Papyri.info

sign in

p.mich.18.778 = HGV P.Mich. 18 778 = Trismegistos 8772 = michigan.apis.3036DDbDP transcription: p.mich.18.778 [xml]

193/2- BC Mouchis

1
Ἀθηνοδώρωι δοικητῆ[ι π]αρὰ Πετεμίνιος τῶν ἐ̣γ̣(*) Μ̣ο̣ύ̣χ̣ε̣ω̣ς̣
τῆς Πολέμωνος μερίδος· ἀ̣δικοῦμαι ὑπὸ Πυθίωνος τοῦ οἰκονο-
μοῦντος τὴν αὐτὴ[ν] μερίδα. Ὀννώφριος γὰρ τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣γ̣λαβόντος(*)
τὴν ζυτηρὰν Μούχεως εἰς τὸ ιγ (ἔτος)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5σ̣αντος(*) ἐν τῶι Φαῶφι δ[ι]ὰ̣(*) τὰς τοῦ Πυθίω̣ν̣ο̣ς̣ παραλ̣ο̣γ̣ε̣ί̣α̣ς̣(*)
προσεβάλετο Πυθίων Πε[τ]εσούχωι τῶι ἐξειληφότι
τὴν ζυτηρὰν Ἀφροδίτης πόλεως καὶ Ἐλευσῖ̣ν̣ο̣ς̣ τὴν
ζυτηρὰν Μούχεως ἀνὰ (τάλαντα) μβ (δραχμὰς) Β (τάλαντα) κ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ εἰς δε̣[ -ca.?- ]
προστῆναι τῶι ἐμ(*) Μούχ[ει ζυ]τοπωλίωι καὶ ἅμα τέλει   ̣  ̣
10γραμματ  ̣  ̣  ̣δι  ̣  ̣  ̣  ̣τ[ὸ]ν αὐτὸν Πετεσοῦχον - ca.11 -τὰ ἐγ-
γραπτὰ γεγραμμένα ζυτοπώλια κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣
οὐκ ἐμβλεψα  ̣  ̣  ̣  ̣κ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Μούχεως Traces
εἰς τὸ ἴδιον λό̣γ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Traces
τὰ γράμματ[α]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀφροδίτης π̣όλε̣ω̣ς̣
15κ̣α̣ὶ̣ Ἐλευσῖν[ος]   ̣  ̣ [- ca.15 -]κ̣ωριστο Traces
[- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣φ  ̣εμμε  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]στ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ τῶν
[- ca.11 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ων   ̣  ̣ (δραχμ ) Δσ καὶ̣ ἀρχικὸν κατὰ μῆνα φ̣
εν δε  ̣  ̣[- ca.16 -] Ἀφ[ροδίτης πόλεως κ]αὶ Ἐλευσῖνος ἀπὸ Φαῶφι ἕως Τῦβι μηνῶν δ̣
του Οννοφ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20[- ca.19 -]  ̣  ̣κριτ̣  ̣ξ καὶ τῶν̣ κ[  ̣  ̣ ε]ξ τόκων
[- ca.19 -]  ̣  ̣  ̣ (ταλαντ ) ϛ (δραχμ ) το   ̣  ̣  ̣ε πρὸ δοκίμου   ̣  ̣  ̣  ̣(*)
[- ca.16 - παρ]αγενόμενος εἰς Μοῦχ[ιν] στοχασάμενος
[δὲ - ca.17 -]  ̣  ̣  ̣  ̣καμενον τὸν Πετεσοῦχον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.10 -]νοντι καυ̣νάκην(*) (δραχμὰς) Ασ
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ Πετ[εσουχ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ παράκειται ἐπὶ τοῦ
πα̣ρ̣ό̣ντος(*) δ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ὀ̣φείλειν τὸν γραμματήα(*) προφαζιζόμενος(*)
προστ  ̣μην [  ̣  ̣]υδε δοῦναι, οὕτως μεταπεμψάμενός με
ἐμμ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ ω̣ς̣ ἔπραξεν (δραχμὰς) Δ̣ πρὸς ἃς ἔδωκα \αὐτῶι/ ἐνέχυρα
σεβίτια γυν[α]ικῆα(*) β καὶ ἀνδρῆον(*) α καὶ   ̣  ̣  ̣αια  ̣
30ἃ {ι} ἦσαν ἄ̣ξια (ταλάντων) ε (δραχμῶν) Β̣τ̣   ̣  ̣  ̣  ̣εστα παραγεγενημένου εἰς τὸν
ἐμ- ca.15 - τῶν(*) καλῶς ἐχόντων. ἀξιῶ οὖν σε, ἐάν σοι φαίνηται,
ἐ̣πεὶ ο̣ὖ̣ν̣ ἀφέστηκεν ὁ Πυθίων δεύτερον ὑπόμνημα ἐπιδ̣ε̣-
δ̣ω̣κὼ̣ς̣(*) ο̣ὐθ̣ὲν̣ τῶ̣ν̣ δ̣ικαίω̣ν γέγονεν, μάλιστα μὲν ἀποσταλῆναί
μ̣ο̣υ̣ τ̣ὸ̣(*) ὑπόμνημα ἐπὶ τοὺς χρηματιστάς, εἰ δὲ μή γε,(*)
35[γ]ράψαι Φίλωνι τῶι ἀρχιφυλακίτηι γράψαι μοι ἐντολὴν πρὸς τοὺς
κατὰ κώμην φυλακίτας, ἵνα ὅπου(*) εὑρῇ(*), ἀποκαταστῆσαι
αὐτὸν πρός σε. τούτου δέ γενομένου, ἔσομαι τετευχὼς τῶν
δικαίων.

Apparatus


^ 1.1. l. ἐκ
^ 1.3. l. ἐκλαβόντος
^ 1.4-5. ἀ̣ν̣α̣χ̣ω̣ρ̣ή̣|σ̣αντος (?) BL 12.125
^ 1.5. BL 12.125 : δ[  ̣]  ̣ prev. ed.
^ 1.5. BL 12.125 : παρα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 1.9. l. ἐν
^ 1.21. P.Köln 12.469.6n. : δοκιμαστοῦ prev. ed.
^ 1.24. BL 12.125 : κα  ̣νακ̣ην prev. ed.
^ 1.25-26. BL 12.125 : του | π  ̣  ̣ντος prev. ed.
^ 1.26. l. γραμματέα
^ 1.26. l. προφασιζόμενος
^ 1.29. l. γυν[α]ικεῖα
^ 1.29. l. ἀνδρεῖον
^ 1.31. BL 12.125 : των prev. ed.
^ 1.32-33. l. ἐπιδε|δωκότι
^ 1.34. BL 12.125 : τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ prev. ed.
^ 1.34. BL 12.125 : μή, {γε} prev. ed.
^ 1.36. or ε<ἴ> που, BL 12.125 : {ε}που prev. ed.
^ 1.36. l. εὑρεθῇ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

To Athenodoros the dioiketes, from Peteminis from Mouchis of the division of Polemon. I am wronged by Pythion, the oikonomos of the same division. When Onnophris undertook the beer tax of Mouchis for the 13th year, [having . . .]ed in Phaophi . . ., Pythion awarded the contract for Mouchis to Petesouchos, who then held the beer concession for Aphroditopolis and Eleusis at the rate of 42 talents 2000 drachmai, 20 talents . . . to manage the beer shop of Mouchis, and at the same time(?) [according to the] decree, . . . this same Petesouchos . . . [- - -] . . . of Aphroditopolis and Eleusis from the months of Phaophi until Tybi . . . [- - -] . . . When he came to Mouchis, having taken care that . . . [- - -] . . . that the scribe owed, he, using as his excuse, . . . and thus he sent for me . . . and exacted from me 4000 drachmai, in addition to what I gave him as surety, two women's storage chests and one man's storage chest, and . . . which are worth 5 talents 2300 drachmai. When I went to the . . ., . . . I therefore ask you, if you approve, (since Pythion has withdrawn, although I filed a second petition, no justice transpired?), first and foremost, send this petition to the chrematistai, but if not, write to Philon, chief of police, to write an order for me to the police in every village (in order that he be found somewhere) to bring him before you. When this happens, I shall have obtained justice.