Papyri.info

sign in

p.mich.18.787 = HGV P.Mich. 18 787 = Trismegistos 22194 = michigan.apis.1572 = p.mich.11.616DDbDP transcription: p.mich.18.787 [xml]

AD 181-3 Oxyrhynchus
[Reprinted from: p.mich.11.616] P.Mich. 11,616

1
παρὰ Γεμέλλου ἀπελευθέρου ⟦Γεμέλλης⟧ \Ἑλένης/ ἀπὸ τῆς
μητροπόλεως τοῦ Ὀξυρυγχείτου(*). τῷ διελθόντι
ἔτει μηνὶ Φαρμοῦθι ⟦ἔγραψε, κύριε⟧ Κλαύδιος Καλουῖ(*)νος
ὁ γενόμενος ἐπ̣ίτροπος ἔγ̣ρ̣αψεν, κύριε, ⟦Νεμεσιανῷ⟧ τῶι
5στρατηγήσαν[τι] τοῦ νομοῦ̣ Νεμ[εσ]ι̣α̣νῷ ἐπιστολὴν δι̣ʼ
ἧς ἐδήλου ἐ[πι]τηρητήν με γ̣ε̣[νό]μενον κτήσεως
Μοσχιανῆς, ἐν ᾗ καὶ βαλανεῖον, καὶ ἐργαστηρίων̣
τριῶν ἐν τῇ αὐτῇ κτήσει ἐκτεθεῖσθαι ἐν τῇ πεμφθε̣ί-
σῃ ἀπὸ διοικήσεως ἐ̣κθέσει σὺν Διδύμῳ Διδύμου̣
10γεουχοῦντι ἐν Σαείτῃ (ταλάντων) γ (δραχμῶν) Ασνγ καὶ πρός, φρον-
τίσαι δὲ τὸν πόρον μου κατασχεῖν ἄχρι οὗ διευλυτ̣[ή-]
σω τὰ ὀφειλόμενα τῷ ταμείῳ. ἅπερ μαθὼν εὐ̣[θέ-]
ως τὰ δίκαιά μου βιβλ̣ειδίῳ(*) ἐνγ̣ράψας(*) ἀνέτεινα τ̣[ῷ]
Νεμεσιανῷ ὅπως \τ/αῦτα διαπέ̣μψηται̣ \[τῷ ἐ]πιτρόπῳ/, [α]ὐτὸς τότε̣
15οὐ δυνάμενος διὰ νόσον κατα̣πλεῦσαι. ἅπερ καὶ σοὶ νῦ[ν]
τῷ κυρίῳ ὑ(*)ποδείκνυμ[ι], ἀποδεικνύς σοι τὰς ἡμέρας \ἃς/ μό-
νας ⟦αὐ⟧τῷ Διδύμῳ συνεπετήρησα καὶ [τὸ]ν̣ συνλο̣γ[ι-]
σμόν(*). τῷ γὰρ ιδ (ἔτει) θεοῦ Αἰλίου Ἀ[ν]τωνίνου Φαρμοῦθι ϛ
ἐπισταλεὶς ὑπὸ Ἰ(*)σιδ[ώ]ρου στρατ̣ηγήσαντος τοῦ νο-
20μοῦ διὰ Σερήνου ὑπη[ρ]έτου ἐ[πι]στολὴν̣ ἐσφραγισ-
μένη̣ν ἐπισταλεῖσάν μ̣οι ὑπὸ [Σε]πτιμίου Σερή̣νου
τοῦ τότε ἐπιτρόπου διʼ ἧς με [κατ]έ̣στ̣ησεν ἐπιτη̣[ρη-]
τὴν τῆς δηλουμένης κτήσε[ως ἐ]γ̣ενόμην ἐν Ἀ[λε-]
2
ξανδρείᾳ καὶ̣ [  ̣  ̣ι]β [ -6-7- τ]ῆς ἐ̣πιτηρή[σεως] τ̣ῇ̣
25ια τοῦ ἑξῆς μ̣[η]ν̣ὸς Π̣αχὼν̣ [ἠ]ξ̣ίωσα τὸν Σερῆνον τὸν
χρόνον μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σθῆναι ἀπʼ αὐτ̣ῆς τ̣ῆς ἑνδεκάτης,
καὶ συνεχώρ[ησέ]ν μο[ι] ἀποφ̣η̣ν̣ά̣μενος διʼ ὑ(*)π̣ο̣μνη̣[μα-]
τισμῶν αὐτ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣πὶ [τ]ῆ̣ς κα   ̣επι  ̣  ̣ε[  ̣  ̣]  ̣ς οὕ̣[τ]ω[ς·] Σε-
ρῆνος εἶπεν· [  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣η̣ ἑ̣τ̣έ̣ρ̣α̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣δ̣ουο[  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣σσ̣ο̣ι̣
30λο̣[γι]σθήσετα̣ι̣. με[  ̣  ̣  ̣]υ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ω̣σ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣η
[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣] σ̣υναγορεύοντος [- ca.10 -]  ̣ς
[  ̣]  ̣α̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣ρ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ξι̣ο̣[  ̣  ̣]η̣ς ἐπιτη̣[- ca.10 -]αιδι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ν ἐν τῷ Ὀ̣ξυρυγχε̣[ίτῃ](*) [νομῷ (?)] διὰ
35Κλαυδίου Π[το]λ̣εμαί[ου] κοσμητε̣[ύσαντος]
καὶ δοκιμάσας μου τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπιτη-]
[ρ]ήσεως ἀπο[φη]νάμενο̣[ς]   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]
[  ̣]α οὕτως· Σερῆνος εἶπε[ν·]   ̣  ̣  ̣ω̣ς̣[- ca.10 -]
  ̣  ̣ω̣σι  ̣  ̣α̣  ̣  ̣α̣θήσεται ε̣ι̣[- ca.15 -]
40aοικοι γεν̣άμεν̣οι̣, τῆς̣ σ̣ι̣τ̣ο̣λ̣ογίας ἀντελαβ[ό]μην - ca.9 -[⁦ -ca.?- ⁩]
40⟦ἔ̣κτο̣τε⟧ ὁ κοι[νω]νός μου ω  ̣μ  ̣  ̣π̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ Δίδυ-]
41aκ̣α̣ὶ̣ ἔκτ̣ο̣τε απ̣  ̣  ̣  ̣κ̣οτ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣η̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣θη  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ς̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μος Διδύμου γ̣ε[ο]υ̣χ̣ῶν ἐν̣ Σαε̣[ίτῃ   ̣  ̣]ον[⁦ -ca.?- ⁩]
42a⁦ vac. ? ⁩ δ  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐδήλω̣σ̣ε̣
λ̣ογων ἀπο̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἐδή̣λ̣ω̣[σ]ε̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣α̣ ὑ(*)πὲρ ὧν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ρησαν̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣τουετ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣υ̣μ̣ονα̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
45[  ̣]  ̣  ̣  ̣χιη̣με[- ca.10 -] Traces]
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces
3
τῶν ἐπισταλέντων μοι ὑ(*)πὸ τοῦ
50στρατηγήσαντος Ἰ(*)σιδώρου καὶ
τῶν γενομένων περὶ τῆς ἀντι-
λήμψεώς μου καὶ ἀπολύσεως ὑ(*)-
πομνηματισμῶν καὶ τῶν κατα-
χωρισθέντων ὑ(*)πὸ τοῦ Διδύμου
55μετὰ τὴν μετάστασίν μου ἀνι(*)κνου-
μένων λόγων \τὰ ἀντίγραφα/ ⟦ἀξιῶ μαθόντι σοι⟧
⟦ταῦτά μου τὰ δίκαια, καθʼ ἃ μόνας⟧
⟦ἔμεινα πρὸς τῇ ἐπιτηρήσει ἡμέ-⟧
59a⟦καὶ̣ προσ̣ο̣φε̣ίλεσθαί μ̣ο̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ ὑπὲρ δαπ(ανήματος) τὸ δεικν̣ύμ(ενον) κεφάλαιον⟧
⟦ρας λ, περιαιρεθῆναι τὸ οὐ δε[ό]ν̣-⟧
60⟦τως ἐν ἐμοὶ ἐκτεθὲν κεφάλαιον.⟧
ἔστι δὲ
τῶν μὲν ὑ(*)πὸ Ἰ(*)σιδώρου τοῦ στρα(τηγήσαντος) ἐπισταλέντων μοι·
Ἰσίδωρος στρα(τηγὸς) Ὀξυρυγχείτου(*) Γεμέλλῳ
ἀπελευθέρῳ Ἑλένης Πτολεμαίου
65τῶι φιλτάτωι χαίρειν.
ἐπιστολ̣ὴν γραφεῖσάν σ̣οι ὑ(*)πὸ Σεπτιμίου
Σερήν[ο]υ τοῦ κρατίστ[ο]υ ἐπιτρ[ό]που ἐ-
[σφ]ραγισμένην κομισ[θε]ῖσάν μ̣[οι] σήμε̣ρον
[ἀ]πὸ διαπομπῆς τοῦ τοῦ ν̣ομοῦ   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ρ  ̣υ̣  ̣  ̣
70[  ̣]  ̣  ̣ ἔπεμψά σοι διὰ Σερήνου̣ [ὑπ]η̣ρ̣έ̣του
[ὅ]π̣ω̣ς̣ εὐθέως ἐξορμήσῃς ἐπὶ τὰ κα̣ικε-
[λευσμ]ένα(*) ἀκολούθως οἷς κἀμοὶ̣ ἔγραψε̣ν̣.
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐρρῶ]σθ̣αί σε εὔχο(μαι), φίλτατε̣. (ἔτους) ιδ, Φαρμ[(οῦθι) ϛ]
3,ms
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣π̣ι̣  ̣  ̣  ̣π̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣π̣α̣ρα
75  ̣  ̣μ  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κ̣α̣ὶ̣ τ⟦ῶν⟧ \ους/   ̣  ̣  ̣  ̣
ἑτέρ⟦ων⟧ \ους/ ἐνο-
χλουμε̣ν̣  ̣  ̣
80  ̣  ̣  ̣ι το̣ύ̣του
⁦ -ca.?- ⁩
2,minf
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δ̣η̣μο̣σι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ου̣  ̣  ̣  ̣ι(  ) ζ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ιμας μου τ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ς[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ε̣ἶπεν ἑτέρα̣ς - ca.9 -[⁦ -ca.?- ⁩]
85[⁦ -ca.?- ⁩] Traces [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τ̣ῆς σιτολο̣γ̣[ίας]   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces [- ca.13 -]ς̣ κατ̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
3,minf
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νο  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ τῆ[ς] ἐπιτηρήσεως καὶ δι  ̣  ̣  ̣[  ̣]υ̣- ca.12 -
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπηλλάχθ̣α̣ι με   ̣  ̣  ̣ε̣  ̣  ̣ τα ταῦτα ου̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣μενων ε  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν λ ἐπ̣ι̣βάλλειν μοι ἀπὸ τοῦ ερ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αρ̣ου  ̣  ̣  ̣  ̣
90[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ πρὸς δ  ̣  ̣  ̣ων  ̣  ̣  ̣ς ἔχειν με σ̣ὺ̣ν̣ τῷ Διδύμῳ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ις
3,md
ἀξιῶ [⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣α̣θόντ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣, κύριε̣, [ταῦ-]
τά̣ μου τὰ δ[ίκαια,]
95καθʼ ἃ μόν[ας]
ἔμεινα πρ̣[ὸς τῇ]
ἐπιτηρήσ̣[ει]
ἡμέρας τ[ριάκ(οντα) ,]
καὶ προσοφ[είλεσ-]
100θαί μ[ο]ι κα[ὶ]
ὑπὲρ δαπα̣[νήμα-]
τος τὸ δε̣ι̣[κνύ-]
μενον κ̣[εφά-]
λαιον̣
105περια[ιρεθῆ-]
ναι τὸ [οὐ δε-]
όν̣τως̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣ε̣φά̣[λαιον]
110π̣  ̣ω̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ι̣μ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.2. l. Ὀξυρυγχίτου
^ 1.3. καλουϊνοσ papyrus
^ 1.13. l. βιβλιδίῳ
^ 1.13. l. ἐγγράψας
^ 1.16. ϋποδεικνυμ[ι] papyrus
^ 1.17-18. l. συλλογ[ι] |σμόν
^ 1.19. ϊσιδ[ω]ρου papyrus
^ 2.27. ϋπ̣ο̣μνη̣[μα-] papyrus
^ 3.49. ϋπο papyrus
^ 3.50. ϊσιδωρου papyrus
^ 3.52. ϋ papyrus
^ 3.54. ϋπο papyrus
^ 3.55. ανϊκνου papyrus
^ 3.62. ϋπο papyrus
^ 3.62. ϊσιδωρου papyrus
^ 3.63. l. Ὀξυρυγχίτου
^ 3.66. ϋπο papyrus
^ 3.71-72. l. κεκε |[λευσμ]ένα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

From Gemellus, freedman of [[Gemella]] Helene, from the metropolis of the Oxyrhynchite nome. Last year, [[my lord, wrote]], my lord, in the month of Pharmouthi, Claudius Calvinus, who then served as procurator, wrote to [[Nemesianos]] the then strategos of the nome, Nemesianos, a letter in which he indicated that when I was then superintendent of the Moschos estate, which includes a bath, and of three workshops in the same estate, I, along with Didymos, son of Didymos, who is a landholder in the Saite nome, was cited for 3 talents 1253 drachmai and more in the list of arrears sent from the fiscus; and (he ordered him) to take pains to sequestrate my property till I should settle my debts to the treasury. When I learned this, I immediately entered my claims in a petition which I presented to Nemesianos for him to forward 'to the procurator', since illness prevented me from sailing down myself at that time. These claims I now indicate also for you, my lord, pointing out for you the only days that I served as co-superintendent with Didymos and showing the accounts; for in the 14th year of the deified Aelius <read: Aurelius> Antoninus, on Pharmouthi 6, I was sent by Isidoros, formerly strategos of the nome, acting through his assistant Serenus, a sealed letter that had been sent for me by Septimius Severus, then procurator, in which he appointed me superintendent of the said estate; I went to Alexandria, and after I took up my office of superintendent on the 12th, I asked, on the 11th of the following month ofPachon, to Serenus that my time might not be counted(?) anymore from the same eleventh, and he granted me that, as he made known in his records for the 21st . . . as follows:;Serenos said: . . . will be counted . . . [- - -] . . . legal advisor . . . in the Oxyrhynchite [nome] through Claudius Ptolemaios, the then kosmetes,;and after he had approved after scrutiny my sickness(?), he released(?) me from the office of superintendent, as he made known . . . for the 11th(?) (of Pauni?) as follows:;Serenus said: . . . will be appointed(?) . . . 'I took office as sitologos . . .' my colleague . . . Didymos, son of Didymos, landholder in the Saite nome . . . the accounts . . . (he) stated . . . about which . . . [- - -] 'the copies' of what was sent to me by the then strategos Isidoros and of the records concerning my appointment and my release from office and of the accounts concerning this(?), which were recorded by Didymos after my release, [[I ask that you take knowledge of these claims of mine, according to which I stayed in office as superintendent for only 30 days, 'and that the sum that has been shown is still owed to me for my expense', and that the sum wrongly posted under my name be cancelled]].;(Correction written in the right margin:) I ask, my lord, that [you] take knowledge . . . of these claims of mine, according to which I stayed in office as superintendent for only thirty days, and that the sum that has been shown is still owed to me for my expense, and that the sum . . . wrongly . . . be cancelled . . .;Here are (the copies):;- of the (letters) sent to me by the then strategos Isidoros:;Isidoros, strategos of the Oxyrhynchite nome, to his dearest Gemellus, freedman of Helene, daughter of Ptolemaios, greetings. I have sent to you, through my assistant Serenus, a letter written to you by Septimius Severus, the most excellent procurator, which arrived sealed to me today, sent over by the . . . of the nome, so that you might forthwith take action on your orders, according to what he wrote to me too. I pray for your help, dearest. Year 14, Pharmouthi [6].;[- - -];;(Other corrections are too fragmentary to be translated).