Papyri.info

sign in

p.mich.5.321 = HGV P.Mich. 5 321 = Trismegistos 15167 = michigan.apis.1370DDbDP transcription: p.mich.5.321 [xml]

AD 42 Tebtynis

ctr
ἔτους τρίτου Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνὸς Ἰουλιέως Χοιὰχ πέμπτηι ἐν Τεβτύνι(*) τῆς Πολ[έμων]ο̣ς
μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ. ὁμολογεῖ Ὀρσεῦς ὃς καὶ Ἡρώδης Νεστνήφιος ὡς ἐ̣τ̣ῶν ἑξήκοντα πέντε εὔσημος ὀφθαλμῶι δεξ[ιῶι] κ̣αὶ
ὑποκεχυμένος τὸν ἄλλον ἀριστερὸν ὀφθαλμὸν καὶ οὐληι(*) ὀφρύει(*) ἀριστερᾷ ἄκ̣ρᾳ παρὰ ταρσὸν μεμερικέναι μετὰ τὴν ἑαυτοῦ τελευ[τὴν] τοῖς
γεγωινώσι(*) αὐτῶι ἐξ ἧς σύνεστιν γυναικὸς Ταορσεῦτος τῆς Πάτρωνος ὑειοῖς(*) Νεστνήφι τῷ καὶ Ἰσχυρίωνι καὶ Παποντῶτι καὶ [Ἐ]σ[ού]ρι καὶ
5Τααπολλῶτι τοῖς τεσσαρεσι(*) τῶι μὲν Ἰσχυρίωνι τῷ καὶ Νεστνῆφι τὸν ὑπάρχοντα̣ αὐτῶι Ὀρσεῦτι τῷ καὶ Ἡρώδηι περὶ Θεωγονίδα(*) τῆ̣ς̣ α̣υτῆς
μερίδος ἐν τῇ κυληι(*) λεγωμένῃ(*) κλήρου κατυ
⁦ vac. ? ⁩
ms
(hand 2) Ὀρσεῦς ὡς (ἐτῶν) ξε οὐλ(ὴ) φρυει(*)
ἀριστερᾷ ἄκρᾳ παρὰ
ταρσὸν καὶ εὔσημος
δεξιὸν ὀφθαλμὸν
5καὶ ὑποκεχυμένος
το(*) ἀριστερῶι ὀφθαλμ(ῷ)
Νεστνῆφις ὡς (ἐτῶν) μ οὐλὴ
πο̣δ̣ὶ ἀριστερῶι.
ctr
Ὀρσηυοῦς(*) ὃς καὶ Ἡρώδης Νεστνήφιος ὁμολογῶ μεμερικέναι μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτὴν τοῖς προγεγραμμένοις μου ὑειοῖς(*) Νεστνήφι τῶι καὶ Εἰσχυρίωνι [καὶ] Παποντ̣ῶτι
καὶ Ἐσούρι καὶ Τααπολλῶτι τοῖς τέσσαρσι γεγονόσι μοι ἐκς(*) ἧς σύνειμι ἐνγράφως γυναικι(*) Ταορ[σ]ηῦτος τῆς Πάτρωνος τῷ μὲν Εἰσχυρίωνι τῶι καὶ [Ν]εστνήφει
τον(*) ὑπαρχοντα(*) μοι περὶ Θεοιγονίδα ἐν τῇ κοίλῃ λεγομένῃ κλήρου κατοικικοῦ ἀρούρας δύο ἠι(*) ὅσαι ἐὰν ὦσι ἐν μιᾷ σφραγῖδι· ὧν γίτονες(*) νότου πρότερον Ἡρακλίδου
10τοῦ Ἡρακλίδου κλῆρος νυνεὶ(*) δὲ ἑτέρων, βορρᾶ Χαιρῆ τοῦ Μιηῦτος κλῆρος, λιβὸς Σουήρεως τῆς Χράτου κλῆρος, ἀπηλιώτου Νεστνήφιος τοῦ ἀδελφοῦ μου
κλῆρος. καὶ ὁμολογῶ αὐτῷ Νεστνήφι τῷ καὶ Εἰσχυρίωνι κατὰ τὸ τέταρτον μέρος τῶν ὑπαρχόντων μοι ἐν κώμῃ Ταλὶ(*) τῆς αὐτῆς μερίδος οἰκοπέδων
πάντων κοινῶν καὶ ἀδιαιρέτων, ὧν αἱ γιτνίαι(*) καὶ τῶν οἰκοπέδων διὰ τῶν προκτήσεων δηλοῦνται· καὶ τῶι αὐτῷ ὁμοίως κατὰ τὸ τρίτον μέρος ὧν ἐὰν
καταλίψω(*) ἐπιπλόων καὶ ἐνδομενεας(*) καὶ ἐνοφιλομενην(*) πάντων καθʼ ὃν δήποτε οὖν τρόπον. καὶ ὁμοίως ὁμολογῶ μεμερικέναι μετὰ τὴν ἐμὴν τελευ-
τὴν καὶ τοῖς προγεγραμμένοις Παποντῶτι καὶ Ἐσούρι καὶ Τααπολλῶτι ἑκάστου(*) αὐτῶν ὁμοίως κατὰ τὸ τέταρτον μέρος μόνων τῶν οἰκοπέδων
15καὶ τῶι Παποντῶτι καὶ Ἐσούρι ὁμοίως κατὰ τὸ τρίτον μέρος ὧν ἐὰν καταλίψω(*) ἐπιπλόων καὶ ἐνδομενεας(*) καὶ ἐνοφιλομένων(*) καθʼ ὃν δήποτε οὖν
τρόπον, καὶ τοῖς αὐτοῖς δυσὶ Παποντῶτι καὶ Ἐσούρι ὁμοίως ἑκάστῳ αὐτῶν ἀργυρίου δραχμὰς ἑκξήκοντα(*) , ἃς καὶ ἀποδώσι(*) αὐτοῖς ὁ Ἰσχυρίων ὃς καὶ
Νεστνῆφις ἐκ τοῦ ἰδίου ἐν τῶι ἐὰν τελευτήισωι(*) ἔτι ἄνευ πάσης ὑπερθέσεως καὶ εὑρησιλογίας. ὁ δʼ αὐτὸς Ἰσχυρίων ὃς καὶ Νεστνῆφις μετρήσει καὶ
διαγράψι(*) τὰ ὑπὲρ τῶν ἀρ̣ο̣υρῶν δύο δημόσια ἅπαντα καὶ χορηγήσι(*) μοι ἐφʼ ὃν χρόνον περίειμι ἀπὸ τοῦ νῦν καθʼ(*) ἔτος ὁ αὐτὸς Νεστνῆφις ὃς καὶ
Ἰσχυρίων ἀεὶ ἐν μηνὶ Δρουσιλλέωι εἰς λόγον τροφέων(*) καὶ μετρημάτων πυροῦ νέου καθαροῦ ἀδόλου ἀρτάβας δέκα δύο μέτρῳ ἑξαχοινίκῳ
20τοῦ ἐν Ταλὶ(*) ἑρμηνέως, καὶ καθʼ(*) ἔτος εἰς λόγον εἱματισμοῦ(*) καὶ ἐλαίου καὶ δαπάνης ἀργυρίο̣υ̣ δραχμὰς δέκα δύο , καὶ {ὧν} διαγράψι(*) τὰ ὑπὲ[ρ] ἐμοῦ δημόσια ἅπαντα
αὐλητικῆς τε καὶ πρὸς μουσι̣κ̣άν(*). ἐφʼ ὃν δὲ χρόνον περίειμι μὴ ἔχιν(*) με τὸν Ὀρσέα τὸν καὶ Ἡρώδην τὴν ἐκξουσίαν(*) πωλῖν(*) τι τῶν προκιμένων
ὑπαρχόντων πάντων μηδʼ ὑποτίθεσται(*) μηδὲ ἐκσαλλοτριοῖν(*) μηδὲ ἑτέροις τέκνοις ἀπομερίσαι εἰ μὴ τοῖς προγεγραμμένοις. τὰ δὲ παρὰ ταῦτα π̣α̣ρ̣α̣ν̣[ο-]
μηθησόμεν̣α̣ ὑπʼ ἐμοῦ συνχωρῶ ἄκυρα καὶ ἀπρόσδεκτα εἶναι καθὼς πρόκιται. ἔγραψε̣ν̣ ὑπὲρ αὐτοῦ Μενέμαχος Ἀλεξάνδρου διὰ τ[ὸ] μὴ [εἰ]δ̣έ̣-
ναι αὐτὸν γράμματα.

Apparatus


^ ctr.1. l. Τεβτύνει
^ ctr.3. l. οὐλὴ
^ ctr.3. l. ὀφρύι
^ ctr.4. l. γεγονόσι
^ ctr.4. l. υἱοῖς
^ ctr.5. l. τέσσαρσι
^ ctr.5. l. Θεογονίδα, M. Zellmann-Rohrer (digital image) (via PN) : Θεογονίδα prev. ed.
^ ctr.6. l. κοίλῃ
^ ctr.6. l. λεγομένῃ
^ ms.1. l. <ὀ>φρύι
^ ms.6. l. τῷ
^ ctr.7. l. Ὀρσεῦς
^ ctr.7. l. υἱοῖς
^ ctr.8. l. ἐξ
^ ctr.8. l. γυναικὸς
^ ctr.9. l. τὰς
^ ctr.9. l. ὑπαρχούσας
^ ctr.9. l. ἢ
^ ctr.9. l. γείτονες
^ ctr.10. l. νυνὶ
^ ctr.11. l. Ταλεὶ
^ ctr.12. l. γειτνίαι
^ ctr.13. l. καταλείψω
^ ctr.13. l. ἐνδομενίας
^ ctr.13. l. ἐνοφειλομένων
^ ctr.14. l. ἑκάστῳ
^ ctr.15. l. καταλείψω
^ ctr.15. l. ἐνδομενίας
^ ctr.15. l. ἐνοφειλομένων
^ ctr.16. l. ἑξήκοντα
^ ctr.16. l. ἀποδώσει
^ ctr.17. l. τελευτήσω
^ ctr.18. l. διαγράψει
^ ctr.18. l. χορηγήσει
^ ctr.18. l. κατʼ
^ ctr.19. l. τροφείων
^ ctr.20. l. Ταλεὶ
^ ctr.20. l. κατʼ
^ ctr.20. l. ἱματισμοῦ
^ ctr.20. l. διαγράψει
^ ctr.21. l. μουσικήν
^ ctr.21. l. ἔχειν
^ ctr.21. l. ἐξουσίαν, M. Zellmann-Rohrer (digital image) (via PN) : ἐξουσίαν prev. ed.
^ ctr.21. l. πωλεῖν
^ ctr.22. l. ὑποτίθεσθαι
^ ctr.22. l. ἐξαλλοτριοῦν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

The third year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, on the fifth of the month Ioulieu, that is, Choiak, in Tebtynis in the division of Polemon of the Arsinoite nome. Orseus, also called Herodes, son of Nestnephis, about sixty-five years old, with a prominent right eye and with a cataract on the left eye, and with a scar at the tip of the left eyebrow beside the eyelid, acknowledges that he has made a division, to take effect after his death, among the four children borne to him of the wife with whom he lives, Taorseus, daughter of Patron, the children being Nestnephis, also called Ischyrion, and Papontos and Esouris and Taapollos, (as follows): to Ischyrion, also called Nestnephis, the <two arourai> of catoecic allotment that belong to him, Orseus, also called Herodes, near Theogonis in the same division, in the so-called valley . . .;;;;;(2nd hand) I, Orseus, also called Herodes, son of Nestnephis, acknowledge that I have made a division, to be effective after my death, among my aforesaid four children borne of my wife Taorseus, daughter of Patron, with whom I live according to contract, the children being Nestnephis, also called Ischyrion, and Papontos and Esouris and Taapollos, (giving) to Ischyrion, also called Nestnephis, the catoecic allotment near Theogonis in the so-called valley, consisting of two arourai, or as many as there may be, in one parcel; the neighbors being on the south the allotment, formerly belonging to Herakleides, son of Herakleides, but now belonging to others, on the north the allotment of Chaires, son of Mieus, on the west the allotment of Soueris, daughter of Chrates, on the east the allotment of Nesnephis, my brother. And I acknowledge (that I have given) to Nestnephis, also called Ischyrion, one fourth of the building sites that belong to me in the village of Talei, which are all common and undivided, and of which the neighbors have been stated in the documents dealing with previous ownerships. And I give to him also one third of the furniture and household goods, and of all the sums due me of any kind whatsoever. And I also acknowledge that I have made a division, to take effect after my death, among the aforesaid Papontos and Esouris and Taapollos, (giving) to each of them one quarter of the building sites alone; and to Papontos and Esouris also one third of the furniture and household goods that I shall leave and of the sums due me of any kind whatsoever; and also to the same two, Papontos and Esouris, sixty drchmai of silver apiece, which Ischyrion, also called Nestnephis, shall pay from his own purse, without delay or subterfuge, in the year in which I die. Ischyrion, also called Nestnephis, shall also pay all the public taxes in money and in kind on the two arourai, and he shall provide me as long as I live, from the present day annually in the month Drousilleios, on account of food and payments in kind, with twelve artabai of new, pure, and unadulterated wheat, measured in the six-choinix measure of the broker in Talei, and with twelve drachmai of silver annually on account of clothers and oil and expenses; and he shall pay all the public charges in my behalf both for the tax on flute players and the tax on music. And (I acknowledge that) as long as I live, I, Orseus, also called Herodes, shall not have the power to sell any of the aforesaid property or to mortgage it or to give any part of it to any children except the aforesaid. I agree that anything that shall be done illegally by me contrary to these conditions shall be null and void as aforesaid. Menemachos, son of Alexandros, wrote for him since he is illiterate.;;(In the left margin) Orseus, about 65 years old, with a scar at the tip of the left eyebrow beside the eyelid and with a prominent right eye and with a cataract on the left eye. Nestnephis, about 40 years old, with a scar on his left foot.