Papyri.info

sign in

p.mich.3.188 = HGV P.Mich. 3 188 = Trismegistos 11991 = michigan.apis.1314DDbDP transcription: p.mich.3.188 [xml]

AD120 Bacchias

[ἔτους τετά]ρτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸ̣ς̣ Καισαρ̣είου
[τετάρτῃ] καὶ εἰκάδι, Μεσορὴ κδ, ἐν Βακχιάδι τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρ[σινοείτ]ου
[νομοῦ. ὁμο]λογεῖ Ἑρμᾶς Π[τ]ολεμαίου τοῦ Ἀμμωνίου ὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα ο̣[ὐλὴ   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ταπεκύσι Ὥρου τοῦ Κατοίτου ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα πέντε [ο]ὐλὴ χε̣ίλε̣ι̣ ἄνω
5[ἐξ ἀριστερῶν] μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Ὥρου τοῦ Ὥρου ὡς ἐτῶν πεντήκοντα οὐλὴ ὀφρύει̣(*) ἀριστερᾷ
[ἀπέχειν παρʼ αὐτῆ]ς τὸν ὁμολογοῦντα ἀργυρίου ἐπισήμου Σεβαστῶν νομίσματος κεφαλαίου δραχμὰς
[τριακοσίας παρα]χρῆμα διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ ἀντὶ τῶν τούτων τόκων συνκεχωρηκένα̣ι̣ τὸν ὁμολογ̣-
[οῦντα αὐτῇ ἐ]νοικῖν(*) αὐτὴν καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς καὶ οὓς ἐὰν βούληται ἐφʼ ὃν χρόνον ὀφείλε̣ι̣ [ὁ ὁ]μολ̣ο̣γ̣ῶ̣ν̣
[τὸ προκίμενον] ἀργύριον ἐν τῷ ὑπάρχοντι αὐτῶι τῷ ὁμολογοῦντι ἐν τῇ προγεγραμμένῃ κώμῃ τόπω̣ν̣ οἰκο-
10[πέδῳ οὗ γείτο]νες καθὼς ἐξυμφώνου(*) ὑπηγόρευσαν, νότου Κατοίτου τοῦ Μεγχείους κ[αὶ μ]ετόχων οἰ-
[κόπεδα καὶ ἐπ]ί τι μέρος κοινῆς εἰσόδου καὶ ἐξόδου, βορρᾶ ῥύμη βασιλική, λιβὸς τοῦ προγεγραμμένου Κατο-
[ίτου κα]ὶ μετόχων οἰκόπεδα, ἀπηλειώτου(*) Ὥρου τοῦ Κατοίτου Βελλείους καὶ τῶν ἀδελφ[ῶν] αὐλή, καὶ βε̣β̣-
[αιοῦν τὸν ὁμ]ολογοῦντα καὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ τῇ Ταπεκύσι καὶ τοῖς παρʼ αὐτῆς τὰ κατὰ τὴν ἐνοί(*)κησιν
[ταύτην πάσῃ] β̣εβαιώσι(*) καὶ παρεχέσθωι(*) <ὁ> ὁμολογῶν μηδένα κολύοντα(*) Ταπεκῦσιν μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτῆς
15[ἐνοικοῦντας κα]ὶ ἑτέρους ἐνοικίζοντας καὶ τὰ ἐνοίκια ἀποφερομένους καὶ χρωμένους τοῖς αὐτῶν χρηστηρίοις
[πᾶσι ἀκωλ]ύτως. ἐὰν δὲ φανῇ ἡ Ταπεκῦσις ἀνηλωκυεῖα(*) δαπάνην ἐπισκευῆς τ̣[ο]ῦ̣ ἐ̣νοικ[ί]σματο̣ς̣,
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ ὁμολ]ογῶν Ἑρμᾶς ἀποδοῦναι τὸ προκίμενον ἀργύριον ἀποδότωι(*) σὺν καὶ τῶι προκι̣μ̣έ̣ν̣ωι ἀργυρί(ῳ)
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆς πίστεω]ς̣ περὶ αὐτὴν τὴν Ταπεκῦσιν οὔσης. ὑπογραφεὺς τῆς Ταπεκύσιος
[καὶ τοῦ αὐτῆς κ]υρίου Ἀμμώνιος Διοσκύρου ὡς (ἐτῶν) με οὐλὴ μετόπωι(*) ἐγ(*) δεξι[ῶν] ὑπὸ τρίχ(α).
20(hand 2) [Ἑρμᾶς Π]τολεμαίου ὁμολογο(*) ἔχιν(*) παρὰ τῆς Ταπεκυσις(*) το̣ῦ̣ Ὥ̣ρου ἀρ̣γυρί̣ο̣υ̣
[δραχμὰς τρ]ιακοσίας διὰ χιρὸς(*) καὶ ἀντὶ τῶν τόκων συνχωρήσω αὐτῇ
[ἐνοικεῖν ἐν] τῷ τοποων(*) προκιμένῳ οἰκωπέδῳ(*) ἐφʼ ὃν χρόνον ὀ̣φί̣λω(*) κ̣αὶ̣ αὐαυ-
[τὴν](*)[ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣] ιν το[  ̣] καὶ βεβαιόσω(*) πάσι(*) βαιωση(*) καὶ παρέξωμαι(*) καθαρὰν ἀπὸ
[- ca.10 -] ς ἐὰν δὲ φα̣νῇ δαπανήσασα ἀποδώσω καθὼς πρ̣[ό]κιται.
25(hand 3) [Ταπεκῦσις Ὥ]ρου μετὰ κυρίου ιοῦ(*) ἀνδρὸς Ὥρου γεγον(*) εἴς με ἡ ὁμο[λογ]ία κα-
[θὼς πρό]κιται. Ἀμμονις(*) Διοσκόρου ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν μὴ εἰδότων γράμματα.
(hand 4) ἐντέτακ(ται) διὰ το(ῦ) ἐν Βακχ(ιάδι) γρα(φείου).

Apparatus


^ 5. l. ὀφρύι
^ 8. l. [ἐ]νοικεῖν
^ 10. l. ἐκ συμφώνου
^ 12. l. ἀπηλιώτου
^ 13. ενοϊκησιν papyrus
^ 14. l. βεβαιώσει
^ 14. l. παρεχέσθω
^ 14. l. κωλύοντα
^ 16. l. ἀνηλωκυῖα
^ 17. l. ἀποδότω
^ 19. l. μετώπῳ
^ 19. l. ἐκ
^ 20. l. ὁμολογῶ
^ 20. l. ἔχειν
^ 20. l. Ταπεκύσιος
^ 21. l. χειρὸς
^ 22. l. τόπων
^ 22. l. οἰκοπέδῳ
^ 22. l. ὀφείλω
^ 22-23. l. αὐ|[τὴν]
^ 23. l. βεβαιώσω
^ 23. l. πάσῃ
^ 23. l. βεβαιώσει
^ 23. l. παρέξομαι
^ 25. l. τοῦ
^ 25. l. γέγον<ε>
^ 26. l. Ἀμμόνιος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

The fourth [year] of the Emperor Caesar Trajan Hadrian Augustus, the twenty-[fourth] of the month Kaisareios, Mesore 24, in Bacchias of the division of Herakleides of the Arsinoite [nome].;Hermas, son of Ptolemaios, the son of Ammonios, about eighty-five years old, with a scar [in the middle of his forehead], acknowledges to Tapekysis, daughter of Horos, the son of Katoites, about forty-five years old with a scar on her upper lip [to the left], acting under the guardianship of her husband Horos, son of Horos, about fifty years old with a scar on his left eyebrow, that he, the party of the first part, [has received from her] a sum of [three hundred] drachmai of coined silver of Augustan issues in cash from hand to hand out of the house, and that instead of the interest thereon the party of the first part has agreed that she and her heirs and whomever she may wish shall reside, for so long as the party of the first part owes [the aforesaid] money, in the dwelling that belongs to him, the party of the first part, in the aforesaid village, [of which the neighbors] are, as the parties have dictated in mutual agreement; on the south [building sites] belonging to Katoites, son of Menches, and his associates and for a certain part a portion of a common entrance and exit; on the north a royal road; on the west building sites belonging to the aforesaid Katoites and his associates; on the east a courtyard of Horos, son of Katoites, the son of Belles, and his brothers; and that the party of the first part and his heirs guarantee the conditions of [this] contract of occupation to Tapekysis and her heirs with [every] guarantee, and let the party of the first part see that no one prevents Tapekysis or her heirs from [occupying the premises] and lodging others therein and collecting the rents and using [all] the appurtenances without hindrance. And if it shall appear that Tapekysis has undergone expense for repair or construction, [and] the party of the first part, Hermas, [wishes] to pay back the aforesaid money, let him repay it along with the aforesaid money, the responsability resting upon her Tapekysis.;Signatory for Tapekysis [and her] guardian, Ammonios, son of Dioskoros, about 45 years old with a scar on his forehead to the right below the hair.;(2nd hand) I, [Hermas], son of Ptolemaios, acknowledge that I have received from Tapekysis the three hundred [drachmai] in silver in cash and in place of the interest I shall agree that she shall [live in] the aforesaid house for so long as I may owe it, [and . . .], and I shall guarantee (it) with every guarantee and shall deliver it free from [. . .], and (whenever I shall repay the money), if it shall appear that she has undergone any expense, I shall repay it as stated above.;(3rd hand) I, [Tapekysis], daughter of Horos, acting under the guardianship of my husband Horos, have received the agreement as aforesaid. I, Ammonios, son of Dioskoros, wrote for them as they are illiterate.;(4th hand) Recorded through the grapheion at Bacchias.