Papyri.info

sign in

p.mich.5.312 = HGV P.Mich. 5 312 = Trismegistos 15163 = michigan.apis.2828DDbDP transcription: p.mich.5.312 [xml]

AD 34 Tebtynis

r
ἐπʼ ἀγαθο(ῖς)
ἔτους εἰκοστοῦ Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ μηνὸς Ὑπερ-
βεραιταίου τρίτῃ, Μεσορὴ ἐπαγομένων τρίτῃ,
ἐν Ταλεὶ τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νο-
5μοῦ. ἐμίσθωσεν Ἡρακλείδης Εἰσιδώρου ὡς (ἐτῶν) μ, οὐλὴ
ὑπὸ μῆλον ἀριστερόν, ἐκγλήμπτωρ(*) τῶν περὶ Θεωγω-
νίδα Μάρκου Ἀπωνίου Σατο̣ρνίνου καὶ Τιβερίου
Κλαυδίου Βαρβίλλου, Διοδώρωι Εὐφράνωρος ὡς (ἐτῶν) ν,
οὐλὴ μήλωι ἀριστερῶι, καὶ Πατύνει νεωτέρωι Φίλω-
10νος ὡς (ἐτῶν) μ, οὐλὴ μετόπωι(*) μέσωι ὑπὸ τρίχα, τοῖς δυσὶ
Περσαι(*) τῆς ἐπιγωνῆς(*) ἀλλήλων ἐνγυοι(*) εἰς ἔκτισιν, τω(*)
ἐν κώμῃ Θεωγωνίδει(*) τῆς αὐτῆς οὐσίας βαλανῖ-
ον(*) ἐνεργὸν ἐν ὧι ἔστιν χαλκῖα(*) μολιβᾶ τρία καὶ τὴν
προσπαρακιμένην τῷ βαλανίωι(*) ἀχυρωθήκην(*)
15ἐν ᾗ ἄχυρον. ἡ μίσθωσις ἥδη(*) εἰς ἔτη τρία ἀπὸ τοῦ
εἰσιόντος ἑνὸς καὶ εἰκοστοῦ ἔτους Τιβερίου Καίσαρ[ος]
Σεβαστοῦ ἐφʼ ὧι λούσωσι τὸ βαλανῖον(*) κατὰ μῆνα
ἕκαστον μίαν παρὰ μίαν οἱ αὐτοὶ μεμισθωμένοι
καὶ ταῖς ἑωρτε͂ς(*), τῶν μεμισθωμένων χωρηγούν-
20των(*) ἑαυτοῖς τὸ αὐταρκη(*) ἄχυρον καὶ παραχύτας
καὶ τὰ ἄλα(*) τὰ καθήκοντα, φόρου τοῦ παντὸς πυροῦ
νέου κακαθαροῦ(*) ἀδου(*) ἀρταβῶν διακωσίων(*) ἑξήκον-
τα πέντε μέτρωι τοῦ αὐτοῦ βαλανείου ἀ̣[νυπολό]γ̣ο̣υ̣
καὶ ἀκινδύνου. τὸν δὲ σημενωίμενον(*) φόρον
25ἀποδώτοσαν(*) οἱ μεμισθωμένοι ἀπὸ μηνὸς Παῦνει(*)
ἕως Μεσωρὴ τοῦ αὐτοῦ ἔτους κατὰ μῆνα ἔμμη-
να τὸ αἱροῦν ἐν τῇ κώμῃ, ἕξει δὲ ὁ μεμισθωκὼς
Ἡρακλείδης παρὰ τῶν μεμισθωμένων ἐξερέ-
τους(*) ἀπολυσίμους βαλανευτικοῦ τελέσματος
30ἄνδρες(*) δέκα , καὶ μετὰ τὸν χρον(*) παραδώσουσι τὸ βα-
λανεῖον ὡς καὶ αὐτωὶ(*) παρίληφαν(*) καὶ τὰ χαλκῖα(*)
ὑγῆ(*), ἐὰν δέ τι διὰ τὴν τῶν(*) μεμισθωμένων ἐτίαν(*)
β̣λ̣ά̣[β]ο̣ς̣ ἀκλουθήσῃ(*) τοῖς χαλκίοις(*) ἔσται ἡ τούτων
ἐπισκευὴ πρὸς τοὺς μεμισθωμένο̣υ̣ς̣, τοῦ μεμί̣-
35[σθω]κ̣ώτος(*) Ἡρακλείδου χωρηγ[οῦ]ν̣το̣ς(*) μόλυβον
[- ca.16 - ἔστ]α̣ι̣ πρὸς τὸν Ἡρα-
[κλείδην - ca.11 -  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.16 -] βαλανήου(*) ἃς καὶ ἀπο-
[δώσο]υσι σὺν τῷ φώρωι(*) αὐτῷ κεφαλεους(*) καὶ πα-
40[ραδώσου]σ̣ι οἱ αὐτοὶ μεμισθωμένοι τὴν ἀχυρωθή-
κην(*) ἐν̣ό̣ν̣τος τοῦ ἀχύρου ὡς καὶ παρείληφαν ἐφʼ ᾧ
ἀποδ̣οθη̣(*) τ̣οῖς αὐτοῖς μεμισθωμένοις ὄνους ἀπο-
λυσίμου[ς] δυω(*) . βεβαιοῖ ὁ Ἡρακλείδης τὴν μίσθω-
σιν ἀπὸ δημωσίων(*). ὑπογραφεὺς τῶν μεμισθωμέν(ων)
45Δῖος Δίου ὡς (ἐτῶν) με, οὐλὴ μετόπ[ῳ](*)   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
(hand 2) Διόδωρος Εὐ̣φράνο̣ρ̣(ος) [κ]αὶ Π̣[α]τ̣[ῦ]ν̣ι̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣εν  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣
50  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -] Ἡρακ̣λ̣ε̣[ίδης ἐκλήμπτωρ ὁ ⁦ -ca.?- ⁩]
π̣αρὰ [τ]ο[ῦ Ἀ]π̣ω̣ν̣ί̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ (hand 3) (ἔτους) κ Τιβερίου Κ̣α̣ί̣σαρ[ος] Σ[εβαστοῦ]
Μεσορὴ ἐπαγο(μένων) γ, ἀνε̣γρ(άφη) δι(ὰ) Ἑρμία πρὸς τῷ γρ(αφείῳ) Ταλ(εὶ) (καὶ) ἀλ(λῶν) κ̣ο̣μ̣(*)
v
[ἐπι]δοχ(ὴ) μισ(θώσεως) βαλανή(ου)(*) Διοδώρο(υ) καὶ ἄλλο̣[υ]
πρὸς Ἡρακλείδην

Apparatus


^ r.6. l. ἐκλήμπτωρ
^ r.10. l. μετώπωι
^ r.11. l. Πέρσαις
^ r.11. l. ἐπιγονῆς
^ r.11. l. ἔγγυοις
^ r.11. l. τὸ
^ r.12. l. Θεογονίδι
^ r.12-13. l. βαλανεῖ |ον
^ r.13. l. χαλκεῖα
^ r.14. l. βαλανείωι
^ r.14. l. ἀχυροθήκην
^ r.15. l. ἥδε
^ r.17. l. βαλανεῖον
^ r.19. l. ἑορταῖς
^ r.19-20. l. χορηγούν |των
^ r.20. l. αὐτάρκες
^ r.21. l. ἄλ<λ>α
^ r.22. l. καθαροῦ
^ r.22. l. ἀδ<όλ>ου
^ r.22. l. διακοσίων
^ r.24. l. σημαινόμενον
^ r.25. l. ἀποδότωσαν
^ r.25. l. Παῦνι
^ r.28-29. l. ἐξαιρέ |τους
^ r.30. l. ἄνδρας
^ r.30. l. χρόν<ον>
^ r.31. l. αὐτοὶ
^ r.31. l. παρείληφαν
^ r.31. l. χαλκεῖα
^ r.32. l. ὑγιῆ
^ r.32. corr. ex τ⟦ο⟧
^ r.32. l. αἰτίαν
^ r.33. l. ἀκολουθήσῃ
^ r.33. l. χαλκείοις
^ r.34-35. l. μεμί |[σθω]κότος
^ r.35. l. χορηγ[οῦ]ντος
^ r.38. l. βαλανείου
^ r.39. l. φόρωι
^ r.39. l. κεφαλαίας
^ r.40-41. l. ἀχυροθή |κην
^ r.42. l. ἀποδοθῆ<ναι>
^ r.43. l. δύο
^ r.44. l. δημοσίων
^ r.45. l. μετώπῳ
^ r.53. l. κωμ(ῶν)
^ v.1. l. βαλανεί(ου)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

With good hopes.;The twentieth year of Tiberius Caesar Augustus, on the third of the month Hyperberetaios, of Mesore the third intercalary day, in Talei of the division of Polemon of the Arsinoite nome.;Herakleides, son of Isidoros, about 40 years old, with a scar below his left cheek, collector of the revenues for Marcus Aponius Saturninus and Tiberius Claudius Balbillus in the neighborhood of Theogonis, has leased, in working order, to Diodoros, son of Euphranor, about 50 years old, with a scar on his left cheek, and Patynis the younger, son of Philon, about 40 years old, with a scar in the middle of his forehead below the hair, the two of them Persians of the epigone and mutual sureties for recovery, the bath belonging to the same estate in the village of Theogonis, in which there are three leaded vessels of bronze, and the chaff bin lying next to the bath, in which there is chaff. This lease is for three years from the coming twenty-first year of Tiberius Caesar Augustus, upon condition that the said lessees shall operate the bath each month on alternate days and at the festivals, the lessees providing for themselves sufficient chaff and bath attendants, and the other requisites, at a rental for the whole of 265 artabai of new, clean wheat without blemish according to the measure of the same bath, free from deduction or claim. And let the lessees deliver the rental indicated from the month of Pauni to Mesore of the same year, each month the proper instalment, in the village, and the lessor Herakleides shall receive from the lessees immunity from the bath fee for ten men to be selected by him, and after the term they (the lessees) shall restore the bath as they received it and the bronze vessels in good condition, and if any damage shall have occurred to the bronze vessels through fault of the lessees, the repairs shall be a charge against them, the lessor Herakleides furnishing lead . . . upon Herakleides . . . of the bath which they shall also pay with the rental itself in a lump sum, and the same lessees shall surrender the chaff bin with the chaff in it as they received it, with the qualification that the same lessees shall be given two donkey loads without charge. Herakleides guarantees the lease against public charges.;Signatory for the lessees: Dios, son of Dios, about 45 years old, with a scar on his forehead . . .;(2nd hand) We, Diodoros, son of Euphranor, and Patynis . . .;(3rd hand) The twentieth year of Tiberius Caesar Augustus, Mesore the third intercalary day. Registered through Hermias, secretary of Talei and other villages.;;(Verso);;Lease of a bath, (made) by Diodoros and another to Herakleides (sic).