὑπο̣γ̣ραφ(ῆς) τοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ ὑπογράφ(οντος) καὶ τῶν ἑξῆς
συνηθ(ῶν) κατὰ παράκλ(ησιν) ἐμὴν μαρτυρ(ησάντων) μαρτύρ(ων) καὶ ἐξεδόμην σοι πρὸς
ἀσφάλειαν καὶ εἰς πάντα τὰ ἐγγεγραμμέ(να) καὶ εἰς τὴν βεβαίω̣σ̣ιν̣ καὶ
καθαροποίησιν ταύτης τῆς πράσ̣εως ὑποκιμένον(*) σοι εἰς τοῦτο
πάντων μου τῶν ὑπαρχώντων(*) καὶ ὑπαρξόντων πραγμάτων κινητῶν τε
60καὶ ἀκινητου(*) καὶ αὐτωκινητου(*) γενικο͂ς(*) καὶ ἰ(*)δικο͂ς(*) ἐν παντὶ εἴδε<ι καὶ> γένει
ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ὑποθύκης(*) δικαίῳ καθάπερ ἐκ τίκης(*) καὶ πρὸς
πάντα τὰ ἐγγεγραμμέ(να) ἐπεροτθ(*) ταῦθʼ οὕτος(*) ἔχειν δώσειν ποιεῖν
φυλάττειν ὡμολόγησα. † (hand 2) † Αὐρηλιοι(*) Εὐδοξία θυκάτηρ(*) Γεωργιος(*) μητρὸς
Ῥοῦθ καὶ μετὰ σενυνησεως(*) ἀνδρὸς αὐτῆς Ἀνουφίου υἱος(*) Ἰσακί̣ο̣υ ὡ(*) προκειμενος(*)
65ἐθήμεν(*) ταυτη(*) <τὴν> πρασει(*) <καὶ> ἀπεσχόμεν(*) τὴν προκ(ειμένην) τιρίαν(*) τιμὴν εἰς χρυσοῦ νομισματια(*)
δοίμερον(*) καὶ βεβεωσει(*) πάσει(*) βεβεώσει(*) ἀπὸ παντὸς καὶ τιὰ(*) παντὸς καὶ στοιχεῖ ἐμοῖ
πάντα τὰ ἐγγεγραμέ(να)(*) καὶ ὤμοσα των(*) θῖον(*) ὅργον(*) ὡς πρόκ(ειται). † Αὐρήλιος Ἰ(*)ωάννης
Ἀπολλῶτος ἀξιωθεὶς ἔγγραψα(*) ὑπὲρ αὐτῆς. † (hand 3) Αὐρήλιος Ἀνουφίου(*) Ἰσακίου ⟦η̣π̣ρ̣⟧
ἡ προγραμενε(*) ἐθέμεν(*) ταύτην <τὴν> πρασει(*) ⟦α⟧ κὲ(*) ἀπεεχων(*) τὴν προκιμενων(*)
70διλίαν(*) τημὴν(*) εἰς χρισοῦ(*) νομισματοου(*) δίμοιρων(*) <καὶ> βεβεοσαιμιν(*)
πάσεͅ(*) βεβεος(*) ἀπω(*) παντὼς(*) καὶ παντὼς(*) ⟦γ⟧ καὶ σχῖ(*) ἡμῖν πάντα <τὰ> ἐγγεγαρ\μενε/(*)
κὲ(*) ὤμοσα των(*) θῖων(*) ὥργον(*) ὡς πρώκεδε(*). (hand 4) † Αὐρήλιος Ἰ(*)ωάννης Ἐρμαυῶτο\ς/
μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ(*) τοῦ θεμενος(*), μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ
καταβολῇ τοῦ χρυσίου τον(*) νομισματίου(*) δίμοιρον τῆς τιμῆς †
75(hand 5) † Αὐρήλιος Δαυεὶτ Φοιβάμμωνος μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ πράσει ἀκούσας
παρὰ τῶν θεμένον(*), μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ κα vac. ? ταβολῇ των(*) χρυσιον(*)
των(*) δοίμοιρων(*) νομισματων(*) τῆς τιμῆς. (hand 6) † Αὐρήλιος Κωμάσιος Βίκτορος
μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τον(*) θυμένων(*) μαρτυρῶ δὲ <καὶ τῇ> καταβολῇ
των(*) χρυσίου νομασματίου(*) δίμοιρων(*) τῆς τιμῆς. †
80(hand 7) † διʼ ἐμοῦ ἄπα Ῥασίου νομικοῦ <ἐγράφη> ο(*) κὰ(*) ζοματίσομε(*) ☧ ☧ ☧

Apparatus


^ 3. l. συναινοῦντο[ς]
^ 7. l. εἰπο[ῦ]σα
^ 8. l. συναινέσεως
^ 8. l. Ἀνοῦφιος
^ 8. l. υἱοῦ
^ 8. ϊσακιου papyrus
^ 9. l. ἤτοι
^ 9. l. γνώμῃ
^ 9. l. αὐθαιρέτῳ
^ 10. l. καθερωτάτῃ
^ 11. l. συνειδήσει
^ 11. l. ἀδόλῳ
^ 11. l. σκοπῷ
^ 11. l. διανοίᾳ
^ 11. l. τε
^ 11. l. ὀμνῦσα
^ 11. l. τόν
^ 12. l. παντοκράτορα
^ 12. l. βασιλικῆς
^ 13. υϊω papyrus
^ 13. l. καταγεγραφηκέναι
^ 14. l. ἐκκεχωρηκέναι
^ 14. l. ἐπὶ
^ 14. l. τὸν
^ 15. l. διηνεκῆ
^ 15. l. δεσποτείας
^ 15. l. πίστει
^ 16. l. πάσῃ
^ 16. l. ἐπὶ
^ 18. l. σεσαθρ[ω]μένης
^ 18. ϊωναθαν papyrus
^ 19. l. τῆς
^ 19. l. μέρει
^ 19. l. ἐπὶ
^ 21. l. ἀπτώτου
^ 21-25. l. ἀέρος
^ 22. l. καθὼς
^ 22. l. ἐνεμόμην
^ 22. l. τοῦ
^ 23. l. καταλείψας
^ 23. l. προδιωμολογημένου
^ 23. l. μέρους
^ 23. l. τῆς
^ 24. l. σεσαθρωμένης
^ 24. l. οἱουδήποτε
^ 24-25. l. ἀ|έρος
^ 25. l. ἀνωτέρω
^ 25. l. τῆς
^ 26. l. τετραγώνου
^ 26. l. οὖτοι
^ 26. l. πεσσὸς
^ 26. l. χαλκοπράτου
^ 27. l. μεγάλη
^ 27. l. ἔπαυλις
^ 29. l. Πέτρου
^ 29. l. ἐὰν
^ 29. l. ὦσι
^ 30. l. συναρεσάσης
^ 31. l. δεσποτικοῦ
^ 31. l. δοκ[ί]μου
^ 32. corr. ex νομισματαου
^ 33. l. συναλλαγῇ
^ 33. l. δύο
^ 33. corr. ex α
^ 34. l. εἰποῦσα
^ 34. l. <ἀ>ποδομένη
^ 35. corr. ex αια
^ 35. l. συναινέσεως
^ 35. l. Ἀνούφιος
^ 36. l. ἐωνημ(ένου)
^ 36. l. υἱοῦ
^ 36. l. Χριστοφόρου
^ 37. l. ὄψεσι
^ 38. l. ἐπὶ
^ 38. l. τὸ
^ 38. l. διηνεκὲς
^ 38. l. γενομέ(νῃ)
^ 39. l. πεπεισμένη
^ 39. l. ἐντεῦθέν
^ 39. l. τὸ<ν>
^ 39. l. αὐτὸ<ν>
^ 39. l. πριάμενον
^ 39. l. Μηνᾶν
^ 40. l. υἱὸν : ϋιω papyrus
^ 40-41. l. προδι|[ωμ]ολογημένου
^ 41. l. μέρους
^ 41. l. τῆς
^ 41. l. σεσαθρωμένης
^ 42. ϊωναθαν papyrus
^ 42. l. οἱουδήποτε
^ 43. l. <ἐ>δάφους
^ 43-25. l. ἀέρος
^ 44. l. ἐποικοδομεῖν
^ 45. l. μεταμισθοῦν
^ 45. l. ἐπὶ
^ 45. l. διαδόχους
^ 45. l. διακατόχο<υ>ς
^ 46. l. χρήσασθαι
^ 46. l. νέμεσθαι
^ 46. l. τὸν
^ 46. l. κυριευτικὸν
^ 46. l. ἀκωλύτως
^ 47. l. ἀνεμποδίστως
^ 47. l. μετʼ
^ 48. l. τῶν
^ 49. l. ἀγχιστευόντων
^ 49. l. τὸν
^ 49. l. ἐπελευσόμενον
^ 50. corr. ex ηττος
^ 50. l. φροντίζω
^ 50. l. τριπλασίως
^ 50. l. ἀποδώσω
^ 51. l. τῶν
^ 51. corr. ex το
^ 51. l. ἰσχυρὰν
^ 52. l. γραφεῖσαν
^ 52. l. ἑκοῦσα
^ 53. l. πεπεισμένη
^ 54. l. φόβου
^ 54. l. δόλου
^ 55. l. τετελειωμένη<ν>
^ 58. l. ὑποκειμένων
^ 59. l. ὑπαρχόντων
^ 60. l. ἀκινήτων
^ 60. l. αὐτοκινήτων
^ 60. l. γενικῶς
^ 60. l. ἰδικῶς : ϊδικο͂σ papyrus
^ 61. l. ὑποθήκης
^ 61. l. δίκης
^ 62. l. ἐπερωτ(η)θ(εῖσα)
^ 62. l. οὕτως
^ 63. l. Αὐρηλία
^ 63. l. θυγάτηρ
^ 63. l. Γεώργιου
^ 64. l. συναινέσεως
^ 64. l. υἱοῦ
^ 64. l. ἡ
^ 64. l. προκειμένη
^ 65. l. ἐθέμην
^ 65. l. ταύτην
^ 65. l. πρᾶσιν
^ 65. l. ἀπεσχόμην
^ 65. l. τελείαν
^ 65. l. νομισματίου
^ 66. l. δίμοιρον
^ 66. l. βεβαιώσω
^ 66. l. πάσῃ
^ 66. l. βεβαιώσει
^ 66. l. διὰ
^ 67. l. ἐγγεγραμμέ(να)
^ 67. l. τὸν
^ 67. l. θεῖον
^ 67. l. ὅρκον
^ 67. ϊωαννησ papyrus
^ 68. l. ἔγραψα
^ 68. l. Ἀνούφιος, corr. ex ανουπιου
^ 69. l. προγεγράμμενος
^ 69. l. ἐθέμην
^ 69. l. πρᾶσιν
^ 69. l. καὶ
^ 69. l. ἀπέχω
^ 69. l. προκειμένην
^ 70. l. τελείαν
^ 70. l. τιμὴν
^ 70. l. χρυσοῦ
^ 70. l. νομισματίου
^ 70. l. δίμοιρον
^ 70. l. βεβαιώσομεν
^ 71. l. πάσῃ
^ 71. l. βεβαιώσ<ει>
^ 71. l. ἀπὸ
^ 71. l. παντὸς
^ 71. l. σ<τοι>χεῖ
^ 71. l. ἐγγεγραμμένα
^ 72. l. καὶ, corr. ex γε
^ 72. l. τὸν
^ 72. l. θεῖον
^ 72. l. ὅρκον
^ 72. l. πρόκειται, corr. ex πρωγεδε
^ 72. ϊωαννησ papyrus
^ 73. corr. ex   ̣αρα
^ 73. l. θεμένου, corr. ex τεμενος
^ 74. l. τοῦ
^ 74. corr. ex μισμισματιου
^ 76. l. θεμένων
^ 76. l. τοῦ
^ 76. l. χρυσίου
^ 77. l. τοῦ
^ 77. l. δίμοιρον
^ 77. l. νομίσματος
^ 78. l. τῶν
^ 78. l. θεμένων
^ 79. l. τοῦ
^ 79. l. νομισματίου
^ 79. l. δίμοιρον
^ 80. l. τοῦ
^ 80. l. κα<ὶ>
^ 80. l. σωματίζομαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Traces of the so-called "Stempelschrift");;(Cross) In the name of the holy, life-giving, and consubstantial Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, written in the month Hathyr the 3rd of the fourth indiction.;(Cross) Aurelia Eudoxia, daughter of Gergios and Ruth, with my husband Anouphis, son of Isakios, syntelestes, who [assists in this] and consents and approves of this my present sale, of the village of Aphrodite in the Antaiopolite nome to (cross) Aurelius Menas, son of the most blessed Christophoros, from the same village of Aphrodite, greetings.;I, the afore-said, Eudoxia, daughter of Georgios, with the agreement of my husband, Anouphis, the son of Isakios, syntelestes, acknowledge, having said so, by this my written security or deed of sale of my own free will and of my voluntary intent and with not to be regretted and unchangeable and unalterable reckoning with a very clear purpose and with a clear conscience and with a honest aim with straightforward intention, swearing at the same time by the Almighty God and by the victory of the imperial safety that I have sold to you, the afore-said Menas, son of the most blessed Christophoros, merchant, and have devised to you and have ceded and have given up to you from now on for all continually succeeding time for ever with the most complete rights of ownership and in good faith and with every authority and with eternal proprietary possession my complete portion that belongs to me and that has come down to me by lawful inheritance from my most blessed father, of an old, unsound house called "Jonathan, the builder" located in the northern part of the afore-mentioned village of Aphrodite in the street of the Holy Catholic Church of [- - -] being open towards the West into the public street with all its rights from basement to attic in general as I managed it at the time when my most blessed father was still alive while there has no right whatsoever been left for me in my afore-said complete portion of the afore-said old, unsound house from basement to attic as has been stated above; the boundaries of the foregoing old house on the four quarters are as follows: on the South the terrace of the house of Menas, son of Chichois, dealer in copper ware; on the East the big farm of the heirs of Promauos; on the North the house of the heirs of Petros, or whatever the boundaries may be, everywhere and on all sides, for the full and fitting price agreed and jointly approved by us with one another of two-thirds of an approved imperial gold nomismation with a deduction of two (carats for one solidus) by the balance of the same village, i.e. g. nom. 2/3 with a deduction of 2 (carats); which gold piece of the price I, the vendor, Eudoxia, daughter of Georgios, have received, having said so, with the agreement of my husband, Anouphis, son of Isakios, from you, the purchaser, Menas, son of Christophoros, from your hand into my hands in the sight of the lawful witnesses who have written their attestations below in order, for all time from the present for ever, of full number and weight, at the time the sale was affected; with which price I am satisfied. Upon the condition that henceforth you the same purchaser, Menas, son of Christophoros possess and own and are master of my the above-descripted complete portion of the above-said unsound, old house called "Jonathan, the builder" together with every right pertaining thereto from basement to attic, according to the foregoing description, and may inhabit, manage, exploit and build it and add to it by building and lease and sublease it and transmit it to your own heirs and assigns and successors and use and enjoy it in whatever proprietary way you may please, without hindrance or let, free from opposition present or future from any of those who are heirs after me or joint-heirs, or of my relations by birth or my connections; and I shall compulsorily defend you at every moment from whoever shall take proceedings against you; and if I am negligent in the confirmation, I shall pay you three times the price together with costs and damages, in order that this deed of sale may be valid and inviolable wherever it is produced; which deed, written in one copy I have of my own free will and consent executed at the Public Registry without any violence, deceit, compulsion or fraud, without any intimidation or guile, and for your security I have given you this copy completed according to the laws with the subscription of him who subscribes for me, followed in order by those of the customary witnesses who have at my summons born witness to it; and for all that is herein written and for the guarantee of confirmation of this sale and for its freedom from encumbrances all my possessions present and future, movable, immovable and live-stock, generally and severally, in every class and kind are submitted to you as a pledge and with the force of a mortgage as though by decree of court. And being formally questioned concerning all that is herein written I agreed that the things were so, and so to give, do and keep. (Cross);(2nd hand) (Cross) I, Aurelia Eudoxia, daughter of Georgios and Ruth, with the agreement of my husband, Anouphis, son of Isakios, the afore-mentioned, have executed this deed of sale and have received the afore-said full price of two-thirds of a gold nomismation and shall confirm your possession with every confirmation against everyone, always, and I agree with all that is herein written; and I have sworn the divine oath as afore mentioned. (Cross) I, Aurelius Ioannes, son of Apollos, have written it for her on her request. (Cross);(3rd hand) I, the afore-said Aurelius Anouphis, son of Isakios, have executed this deed of sale and have received the afore-said full price of two-thirds of a gold nomismation and shall confirm your possession with every confirmation against everyone, always, and I agree with all that is herein written; and I have sworn the divine oath as afore mentioned.;(4th hand) (Cross) I, Aurelius Ioannes, son of Hermauos, bear witness to this deed of sale, having heard declarations from the person executing it and I bear witness also to the payment of the two-thirds of a gold nomismation of the price. (Cross);(5th hand) (Cross) I, Aurelius David, son of Phoibammon, bear witness to this deed of sale, having heard declarations from the persons executing it and I bear witness also to the payment of the two-thirds of a gold nomismation of the price.;(6th hand) (Cross) I, Aurelius Komasios, son of Victor, bear witness to this deed of sale, having heard declarations from the persons executing it and I bear witness also to the payment of the two-thirds of a gold nomismation of the price. (Cross);;;(7th hand) (Cross) Written by me, Apa Rasios, notary, who also executed it. (Crosses).