Papyri.info

sign in

p.mich.5.232 = HGV P.Mich. 5 232 = Trismegistos 12073 = michigan.apis.3191 = sb.5.7568DDbDP transcription: p.mich.5.232 [xml]

AD 36 Tebtynis
[Reprinted from: sb.5.7568] SB 5 7568

Χαιρήμων τῶι τὸ γρα̣φ̣ῖον(*) πραγματευ[ομέ(νωι) Κρο]ν̣ίων(ι) χαίρειν. τ̣ο̣(*) [ἐπιδ]εδομένου ἡμῖ̣ν̣ ἀξιώματος ἀντ[ί]γραφον ὑποτέτακται. καλῶς οὖν
ποιήσεις κατακολουθήσας το[ῖ]ς διʼ αὐτοῦ δηλουμέν[ο]ις, ὡς καθήκει. ἔρρ[ωσ]ο. ἔτους τρίτου καὶ εἰ[κ]οστοῦ Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ, Χοίαχ τρίτῃ.
(hand 2) Χαιρήμονι ἐξηγητῆι
παρὰ Ταορσείους τῆς Εὐτύχου με[τ]ὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς Πτολεμαίου τοῦ Χαιρήμονος. ὁ συμβιώσας μοι
5Γαλάτης Λυσιμάχου ἐτελεύτησεν ἀπολιπὼν ἐξ ἐμοῦ υἱοὺς ἀφήλικας τρεῖς Λυσᾶν καὶ Λυσίμαχον
καὶ Εὐτυχᾶν, ὧν καὶ ἀπεγραψάμην διὰ σοῦ ἐπίτροπος. τοῦ δὲ Γαλάτου ὀφείλοντος, σὺν τοῖς ἑαυτοῦ ἀδελφοῖς
Διδύμωι πρεσβυτέρωι καὶ Διδύμωι νεωτέρωι καὶ Λυσιμάχωι, Κάστορι καὶ Λυσιμάχωι ἀμφοτέροις Λυσιμάχο(υ)
ἐπὶ μεσειτείᾳ(*) τελειωθείσῃ τῶι α  ̣ (ἔτει) Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ ἀπὸ τῶ[ν ὑ]παρχόντων αὐτοῖς πατρι-
κῶν κατοικικῶν ἐδαφῶν κλήρου κατοικικοῦ ἀρουρῶν ὀγδοήκοντα δύο ἐν τῆι Π̣ολέμωνος μερίδι, ἀφʼ ὧν
10περὶ μὲν Τεβπτῦνιν ἐν δυσὶ σφρ[α]γ̣ῖ̣σ̣ι ἄρουραι τριάκοντα ἑπτά , περὶ δὲ Θεογονίδ̣α ἐν μιᾷ σφραγῖδι ἄρουραι
εἴκοσι πέντε πρότερον Λευκίου Τε[ρ]εντίου καὶ περ̣ὶ Κερκῆσιν ἐν ἑτέρᾳ σφραγῖδι αἱ λοιπαὶ ἄρουραι εἴκοσι ,
ὥστʼ εἶναι τὰς προκειμένας τοῦ κλήρου ἀρούρας ὀγδοήκοντα δύο ἢ ὅσαι ἐὰν ὦ̣σι, ὧν ἐκάστης σφραγῖδος
αἱ γιτνίαι(*) καὶ τὰ ἄλλα διὰ τῆς σημαινομένης μεσε[ι]τείας(*) δηλοῦνται, πρὸς τὰ δ[ιʼ] αὐτῆς δανεισθέντα
ἀργυρίου κεφαλαίου τάλαντα δύο κ[α]ὶ δραχμὰς χειλ̣[ί]ας(*) διακοσίας καὶ τοὺς ἐπισυνη̣γμένους ἀπὸ τῆς σημαινο-
15μένης συναλλάξεως μέχρι τοῦ νῦν τόκους, τοῦ δ[ὲ] Κάστορος καὶ Λυσιμάχου ἐνπε̣ποιημένων τ̣ῶν σημαι-
νομένων τοῦ κλήρου ἀρουρῶν ὀγδοή[κ]οντα δύο , ἀφʼ ἧς ἐποιήσαντο ἐν τῶι κα (ἔτει) Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ
διὰ τῶν καταλοχισμῶν τῶν κατοίκω̣ν μετεπιγραφῆς καὶ ἀπὸ μέρους παρακεχωρηκότων τοῖς ἑαυ-
τῶν ἀδε̣λφοῖς. ὅθ[ε]ν̣ ἐδεήθημε̣ν̣ τοῦ τε Κάστορος καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Λυσιμάχου φιλανθρωπῆ-
σαι ἡμᾶς, ἐπὶ τῶι δό[ν]τας αὐτοῖ̣ς̣ [ἀ]ρ̣[γ]υ̣ρίου δρ̣α̣χμὰς δισχειλίας(*) πεντακοσίας εἰς μέρος, ὧν
20ὀφίλουσ[ι]ν(*) ὅ τε Γαλάτη̣ς καὶ οἱ τούτου̣ ἀδελφοὶ δημοσίων ἰδῶν(*) καὶ ἄλλων ἐκστῆναι ἡμᾶς πάντας
καὶ εὐδοκῆσαι τῆι γ̣ε̣γ̣ονυίᾳ διὰ τῶν καταλοχισμῶν μετεπ[ι]γραφῆι καὶ ταῖς εἰς τοὺς ἀδελφοὺς
τῶν περ[ὶ] τὸν Κάστορα παραχωρήσεσι. καὶ ἀξιῶι(*) συντάξαι γράψαι τῶι τὸ γραφῖον(*) πραγματ̣[ευ-]
ομένωι σουνχρηματίζειν(*) μοι ἀναφερούσῃ ἐκ τούτων δηλομένων(*) μου ἀφηλίκων υἱῶν
ὀνομάτων μετʼ ἐπιτρόπου ἐμοῦ συναναφερόντων μοι καὶ τῶν τοῦ Γαλάτου ἀδελφῶν Διδύμου
25πρεσβυτέρου καὶ Διδύμου νεωτέρου καὶ Λυσιμάχου καὶ Ἁρυώτου τὴν τῆς ἐκστάσεως καὶ εὐδοκή-
σεως ὁμολογίαν κατὰ τὸ ἐπιβάλλον τοῖς ἀφήλιξί μου υἱοῖς μέρος ἕκτον, τῆς βεβαιώσεως
ἐξακολουθούσης μοι σὺν τοῖς τοῦ Γαλάτου ἀδελφοῖς ἐξ ἀλληλενγύης, ἵνʼ ὦι σὺν τοῖς παιδίοις
εὐεργετημένηι. (hand 3) ἀνέγνωσται(*). (ἔτους) κγ Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ, Χοί(ακ) γ. (hand 2) εὐτύχ(ει).

Apparatus


^ 1. l. γραφεῖον
^ 1. l. τοῦ
^ 8. l. μεσιτείᾳ
^ 13. l. γειτνίαι
^ 13. l. μεσιτείας
^ 14. l. χιλίας
^ 19. l. δισχιλίας
^ 20. l. ὀφείλουσ[ι]ν
^ 20. l. εἰδῶν
^ 22. l. ἀξιῶ
^ 22. l. γραφεῖον
^ 23. l. συνχρηματίζειν
^ 23. l. δηλουμένων
^ 28. R. Mascellari, ZPE 207 (2018) 164 (from photo) : διέγνωσται prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(1st hand) Chairemon to the clerk of the grapheion, Kronion, greeting. Subjoined is the copy of a petition that has been presented to us. Be so kind, then, as to follow up its statements as is fitting. Farewell. The twenty-third year of Tiberius Caesar Augustus, Choiak third.;(2nd hand) To Chairemon, the exegetes, from Taorses, daughter of Eutychos, with, as guardian, her relative Ptolemaios, son of Chairemon. My husband Galates, son of Lysimachos, died, leaving by me three sons under age, Lysas, Lysimachos, and Eutychas. For them I have had myself appointed guardian by you. Galates, with his brothers Didymos the elder, Didymos the younger, and Lysimachos, was indebted to Kastor and Lysimachos, both sons of Lysimachos, in accordance with a mortgage executed in the . . .teenth year of Tiberius Caesar Augustus. This mortgage affected the catoecic estates belonging to them by inheritance from their father consisting of a catoecic allotment of eighty-two arourai in the division of Polemon. Of these there are in the vicinity of Tebtynis thirty-seven arourai in two parcels, in the vicinity of Theogonis twenty-five arourai in one parcel, formerly the property of Lucius Terentius, and in the vicinity of Kerkesis the remaining twenty arourai in another parcel. Accordingly, the aforesaid arourai of the allotment amount to eighty-two or thereabouts. The properties adjoining each parcel and the other details are set forth in the said mortgage. In consideration of the sum of two talents 1,200 drachmai borrowed through it and of the interest that has accrued from the time of the said mortgage up to the present, Kastor and Lysimachos have laid claim to the aforesaid eighty-two arourai of the allotment on the basis of the transfer of title which they caused to be made in the twenty-first year of Tiberius Caesar Augustus through the bureau of registration of catoecic lands, and have made a partial cession to their own brothers. We have, therefore, entreated both Kastor and his brother Lysimachos to deal kindly with us on condition that we shall give them 2,500 silver drachmai toward a share of the public taxes and other debts which Galates and his brother owe, and on condition that all of us resign our claims and approve the transfer of title effected through the bureau of registration and also the cessions made to the brothers of those about Kastor. I therefore petition you in the names of my said sons who are minors, and of myself as their guardian, with the brothers of Galates, Didymos the elder, Didymos the younger, Lysimachos, and Haryotes joining in the petition, to give orders to write to the clerk of the grapheion to prepare with me the agreement of renunciation and approval concerning the sixth part which was inherited by my sons who are under age. The guarantee is to rest upon me together with the brothers of Galates under conditions of mutual surety, in order that I may be benefited along with my sons.;(3rd hand) It has been approved. The 23rd year of Tiberius Caesar Augustus, Choiak 3. (2nd hand) Farewell.