Papyri.info

sign in

p.mich.20.810 = HGV P.Mich. 20 809 = P.Mich. 20 810 = Trismegistos 140153 = Trismegistos 140154 = michigan.apis.4363 = michigan.apis.4360DDbDP transcription: p.mich.20.810 [xml]

ὑ̣πα̣τ̣είας Φλα̣ουίων Μο̣δέστου τ̣[ο]ῦ̣ λαμπ(ροτάτου) ἐπάρχου τοῦ ἱεροῦ πραιτωρίου κ̣αὶ̣ Ἀ̣ρεινθέου̣(*) [τοῦ λαμπ(ροτάτου) κόμητος καὶ μαγίστρου τῆς] π̣ε̣δ̣ικῆς παρατάξε(ως) [Ἁθὺρ ι].
Αὐρηλίοις Διοσκόρῳ Εὐλογίο̣υ̣ καὶ Πέτρῳ Ἀ̣γαθίνου καὶ Ἀγαθίνῳ Διδύμου καὶ Σα̣[ραπίωνι Πλουτάρχου] κ̣α̣ὶ Ἱ(*)έ̣ρακι
Σερήνου καὶ Τιμαγέ̣ν̣ε̣ι Σερήν̣ου τοῖς πᾶσ̣ι βουλευταῖς τῆς Ὀξυρ̣υγχιτῶν πό̣λ̣[εως ἐπιμεληταῖς σίτου Ἀλ]ε̣ξ̣α̣[νδ]ρίας
παρὰ Αὐρηλί[ο]υ Ἰ(*)ακὼβ Ἰ(*)άσων̣ος ἀπὸ Παν̣ὸς πόλεως οἰκοῦντος ἐν Βαβυλ̣[ῶνι κυβερνήτο]υ̣
5δεσπ̣οτικο̣ῦ πολυκώπου ἀ̣π̣ὸ ἀριθμῶ(*) Μ̣έμφεως̣ μετ’ ἐγγ̣ύου τῆς τοῦ̣ [γόμου παραδόσεως καὶ τοῦ ἐ]πενεγ-
κεῖ̣ν̣ ἄπο[χ]α γράμματ[α] (hand 2) Αὐρη̣[λ]ίων Γερον̣τίου Ποσιδ̣ω̣ν̣ί̣ο̣υ̣ κ̣α̣[ὶ Εὐλο]γ̣ί̣ου Πλου[τίωνος δι’ Ἀμμωνίου υἱοῦ ]  ̣ ἐπαν(  )
(hand 1) ὁμ̣[ολ]ο̣γ̣ῶ̣ ὀ̣μ̣ν̣ὺ̣ς̣ τ̣ὸ̣ν̣ σ̣ε̣β̣ά̣σ̣[μι]ο̣ν̣ θ̣ε̣ῖ̣ο̣ν̣ [ὅ]ρ̣κον τῶ̣[ν] δεσποτῶν̣ [ἡμ]ῶν Οὐα̣[λ]ε̣ντινι̣αν̣[οῦ καὶ Οὐάλεντος καὶ Γρα]τ̣ιανοῦ
τῶ̣[ν αἰωνί]ων Αὐγο̣ύ̣[στων ἐ]γ̣ὼ μὲν ὁ κ̣υ̣βερνήτης̣ παρειληφ̣[έν]α̣ι καὶ ἐνβ̣εβλ̣ῆ̣σ̣θα[ι](*) [εἰς τὸ προτε]τα-
γμέ[νον π]λοῖον ἀπ[ὸ λόγου τ]ῆς πρώ̣[τ]η̣ς ἰνδικτ̣[ί]ονος πυ[ροῦ ν]έ̣ου καθαρ̣οῦ ἀκ̣ρίθ̣[ου καὶ ἀβρόχου καὶ ἐ]κ̣τὸς
10πά̣[σης αἰτί]α̣ς καθε̣σ̣[τηκότος] μέτρῳ δημ̣[ο]σίῳ με[τρ]ή̣σι(*) τῇ κελ[ευσθ]ή̣σῃ(*) ἐπὶ [τὸ αὐτὸ] (ἀρτάβας(?)) [Ἀιε, τὸν δὲ] γ̣ό̣μ̣ο̣ν
κατενέγκω̣ ἐπὶ τὴν [λαμπροτ]ά̣την Ἀλ̣ε̣ξ̣άνδρεια[ν κ]αὶ παρ[αδώσ]ω̣μεν(*) εἰς̣ [τ]ο̣ὺς ἐ̣κε[ῖσε δημοσίους θησα]υροὺς
ἀρι̣θμῷ π̣λήρης κα̣[ὶ τῆς τού]των παραδ̣όσεως̣ ἄ̣π̣οχα γρά̣[μμα]τ̣α ὑποδέξασθαι ἐπ̣’ [ὀνόματος ὑμῶ]ν̣ τῶν
ἐπι̣μελητῶν καὶ ἐ̣[πενεγκεῖ]ν καὶ ἀναδοῦναι ὑ(*)μ̣ῖν, ἐγὼ δὲ ὁ [ἐ]γ̣γυητὴς ⁦ vac. ? ⁩ ἑ̣[κουσί]ᾳ̣
καὶ̣ αὐ̣θαιρ̣έτῳ γνώ̣[μῃ ἐγγυ]ᾶσθαι τὸν αὐ̣τὸν κυβ̣ε̣ρνήτ̣ην Ἰ(*)[α]κ̣ὼβ παραδίδουντα(*) τ̣[ὸν γόμον τοῦ σίτο]υ̣
15ἐκ π̣λήρου̣ς̣ καὶ ἐπιφ̣[έροντα τ]ὴν ἀποχήν. εἰ δὲ συμ̣βαίη αὐτὸν ἐν τῇ παραδόσι(*) γενόμ̣[ενον λοιπασθῆ]ν̣α̣ι̣
ἐπ[άν]αγκε̣ς̣ ἐμὲ τ[ὸ]ν [ἐγγυητὴ]ν ὑ(*)ποστῆναι καὶ π̣λ̣η̣ρῶσαι τὸ ζητούμεν[ο]ν πρὸς αὐτ̣[ὸν μέτρον καὶ κα]θ̣αρὰν̣
τὴ̣ν̣ ἀποχὴν ἐπε̣ν̣[εγκεῖν εἰς] τὸ ἐμ(*) μηδενὶ με\μ/φθῆν̣α̣ι ἢ ἔ̣ν̣οχ̣ο̣ς εἴην τῷ θ̣είῳ ὅρκῳ. [(hand 3) Αὐρήλιος Εὐλόγι]ος
——
Πλ̣ο̣υτίωνο̣ς̣ δι’ ἐ̣μοῦ Ἀμ̣[μωνίου υἱ]οῦ ἐνγυῶμαι(*) ἅμα Γερον̣τ̣ίου(*) Ποσιδων̣[ίο]υ τὸν προκί[μ]ε̣νον(*)(*)ακ[ὼβ πολυκωπίτην] π̣αραδί-
δουντα(*) τὸν γόμον τῶν̣ [τοῦ σίτου] ἀρταβῶν χειλίων(*) δε̣[κ]α̣πέντε ἐκ πλήρους κα[ὶ] ἐπιφέροντ̣α̣ [τὴν ἀποχὴν] ὡς πρόκιτε(*).
20(hand 4) Αὐρήλιος Γερόντιος Πο[σιδωνίου] πολιτευόμενος ἐγγυ[ῶ]μ̣αι ἅμα Εὐ[λο]γίῳ Πλουτίω[ν]ος δι’ Ἀμμ̣[ωνίου υἱοῦ τὸ]ν προκί-
μενον(*)(*)ακὼ̣β̣ πολυκ[ωπίτην π]α̣ραδίδουντ̣α̣(*) τὸν γόμο[ν] τ̣ῶν τοῦ σ[ί]τ̣ου ἀρταβῶν̣ [χ]ε̣ι̣λίων δε̣[καπέντε ἐκ] πλήρους
καὶ̣ ἐπιφέροντα τὴν̣ [ἀποχὴν] ὡ̣ς πρόκιται̣(*). (hand 5) Αὐρήλι̣ο[ς](*) [Ἰ]ακὼβ Ἰά[σ]ωνος παρ̣[έ]λ̣α̣βον καὶ̣ [ἐνεβαλόμ]ην̣ τὰς \τ/οῦ
πυροῦ ν̣έου καθ[αροῦ ἀ]κρίθου καὶ ἀβρό̣[χ]ο̣υ ἀρτάβας χιλε[ί]ας(*) δεκα[πέντε καὶ] παραδ/ώ\-
σω ὡς πρόκιτα[ι.](*)
25(hand 6) δι’ [ἐμ]οῦ Ἁρπάλου ἐ[γρ]ά(φη).

Apparatus


^ 1. l. Ἀρινθέου
^ 2. ϊε̣ρακι papyrus
^ 4. ϊακωβ papyrus
^ 4. ϊασων̣οσ papyrus
^ 5. l. ἀριθμοῦ
^ 5. μετ’ papyrus
^ 8. l. ἐμβεβλῆσθα[ι]
^ 10. l. με[τρ]ήσει
^ 10. l. κελ[ευσθ]είσῃ
^ 11. l. παρ[αδώσ]ομεν
^ 13. ϋμ̣ιν papyrus
^ 14. ϊ[α]κ̣ωβ papyrus
^ 14. l. παραδίδοντα
^ 15. l. παραδόσει
^ 16. ϋποστηναι papyrus
^ 17. l. ἐν
^ 18. l. ἐγγυῶμαι
^ 18. l. Γεροντίῳ
^ 18. l. προκεί[μ]ενον
^ 18. ϊακ[ωβ papyrus
^ 18-19. l. παραδί|δοντα
^ 19. l. χιλίων
^ 19. l. πρόκειται
^ 20-21. l. προκεί|μενον
^ 21. ϊακω̣β̣ papyrus
^ 21. l. [π]αραδίδοντα
^ 22. l. πρόκειται
^ 22. corr. ex αυραυλιο[σ]
^ 23. l. χιλίας
^ 24. l. πρόκειτα[ι]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.mich.20.809 [xml]

column i
ὑπατείας̣ Φλ(αουίου) Μοδέστο[υ] τ̣οῦ λαμπ(ροτάτου) ἐπ̣ά̣ρχου τοῦ ἱεροῦ πρ̣α̣ιτωρίου καὶ [Φλ](αουίου) Ἀρινθέου̣ [τοῦ λαμπ(ροτάτου) κόμητος καὶ μαγίστρου τῆς πεδικῆς παρατάξεως Ἁθ]ὺρ ι̣.
Αὐρηλίο̣ις Διοσκό[ρ]ῳ Εὐλογίου̣ κ̣αὶ Πέτρῳ Ἀγα̣θίνου καὶ Ἀγα̣[θί]νῳ Διδύμ̣[ου καὶ Σαραπίωνι Πλουτάρχου καὶ Ἱ(*)]έ̣ρακι
Σερήνου κ̣αὶ Τιμαγένει Σ̣[ε]ρ̣ήνου το[ῖ]ς̣ πᾶσι βουλευτα̣ῖ̣ς τῆς Ὀξυρυγ̣χ̣ιτῶν πό̣[λεως ἐπιμεληταῖς σίτου Ἀλεξανδρεία]ς
παρὰ Αὐρη[λί]ου Ἰακὼβ Ἰ̣[ά]σωνος ἀπ̣[ὸ] Πανὸς πόλεως̣ οἰκ̣οῦντος ἐν [Βα]βυλῶνοι(*) [κυβερνήτου δεσποτικοῦ πολυκώπ]ου
5ἀπὸ ἀριθ̣μοῦ Μέμφεως̣ μετ’ ἐγγ̣ύου(*) τῆς τοῦ γ̣όμου παραδό̣σ̣εως καὶ το[ῦ ἐπενεγκεῖν ἄποχα γράμματα (hand 2) Αὐρηλί]ω(ν)
[Γεροντ]ί̣ο̣[υ] Π̣οσιδωνίου κ̣[α]ὶ̣ Εὐλογίο[υ Π]λουτίωνο̣ς̣ δ̣ι̣’ Ἀμμωνίο[υ υἱοῦ.] (hand 1) [ὁμ]ο̣λογ̣[οῦμεν ὀμνύντες τὸν σεβάσμιον θεῖ]ον ὅρκον
τ̣ῶ̣ν̣ δ̣ε̣σ̣π̣οτῶν̣ [ἡ]μ̣ῶν Οὐαλε[ν]τινιανοῦ κα̣[ὶ] Οὐάλεντος̣ καὶ Γρατ̣ι̣α̣ν̣[οῦ τῶν] α̣ἰ̣ων[ίων Αὐγούστων ἐγὼ μὲν ὁ] κυβερ(νήτης)
παρειληφ̣έναι παρὰ τ̣ῶ̣ν ἑξῆς ἐ̣[γ]γεγραμμένων καὶ ἐνβε̣β̣λῆσθαι(*) εἰς τὸ [προτεταγμέν]ο̣ν̣ π̣λ̣[οῖον ἀπὸ λόγου τῆς εὐ]τυχοῦς
πρώτης νέας ἰνδι̣[κ]τ̣ίονος πυ̣ρ̣οῦ νέου κα[θ]α̣ροῦ ἀ̣κ̣ρ̣ίθου καὶ ἀβρ[ό]χ[ου καὶ ἐκτὸς πάσ]η̣ς αἰ̣τ̣ί̣[ας καθεστηκ]ό̣τος
10μέτρῳ δ̣η̣μοσίῳ με̣τρήσι(*) τῇ κε̣[λ]ε̣υσθίσῃ(*) ἐπὶ̣ τὸ αὐτὸ (ἀρτάβας) (hand 2) Ἀ̣ιε (hand 1) [τὸν δ]ὲ γόμον κ̣[ατενέγκω ἐπὶ τὴν] Ἀλεξάνδρειαν
καὶ παραδ̣ώσωμεν̣(*) εἰς τοὺς ἐ̣[κ]εῖσαι δημοσί̣ους θησαυρ[ο]ὺ̣ς ἀριθ[μῷ] π̣λήρης καὶ τ[ῆς τούτων παραδόσε]ω̣ς
ἄποχα γρ̣α̣μματα ὑπο̣δέξασθαι [ἐ]π’ ὀνόματος ἡμῶν(*) τῶν ἐ̣πιμελητῶν̣ καὶ ἐπενεγ[κεῖν καὶ ἀναδοῦναι ὑμῖν, ἐ]γ̣ὼ δὲ
ὁ̣ ἐ̣γ’γυητὴς ⁦ vac. ? ⁩ ἑκουσίᾳ καὶ αὐθαιρέτῳ γνώμῃ ἐγ’γυ̣ᾶσθαι τὸν αὐ[τὸν Αὐρήλιον Ἰακ]ὼβ κυβερνήτην
παραδίδ̣ουντα(*) τὸ̣ν γόμον τοῦ σ[ί]του ἐκ πλήρους καὶ ἐπιφέ̣ροντα τὴν ἀπ̣[ο]χήν. εἰ δὲ̣ σ̣[υμβαίη αὐτὸν ἐν παραδόσει γ]ε̣νόμενον
15λοιπασθῆνα̣ι ἐπάναγκ̣[ε]ς ἐμὲ τὸν ἐγ’γυητὴν ⁦ vac. ? ⁩ ὑ̣ποστῆναι κ[αὶ] πληρῶσαι τὸ̣ [ζητούμενον πρὸς αὐτὸν μ]έτρον
καὶ καθαρὰ̣[ν <τὴν ἀποχὴν ἐπ>ε]νεγκεῖν εἰ[ς] τ̣ὸ ἐν μηδενὶ μεμφθῆν̣αι ἢ ἔνοχο̣ς̣ εἴην τῷ θε̣ί̣ῳ ὅρκῳ. (hand 3) Αὐ̣[ρήλιος Εὐλόγιος Πλουτί]ω̣νος δι’ ἐμοῦ
Ἀμμωνίου υἱοῦ ἐ̣νγυῶμαι ἅμα Γεροντί[ο]υ(*) Ποσιδωνίου τὸν προκ̣[είμ]ενον Ἰακὼβ̣ [πο]λ̣υκω̣[πίτην παρα]δ̣ί̣δ̣ο̣ντα τὸν γόμον
——
τῶν τοῦ σί̣τ̣ου ἀρταβῶ̣ν χειλίων̣(*) δεκαπέντε ἐκ πλήρους καὶ ἐπιφέρ[ον]τ̣α τὴν ἀποχὴ[ν] ὡ̣ς̣ πρ[όκειται.] (hand 4) Αὐρ̣ή̣[λιος] Γερόντιος Ποσι-
δωνίου πολ̣ιτευόμενος ἐγγυῶμαι ἅμα Εὐ̣λογίῳ Πλουτ̣ί̣ωνος δι’ Ἀ̣μμωνίου υἱ[οῦ τὸν] προκ[ίμενον Ἰακ]ὼβ πολυκωπί-
20τ̣ην παραδ̣ίδουντα(*) τ̣ὸν γόμον τῶν τοῦ σίτ̣ου ἀρταβῶ̣[ν χιλ]ί̣ω̣[ν δ]εκαπέντε ἐκ̣ πλήρο[υς] καὶ ἐπι̣[φέρ]οντα τὴν
ἀπο̣χ̣ὴ̣ν̣ [ὡς π]ρ̣ό̣κιτ̣α̣ι̣. (hand 5) Αὐρήλ[ι]ος Ἰακὼβ Ἰάσω̣ν̣ος πα[ρ]έλαβον κ̣αὶ ἐν[εβ]αλόμ[η]ν̣ τὰς τοῦ πυ-
ροῦ νέο[υ κα]θαροῦ ἀκρίθου καὶ ἀβρόχ̣[ου] ἀρτά̣βας χιλ[ί]ας δ[εκ]απέν[τε] κ̣αὶ παραδώ-
σω ὡς π̣[ρόκ]ε̣ι̣ται.
(hand 6) δι’ ἐμοῦ Ἁρπάλ̣ου ἐγ̣ρ̣ά(φη).
column ii
25(hand 7) ἔστι δέ·
σίτου ὑποστάσεως (ἀρτάβαι) Ἀι̣ε̣
οὕτως·
α´ ἰν̣δικ(τίωνος)
πολ(ιτικά)·
30κωμητ(ικά)·
ε πάγου, Ταμπεμοῦ, δι(ὰ) Νικία Παταψόιτος
καὶ Ασίου Ἐπάρχου κ̣α̣ὶ̣ κ̣ο̣ι̣(νωνῶν) σιτολ(όγων) (ἀρταβ ) τλζ 𐅵
Ποσομποῦς, δι(ὰ) Γεροντίο̣υ̣ καὶ Εὐλογίου
πρεσ(βυτέρων) (ἀρταβ ) σξδ
35Μούχεως, δι(ὰ) Θεοδώρου καὶ Ἰωάννου
καὶ κοι(νωνῶν) σιτολ(όγων) (ἀρταβ ) ρβ
Πινύρεως (ἀρταβ ) οε 𐅵
οὕτως·
(*)σὰκ καὶ(*) Παῦλος καὶ Πέτρος
40καὶ Ὡριγένης (ἀρταβ ) λϛ 𐅷
Ὧρος καὶ Παῦλος καὶ ⟦Σ̣ο̣φ̣ί̣α̣⟧ {κ̣α̣ὶ̣} Πακ̣ῦ̣σ̣ι̣ς
καὶ Παῦλος καὶ Πιν̣ῦ̣χ̣ις̣ καὶ Σοφία (ἀρταβ ) ιδ 𐅵 δ´
Πανοῦφις κ̣[α]ὶ Θέκλα (ἀρταβ ) β δ´
Σιλβανὸς καὶ Ἰ(*)ωάννης καὶ
45Παπνοῦθις καὶ Ἑρμίας καὶ οἱ κοι(νωνοὶ) (ἀρταβ ) κα 𐅵 γ̣´
αἱ π(ροκείμεναι).

Apparatus


^ i.4. l. Βαβυλῶνι
^ i.5. μετ’ papyrus
^ i.5. l. ἐγγύων
^ i.8. l. ἐμβεβλῆσθαι
^ i.10. l. μετρήσει
^ i.10. l. κελευσθείσῃ
^ i.11. l. παραδώσομεν
^ i.12. l. ὑμῶν
^ i.13. ε̣γ’γυητησ papyrus
^ i.13. εγ’γυ̣ασθαι papyrus
^ i.14. l. παραδίδοντα
^ i.15. εγ’γυητην papyrus
^ i.17. l. Γεροντίῳ
^ i.18. l. χιλίων
^ i.20. l. παραδίδοντα
^ ii.39. ϊσακ papyrus
^ ii.39. corr. ex παι
^ ii.44. ϊωαννησ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.