Papyri.info

sign in

p.mich.13.664 = HGV P.Mich. 13 664 = Trismegistos 21376 = michigan.apis.3016DDbDP transcription: p.mich.13.664 [xml]

AD585/600 Aphrodito, Aphroditopolis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1☧ Αὐρηλία Ἰουδὶθ θ[υγά]τ̣[η]ρ Ἰ[ωά]ν̣ν̣ο[υ μητ]ρ̣[ὸς]   ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.65 -]
ἀπὸ κώμης Ἀφροδίτης τοῦ Ἀνταιοπολίτου νομ(οῦ) † Αὐρηλίῳ Χριστοφόρῳ υἱῷ Ἀ̣π̣[ολ]λ[ῶτος]
τῷ θαυμασιωτάτῳ σ̣υ̣ν[τ]ε̣λ̣εσ̣τ̣[ῇ] ἀ̣π[ὸ] τ̣ῆ̣ς̣ (αὐτῆς) κ̣ώ̣μ̣η̣ς̣ Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣(ίτης) χαίρ(ειν). ὁμολογῶ ἐγὼ ἡ προγεγραμμέ(νη)
(*)ουδὶθ θυγάτηρ Ἰ(*)ωάννου διὰ τα[ύ]τ̣ης μου τῆς πράσεως ἑκουσίᾳ γνώμῃ [καὶ αὐθαιρέτῳ]
5βουλήσει καὶ ἀμετανοήτῳ προαιρέσει καὶ ἀμεταβλήτῳ καὶ ἀμετατρέπτῳ λογισμῷ ὀρθῇ τῇ δι[ανοίᾳ]
καὶ ὀμνύουσα τόν τε παντοκράτορα θεὸν καὶ τὴν νίκην καὶ σωτηρίαν το[ῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν]
δεσπότου Φλ(αουίου) Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος πεπρακέναι σοι τῷ
προειρημένῳ Χριστοφόρῳ υἱ(*)ῷ Ἀπολλῶτος τῷ θαυμασιωτατη(*) συντελεστῇ καὶ καταγεγραφηκ(έναι)
σοι καὶ παρακεχωρηκέναι καὶ ἐκκεχωρηκέναι σοι ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ ἑξῆς ἅπαντα
10καὶ δηνεκῆ(*) χρόνον πληρεστάτῳ παντὶ δεσποτικῷ δικαιῷ τὸ ὑ(*)πάρχον μοι καὶ
ἐλθὸν εἰς ἐμὲ κατʼ ἔγγραφον πρᾶσιν παρὰ Κυριακοῦ τοῦ ἐμοῦ υἱ(*)οῦ ἐλθόντος εἰς(*) αὐτο(*)
ἀπὸ δικαία̣[ς] κ̣[λ]ηρονομίας τοῦ ἀναπαυσαμένου αὐτοῦ πατρὸς Κολλούθου Εὐουανδρος(*)
ἕβδομον αὐτοῦ μέρος τοῦ ληγάδου(*) τοῦ σιτομετρικοῦ μοδίου τῆς αἰσίας ἐμβολῆς
τῶν ἑκατὸν μοδίων σίτου ξυστῷ τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καὶ
15συναρεσάσης τελείας καὶ ἀξίας χρυσοῦ δεσποτικῶν δοκιμῶν νομισματίων δύο τὸν
ἀριθμὸν ἑκάστου παρὰ κερατίου ἑνὸς τῷ χρυσοχοι(*)κῷ σταθμῷ τῆς αὐτῆς κώμης
Ἀφροδ(ίτης), γί(νεται) χρ(υσοῦ) νο(μισμάτια) β π(αρὰ) κ(εράτια) β, περ ταῦτα τῆς τιμῆς χρύσινα ἀπε̣ί̣λ̣η̣φα̣ ἐγὼ ἡ ἀποδο̣μ̣ένη
(*)ουδὶθ Ἰ(*)ωάννου παρὰ σοῦ τοῦ ἐωνημένου Χριστοφόρου Ἀπολλῶτος διὰ χειρός σου εἰς χεῖράς
μου ἐπʼ ὄψεσι τῶν ἑξῆς ὑ(*)πογραφ(όντων) νομίμων(*) μαρτύρων εἰς τὸ ἀπὸ τοῦ’ νῦν ἐπὶ τὸ διηνεκὲς ἀριθμῷ̣
20σταθμῷ πλήρη ἅ̣μ̣α τῇ πράσει γενομέ(νῃ), ἐφʼ ᾗ τιμῇ καὶ πεπεισμένη πρὸς τὸ ἐντεῦθέν σε τὸν ἀτου(*)
πριάμενον Χριστόφορον Ἀπολλῶτος συντελεστὴν κρατεῖν καὶ κυριεύειν καὶ δεσπόζειν τοῦ
προλεχθέντος ὁλοκλήρου ἑβδόμου μέρους τοῦ (αὐτοῦ) ληγάδου(*) τοῦ αὐτοῦ σιτομετρικοῦ
μοδίου τῆς (αὐτῆς) αἰσίας ἐμβολῆς πρὸς τὴν δύναμιν τῶν ἡμῶν ἐγγράφων δικαίων τῶν
χαρτίων καθὰ προεῖπον, ο’(*) τὴν νομὴν καὶ τὴν δεσποτείαν ἐντεῦθέν σοι παραδέδωκα
25καὶ διοικεῖν {τ̣ε} καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτοῦ καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους ἰ(*)δίους καὶ διαδόχους καὶ
διακατόχους καὶ χρήσασθαι καὶ νέμεσθαι κατὰ τὸν δοκοῦντά σοι κυριευτικὸν τρόπον ἀκωλύτως καὶ
ἀνεμποδίστως ἀρξαμενη(*) ἀπὸ κανόνος τῆς σὺν θ(εῷ) τετάρτης ἰ(*)νδ(ικτίονος) καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου
διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελὲς μηδενός σοι ἀντιποιουμένου ἢ ἀντιποιησομένου τῶν μετʼ ἐμὲ
κληρωνόμων ἢ συνκληρονόμων ἢ τῶν ἐκ γένους μοι ἀνηκόντων ἢ ἀγχιστευόντων, καὶ τὸν
30ἐπελευσόμενον εἴς σε τοῦ λοιποῦ περὶ τούτου ἐγὼ αὐτὸν ἀποτρέψω ἀπὸ σου ἰ(*)δίοις μου ἀναλώμασι
καὶ δαπανήμασι καὶ βεβαιώσω σοι πάσῃ βεβαιώσει ἀπὸ παντὸς καὶ διὰ παντὸς τοῦ ἐπελευσομέ(νου)
παν̣τὶ καιρῷ ἐπάναγκες. εἰ δὲ καὶ ἧττον φροντίζω τῆς βεβαιώσεως τριπλασίως τὸ τίμημα
ἀποδώσω μετὰ καὶ τοῦ διαφέροντος καὶ ἀναλώματος πρὸς τῷ βεβαίαν εἶναι καὶ ἰ(*)σχυρὰν ταύτην τὴν
πρᾶσιν πανταχοῦ προφερομέ(νην) <ἥνπερ> ἁπλῆν γραφ(εῖσαν) ἑκοῦσα καὶ πεπεισμέ(νη) ἐθέμην σοι ἄνευ βίας καὶ ἀνάγκης καὶ
35ἀπάτης καὶ πλάνης πάσης καὶ φόβου καὶ δόλου τινὸς ἐν δημ(οσίῳ) ἀρχ(είῳ) καὶ κατὰ νόμους τετελειωμ(ένην) μεθʼ(*)(*)πογραφ(ῆς)
τοῦ ὑ(*)πὲρ ἐμοῦ ὑ(*)πογρ(άφοντος) καὶ τῶν ἑξῆς συνηθ(ῶν) μαρτύρ(ων) ἐξεδόμην σοι πρὸς ἀσφάλ(ειαν) εἰς πάντα τὰ ἐγγεγρα̣μ̣μ̣έ̣(να)
καὶ εἰς τὴν βεβαίωσιν καὶ καθαροποίησιν ταύτης τῆς πράσ(εως) ὑ(*)ποκειμέ(νων) σοι εἰς τοῦτο πάντων μοῦ τῶν
(*)παρχόντων καὶ ὑ(*)παρξόντων πραγμάτ(ων) κινητ(ῶν) τε καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων γενικῶς καὶ ἰ(*)δικῶς ἐνεχύρου
λόγῳ καὶ ὑ(*)ποθήκης δικαίῳ καθάπερ ἐκ δίκης, καὶ πρὸς πάντα τὰ ἐγγεγραμμέ(να) ἐπερ(ωτηθεῖσα) ταῦθʼ οὕτως ἔχειν δόσειν(*) ποιεῖν
40φυλάττειν ὡμολόγησα †. (hand 2) † Αὐρηλία Ἰ(*)ουδὶθ Ἰ(*)ωάννου ἡ προκ(ειμένη) ἐθέμεν(*) ταύτην τὴν πρασει(*) καὶ ἀπεσχυια(*)
τὴν προκ(ειμένην) τιμὴν ἐν νομισματίοις δυσὶ(*) καὶ βεβαι<ώ>σω(*) σοι πάσῃ βεβαιώσοι(*) καὶ στοιχεῖ \μοι/
πάντα τὰ ἐγγεγραμμένα καὶ ὄμασα(*) τὸν θῖον(*) ὅρκον ὡς πρόκ(ειται). Δαυεὶτ Ἀνδρέου
σὺν θ(εῷ) πρεσβ(ύτερος) ἔγραψα ἡπὲρ(*) αὐτῆς ἀξειωθ(είς)(*) ☧ (hand 3) ☧ Αὐρήλιος Θεόδωρος Παύλου ἰατρὸς̣
μαρτηρῶ(*) τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης, μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβολῇ τοῦ χρυσείου(*)
45τῶν δύο νομισματίων τῆς τιμῆς †. (hand 4) † Σενούθης Ἀπολλῶτος ἐλάχ(ιστος) πρεσβ(ύτερος) μαρτυρῶ τῇ
πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης, μαρτυρῶ δὲ καὶ(*) τῇ καταβολῇ τοῦ χρυσίου τῶν
δύο νομισμάτων τῆς τιμῆς †. (hand 5) † Αὐρήλιος Κυριακὸς υἱ(*)ὸς(*) τῆς προκ(ειμένης) Ἰ(*)ουδὶθ συναινε(*) καὶ π[έπ]η̣σ̣μα\ι/(*)
ταύτῃ τῇ πράσει {ω} ὡς πρόκ(ειται) †. (hand 6) ☧ Συντήριχος Πανυμφίου πρε(σβύτερος) μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς
θεμένης, μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβολῇ τοῦ χρυσίου τῶν δύο(*) νομισμάτων τῆς τιμῆς ☧.
50(hand 7) ☧ διʼ ἐμοῦ Κωνσταντίνου σὺν θ(εῷ) ταβελλ(ίωνος) ἐγράφ(η) ((tachygraphic-marks)) ☧ ☧ ☧

Apparatus


^ 4. ϊουδιθ papyrus
^ 4. ϊωαννου papyrus
^ 8. υϊω papyrus
^ 8. l. θαυμασιωτάτῳ
^ 10. l. δ<ι>ηνεκῆ
^ 10. ϋπαρχον papyrus
^ 11. υϊου papyrus
^ 11. corr. ex εια
^ 11. l. αὐτὸ<ν>
^ 12. l. Εὐάνδρου
^ 13. l. ληγάτου
^ 16. χρυσοχοϊκω papyrus
^ 18. ϊουδιθ papyrus
^ 18. ϊωαννου papyrus
^ 19. ϋπογραφ(όντων) papyrus
^ 19. corr. ex νοοιμων
^ 19. τοῦ’ papyrus
^ 20. l. αὐτὸν, corr. ex αυου
^ 22. l. ληγάτου
^ 24. l. ο<ὗ> : ο’ papyrus
^ 25. ϊδιουσ papyrus
^ 27. l. ἀρξαμένῳ
^ 27. ϊνδ(ικτίονος) papyrus
^ 30. ϊδιοισ papyrus
^ 33. ϊσχυραν papyrus
^ 35. corr. ex   ̣εθ
^ 35. ϋπογραφ(ῆς) papyrus
^ 36. ϋπερ papyrus
^ 36. ϋπογρ(άφοντος) papyrus
^ 37. ϋποκειμε(νων) papyrus
^ 38. ϋπαρχοντων papyrus
^ 38. ϋπαρξοντων papyrus
^ 38. ϊδικωσ papyrus
^ 39. ϋποθηκησ papyrus
^ 39. l. δώσειν
^ 40. ϊουδιθ papyrus
^ 40. ϊωαννου papyrus
^ 40. l. ἐθέμην
^ 40. l. πρᾶσιν, corr. ex πρησει
^ 40. l. ἀπέσχηκα
^ 41. corr. ex τυσι
^ 41. corr. ex βαβαισω
^ 41. l. βεβαιώσει
^ 42. l. ὤμοσα
^ 42. l. θεῖον
^ 43. l. ὑπὲρ
^ 43. l. ἀξιωθ(είς)
^ 44. l. μαρτυρῶ
^ 44. l. χρυσίου
^ 46. corr. ex ααι
^ 47. corr. ex υι(ϊ)  ̣  ̣ : υϊοσ papyrus
^ 47. ϊουδιθ papyrus
^ 47. l. συνῄνε<κα>
^ 47. l. π[έπ]εισμαι
^ 49. corr. ex τ̣υο

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Cross) Aurelia Ioudith, daughter of Ioannes [Cornelius(?) and - - -, - - -], of the village of Aphrodite in the Antaiopolite nome to (cross) Aurelius Christophoros, son of Apollos, the most admirable syntelestes, from the same village of Aphrodite, greetings. I, the afore-said Ioudith, daughter of Ioannes, acknowledge that with this my written deed of sale, of my own free will and with [voluntarily] intent and with straight-forward intention and swearing by the Almighty God and by the victory and safety of our most [pious] <or: [gentle]> master Flavius Mauricius Tiberius, the perpetuous Augustus, Imperator, I have sold out to you, the afore-mentioned Christophoros, son of Apollos, the most admirable syntelestes, and have devised to you and have ceded and have given up to you from now on for all continually succeeding time for ever with all the most complete rights of ownership a seventh share of a bequest of a corn-measure of the auspicious containing a hundred modii xysti of corn that belongs to me and has come down to me according to a written deed of sale from my son Kyriakos, having come down to him by right of inheritance from his departed father Kollouthos, my husband, for the full and fitting price agreed and jointly approved by us with one another of two approved imperial gold nomismatia in number, each less one carat by the goldsmith's scales of the same village of Aphrodite, i.e. 2 g.nom. less 2 car., which goldpieces of the price I, the vendor, Ioudith, daughter of Ioannes, have received from you, Christophoros, son of Apollos, the purchaser, from your hand into my hands in the sight of the lawful witnesses who have written their attestations below in order, for all time from the present for ever, of full number and weight, at the time the sale was effected; with which price I am satisfied. Upon the condition that hence-forward you the same purchaser Christophoros, son of Apollos, syntelestes, possess, own and are master of the afore-said complete seventh share of the same bequest of the same corn-measure of the same auspicious corn-shipment according to the force of our written rights of documents as I said before, of which I handed over to you the possession and the ownership from now on and you may manage and exploit it and transmit it to your own heirs and assigns and successors and use it and enjoy it in whatever proprietary way you may please, without hindrance or let, starting with the assessment of the D.V. fourth indiction inclusive and throughout succeeding time continually and for ever, free from opposition present or future from any of those who are heirs or co-heirs after me or of my relations by birth or my connections; and I shall defend you at my own expense and costs from whoever shall in future take proceedings aganst you concerning this; and I shall confirm your possession with every confirmation at all times and on every occasion, compulsorily, against everyone who shall attack you; and if I am negligent in the confirmation, I shall pay three times the price together with costs and damages, in order that this deed of sale may be valid and inviolable wherever it is produced; which deed, written in one copy, I have of my own free will and consent executed at the Public Registry without any violence, compulsion, deceit or fraud, without any intimidation or guile, and for your security I have given you this copy completed according to the laws with the subscription of him who subscribes for me, followed in order by those of the customary witnesses; and for all that is herein written and for the guarantee of confirmation of this sale and for its freedom from encumbrances all my possessions present and future, movable, immovable and live-stock, generally and severally, are submitted to you as a pledge and with the force of a mortgage as though by decree of court. And being asked the formal question concerning all that is herein written I agreed that the things were so, and so to give, do and keep. (Cross).;(2nd hand) (Cross) I, the aforesaid Aurelia Ioudith, daughter of Ioannes, have executed this deed of sale, and have received the afore-said price in two nomismatia, and shall confirm your possession with every confirmation, and I agree with all that is herein written; and I have sworn the divine oath as afore-said. I, Daueit, son of Andreas, D.V.presbyter, have written it for her at her request. (Cross).;(3rd hand) (Cross) I, Aurelius Theodoros, son of Paulos, physician, bear witness to the deed of sale, having heard declarations from the person executing it and bear witness also to the payment of the two gold nomismatia of the price. (Cross).;(4th hand) (Cross) I, Senouthes, son of Apollos, most humble presbyter, bear witness to the deed of sale, having heard declarations from the person executing it and bear witness also to the payment of the two gold nomismata of the price. (Cross).;(5th hand) (Cross) I, Aurelius Kyriakos, son of the aforementioned Ioudith, consent with and have approved of this deed of sale as aforesaid. (Cross).;(6th hand) (Cross) I, Synterichos, son of Panymphios, presbyter, bear witness to the deed of sale, having heard declarations from the persons executing it and bear witness also to the payment of the two gold nomismata of the price. (Cross).;(7th hand) (Cross) Written by me, Constantinus, D.V. tabellio. (Tachygraphy). (Three crosses).