Papyri.info

sign in

p.mich.3.174 = HGV P.Mich. 3 174 = Trismegistos 11980 = michigan.apis.1449DDbDP transcription: p.mich.3.174 [xml]

AD145-7 ?

Λ̣ουκίωι Οὐαλερίωι Πρόκλωι ἐπάρχωι Αἰγύπτου
π̣αρὰ Πτολ̣[ε]μ̣αίου Διοδώρου τοῦ καὶ Διοσκόρου τῶν ἀπὸ τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ. τῆς
ἐ̣μ̣φύτου σ[ο]υ, ἡγεμὼν κύριε, εὐεργεσίας εἰς πάντας φθανούσ̣ης καὐτὸς(*) τυχεῖν δέομαι.
εἶδός τί ἐσ̣τ̣ιν ἐν τῷ νομῷ ἐν ἀριθμῷ ἀνδρῶν οἳ καλοῦνται ναυτοκολυμβηταί,
5οὗτοι δημ[ό]σιοι ὄντες καὶ τῇ τῶν ὑδάτων διοικήσει ὑπηρετοῦντες προσμένοντάς(*) τε
τοῖς κατ[ὰ] καιρὸν αἰγιαλοφύλαξι καὶ κατασπορεῦσι, διὸ καὶ ἀφίονται παντὸς ἐπικεφαλείου(*)
καὶ πάσης̣ λ̣ειτουργίας ἔτι δὲ καὶ ἐκ τοῦ δημοσίου σιτοῦνται καθʼ ὃ οὐκ ἐξὸν αὐτοῖς κα-
θόλου ἑτ[έ]ρ̣ᾳ̣ τινὶ πραγματείᾳ παρενχειρεῖν. τούτων εἷς τις Ἰσίδωρος Μαρεῖ ἀνὴρ
π̣ά̣νυ το[λ]μήι(*)ς(*) καὶ αὐθάδης τῷ τρόπῳ διʼ ὑποβλήτων νοθεύων τὰς κυριακὰς μισ-
10θώσεις χάριν τοῦ διασειν(*) καὶ ἀργυρίζεσθαι καθʼ ὃ καὶ ἀποδείξω ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ
ἐπῆλθον̣(*) κἀμοὶ(*) διʼ ἑνὸς τῶν ὑποβλήτων Ἀμμωνίου τινὸς ἐπικαλουμένου Καβοι
ἀνδρὸς ἐπιμέμπτου καὶ διὰ τὸ ἀκόσμου(*) βιοῖν προγραφέντος τυγχάνοντι οὐσιακῷ
μισθωτῇ καὶ ἱ(*)κανοὺς φόρους διαγράφοντι εἰς τὸν κυριακὸν λόγον καὶ πρὸς τὴν
μίσθωσιν̣ ἱ(*)κανὰ ὑπαλλάξαντι οὐκ ἐῶν προσευκαιρεῖν τῇ μισθώσει ἀλλὰ καὶ
15τοῦ οἴκ̣[ου] ἐκκλείων καὶ ὕβρις(*) παρέχων μέχρι καὶ διέσισέν(*) με ἀργύριον. ὅθεν ἐπὶ
σὲ τὸν π̣άντων ἀντιλήμπτορα κατέφυγον καὶ ἀξιῶ ἐπιδὴ(*) ἐπὶ τοῦ παρόντος
παρῃτήσ̣ω τὴν εἰς τὸν νομὸν ε̣ἴσοδον κελεῦσαι γραφ̣ῆναι τῷ τῆς Θεμίστου καὶ
Πο̣λέμωνος στρατηγῷ διακοῦσαί μου πρὸς αὐτ[ὸ]ν διὰ τὸ τὰς ἀποδείξεις δύνασ-
θαί με̣ ἐπὶ τῶν τόπων παραστῆσαι ὑπὲρ τ̣ο̣ῦ̣ ὑβρίσθαι καὶ διασεσεῖσθαι ἵ(*)να
20δυνηθῶ̣ ἐν τοῖς εὐτυχεστάτοις τοῦ μεγίστου Αὐτοκράτορος καιροῖς καὶ ἐν τῇ
ἐπαφρο[δ]είτῳ(*) σου ἡγεμονίᾳ ἀνεπηρεάστως ἐν τῇ ἰδίᾳ διαζῆν καὶ
ὦ βεβο[η]θημένος. διευτύχει.
(hand 2) Πτολεμ̣α̣[ῖο]ς Διοδώρου ἐπιδέδωκα καθὼς πρόκιται.
(hand 3) ὁ στρατηγὸς τοῦ νομοῦ τὰ δέοντα
25ποιήσει. (hand 4) ἀπόδως(*).

Apparatus


^ 3. l. καὶ αὐτὸς
^ 5. l. προσμένοντές
^ 6. l. ἐπικεφαλαίου
^ 9. l. το[λ]μήεις : το[λ]μηϊσ papyrus
^ 10. l. διασεί<ει>ν
^ 11. l. ἐπῆλθεν
^ 11. l. καὶ ἐμοὶ
^ 12. l. ἀκόσμως
^ 13. ϊκανουσ papyrus
^ 14. ϊκανα papyrus
^ 15. l. ὕβρεις
^ 15. l. διέσεισέν
^ 16. l. ἐπειδὴ
^ 19. ϊνα papyrus
^ 21. l. ἐπαφρο[δ]ίτῳ
^ 25. l. ἀπόδος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

To Lucius Valerius Proculus, prefect of Egypt.;From Ptolemaios, son of Diodoros, also called Dioskoros, an inhabitant of the Arsinoite nome.;Since your inbred kindness, my lord prefect, extends to all, I too ask to share it. There is in the nome a certain class of men who are called sailor-divers. These, being public officers and in the service of the water administration and in attendance on the shore-guards and cultivation inspectors for the time being, are therefore relieved of all head-taxes and all public services and are also fed at the public expense; and accordingly they are absolutely forbidden to take up any other employment. One of these, a certain Isidoros, son of Mareis, a man of very bold and reckless character who, by means of suborned agents, counterfeits royal leases for the sake of extortion and gain - as I shall prove also on the day of trial - made an attack on me through one of his suborned agents, a certain Ammonios, surnamed Kaboi, a culpable fellow who had been proscribed on account of his lawless life. Notwithstanding that I am a lessee of domain land who pay considerable revenues to the imperial treasury and offered considerable security for the lease, he refused to let me enjoy my lease and even excluded me from my house and insulted me until he extorted money from me. I have therefore had recourse to you, the helper of all, and beg you, since you have for the present renounced your visit to the nome, to give orders for a letter to be written to the strategos of the division of Themistes and Polemon to hear me against him, since I can bring proofs on the spot concerning my being insulted and subjected to extortion, so that I may be able to live unmolested in my home during the most happy times of our exalted emperor, and your delightful prefecture, and may obtain relief. Farewell.;(2nd hand) I, Ptolemaios, son of Diodoros, have presented the petition, as aforesaid.;(3rd hand) The strategos of the nome will do what is proper.;(4th hand) Return it.