Papyri.info

sign in

p.mich.5.276 = HGV P.Mich. 5 276 = Trismegistos 12114DDbDP transcription: p.mich.5.276 [xml]

AD 47 Tebtynis

Δίδυμος καὶ Ἡρώιδης καὶ Ἡρακλείδης καὶ Μάρων καὶ Ἡρακλᾶς ὃς καὶ Λούρις οἱ πέντε Ἡρακλείδου ὁμολογοῦμεν πεπρακέναι Ταμάρωνι Ἡρακλείδου
ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸ ὑπάρχων(*) τῶι τετελευτηκότι ἡμῶν ἀτέκνωι καὶ ἀδειαθέτωι(*) ὁμοπατρίωι καὶ
ὁμομητρίωι ἀδελφῶι Λυσιμάχωι ἕβδομον μέρος ἡμύσους(*) μέρους οἰκείας(*) καὶ αὐλῆς καὶ τῶν συκυρωντων(*) πάντων κοινῶν καὶ ἀδιερετου(*)
πρός τε ἡμᾶς καὶ τὸν τοῦ τετελευτηκότος ἡμῶν πατρὸς Ἡρακλείδου ἀδελφὸν Δίδυμον ἐν τῇ μητροπόλει Εὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσινοείτου
5πλησίον Ταμείων καινῆς λεγομένης· ὧν γείτονες τῆς ὅλης οἰκείας(*) καὶ αὐλῆς νότου Διδύμου τοῦ Μάρωνος οἰκεία(*) καὶ αὐλὴ παλαιὰ λεγομέ-
νη, βορρᾶ ῥύμη βασιλικηι(*), λειβὸς(*) Ἀσκλᾶτος οἰκεία(*), ἀπηλ[ι]ώτου Κάστορος τοῦ Λυσιμάχου καὶ τῶν ἀδελφῶν οἰκεία(*). καὶ ἀπέχομεν παρὰ τῆς
Ταμάρωνος τὴν συκεχωρημένην(*) τειμὴν(*) πᾶσαν ἐκ πλήρους παραχρῆμα διὰ χειρὸς ἐξ ὄκου(*), καὶ βεβεώσωιμεν(*) ἐξ ἀλληλεγγύης
πάσῃ βεβεώση(*) ἀπὸ μὲν δημοσίων <καὶ> ἰδιοτεικῶν(*) καὶ πάσης ἐνποιήσεως ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον. ἔτι δὲ παρεξόμεθα ἑαυτοὺς ἀναφέρον-
τάς οι(*) τῇ Ταμάρωνι πρᾶσιν τοῦ προκειμένου ἑβδόμου μέρους τῆς προκειμένης οἰκείας(*) καὶ αὐλῆς τοῦ προγεγραμμένου Λυσιμάχου διὰ τοῦ
10ἐν τῇ μητροπόλει μνημονείου ἑξαμαρτύρου ὁπότε ἐὰν ἡμεῖν(*) συντάσσῃ, ἁπλῶς μηδὲν λανβάνοντος(*) διὰ τὸ προαπεσχηκ̣έναι ἡμᾶς
παρὰ σοῦ καθὼς πρόκειται τὴν τειμήν(*). ἐὰν δὲ μὴ ποιῶμεν ἢ παραβῶμεν τει(*) τούτων, ἐκτείνομέν(*) σοι ἣν ἀπεσχήκαμεν παρὰ σοῦ τειμήν(*),
μεθʼ ἡμιολίας καὶ τόκου, καὶ ἐπίτειμον(*) δραχμὰς χειλείας(*) καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς εἴσας(*), καὶ μηδὲν ἧσσον κατὰ μηδὲν δὲ τῆς Τα-
μάρωνος ἐλλαττουμενου(*) ὑπὲρ τῆς ἐξαχλουθούσης(*) ἡμεῖν(*) βεβεώσεως(*) ὧν προπεπράκαμεν αὐτῇ ἀκολούθως αἷς πεποιήμεθα
αὐτῇ οἰκονομείαις(*). ἡ χεὶρ ἥδη(*) κυρία ἔστωι(*) πανταχῆι ἐπιφερομένηι καὶ παντὶ τῶι ἐπιφέροντι. ἔτους ἑβδόμου Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος
15Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων πέμπτῃ. (hand 2) Ἡρώδης Ἡρακλείδου ὁμολογῶι(*) συνπεπρακέναι τὸ προ-
κίμενον ἑδομον(*) μέρος τῆς προκιμένης οἰκίας καὶ αὐλῆς ἐν τῇ μητροπόλει καὶ συναπέχωι(*) τὴν τιμὴν καὶ συνβεβεώσωι(*)
πάσῃ βεβεώσωι(*). ἔδι(*) δὲ παρέξομε(*) ἐμαυτὸν ὁπότε ἐὰν συντάσῃ(*), συνπολῶν(*) τὸ αὐτὸ δι(*) τοῦ ἐν τῇ μητροπόλει <μνημονείου ἑξαμαρτύρου> ἄνευ πάσης
ὑπερθέ̣σεος(*) καὶ εὑρησιλογίας. ἐὰν δὲ μὴ πυῶι(*), συνεκτίσωι(*) τον(*) προκίμενον ἐπίτιμον, κατὰ μηθὲν δὲ τῆς Ταμάρωνος ἐλλατου-
[μ]έ̣νης(*) ὑπὲρ \τῆς/ ἐξακλοθούσης(*) ἐμοί τε καὶ τοῖς προγεγραμμένοις ἑτέρας βεβεωσης(*) ὧν προπεπράκαμεν. ἡ χεὶρ ἥδε κυρα(*)
20{ἥδη κυρία} ἔστωι(*) πανταχῆι ἐπιφερομένηι καὶ παντὶ τῶι ἐπιφέροντι. (ἔτους) ζ Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
Αὐτοκράτορος μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων ε. (hand 3) Ἡρακλείδης Ἡρακλείδου ὁμολογῶι(*) συνπεπρακέναι τὸ προκίμενον ἕβδομον
μέρος τοῦ ἡμίσους μέρους τῆς προκιμένης οἰκίας καὶ αὐλῆς ἐν τῆι μητροπόλει καὶ συναπέχωι(*) τὴν τιμὴν καὶ συνβαιβαιώσωι(*) πάσ[ῃ]
βαιβαιώσει(*). ἔτι δὲ παρέξομαι ἐμαυτόν, ὁπότε ἐὰν συντάσσηι μοι, ἀναφέροντά σοι σὺν τοῖς προγεγραμμένοις πρᾶσιν τούτου
δ[ι]ʼ ὧν ἐ[ὰ]ν βούλῃ ἀρχείων ἐπὶ τῆς μητροπόλεως, ἁπλῶς μηθὲν λαμβάνοντος, καὶ τὴν γυναῖκαν(*) μου Ἀρσινόην Διδύμου εὐδο-
25κοῦσ[α]ν̣, [ὁμοί]ως ἁπλῶς μηθ̣ὲν λαμβάνουσα(*). ἐὰν δὲ μὴ ποιῶ, ἐκτίσωι(*) τὸ προκίμενον ἐπίτιμον. ἡ χεὶρ ἡδηι(*) κυρία ἔστωι(*) παντα-
χῆι ἐπιφερομένηι καὶ παντὶ τῶι ἐπιφέροντι, κατὰ μηδὲν δὲ τῆς Ταμά̣ρωνος ἐλαττουμένης ὑπὲρ τῆς ἐξακλοθούσης(*) μοι βαιβαιώσεως(*)
ὧν προπεπράκαμεν αὐτῆι ἀκλούθως(*) αἷς πεποιήμεθα αὐτῆι οἰκονομίας. ἔτους ἑβδόμου Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ
Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων ε. (hand 4) Μάρων Ἡρακλείδου ὁμολογο(*) συνπερακέναι(*) τὸ κροκείμενον(*) ἕβδομον
μέρους(*) τοῦ ἡμείσους(*) μέρους τῆς προκιμενος(*) οἰκείας(*) καὶ αὐλῆς ἐν τῇ μητροπόλει καὶ συναπεχο(*) τὴν τει-
30μὴν(*) καὶ συνβεβεώισωι(*) πάσῃ βεβεωισειν(*). ἔδει(*) κὰ(*) παρέξομε(*) ἐμαυτὸν ὑπότε(*) ἐάν μαι(*) συντάσῃ(*) ἀνα-
φέροντά σοι σὺν τῦς(*) προγεγραμμ̣[έ]νος(*) πρᾶσιν τούτου διʼ ὧν ἐὰν βούλῃ ἀρχείων ἐπεὶ(*) τῆς μητροπόλε-
ος(*), ἁπλων(*) μηθὲν λανβά̣νοντος(*), καὶ [τὴν] γυνεκαν(*) μου Ἀρσινοη(*) Διδύμου εὐδοκουσα(*) ὁμοίως ἁπλ̣ῶ̣ς̣ μ̣η̣θ-
ὲν λανβανουσα(*). ἐὰν δὲ μὴ ποιῶ ἐκ[τε]ίσω [τ]ὸ κροκείμενον(*) ἐπείτειμον(*). ἡ θὲρ(*) ἥδε κυρεία(*) στο(*) πανταχῆ
ἐπειφερομένη(*) κ̣α̣ὶ παντεὶ(*) τῶι ἐπ[ιφ]έρον[τι], κατὰ μηθὲν δὲ τῆς Ταμάρωινος ἐλατουμενου(*) ὑπὲρ τῆς
35ἐξακλ̣ο̣υ̣θ̣ο̣ύ̣σ̣η̣ς̣(*) μ̣ο̣ι̣ βεβεώσεως(*) [ὧν] δ̣ὲ̣ προπεράκαμεν(*) αὐτῇ ἀκούθως(*) ἑ͂ς(*) πεποιήμεθα αὐτῇ οἰκονο-
μείας(*). ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ ἑβδόμο̣υ̣ Τ̣ι̣βερίου Κλαυ[δίου] Καίσαρος Σ̣ε̣βαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνὸς Κεσαρήου ἐπαγομέ-
ν̣ω̣[ν ε. (hand 5) Ἡ]ρακλε̣ί̣δ̣η̣ς̣ ὃ̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ Λ̣ο̣ύ̣ρις Ἡρακλεί[δ]ου ὁμολογῶ συνπεπρακαίναι(*) τὸ προκείμενον ἕβδομον μέρος
[τοῦ ἡμ]ίσους μέρος(*) τῆς̣ προκειμέ̣ν̣[ης ο]ἰκείας(*) καὶ αὐλῆς ἐν τῇ μητροπόλει καὶ συναπέχω τὴν τει-
30μὴν(*)
καὶ συν[β]εβ̣α̣ι̣ώ̣σ̣ω̣ πάσῃ βεβαιώσι̣(*). [ἔτ]ι̣ δὲ καὶ παρέξομαι ἐμαυτὸν ὁπότε ἐάν μοι συντάσσῃ ἀναφέ-
40ροντά [σοι σὺν] τοῖς προγεγραμμένοις πρᾶ[σ]ιν τούτου, διʼ ὧν ἐνὰν(*) βούλῃ ἀρχείων εἰπεὶ(*) τῆς μητροπόλεω̣ς, ἁπλῶς
[μ]ηθ̣[ὲν λαμβ]ά̣νοντος καθὼς πρόκειτ[αι].

Apparatus


^ 2. l. ὑπάρχον
^ 2. l. ἀδιαθέτωι
^ 3. l. ἡμίσους
^ 3. l. οἰκίας
^ 3. l. συ<ν>κυρόντων
^ 3. l. ἀδιαιρέτων
^ 5. l. οἰκίας
^ 5. l. οἰκία
^ 6. l. βασιλική
^ 6. l. λιβὸς
^ 6. l. οἰκία
^ 7. l. συ<ν>κεχωρημένην
^ 7. l. τιμὴν
^ 7. l. ο<ἴ>κου
^ 7. l. βεβαιώσομεν
^ 8. l. βεβαιώσει
^ 8. l. ἰδιωτικῶν
^ 9. l. <σ>οι
^ 9. l. οἰκίας
^ 10. l. ἡμῖν
^ 10. l. λαμβάνοντος
^ 11. l. τιμήν
^ 11. l. τι, P. Heilporn (autopsy) (via PN) : π̣εὶ (l. πε<ρ>ὶ) prev. ed.
^ 11. l. ἐκτίνομέν
^ 12. l. ἐπίτιμον
^ 12. l. χιλίας
^ 12. l. ἴσας
^ 13. l. ἐλαττουμένης
^ 13. l. ἐξακολουθούσης
^ 13. l. ἡμῖν
^ 13. l. βεβαιώσεως
^ 14. l. οἰκονομίαις
^ 14. l. ἥδε
^ 14. l. ἔστω
^ 15. l. ὁμολογῶ
^ 16. l. ἕ<β>δομον
^ 16. l. συναπέχω
^ 16. l. συμβεβαιώσω
^ 17. l. βεβαιώσει
^ 17. l. ἔτι
^ 17. l. παρέξομαι
^ 17. l. συντάσ<σ>ῃ
^ 17. l. συμπωλῶν
^ 17. l. δι<ὰ>
^ 18. l. ὑπερθέσεως
^ 18. l. ποιῶ
^ 18. l. συνεκτίσω
^ 18. l. τὸ
^ 18-19. l. ἐλαττου |μένης
^ 19. l. ἐξακολουθούσης
^ 19. l. βεβαιώσεως
^ 19. l. κυρ<ί>α
^ 20. l. ἔστω
^ 21. l. ὁμολογῶ
^ 22. l. συναπέχω
^ 22. l. συμβεβαιώσω
^ 23. l. βεβαιώσει
^ 24. l. γυναῖκά
^ 25. l. λαμβάνουσα<ν>
^ 25. l. ἐκτείσω
^ 25. l. ἥδε
^ 25. l. ἔστω
^ 26. l. ἐξακολουθούσης
^ 26. l. βεβαιώσεως
^ 27. l. ἀκολούθως
^ 28. l. ὁμολογῶ
^ 28. l. συνπε<π>ρακέναι
^ 28. l. προκείμενον
^ 29. l. μέρος
^ 29. l. ἡμίσους
^ 29. l. προκειμένης
^ 29. l. οἰκίας
^ 29. l. συναπέχω
^ 29-30. l. τι |μὴν
^ 30. l. συμβεβαιώσω
^ 30. l. βεβαιώσει
^ 30. l. ἔτι
^ 30. l. κα<ὶ>
^ 30. l. παρέξομαι
^ 30. l. ὁπότε
^ 30. l. μοι
^ 30. l. συντάσ<σ>ῃ
^ 31. l. τοῖς
^ 31. l. προγεγραμμένοις
^ 31. l. ἐπὶ
^ 31-32. l. μητροπόλε |ως
^ 32. l. ἁπλῶς
^ 32. l. λαμβάνοντος
^ 32. l. γυναῖκά
^ 32. l. Ἀρσινόη<ν>
^ 32. l. εὐδοκοῦσα<ν>
^ 33. l. λαμβάνουσα<ν>
^ 33. l. προκείμενον
^ 33. l. ἐπίτιμον
^ 33. l. χεὶρ
^ 33. l. κυρία
^ 33. l. <ἔ>στω
^ 34. l. ἐπιφερομένη
^ 34. l. παντὶ
^ 34. l. ἐλαττουμένης
^ 35. l. ἐξακολουθούσης
^ 35. l. βεβαιώσεως
^ 35. l. προπε<π>ράκαμεν
^ 35. l. ἀκ<ολ>ούθως
^ 35. l. αἷς
^ 35-36. l. οἰκονο |μίας
^ 37. l. συμπεπρακέναι
^ 38. l. μέρους
^ 38. l. [ο]ἰκίας
^ 38-30. l. τιμὴν
^ 39. l. βεβαιώσει
^ 40. l. ἐὰν
^ 40. l. ἐπὶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.