Papyri.info

sign in

p.mich.5.327 = HGV P.Mich. 5 327 = Trismegistos 25203 = michigan.apis.3113DDbDP transcription: p.mich.5.327 [xml]

I spc Tebtynis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣] ἐκ δεξιῶ(ν) κ̣[α]ὶ̣ Π[ε-]
[τε]ε̣ῦς ὡς (ἐτῶν) β̣  ̣ [  ̣  ̣]
[- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.15 -]
5ὡ[ς] (ἐτῶν) κ̣ε οὐλὴ μ̣ε̣τ̣[ώ(πῳ)]
ἐκ̣ [δ]ε̣ξιῶ(ν) διειρῆσθαι̣(*)
πρ[ὸς] ἑαυτοὺς ἐ̣ξ εὐ̣-
δ̣ο̣κούντω(ν) τὴν ὑ̣π̣ά̣[ρ-]
χο̣υ̣σ̣α̣ν̣ τ̣ῶι̣ τ̣ο̣ῦ̣ Ὀ̣ρ̣-
10σ̣[ενο]ύφιο̣[ς] καὶ Πε-
[τ]εεῦτος πατ̣ρ̣ὶ̣ κ̣α̣ὶ̣
[το]ῦ δ̣ὲ̣ Παχήο̣υ̣ς
ἀ̣δ̣ε̣λ̣φ̣ῷ̣ τ̣ετελ̣[ε]υ̣τ̣(ηκότι)
Παχῇ σ̣ύν̣π̣α̣σ̣α̣ν̣ γ̣ῆ̣ν̣
15κ̣υ̣νὶν(*) κ̣[λήρου κατοι-]
κ̣ι̣κοῦ ἀρο(υρῶν) δέκ̣α̣
δύο ἢ ὁσων(*) ἐ̣ὰ̣ν̣
ὦ̣σ̣ιν ἐν μιᾷ σ̣φ̣ρ̣(αγῖδι),
τὸν μὲν Ὀρσενοῦφιν̣
20καὶ Πετεεοῦν λε-
λογχέναι εἰς τὸ ἐπι-
βάλλον ἑαυτοῖς
μέρος ἀρούρας ζ,
τῶι δὲ Ὀρσενούφι
25ἀρο(ύρας) δύο καὶ Πετε-
εῦτι αι(*) λυπε(*) ἀρουρε(*)
ε, ὥστε εἶναι ἐπὶ
τὸ αὐτὸ αἱ ἄρουρε(*) ζ,
ἐκ τοῦ πρὸ(ς) βορρᾶ
30μέρους τοῦ ὅλο(υ) κλήρο(υ)
διατίνο(ντος)(*) νοτον(*) ἐπὶ
βορρᾶ ὧν γίτωνο(ς)(*)
τῶν ὅλων ἀρουρῶν
ζ νό(του) αἱ λυπὲ(*) ἄρο(υραι) ε, βορᾶ(*)
35Παπνεβτυνο(*) Πετεσο(  )
\[ο]ὗ ἔ̣χεται ὁ κλῆ(ρος)/
κ̣λ̣ῆ̣(ρος), λι(βὸς) δημοσία διορυγο(*)
[διʼ ο]ὑ(*) ποτίζετε(*) ὁ κλῆρο(ς),
ἀ̣π̣(ηλιώτου) Ὧρου Ἁρ̣παι̣ή(ους) κ̣λῆρο(ς),
40τ̣ὸ̣ν̣ δὲ Παχῆ(ν) κα[ὶ] αὐ̣τ̣ὸν
[λ]ε̣λ̣ογχέναι ἀρο̣ύ̣ρ̣[ας ε]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. l. διῃρῆσθαι
^ 15. l. κοινὴν
^ 17. l. ὅσαι
^ 26. l. τὰς
^ 26. l. λοιπὰς
^ 26. l. ἀρούρας
^ 28. l. ἄρουραι
^ 31. l. διατείνο(ντος)
^ 31. l. νότου
^ 32. l. γείτονε(ς)
^ 34. l. λοιπαὶ
^ 34. l. βορρᾶ
^ 35. l. Παπνεβτύν<ι>ο(ς)
^ 37. l. διῶρυξ
^ 38. l. [ἧ]ς
^ 38. l. ποτίζεται

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(4 lines too damaged to be translated);[- - -] about 25 years old, with a scar on his forehead to the right, (acknowledge) that they have divided among themselves by agreement the whole property held in common by the father of Orsenouphis and Peteeus and Paches, the deceased brother of Paches, twelve arourai of a catoecic allotment or however many there may be in one parcel. Orsenouphis and Peteeus have obtained as the share falling to them seven arourai - to Orsenouphis two arourai and to Peteeus the remaining five arourai, making seven arourai in all - from the northern part of the whole allotment extending from south to north; of which the whole seven arourai, the neighbors are, on the south the remaining five arourai, on the north the allotment of Papnebtynis, son of Petesouchos(?), 'which the allotment adjoins' <or: through which the allotment is drained>, on the west a public canal by which the allotment is irrigated, on the east the allotment of Horos, son of Harpais. And Paches himself has obtained five arourai.