Papyri.info

sign in

p.mich.1.84 = HGV P.Mich. 1 84 = Trismegistos 1983 = michigan.apis.1799DDbDP transcription: p.mich.1.84 [xml]

IIIsac Philadelphia

[ὑπόμν]ημα Ζήνωνι παρὰ Ἡρακλείδου   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ι̣α  ̣[  ̣]ε̣ον τοῦ ὕδατος παραγινομένου ω̣σ̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ο  ̣  ̣ι̣α, διʼ ἣν αἰτίαν ἱερεῖά τε οὐκ ὀλίγα κατ̣α̣να[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ πάντων τῶν ἐν τῆι πόλει καὶ ἀνθρώπου[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
5ἐπ̣ιὸν ὕ̣δ̣ω̣[ρ] μ̣ηθὲν τῶν ἐν τῆι πόλει ἁλώσε[ται ⁦ -ca.?- ⁩]
χρα̣ς ἐ̣ν̣ τῆ̣ι διώρυγι. δοθήσεται δὲ ἐγ(*) βασιλικο̣ῦ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ξύλων̣ μ(υριάδες) δ καὶ πλίνθου καὶ σελίων δερ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν ἑπταμήνωι ἀπὸ τοῦ Ἐπεὶφ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣σ̣ω̣ δὲ ἑκάστου οἰκήματος συνοικισμένου [⁦ -ca.?- ⁩]
9a  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡμιωβέλιον
10καταστήσω δὲ τηρητὴν καὶ ἐρευνητήν, ὃς ἐπ[⁦ -ca.?- ⁩]
κοντων ἑκάστης ἡμέρας ἐπισκεπόμενος τὴ̣ν σ̣τ̣[άσιν ⁦ -ca.?- ⁩]
ἐρ̣ε̣υ̣ν̣ήσει τὰ περιφράγματα. εἰ δέ σοι δοκεῖ δοῦν[αι ⁦ -ca.?- ⁩]
κατασκευασθήσεται. δὸς δέ μοι τῆς λογείας τῆ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
ἐ̣ν̣ τ̣ῶ̣ι̣ ὑ̣πογεγραμμένωι χρόνωι τὸ ἀνήλωμα [⁦ -ca.?- ⁩]
15ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὴ̣ν συναγωγὴν τῶν ξύλων μὴ πρότερον δῶις̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
πα̣ρ̣α̣λ̣ά̣β̣η̣ι̣ς̣ ἑκάστης ἡμέρας ἢ ἐγγύους σοι δω[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣ίου. ἔστιν δὲ ἡ διαγραφὴ ἡ προγεγραμμέ[νη ⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
Ἀρτεμιδώρου ⁦ vac. ? ⁩ Ἑρμαῖον ⁦ vac. ? ⁩ Πορεμανρ[ῆτος]
ο̣ἴ̣κ̣ησις ⁦ vac. ? ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣ν⟧ ἱερόν
20(*) χάραξ
(*) ἀ̣π̣ὸ̣ τῶ̣ν̣ Ἀρτεμιδώρου ἕως τοῦ Πορεμανρῆτος τρυφά̣κ̣[του]

Apparatus


^ 6. l. ἐκ
^ 20. Text in box.
^ 21. Text in box.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).