Papyri.info

sign in

p.mich.13.666 = HGV P.Mich. 13 666 = Trismegistos 21378 = michigan.apis.3018DDbDP transcription: p.mich.13.666 [xml]

VIspc Aphrodito, Aphroditopolis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.35 - ἰνδικ]τ̣ίο[νος]
† Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣[ιο]ς Μηνᾶς ἐ̣κ̣ [π]α̣τ̣ρὸς Ψ̣ά̣τ̣ε̣ [- ca.13 - σ]υντελεστὴς ἀπ[ὸ]
κώμης Ἀφροδίτης τοῦ Ἀνταιοπολίτου̣ [νο]μ̣(οῦ) † Αὐρηλίῳ Κολλο̣ύ̣θ̣ῳ̣ [υ]ἱ[ῷ]
Χριστωφόρῳ(*) καὶ αὐτῷ συντελεστον(*) ἀπὸ κώμης Ἀφροδ(ίτης) χαίρ(ειν). ὁμολογῶ
5ἑκὼν καὶ πεπεισμένος μεμισθῶσ[θ]α̣ι̣ πα̣ρ̣ὰ σοῦ π̣ρ̣[ὸ]ς τετραέτη χρόνον
λο̣[γι]ζ̣[ό]μ̣ε̣νον̣ ἀ̣π̣ὸ καρπῶν τῆς σ̣[ὺν] θ̣(εῷ) [ἕ]κ̣τ̣ης ἰ(*)νδ(ικτίονος) καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς
χρονον(*) τὸ ὑ(*)πάρχον σοι ὁλόκληρον̣ κ̣τ̣ῆ̣μ̣α̣ ὑ̣(*)π̣ο̣σ̣τάσεως ἀρουρ[ῶν ὅσων ἐσ]τ̣ὶ̣[ν]
καλουμενου(*) Πρμρης σὺν δυσεὶ(*) λακκου(*) καὶ μονης(*) καὶ πύργου(*) καὶ ἐπαυλεως(*)
καὶ ἀχυρωθηκης(*) καὶ χορίου(*) καὶ πομαρίου̣(*) καὶ λαχανίᾳ(*) καὶ φυτων(*) καὶ φοινικων(*)
10καὶ ἐλε̣ωνων(*) καὶ συγαμινεων̣(*) κ̣[αὶ] κ̣ι̣[τ]ριων(*) καὶ ἀκανθεων(*) καὶ παντων(*) των(*)
φυτων(*) διαφερων(*) ἐγκαρπον(*) τε καὶ ἀκαρπον(*) καὶ των(*) περιεξόθεν ἀρουρων(*) καὶ
δικαιων(*) παντων(*) ἐντὸς καὶ ἐκτὸς πρὸς τὰ παλαιὰ αὐτοῦ ὅρια κυκλόθεν διακείμ(ενου)
ἐν τῇ λιβικῇ πεδιάδι τῆς αὐτ[ῆς] κώμης Ἀφροδ(ίτης) κλύρου(*) Ἀνουφίου ἐφʼ ᾧ με
τοῦτο ἔχειν ὑ(*)πʼ ἐμὲ εἰς γεωργίαν καὶ̣ ε̣ἰς κατ̣άθησιν(*)(*)φʼ ἡμεσειαν(*) καὶ τὴν πᾶσαν
15γεωργικὴν καὶ ἀμπελουργικὴν ἐργασίαν ποιήσασθαι ἐκ τον(*)(*)δίον(*) μου
ζόͅων(*) καὶ ἀναλωμάτων καὶ γεωργῶν καὶ ποτίσαι ἀτιαλείπτος(*) ἀκαταφρονήτος(*)
καὶ σκάπτειν καὶ κληταδομεῖν(*) καὶ ὑ(*)πορθοῦν καὶ φυλαουργεῖν καὶ σὺν θ(εῷ) τω(*)
περιεσόμενον ἐξ αὐτοῦ γλεῦκο̣υ̣ς(*) καὶ των(*) καρπὸν τῶν φοινίκων καὶ τοῦ
πομαρίου(*) μερισθῆναι εἰς ἡμᾶς ἀνὰ τὸ ἥμισυ μέρος, ἐμὲ μὲν λαβεῖν μέρος ἓν
20(*)πὲρ τῶν ἐμῶν καμάτων, σὲ δὲ λαβεῖν μέρος ἕν(*)πὲρ τοῦ γεουχικοῦ σου μέρους
<καὶ> ὅτε καλαμιῶ καὶ του(*) λεπτὰς σχῖν(*) εἰν(*) τὴν χρείαν τοῦ ὑπορθοῦν(*) καὶ̣ τὸ
ἥμισυ \τοῦ μισθοῦ/ τῆς ξυλίνης ὠργάνης(*) ἐκ τοῦ κοινοῦ ἀποπληρώσωμεν(*) καὶ ἑτοίμως ἔχω
διδόναι σοι ὑ(*)πὲρ ἀποτάκτου φόρου τῶν περιεξόθεν ἀρουρῶν καθʼ ἕτος ἐν τελείῳ
καὶ ἀβροχικο(*) ὃ μὴ εἴη, σίτου καθαροῦ καὶ φορικοῦ ἀρτάβας δέκα μέτρῳ ἐμοῦ
25καὶ χρυσοῦ νομισμάτιον ἓν παρὰ κεράτιον ἓν τῷ σταθμῷ τῆς αὐτ(ῆς) κώμης Ἀφροδ(ίτης),
γί(νονται) σί(του) (ἀρτάβαι) ι (καὶ) χρ(υσοῦ) νο(μισμάτιον) α π(αρὰ) κ(εράτιον) α, καὶ ταῦτα καταβαλεῖν σοι καθʼ ἕτος τα(*) μὲν σῖτων(*) ἐν τῇ
ἁλωνίᾳ, τὰ(*) δὲ ἓν νομισμ(ά)τ(ιον) ἐν καιρῷ τοῦ δημοσίου πρὸς τὰ δοξαν(*). ἔχω σου καὶ
ὀφείλω ὑ(*)πὲρ τῆς προχρείας τῶν βοικῶν ζόͅων(*) τοῦτʼ ἔστιν χρυσοῦ νομισμ(ά)τ(ια)
ὀκτὼ ἕκαστων(*) παρὰ κεράτιον ἓν ταῦτα λογίσασθαί σοι ἐν καιρῷ τελειώσεως
30τοῦ χρόνου τῆς(*) παρουση(*) ἐγγράφου μισθώσεως πρὸς τὰ δόξαντα ἀναμφιλόγος(*)
ἡ μίσθωσις κυρι(*) ἔσται καὶ βεβαία καὶ ἐφʼ ἅπεντα(*) ἐπερωτηθεὶς μολόγησα. † δηλον-
ότι καὶ ὥστε ἐμὲ διδόναι σοι ὑ(*)πὲρ τῆς συμπληρώσεως τοῦ φόρου ὑ(*)πὲρ τῶν περιεξόθεν
ἀρουρῶν τοῦτʼ ἔστιν οὕτος(*)· εἰ δὲ σποιρωσωμε(*) φασούρια(*) ἐπʼ ἔτη ἀπολογίσασθαί σοι φασουρια(*)
ἀρτάβας πέντε , εἰ δὲ μὴ σποιρωσωμε(*) φασούρια(*) ἀπολογίσασθαί σοι κριθο͂ν(*) ἀρτάβας
35πέντε πρὸς τὰ δόξαντα καὶ ἐπὶ τῷ ἐμὲ ἀπολογίσασθαί σοι ἐργαλιδιν(*) σιδηροῦν λιτρας(*)
δέκα ἥμισυ ἐν καιρῷ ἀποστῆναι τοῦ αὐτ(οῦ) κτήματος ὑ(*)πὲρ τῶν προειληφαμε(*) παρὰ σοῦ καὶ πάλειν(*)
μωλόγησα(*) † καὶ ἐξεῖναί μοι μίαν φοίνικα καθʼ ἕτος εἰς λόγων(*) τοῦ γεωργος(*)(*)πὲρ τῆς φιλοκαλείας(*)
τῶν ὅλων φοινίκων. † (hand 2) † ανοκ μηνα περ ψατε στοιχεῖ μοι ταύτῃ τῇ μισθώσι(*) ὡς πρόκ(ειται). †
(hand 3) † Αὐρήλιος Ψάτης Ἀνανίας(*) μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ μισθώσι(*) ὡ\ς/ \π/ρ(ό)κ(ειται). (hand 4) † Αὐρήλιος Γεώργιος Ὀννοφρίου μαρ-
40τηρο(*) ταύτῃ τῇ μισθοσις(*) ὡς πρόκει(ται).
(hand 1) † διʼ ἐμου Κολλούθου σὺν θ(εῷ) ταβελλ(ίωνος) ἐγρ(άφη). ☧ ☧ ☧

Apparatus


^ 4. l. Χριστοφόρῳ
^ 4. l. συντελεστῇ, corr. ex συντελεστων
^ 6. ϊνδ(ικτίονος) papyrus
^ 7. l. χρόνου
^ 7. ϋπαρχον papyrus
^ 7. ϋπ̣ο̣σ̣τασεωσ papyrus
^ 8. l. καλούμενον
^ 8. l. δυσὶ
^ 8. l. λάκκοις
^ 8. l. μονῇ
^ 8. l. πύργῳ
^ 8. l. ἐπαύλει
^ 9. l. ἀχυροθήκῃ
^ 9. l. χωρίῳ
^ 9. l. πωμαρίῳ
^ 9. l. λαχανείᾳ
^ 9. l. φυτοῖς
^ 9. l. φοίνιξι
^ 10. l. ἐλαιῶσι
^ 10. l. συκαμινέοις
^ 10. l. κι[τ]ρίοις
^ 10. l. ἀκανθέαις
^ 10. l. πᾶσι
^ 10. l. τοῖς
^ 11. l. φυτοῖς
^ 11. l. διαφέροις
^ 11. l. ἐγκάρποις
^ 11. l. ἀκάρποις
^ 11. l. ταῖς
^ 11. l. ἀρουραῖς
^ 12. l. δικαίοις
^ 12. l. πᾶσι
^ 13. l. κλήρου
^ 14. ϋπʼ papyrus
^ 14. l. κατάθεσιν
^ 14. ϋφʼ papyrus
^ 14. l. ἡμίσειαν
^ 15. l. τῶν
^ 15. l. ἰδίων : ϊδιον papyrus
^ 16. l. ζῴων
^ 16. l. ἀδιαλείπτως, corr. ex ατιαλεμπτος
^ 16. l. ἀκαταφρονήτως
^ 17. l. κλαδοτομεῖν
^ 17. ϋπορθουν papyrus
^ 17. l. τὸ
^ 18. l. γλεῦκος
^ 18. l. τὸν
^ 19. l. πωμαρίου
^ 20. ϋπερ papyrus
^ 21. l. τὰς
^ 21. l. σχεῖν
^ 21. l. εἰς
^ 21. corr. ex υ(ϋ)πορθουν
^ 22. l. ὀργάνης
^ 22. l. ἀποπληρώσομεν
^ 23. ϋπερ papyrus
^ 24. l. ἀβροχικῷ,
^ 26. l. τὸν
^ 26. l. σῖτον
^ 27. l. τὸ
^ 27. l. δόξαντα
^ 28. ϋπερ papyrus
^ 28. l. ζῴων
^ 29. l. ἕκαστον
^ 30. corr. ex τη  ̣
^ 30. l. παρούση<ς>
^ 30. l. ἀναμφιλόγως, corr. ex αναμφιβογος
^ 31. l. κυρί<α>
^ 31. l. ἅπαντα
^ 32. ϋπερ papyrus
^ 33. l. οὕτως
^ 33. l. σπεροῦμαι
^ 33. l. φασούλια
^ 33. l. φασουλίων
^ 34. l. σπεροῦμαι
^ 34. l. φασούλια
^ 34. l. κριθῶν
^ 35. l. ἐργαλίδιον
^ 35. l. λιτρῶν
^ 36. ϋπερ papyrus
^ 36. l. προείληφα
^ 36. l. πάλιν
^ 37. l. ὡμολόγησα
^ 37. l. λόγον
^ 37. l. γεωργοῦ
^ 37. ϋπερ papyrus
^ 37. l. φιλοκαλίας
^ 38. l. μισθώσει
^ 39. l. Ἀνανία
^ 39. l. μισθώσει
^ 39-40. l. μαρ|τυρῶ
^ 40. l. μισθώσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

[- - -] 9 of the fifth indiction.;(Cross) Aurelius Menas, son of Psate - - -, syntelestes, of the village of Aphrodite of the Antaiopolite nome, (Cross) to Aurelius Kollouthos, son of Christophoros, also syntelestes, of the village of Aphrodite, greetings. I acknowledge that I have willingly and of my own free choice leased from you for a period of four years, counted fro the produce of the D.V. sixth indiction, for that indiction and consequently the complete holding belonging to you of your property, of however many arourai it may be, called Prmres with two pounds and a lodge and a tower and a stable and a chaff-holder and a vineyard and an orchard and a vegetable-patch and trees and date-palms and olive-yards and mulberry-trees and citron-trees and acacias and all different trees both fruit-bearing and not fruit-bearing and the arourai all around and all the rights, both interior and exterior, according to its ancient boundaries all around situated in the western plain of the same village of Aphrodite in the kleros of Anouphios, upon condition that I hold it under my control for farming and planting by halves and perform all the work of cultivation and vine-dressing with my own beasts and at my own expense and with my own labourers and irrigate unintermittingly and without negligence and dig about and prune and support and strip the leaves off and the D.V. from it forth-coming new sweet wine and the fruits of the date-palms and of the orchard will be divided between us in half shares, myself to take one share in return for my labour, and you to take one share as your landlord's part and when I raise reeds I shall also have the smaller reeds for the use of supporting and the half of the rent of the wooden machine we shall pay out of our common fund; and I am willing to give you for the fixed rent of the arourai all around annually, whether completely flooded or (which God forbid) unflooded ten artabai of clean corn rendered as rent by my measure and one gold nomismation less one carat by the standard of the same village of Aphrodite, i.e. 10 art. of corn and 1 g.nom. less 1 car. and to deliver them to you annually, the corn at the time of the threshing and the one nomismation at the time of the public requisition as it seems good. I received from you and owe you as advance for the oxen, i.e. eight gold nomismatia each less one carat and I shall give them to you at the time of the end of the term of the current written lease, as it seems good, undisputed. The lease shall be valid and operative; and being asked the formal question I agreed on all points. (Cross). Be it also understood that I shall give you for the completion of the rent for the arourai all around as follows: if I sow phaselos during the year I shall measure to you five artabai phaselos, but if I do not sow phaselos I shall measure to you five artabai barley as it seems good and on condition that I shall return to you an iron tool of ten and a half pound at the time of leaving the same holding for what I have got in advance from you and I again agreed (Cross) and that I be allowed one date-palm annually for the account of the labourer for the care of all the date-palms. (Cross).;(2nd hand) (Cross) I, Menas, son of Psate, agree to this lease as afore said. (Cross). (3rd hand) (Cross) I, Aurelius Psate, son of Ananias, bear witnes to this lease as afore said. (4th hand) (Cross) I, Aurelius Georgios, son of Onnophrios, bear witness to this lease as afore said.;(1st hand) (Cross) Written by me, Kollouthos, D.V. tabellio. (Crosses)