Papyri.info

sign in

sb.24.16252 = HGV SB 24 16252 = Trismegistos 41626 = michigan.apis.1660 = sb.12.11114DDbDP transcription: sb.24.16252 [xml]

AD 163 Karanis
[Reprinted from: sb.12.11114] P.Mich.Mchl. 12; SB 12,11114

Ο̣ὐ̣ηδ̣ίωι Φαύστωι [τ]ῶι κ̣ρ̣ατίστωι ἐπιστρατήγωι
παρὰ Γ̣αίου̣ Ἰουλίου Ν[ί]γερος ο̣ὐετρανοῦ Ὀσειραντινοείου τοῦ
κ̣α̣[ὶ] Ἑ̣ρ̣μαιέως. ἄνθρωπ[ος κα]λῶς στρατευσάμενος, κύριε, καὶ ἀπρά-
[γμων] τυγχάνων προ[ήχθη]ν̣ εἰς ταῦτα ἃ δέε̣ται τῆς ἀπὸ σοῦ
5ἐ̣κ̣δικ̣ίας̣. ὕ̣[βριν] πέπονθα ὑπὸ ἀνθρώπου Αἰγυπτίου
[Ἰσιδώρου Ἀ]χ[ι]λλᾶ γραμματ̣έ̣[ως ἐπιτ]η̣ρητῶν γενηματογραφουμένων
[κώ]μης Καρανίδος τῆς Ἡ[ρακλ]ε̣ίδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου(*) νομοῦ
συν[ε]ργοῦν̣τος̣ αὐτῷ εἰς το̣ῦ̣το Διδύμου ὑπηρέτου οὐ τὴν τυχοῦσαν.
[τὸ δὲ π]ρ̣ᾶ̣[γμ]α̣ τίθημι. τυγ̣χ̣άν[ω] ἐωνημένος ἐκ το̣[ῦ δ]ημοσίου
10[τῷ -1-2- ἔτει θ]ε̣οῦ Αἰλίου̣ [Ἀ]ντ̣ω̣νείν̣[ου](*) ἀπὸ γενηματογραφουμένων
[ὑπαρχόντων] ἐ̣λαιῶνος ἄρ̣ο̣υ̣[ραν] μ̣ί̣α̣ν̣ περὶ Ψεναρ[ψ]ενῆ[σ]ιν τῆς αὐ-
[τῆς μερίδος] πρότερον Κ̣[άστο]ρ̣ος [Π]ε̣κύσεως κ̣α̣ὶ̣ ταῖς ὠ̣ν̣αῖς τε-
[λέσας ⁦ -ca.?- ⁩ (δραχμὰς) ὑπ]ὲρ κυρως̣[  ̣  ̣] ἔκτοτε ἐ[ν]εμήθην̣ τελῶν τὰ ὑπὲρ αὐ-
[τῆς τελέσματα.] ὑπογύως [δ]ὲ̣ ὁ προγεγραμμένος Ἰσίδωρος βουλόμε-
15[νος ἡμᾶς βλά]ψ̣αι   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] πρὸ ἡμ̣ε̣ρ̣[ῶν πέντ]ε̣ μ̣η   ̣[  ̣σ]θ̣αι δ  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ὡς αὐτὰ Πεθέω̣[ς πατ]ρ̣ὸς Πετσείρεως εἶ̣ν̣α̣ι̣
[- ca.22 -]  ̣  ̣ κ̣αὶ διὰ τ̣ο̣ῦτο πα̣ρ̣α̣δόσθαι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18[- ca.23 -]  ̣α̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣υ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.23 -]σο̣ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣κειν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αθειν[  ̣  ̣]  ̣νου̣τ̣[  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.25 -]α̣ὐτῷ τ̣ῆς ἀρκ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ποιή̣σῃ ου̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.25 -] τ̣ῷ πο̣[λ]λῷ χρ̣[ό]νωι̣ π̣[ρ]ότερον̣ Γαίου Λ̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]  ̣ερ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ουωπ[  ̣  ̣]  ̣ τ̣ο̣ῦ μέρους α  ̣αλη  ̣  ̣  ̣  ̣εντος π̣ρος
[- ca.12 -]προφερ[  ̣]ν̣[  ̣  ̣  ̣ τε]τ̣ελεκ̣έναι τὸν   ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣]ειλον ἀπαιτεῖ με
[  ̣]ε[- ca.12 -]οσιωτους   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣λ̣ο   ̣[  ̣  ̣  ̣]τελ[  ̣]  ̣ουρ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ντος   ̣  ̣τεα[  ̣  ̣  ̣]
25λη  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νο  ̣κ[  ̣]ρτο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]βολ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣κο[  ̣  ̣  ̣]θω[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
μέλλω π̣[οιεῖσθαι] ἐπὶ σὲ καταφυγὴν σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣μενος ἃ διεπράξ[ατο   ̣]  ̣τερον
τ̣ὰ ἐνέχυρα̣ [π]ρ̣οσέρρειψεν(*) καὶ πάλ̣ι̣ν̣ [π]ερὶ τούτου ἐμαρτ[υρό]μην.
τῶν̣ οὖν κ̣[ατʼ ἐμοῦ] τ̣ε̣τολμημέν̣ω̣ν φα̣ν[ε]ρῶν ὄντων, ἀξιῶ ἄνθρωπος
Ῥ̣ωμαῖος τ[οιαῦτ]α παθὼν ὑπ̣ὸ̣ Α̣ἰ̣γ̣υπτίου̣ ἐάν σοι δόξῃ κελεῦσαι γραφῆ-
30ναι τῷ τ̣ῆς̣ [Ἡρα]κλείδου μερίδος̣ [το]ῦ Ἀρσινοείτου(*) νομοῦ [σ]τ̣ρατηγῷ ἐκ[π]έ̣μ-
ψ̣αι αὐτ̣ὸν̣ ἐν̣θ̣[ά]δε ἐπὶ τὴν σὴν δ̣ι̣άγνω[σ]ιν καὶ ἀ̣κοῦσαί μου ἵνα δυνηθ̣ῶ
[ἐκ]δικ̣ί̣α̣ς̣ τ̣ῆς ἀ̣π̣ὸ σοῦ τυχεῖν καὶ ὦ εὐεργετημένος. διευτύχει.
(hand 2) Γάιος ιού[λ]ις(*) Νίγερ ἐπιδέδωκα.
(ἔτους) γ / / Μεχ(εὶρ) κα.
35(hand 3) ὁ̣ [σ]τρατηγὸς ἂν ὕβριν γεγενημένην
κ[ατ]αλάβηται, δηλώ[σ]ει μο[ι]. (hand 4) ἀπόδος.(*)

Apparatus


^ 7. l. Ἀρσινοίτου
^ 10. l. Ἀντωνίνου
^ 27. l. προσέρριψεν
^ 30. l. Ἀρσινοίτου
^ 33. l. Ἰούλιος
^ 36-37. R. Mascellari, ZPE 200 (2016) 375 n. 38 : | (hand 4) ἀπόδος. prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.mich.1.12 [xml]

257 BC Philadelphia
[Reprinted from: .] PSI4,409b

r
Ἀρτεμίδωρος Ζένωνι
χαίριν(*). ἐκομίσαμεν τ-
ὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔγρα-
ψας Φαμούνι, καὶ ἐνη-
5θέμην̣(*) [τρεῖ]ς μόσχους
καλοὺς [καὶ ἀ]πέστει-
λα μοσχοτ[ρ]όφον κὰ(*)
τὰ̣ δέοντα τοῖς μόσ-
χο̣[ις] κα̣θὰ̣ [ἔγραψας].
10πε̣[ρὶ δ]ὲ τοῦ ἀ[ργυρίου]
οὐκ ἐπειστά[μεθα](*)[ δι-]
ὰ τὸ μὴ ἐνδ[ημεῖν Φα-]
μοῦνιν.
ἔρρωσο̣.
15(ἔτους) κ[η, Μεχεὶρ] ιδ.
v
Ἀρτεμίδωρ[ος Ζήνωνι.]
μοσχοτρόφος περὶ τ̣ῶ̣ν̣
μόσχων. (ἔτους) κη, Δύστρο[υ   ̣  ̣],
ἐμ(*) Μ̣έ̣μ̣φει.

Apparatus


^ r.2. l. χαίρειν
^ r.4-5. l. ἐνε |θέμην
^ r.7. l. κα<ὶ>
^ r.11. l. ἐπιστά[μεθα]
^ v.19. l. ἐν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Lines 1-15) To his excellency Vedius Faustus, epistrategos, from Gaius Iulius Niger, a veteran, of the Osirantinoan tribe and Hermaian deme. Being a person who has honestly discharged from the army, my lord, and not being troublesome I have reached a point where satisfaction from you becomes necessary. I have in a violent way suffered an unseemingly insult from an Egyptian fellow, Isidoros, son of Achillas, scribe of the superintendants of sequestered property of the village of Karanis of the Herakleides division of the Arsinoite nome while his servant, Didymos, cooperated with him in this matter. I (now) state the matter: I happen to have bought from the treasury in year . . of the deified Aelius Antoninus out of sequestrated property one aroura of an olive grove in the neighbourhood of Psenarpsenesis in the same division formerly property of Kastor(?), son of Pekysis, and after having paid . . . drachmai for the sale so as to be confirmed as owner(?) it was then alloted to me and I pay the taxes for it. Recently, however, the afore mentioned Isidoros wanting to damage us . . .;(at least 12 lines damaged);. . . I am about to take refuge with you . . . the things which he committed . . . he threw away(?) the pledges and again I complained about him. And so, his criminal actions against being evident, I, a Roman, having suffered such things at the hands of an Egyptian, ask you, if it seems good to you, to order a letter to be written to the strategos of the Herakleides division of the Arsinoite nome and to have him send him here for your judgement and to hear me so that I may be able to obtain satisfaction from you and may receive your benefaction. Farewell. (2nd hand) I, Gaius Iulius Niger, have submitted the petition. Year 3, Mecheir 21. (3rd hand) If the strategos finds that an outrage has been committed, he will inform me of it. (4th hand) Hand it over.