Papyri.info

sign in

p.mich.5.276 = HGV P.Mich. 5 276 = Trismegistos 12114 = michigan.apis.1360DDbDP transcription: p.mich.5.276 [xml]

AD47 Tebtynis

Δίδυμος καὶ Ἡρώιδης καὶ Ἡρακλείδης καὶ Μάρων καὶ Ἡρακλᾶς ὃς καὶ Λούρις οἱ πέντε Ἡρακλείδου ὁμολογοῦμεν πεπρακέναι Ταμάρωνι Ἡρακλείδου
ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸ ὑπάρχων(*) τῶι τετελευτηκότι ἡμῶν ἀτέκνωι καὶ ἀδειαθέτωι(*) ὁμοπατρίωι καὶ
ὁμομητρίωι ἀδελφῶι Λυσιμάχωι ἕβδομον μέρος ἡμύσους(*) μέρους οἰκείας(*) καὶ αὐλῆς καὶ τῶν συκυρωντων(*) πάντων κοινῶν καὶ ἀδιερετου(*)
πρός τε ἡμᾶς καὶ τὸν τοῦ τετελευτηκότος ἡμῶν πατρὸς Ἡρακλείδου ἀδελφὸν Δίδυμον ἐν τῇ μητροπόλει Εὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσινοείτου
5πλησίον Ταμείων καινῆς λεγομένης· ὧν γείτονες τῆς ὅλης οἰκείας(*) καὶ αὐλῆς νότου Διδύμου τοῦ Μάρωνος οἰκεία(*) καὶ αὐλὴ παλαιὰ λεγομέ-
νη, βορρᾶ ῥύμη βασιλικηι(*), λειβὸς(*) Ἀσκλᾶτος οἰκεία(*), ἀπηλ[ι]ώτου Κάστορος τοῦ Λυσιμάχου καὶ τῶν ἀδελφῶν οἰκεία(*). καὶ ἀπέχομεν παρὰ τῆς
Ταμάρωνος τὴν συκεχωρημένην(*) τει-
30μὴν(*) πᾶσαν ἐκ πλήρους παραχρῆμα διὰ χειρὸς ἐξ ὄκου(*), καὶ βεβεώσωιμεν(*) ἐξ ἀλληλεγγύης
πάσῃ βεβεώση(*) ἀπὸ μὲν δημοσίων <καὶ> ἰδιοτεικῶν(*) καὶ πάσης ἐνποιήσεως ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον. ἔτι δὲ παρεξόμεθα ἑαυτοὺς ἀναφέρον-
τάς οι(*) τῇ Ταμάρωνι πρᾶσιν τοῦ προκειμένου ἑβδόμου μέρους τῆς προκειμένης οἰκείας(*) καὶ αὐλῆς τοῦ προγεγραμμένου Λυσιμάχου διὰ τοῦ
10ἐν τῇ μητροπόλει μνημονείου ἑξαμαρτύρου ὁπότε ἐὰν ἡμεῖν(*) συντάσσῃ, ἁπλῶς μηδὲν λανβάνοντος(*) διὰ τὸ προαπεσχηκ̣έναι ἡμᾶς
παρὰ σοῦ καθὼς πρόκειται τὴν τειμήν(*). ἐὰν δὲ μὴ ποιῶμεν ἢ παραβῶμεν π̣εὶ(*) τούτων, ἐκτείνομέν(*) σοι ἣν ἀπεσχήκαμεν παρὰ σοῦ τειμήν(*),
μεθʼ ἡμιολίας καὶ τόκου, καὶ ἐπίτειμον(*) δραχμὰς χειλείας(*) καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς εἴσας(*), καὶ μηδὲν ἧσσον κατὰ μηδὲν δὲ τῆς Τα-
μάρωνος ἐλλαττουμενου(*) ὑπὲρ τῆς ἐξαχλουθούσης(*) ἡμεῖν(*) βεβεώσεως(*) ὧν προπεπράκαμεν αὐτῇ ἀκολούθως αἷς πεποιήμεθα
αὐτῇ οἰκονομείαις(*). ἡ χεὶρ ἥδη(*) κυρία ἔστωι(*) πανταχῆι ἐπιφερομένηι καὶ παντὶ τῶι ἐπιφέροντι. ἔτους ἑβδόμου Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος
15Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων πέμπτῃ. (hand 2) Ἡρώδης Ἡρακλείδου ὁμολογῶι(*) συνπεπρακέναι τὸ προ-
κίμενον ἑδομον(*) μέρος τῆς προκιμένης οἰκίας καὶ αὐλῆς ἐν τῇ μητροπόλει καὶ συναπέχωι(*) τὴν τιμὴν καὶ συνβεβεώσωι(*)
πάσῃ βεβεώσωι(*). ἔδι(*) δὲ παρέξομε(*) ἐμαυτὸν ὁπότε ἐὰν συντάσῃ(*), συνπολῶν(*) τὸ αὐτὸ δι(*) τοῦ ἐν τῇ μητροπόλει <μνημονείου ἑξαμαρτύρου> ἄνευ πάσης
ὑπερθέ̣σεος(*) καὶ εὑρησιλογίας. ἐὰν δὲ μὴ πυῶι(*), συνεκτίσωι(*) τον(*) προκίμενον ἐπίτιμον, κατὰ μηθὲν δὲ τῆς Ταμάρωνος ἐλλατου-
[μ]έ̣νης(*) ὑπὲρ \τῆς/ ἐξακλοθούσης(*) ἐμοί τε καὶ τοῖς προγεγραμμένοις ἑτέρας βεβεωσης(*) ὧν προπεπράκαμεν. ἡ χεὶρ ἥδε κυρα(*)
20{ἥδη κυρία} ἔστωι(*) πανταχῆι ἐπιφερομένηι καὶ παντὶ τῶι ἐπιφέροντι. (ἔτους) ζ Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
Αὐτοκράτορος μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων ε. (hand 3) Ἡρακλείδης Ἡρακλείδου ὁμολογῶι(*) συνπεπρακέναι τὸ προκίμενον ἕβδομον
μέρος τοῦ ἡμίσους μέρους τῆς προκιμένης οἰκίας καὶ αὐλῆς ἐν τῆι μητροπόλει καὶ συναπέχωι(*) τὴν τιμὴν καὶ συνβαιβαιώσωι(*) πάσ[ῃ]
βαιβαιώσει(*). ἔτι δὲ παρέξομαι ἐμαυτόν, ὁπότε ἐὰν συντάσσηι μοι, ἀναφέροντά σοι σὺν τοῖς προγεγραμμένοις πρᾶσιν τούτου
δ[ι]ʼ ὧν ἐ[ὰ]ν βούλῃ ἀρχείων ἐπὶ τῆς μητροπόλεως, ἁπλῶς μηθὲν λαμβάνοντος, καὶ τὴν γυναῖκαν(*) μου Ἀρσινόην Διδύμου εὐδο-
25κοῦσ[α]ν̣, [ὁμοί]ως ἁπλῶς μηθ̣ὲν λαμβάνουσα(*). ἐὰν δὲ μὴ ποιῶ, ἐκτίσωι(*) τὸ προκίμενον ἐπίτιμον. ἡ χεὶρ ἡδηι(*) κυρία ἔστωι(*) παντα-
χῆι ἐπιφερομένηι καὶ παντὶ τῶι ἐπιφέροντι, κατὰ μηδὲν δὲ τῆς Ταμά̣ρωνος ἐλαττουμένης ὑπὲρ τῆς ἐξακλοθούσης(*) μοι βαιβαιώσεως(*)
ὧν προπεπράκαμεν αὐτῆι ἀκλούθως(*) αἷς πεποιήμεθα αὐτῆι οἰκονομίας. ἔτους ἑβδόμου Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ
Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων ε. (hand 4) Μάρων Ἡρακλείδου ὁμολογο(*) συνπερακέναι(*) τὸ κροκείμενον(*) ἕβδομον
μέρους(*) τοῦ ἡμείσους(*) μέρους τῆς προκιμενος(*) οἰκείας(*) καὶ αὐλῆς ἐν τῇ μητροπόλει καὶ συναπεχο(*) τὴν τει-
30μὴν(*) καὶ συνβεβεώισωι(*) πάσῃ βεβεωισειν(*). ἔδει(*) κὰ(*) παρέξομε(*) ἐμαυτὸν ὑπότε(*) ἐάν μαι(*) συντάσῃ(*) ἀνα-
φέροντά σοι σὺν τῦς(*) προγεγραμμ̣[έ]νος(*) πρᾶσιν τούτου διʼ ὧν ἐὰν βούλῃ ἀρχείων ἐπεὶ(*) τῆς μητροπόλε-
ος(*), ἁπλων(*) μηθὲν λανβά̣νοντος(*), καὶ [τὴν] γυνεκαν(*) μου Ἀρσινοη(*) Διδύμου εὐδοκουσα(*) ὁμοίως ἁπλ̣ῶ̣ς̣ μ̣η̣θ-
ὲν λανβανουσα(*). ἐὰν δὲ μὴ ποιῶ ἐκ[τε]ίσω [τ]ὸ κροκείμενον(*) ἐπείτειμον(*). ἡ θὲρ(*) ἥδε κυρεία(*) στο(*) πανταχῆ
ἐπειφερομένη(*) κ̣α̣ὶ παντεὶ(*) τῶι ἐπ[ιφ]έρον[τι], κατὰ μηθὲν δὲ τῆς Ταμάρωινος ἐλατουμενου(*) ὑπὲρ τῆς
35ἐξακλ̣ο̣υ̣θ̣ο̣ύ̣σ̣η̣ς̣(*) μ̣ο̣ι̣ βεβεώσεως(*) [ὧν] δ̣ὲ̣ προπεράκαμεν(*) αὐτῇ ἀκούθως(*) ἑ͂ς(*) πεποιήμεθα αὐτῇ οἰκονο-
μείας(*). ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ ἑβδόμο̣υ̣ Τ̣ι̣βερίου Κλαυ[δίου] Καίσαρος Σ̣ε̣βαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνὸς Κεσαρήου ἐπαγομέ-
ν̣ω̣[ν ε. (hand 5) Ἡ]ρακλε̣ί̣δ̣η̣ς̣ ὃ̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ Λ̣ο̣ύ̣ρις Ἡρακλεί[δ]ου ὁμολογῶ συνπεπρακαίναι(*) τὸ προκείμενον ἕβδομον μέρος
[τοῦ ἡμ]ίσους μέρος(*) τῆς̣ προκειμέ̣ν̣[ης ο]ἰκείας(*) καὶ αὐλῆς ἐν τῇ μητροπόλει καὶ συναπέχω τὴν τει-
30μὴν(*)
καὶ συν[β]εβ̣α̣ι̣ώ̣σ̣ω̣ πάσῃ βεβαιώσι̣(*). [ἔτ]ι̣ δὲ καὶ παρέξομαι ἐμαυτὸν ὁπότε ἐάν μοι συντάσσῃ ἀναφέ-
40ροντά [σοι σὺν] τοῖς προγεγραμμένοις πρᾶ[σ]ιν τούτου, διʼ ὧν ἐνὰν(*) βούλῃ ἀρχείων εἰπεὶ(*) τῆς μητροπόλεω̣ς, ἁπλῶς
[μ]ηθ̣[ὲν λαμβ]ά̣νοντος καθὼς πρόκειτ[αι].

Apparatus


^ 2. l. ὑπάρχον
^ 2. l. ἀδιαθέτωι
^ 3. l. ἡμίσους
^ 3. l. οἰκίας
^ 3. l. συ<ν>κυρόντων
^ 3. l. ἀδιαιρέτων
^ 5. l. οἰκίας
^ 5. l. οἰκία
^ 6. l. βασιλική
^ 6. l. λιβὸς
^ 6. l. οἰκία
^ 7. l. συ<ν>κεχωρημένην
^ 7-30. l. τιμὴν
^ 30. l. ο<ἴ>κου
^ 30. l. βεβαιώσομεν
^ 8. l. βεβαιώσει
^ 8. l. ἰδιωτικῶν
^ 9. l. <σ>οι
^ 9. l. οἰκίας
^ 10. l. ἡμῖν
^ 10. l. λαμβάνοντος
^ 11. l. τιμήν
^ 11. l. πε<ρ>ὶ
^ 11. l. ἐκτίνομέν
^ 12. l. ἐπίτιμον
^ 12. l. χιλίας
^ 12. l. ἴσας
^ 13. l. ἐλαττουμένης
^ 13. l. ἐξακολουθούσης
^ 13. l. ἡμῖν
^ 13. l. βεβαιώσεως
^ 14. l. οἰκονομίαις
^ 14. l. ἥδε
^ 14. l. ἔστω
^ 15. l. ὁμολογῶ
^ 16. l. ἕ<β>δομον
^ 16. l. συναπέχω
^ 16. l. συμβεβαιώσω
^ 17. l. βεβαιώσει
^ 17. l. ἔτι
^ 17. l. παρέξομαι
^ 17. l. συντάσ<σ>ῃ
^ 17. l. συμπωλῶν
^ 17. l. δι<ὰ>
^ 18. l. ὑπερθέσεως
^ 18. l. ποιῶ
^ 18. l. συνεκτίσω
^ 18. l. τὸ
^ 18-19. l. ἐλαττου|μένης
^ 19. l. ἐξακολουθούσης
^ 19. l. βεβαιώσεως
^ 19. l. κυρ<ί>α
^ 20. l. ἔστω
^ 21. l. ὁμολογῶ
^ 22. l. συναπέχω
^ 22. l. συμβεβαιώσω
^ 23. l. βεβαιώσει
^ 24. l. γυναῖκά
^ 25. l. λαμβάνουσα<ν>
^ 25. l. ἐκτείσω
^ 25. l. ἥδε
^ 25. l. ἔστω
^ 26. l. ἐξακολουθούσης
^ 26. l. βεβαιώσεως
^ 27. l. ἀκολούθως
^ 28. l. ὁμολογῶ
^ 28. l. συνπε<π>ρακέναι
^ 28. l. προκείμενον
^ 29. l. μέρος
^ 29. l. ἡμίσους
^ 29. l. προκειμένης
^ 29. l. οἰκίας
^ 29. l. συναπέχω
^ 29-30. l. τι|μὴν
^ 30. l. συμβεβαιώσω
^ 30. l. βεβαιώσει
^ 30. l. ἔτι
^ 30. l. κα<ὶ>
^ 30. l. παρέξομαι
^ 30. l. ὁπότε
^ 30. l. μοι
^ 30. l. συντάσ<σ>ῃ
^ 31. l. τοῖς
^ 31. l. προγεγραμμένοις
^ 31. l. ἐπὶ
^ 31-32. l. μητροπόλε|ως
^ 32. l. ἁπλῶς
^ 32. l. λαμβάνοντος
^ 32. l. γυναῖκά
^ 32. l. Ἀρσινόη<ν>
^ 32. l. εὐδοκοῦσα<ν>
^ 33. l. λαμβάνουσα<ν>
^ 33. l. προκείμενον
^ 33. l. ἐπίτιμον
^ 33. l. χεὶρ
^ 33. l. κυρία
^ 33. l. <ἔ>στω
^ 34. l. ἐπιφερομένη
^ 34. l. παντὶ
^ 34. l. ἐλαττουμένης
^ 35. l. ἐξακολουθούσης
^ 35. l. βεβαιώσεως
^ 35. l. προπε<π>ράκαμεν
^ 35. l. ἀκ<ολ>ούθως
^ 35. l. αἷς
^ 35-36. l. οἰκονο|μίας
^ 37. l. συμπεπρακέναι
^ 38. l. μέρους
^ 38. l. [ο]ἰκίας
^ 38-30. l. τιμὴν
^ 39. l. βεβαιώσει
^ 40. l. ἐὰν
^ 40. l. ἐπὶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

We, Didymos and Herodes and Herakleides and Maron and Herakleides, also called Louris, all five sons of Herakleides, acknowledge that we have sold to Tamaron, daughter of Herakleides, from the present day, forever, the seventh share of the half of a house and yard and all the appurtenances, held in common and undivided by us and by Didymos, the brother of our dead father Herakleides, in the metropolis, Euergetis, of the Arsinoite nome, near the Treasuries quarter, that is called New, the share sold being that which belonged to Lysimachos, our brother by the same father and mother, who died childless and intestate. The neighbors of the whole house and yard are on the south the so-called old house and yard of Didymos, son of Maron, on the north the royal road, on the west the house of Asklas, on the east the house of Kastor, son of Lysimachos, and his brothers. And we have received from Tamaron the whole price agreed upon, in full, at once, from hand to hand, out of the house, and we guarantee the sale on mutual security wit every guarantee from both public and private liabilities and from every claim forever. We shall also present ourselves, recording for you, Tamaron, the sale of the aforesaid seventh part of the aforesaid house and yard of the aforesaid Lysimachos, through a six-witness document of the record-office in the metropolis, whenever you order it, no one receiving anything at all on account of our having received the price from you previously as aforesaid. If we do not do this, or if we do not abide by these conditions, we will pay you the price which we received from you, increased by one half and with the interest, and a fine of one thousand drachmai, and the same amount to the treasury; Tamaron, nevertheless, incurring no loss in the matter of the guarantee devolving upon us for the things we sold her before according to the contracts which we made with her. This chirograph shall be valid wherever produced and for everyone who produces it. The seventh year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, the fifth intercalary day of the month Kaisareios.;(2nd hand) I, Herodes, son of Herakleides, acknowledge that I have joined in selling the aforesaid seventh share of the aforesaid house and courtyard in the metropolis, and in receiving the price and guaranteeing the sale with every guarantee. And also I shall submit myself whenever you order it, confirming the sale through the <record office> in the metropolis without any subterfuge or evasion. If I do not do it, I shall join in paying the aforesaid fine, Tamaron suffering no loss with respect to the other guarantee incumbent upon me and the aforesaid for what we have previously sold. This chirograph shall be valid wherever produced and for everyone who produces it. The seventh year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, the fifth intercalary day of the month Kaisareios.;(3rd hand) I, Herakleides, son of Herakleides, acknowledge that I have joined in selling the aforesaid seventh share of the half share of the aforesaid house and courtyard in the metropolis, and in receiving the price and guaranteeing the sale with every guarantee. And also I will submit myself, whenever you order it, recording the sale for you, together with the aforesaid persons, through whatever archives in the metropolis you wish, and receiving nothing at all, and I will submit my wife, Arsinoe, daughter of Didymos, to give her consent, also receiving nothing at all. If I do not do this, I will pay the aforesaid fine. This chirograph shall be valid everywhere produced and for anyone producing it, Tamaron receiving no loss with respect to the guarantee devolving upon me for what we sold her previously in accordance with the contract we made with her. The seventh year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, the fifth intercalary day of the month Kaisareios.;(4th hand) I, Maron, son of Herakleides, acknowledge that I have joined in selling the aforesaid seventh share of the half share of the aforesaid house and court in the metropolis, and in receiving the price and guaranteeing the sale with every guarantee. And in addition I will submit myself whenever you shall order me, recording the sale for you, together with the aforesaid persons, through whatever archives in the metropolis you wish, receiving nothing at all, and I will submit my wife, Arsinoe, daughter of Didymos (sic), to give her consent, likewise receiving nothing at all. If I do not do this, I will pay the aforesaid fine. This chirograph shall be valid everywhere produced and for anyone producing it, Tamaron receiving no loss with respect to the guarantee devolving upon me for what we sold her previously in accordance with the contract we made with her. The seventh year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, the fifth intercalary day of the month Kaisareios.;(5th hand) I, Herakleides, also called Louris, son of Herakleides, acknowledge that I have joined in selling the aforesaid seventh share of the half share of the aforesaid house and court in the metropolis, and in receiving the price and guaranteeing the sale with every guarantee. And I will also submit myself, whenever you order it, recording the sale together with the aforesaid persons, through whatever archives in the metropolis you wish, receiving nothing at all as aforesaid.