Papyri.info

sign in

p.mich.3.203 = HGV P.Mich. 3 203 = Trismegistos 21342 = michigan.apis.1636 = sb.4.7356DDbDP transcription: p.mich.3.203 [xml]

AD98-117 Karanis?
[Reprinted from: sb.4.7356] SB4,7356

r
Σατορν[ῖλο]ς Ἀφ[ρ]οδοῦ[τ]ι τῇ μητρεὶ(*) [π]λεῖστα χαίρειν. πρὸ μὲν
πάντων εὔχομαί σε ὑγειαίνειν(*) καὶ εὐτυχεῖν. γεινώσκιν(*) σε
θέλω ὅτι τρεῖς σοι ἐπιστολὰς ἔπεμψα ἐν τούτωι τῶι μηνί. τὰ ἐπι-
μηνίδι[α] ἅ μοι ἔπεμψες(*) διὰ [Ἰ]ουλλίου πάντα ἐκομισάμην καὶ
5διὰ τοῦ παιδαρίου Ἰουλ[ί]ου κάλαθ[ον] ἐλεῶν(*). ⟦θελω σ̣ε̣⟧ γεινώσκιν(*) σε
[θ]έλω ὅτ[ι] ἐγεννήθη μοι ἄλλο παιδίον ἄρσενον ᾧ ὄνομα Ἀγαθὸς
[Δ]αίμων θεῶν θελόντων. ἐὰν εὕρω εὐκαιρείαν(*) ἐργασείαν(*) διδώ-
[ν]αι(*) ἔρχομαι μετʼ ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς. γεινώσκιν(*) σε θέλω ὅτι
ε̣ἰ̣δοὺ(*) τρεῖς μῆνες(*) ἀφʼ ὅτε ἤλα̣γμαι(*) εἰ[ς] Ψέλκιν καὶ οὔπω εὕρηκα
10[ε]ὐκαιρεί[α]ν(*) τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. ἐφοβήθην ἄρτει(*) ἐλθεῖν ἐπὶ(*) λέγου-
[σι]ν ὁ ἡγεμὼν ἐν τῷ πόρῳ ἐστίν, μὴ λάβῃ ἀπʼ ἐμοῦ τὰς ἐπιστολὰς
[κ]αὶ ἀπολύσει(*) με πρὸς τὰς σημέας καὶ κενὴν δαπάνην ποιήσω.
[τ]οῦτο δέ σε θέλω γεινώσκιν(*) ὅτι ἐὰν παρέλθῃ ἀλλην(*) δίμηνος
[κ]αὶ μὴ ἔλθω πρ[ὸ]ς ὑμᾶς ἕως Ἁθὺρ μηνός, ἔχω ἄλλους δέκα ὀκ-
15[τ]ὼ μῆνες(*) εἰς τ[ὰ] πραισίδια καθήμενος μέχρει(*) εἰς Ψέλκιν εἰσέλ-
[θ]ω καὶ ἔλθω [πρ]ὸς ὑμᾶς. μαρ̣τ̣υρήσουσιν ἡμεῖν(*) πάντες οἱ ἐρχό-
μενο[ι] π̣ῶς καθʼ ἡμερα(*) ζητῶ̣ [τ]οῦ ἐλθεῖν. ε̣[ἰ] ὑμεῖς θέλετέ μοι(*)
[μ]ικρὸν ε̣ἰ̣δεῖν(*), ἐγὼ μέγα, καὶ εὔχομαι καθʼ ἡμερα(*) τοῖς θεοῖς πῶς
[δώσ]\ου/[σι] τ̣α̣[χ]ὺ τὴν εὐοδίαν τοῦ ἐλθεῖν. πάντα εἰς τὴν στρατείαν
20[μετʼ εὐκ]αιρείας(*) [γ]είνεται. ἐὰν σχῶ τὴν εὐκαιρείαν(*) ἔρχομαι πρὸς ὑ-
[μᾶς. τὰ δὲ] τῶν [π]αιδίω[ν] μου χ[ο]ιρίδιά μοι θρέψα[τ]ε ἵ(*)να ἐὰν παρα-
[γένηται] εὕρῃ μου τὰ πα[ι]δία. εἰς τὰς δ[ευ]τέρα[ς] τύχας καλῶς ποιή-
[σεις πεμ]ψ̣ο(*)(*)ουλᾶτι τῷ υἱῶι Ἰ(*)ουλίου τί ἐὰν δυνασθη(*) ἐπιμηνι-
[δίων καὶ ἔσ]τω̣ σ̣π̣ε̣[ρ](*)[ υἱ]ός μου ὥσπερ ἐμὲ φιλεῖς καὶ ἐγὼ τὰ τέκνα μου
25[φιλῶ. ἐὰν] σχολάζ̣[ῃ ὁ] ἀδε[λ]φὸς αὐ[τοῦ] πέμψον αὐτὸν πρὸς ἐμὲ τάχα
[ἵνα τὰ π]αιδία μ[ο]υ πέμψω σοι διὰ αὐτοῦ κ[α]ὶ τὴν μητέραν(*) αὐτῶν.
[πέμψον] δέ μοι περισσότερον κεραμιν(*) ἐλεῶν(*) φίλῳ μου· μὴ ἄλλως
[ποίει. ο]ἶδες ὅτι τί ἐὰν δῦς(*) Ἰουλίῳ φέρει μοι ὃ καὶ ὁμολόγησέ μοι.
[τί ἐὰν ποι]ήσῃ γράψον μοι. ἀσπάζου Σοκμήνιον καὶ τὰ τέκνʼ αὐτοῦ καὶ
30[τὴν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]καν καὶ Σαβεῖνον καὶ Θαισᾶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ τοὺς
[ἀδελφοὺς] καὶ Ταβέγκαν τὴν ἀδελφήν μου καὶ τὸν ἀνδραν(*) αὐτῆς
[καὶ τοὺ]ς γαμβροὺς αὐτῆς. καὶ εἰ τέκνον ἔσχηκεν γράψον μοι. ἀσπά-
[ζου Τασ]οκμῆνιν τὴν κυρίαν μου ἀδελφὴν καὶ Σαμβᾶν καὶ Σουῆριν καὶ
[τὰ τέκνα] αὐτῆς καὶ Σαμβοῦν καὶ πάντες(*) τοὺς συνγενεῖς καὶ φίλους
35[κατʼ ὄνομα. ἀ]σπάζεται [ὑ]μᾶς π̣άντες(*) Γέμελλα καὶ Διδυμάριν καὶ
[ὁ νεογενὴς Ἀ]γαθὸς Δαίμων καὶ Ἐπίκτητος. ἀσπάζετε Γέμελλο(*)
[καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴ]ν̣ γυνα[ῖ]καν(*) [  ̣  ̣  ̣]λιανοῦ. καὶ οὐκ ἦν μέγα πρᾶγμα η ε̣-
[- ca.10 -]  ̣α[  ̣]οισ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣τι  ̣[  ̣  ̣]α̣. ἐ̣ρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πάντες(*).
[(ἔτους)   ̣ Τραιαν]ο̣ῦ̣ Ἀρί[στου Καίσ]αρος τ[οῦ] κυρίου. Φαῶφι κε.
v
εἰς Καρανίδαν(*) ☓ μητρὶ̣ Ἀ̣φ̣[ρ]ο̣δ̣ο[ῦτι   ̣  ̣]ν̣[  ̣  ̣]ῦτος
ἀπὸ Σατορ̣νε[ί]λου στ̣[ρατ]ι̣ώτ̣[ου -ca.?- ]

Apparatus


^ r.1. l. μητρὶ
^ r.2. l. ὑγιαίνειν
^ r.2. l. γινώσκειν
^ r.4. l. ἔπεμψας
^ r.5. l. ἐλαιῶν
^ r.5. l. γινώσκειν
^ r.7. l. εὐκαιρίαν
^ r.7. l. ἐργασίαν
^ r.7-8. l. διδό|[ν]αι
^ r.8. l. γινώσκειν
^ r.9. l. ἰδοὺ
^ r.9. l. μῆνας
^ r.9. l. ἤλλαγμαι
^ r.10. l. [ε]ὐκαιρί[α]ν
^ r.10. l. ἄρτι
^ r.10. l. ἐπεὶ
^ r.12. l. ἀπολύσῃ
^ r.13. l. γινώσκειν
^ r.13. l. ἄλλη
^ r.15. l. μῆνας
^ r.15. l. μέχρι
^ r.16. l. ὑμῖν
^ r.17. l. ἡμέρα<ν>
^ r.17. l. με
^ r.18. l. ἰδεῖν
^ r.18. l. ἡμέρα<ν>
^ r.20. l. [εὐ]καιρίας
^ r.20. l. εὐκαιρίαν
^ r.21. ϊνα papyrus
^ r.23. l. [πέμ]ψο<ν>
^ r.23. ϊουλατι papyrus
^ r.23. ϊουλιου papyrus
^ r.23. l. δυνασθῇ<ς>
^ r.24. l. <ὥ>σπε[ρ]
^ r.26. l. μητέρα
^ r.27. l. κεράμιον
^ r.27. l. ἐλαιῶν
^ r.28. l. δοῖς
^ r.31. l. ἄνδρα
^ r.34. l. πάντας
^ r.35. l. πάντας
^ r.36. l. Γέμελλο<ν>
^ r.37. l. γυνα[ῖ]κα
^ r.38. l. πάντας
^ v.1. l. Καρανίδα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Satornilos to Aphrodous, his mother, very many greetings. Before all things I pray for your health and prosperity. I wish you to know that I sent you three letters this month. I have received in full the monthly allowances which you sent to me by Iulius and a basket of olives by the lad of Iulius. I wish you to know that another male child has been born to me, whose name is Agathos Daimon. The gods willing, if I find an opportunity of putting my plan into effect I am coming to you with letters. I wish you to know that it is now three months since I came to Pselkis, and I have not yet found an opportunity to come to you. I was afraid to come just now because they say: that the prefect is on the road, lest he take the letters from me and send me back to the troops, and I incur the expense in vain. But I wish you to know that if another two months pass and I do not come to you before the month Hathyr I have eighteen more months of sitting ingarrison until I enter Pselkis again and come to you. All those who come will bear witness to you how I seek daily to come. If you wish to see me a little, I wish it greatly and pray daily to the gods that they may quickly give me a good chance to come. Everything in the army runs with the favorable chance. If I have the opportunity I am coming to you. Take care of my children's pigs for me so that if my children come they may find them. At the next opportunity please send to Ioulas, the son of Iulius, whatever allowance you can, and let him be as a son of mine, even as you love me and I [love] my children. If his brother is at leisure send him to me at once so that I may send my children and their mother to you by him. [Send] me an extra jar of olives for a friend of mine; do not fail to [do] so. You know that whatever you give to Iulius he brings me, which he indeed promised me to do. Write to me [whatever] he does. Salute Sokmenios and his children and [. . .] and Sabinus and Thaisas and her children and my brothers and my sister Tabenka and her husband and her relations-in-law. And write to me if she has had a child. Salute Tasokmenis, my lady sister, and Sambas and Soueris and her [children] and Sambous and all the relations and friends, [each by name]. Gemella salutes you all, as do Didymarion and the [newly-born] Agathos Daimon and Epiktetos. Salute Gemellus [and . . .] the wife of [. . .]lianus. And it was no great matter [- - -]. I pray for health to you all.;[The . . . year of Trajan], most Excellent, Caesar, our lord. Phaophi 25.;;(Verso);;To Karanis; to his mother(?) Aphrodous(?), the daughter of . . ., from Saturnilus, a soldier.