Papyri.info

sign in

p.mich.5.333_334dupl = HGV P.Mich. 5 334 = P.Mich. 5 333 = Trismegistos 12143 = Trismegistos 12142 = michigan.apis.2891 = michigan.apis.2894DDbDP transcription: p.mich.5.333_334dupl [xml]

AD 52 Tebtynis

κατεχ(ωρίσθη)(*) Μεχὶρ κδ, δάνι(ον)(*) Ὡρίω(νος) πρὸ(ς) Ἡρακ(λείδην)(*) καὶ τὴ(ν) μη(τέρα) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) ψξ.
ἔτους δωδεκάτου Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
Αὐτοκράτορος μηνὸς Ξανδικοῦ κδ(*), Μεχὶρ κδ, ἐν Τεβτύνει τῆς
Πολέμωνος(*) μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ. ἐδάνισεν(*)
5Ὡρίων Κρονίωνος (ὡς ἐτῶν) λ(*), οὐλὴ μετόπῳ(*) μέσῳ, Ἡρακλείδῃ
Ἰσχυρίωνος τοῦ καὶ Νεστνήφιος, Πέρσῃ τῆς ἐπιγονῆς, (ὡς ἐτῶν) κε(*)
οὐλὴ δακτύλοͅ(*) (πρώτῳ) χιρὸς(*) ἀριστερᾶς καὶ τῇ τούτου μητρὶ Θαυβαρίωι
Πετεμούνιος Περσίνῃ, (ὡς ἐτῶν) ν(*) οὐλὴ ἀντίχιρι(*) δεξιῷ, μετὰ κυ-
ρίου αὐτοῦ Ἡρακλείδου τοῖς δυσὶ ἀλλήλων ἐνγοις(*) ἰς(*) ἔκτισιν
10ἀργυρίου ἐπισήμου νομίσματος κεφαλέου(*) δραχμὰς ἑπτα-
κοσίας ἑξήκοντα ἃς καὶ εἴληφαν παρʼ αὐτοῦ (*) παραχρῆ-
μα διὰ χιρὸς(*) ἐξ οἴκου τόκου ὡς ἐγ δραχμῆς(*) μιᾶς
τῇ μνᾷ τὸν μῆνα ἕκαστον, τὸ δὲ δάνιον(*) τουτω(*) τὰς
τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς ἑπτακοσίας ἑξήκοντα καὶ τὺς(*)
15τόκους ἀπότωσαν(*) οἱ δεδανισμένοι(*) τῷ Ὡρίωνι ἐν μην(ὶ)
Τῦβι τοῦ ἰσιόντος(*) τρισκαιδεκάτου(*) ἔτους Τιβερίου Κλαυδίου
Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος, ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶσι
καθʼ ἃ γέγραπται(*) ἀποτισάτωσαν οἱ δεδανισμένοι(*) Ὡρίωνι παρα-
χρῆμα τὸ μὲν δάνιον(*) μεθʼ ἡμιολίας, τὺς(*) δὲ τόκους ἁπλοῦς,
20τῆς πράξεως οὔσης τῷ Ὡρίωνι ἢ τοῖς παρʼ αὐτοῦ ἔκ τε τῶν(*)
δεδανισμένων(*) καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχ(όντ)ων αὐτοῖς πάντων καθάπ(ερ ἐκ δίκης)(*),
κατὰ μηθὲν δὲ τοῦ Ὡρίωνος ἐλαττουμένου ὑπὲρ ὧν ὀφίλουσιν(*)
αὐτῷ οἱ ὑποχριοι(*) καθʼ ὁμολογί(αν) μεσιτέας(*) τοῦ ὑπάρχ(οντος) τῷ Ἡρα(κλείδῃ)
περὶ Θεογονίδαν κλήρο(υ) κατοικ(ικοῦ) ἀρο(υρῶν) γ 𐅵 δ´ πρὸ(ς) (δραχμὰς) Α καὶ τοὺς τόκους καὶ(*) με-
25νῖ(*) κυρία(*) ἣν καὶ οὐ πρότερον λυτρώσονται οἱ δεδανισμέ(νοι)(*) τὴν ση-
μαινομένην μεσιτέαν(*) ἐὰ̣ν̣ <μὴ> π̣ρότερον ἀποδῶσι τὸ προκ(είμενον) κεφάλεον(*) καὶ τὺς(*)
[τόκους]. ὑπογραφ(εὺς)(*) Σαραπίων Πτολ(εμαίου) (ὡς ἐτῶν) μ οὐλὴ τραχή(λῳ) ἐξ ἀριστερῶν.
(hand 2) [Ἡρα]κλείδης Ἰσχυρίωνος τοῦ καὶ Νεστνήφε̣ω̣ς Πέρσης τῆς
[ἐπιγ]ονῆς καὶ ἡ μήτηρ μου Θαυβάριον Πετεμουνιον(*) Περσίνηι(*)
30[μετὰ] κυρίου ἐμοῦ, οἱ δύο ἀλλήλων ἐνγοι(*) εἰς ἔκτισιν, δεδανίσ-
[μεθα](*)[ π]αρὰ Ὡρίωνος τοῦ Κρονίωνος τὰς τοῦ ἀργυρίου κεφαλαίου
[δραχμὰς] ἑ̣πτακοσίας ἑξήκοντα τόκου ὡς ἐ̣κ̣ δραχμῆς μιᾶς
[τῇ μνᾷ] τὸν μῆ[ν]α ἕκαστον ἃς καὶ ἀποδώσομεν ἐν μηνεὶ(*) Τῦβι
[τοῦ εἰσιό]ντος τρισκαιδεκάτου(*) ἔτους Τιβερίου Κλαυδίου
35[Καίσα]ρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος, κατὰ μηθὲν
[δὲ τοῦ] Ὡρίωνος ἐλαττουμένου ὑπὲρ ὧν ὀφείλομεν αὐτῶι
[κα]θ̣ʼ ὁμολογίαν μεσιτεας(*) τοῦ ὑπάρχοντός μοι τῷ Ἡρακλείδηι
[περὶ Θ]εογονίδαν κλήρου ἀρουρῶν τριῶν ἡμίσους τετάρτου
[πρὸς ἀ]ργυρίου κεφαλαίου δραχμὰς χειλίας(*) καὶ τοὺς τόκους ἣν καὶ
40[οὐ πρό]τ̣ερον λυτροσώμεθα(*) ἐὰν μὴ πρότερον ἀποδῶμεν
[τὸ προ]κείμενον κεφάλαιον καὶ τοὺς τόκους καθὼς πρόκειται.
[ἔγραψε]ν ὑπὲρ αὐτῶν Σαραπίων Πτολεμαίου διὰ τὸ μὴ εἰδέναι
[αὐτοὺ]ς γράμματα. (hand 3) Ὡρίων Κρονίωνος δ̣ε̣δ̣ά̣νεικα καθὼς πρόκιται,
[κατὰ μ]ηδὲν δέ μου ἐλαττουμένου ὑπὲρ ὧν ὀφίλουσί(*) μου(*) κατὰ με-
45[σιτ]έαν(*) ἀρουρῶν τριῶν ἡμίσους τετάρτου πρὸς ἀργυρίου δραχμὰς
χιλίας καὶ τοὺς τόκους καθὼς πρόκιται.

Apparatus


^ 1. M. Zellmann-Rohrer (digital image) (via PN) : κατε(χωρίσθη) prev. ed.
^ 1. l. δάνει(ον)
^ 1. M. G. Elmaghrabi (digital image) (via PN) : Ἡρακλ(είδην) prev. ed.
^ 3. or τετραδη κα ὶ εικαδει (l. τετράδι καὶ εἰκάδι)
^ 4. M. Zellmann-Rohrer (digital image) (via PN) : Πολέμονος prev. ed.
^ 4. l. ἐδάνεισεν
^ 5. or τριάκοντα
^ 5. l. μετώπῳ
^ 6. or εἴκοσι πέντε
^ 7. l. δακτύλῳ, M. Zellmann-Rohrer (via PN) : δακτύλ(ῳ) prev. ed.
^ 7. l. χειρὸς
^ 8. or πεντήκοντα
^ 8. l. ἀντίχειρι
^ 9. l. ἐγγύοις
^ 9. l. εἰς
^ 10. l. κεφαλαίου
^ 11. or παρʼ αὐτοῦ Ὡρίωνος
^ 12. l. χειρὸς
^ 12. l. ἐκ, or ἐκ δραχμῆς
^ 13. l. δάνειον
^ 13. l. τοῦτο, or τοῦτο
^ 14. l. τ<ο>ὺς
^ 15. l. ἀπο<δό>τωσαν, or ἀποδώτωσαν (l. ἀποδότωσαν)
^ 15. l. δεδανεισμένοι
^ 16. l. εἰσιόντος
^ 16. l. τρεισκαιδεκάτου
^ 18. or γέγραππται (l. γέγραπται)
^ 18. l. δεδανεισμένοι
^ 19. l. δάνειον
^ 19. l. τ<ο>ὺς
^ 20. BL 3.115 : ἐκ τούτων prev. ed.
^ 21. l. δεδανεισμένων
^ 21. or καθάπερ ἐκ [δίκης]
^ 22. l. ὀφείλουσιν
^ 23. l. ὑπόχρεοι, or δεδανισμένοι
^ 23. l. μεσιτείας
^ 24. or ἡ καὶ
^ 24-25. l. με |νεῖ
^ 25. or κυρ̣ί̣α κ[αὶ] ἔνθεσμος
^ 25. l. δεδανεισμέ(νοι)
^ 26. l. μεσιτείαν
^ 26. l. κεφάλαιον
^ 26. l. τ<ο>ὺς
^ 27. or τῶν ὑποχρ[έ]ω(ν)
^ 29. l. Πετεμούνιος
^ 29. l. Περσίνη
^ 30. l. ἔγγυοι
^ 30-31. l. δεδανείσ |[μεθα]
^ 33. l. μηνὶ
^ 34. l. τρεισκαιδεκάτου
^ 37. l. μεσιτείοις
^ 39. l. χιλίας
^ 40. l. λυτρωσόμεθα
^ 44. l. ὀφείλουσί
^ 44. l. μοι
^ 44-45. l. με |[σιτ]είαν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

The twelfth year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, the twenty-fourth of the month Xandikos, Mecheir 24, in Tebtynis in the division of Polemon of the Arsinoite nome.;Horion, son of Kronion, about thirty years old, with a scar in the middle of his forehead, has loaned to Herakleides, son of Ischyrion also called Nestnephis, a Persian of the epigone, about twenty-five years old, with a scar on the first finger of his left hand, and to his mother Thaubarion, daughter of Petemounis, a Persian woman, about fifty years old, with a car on her right thumb, acting under the guardianship of Herakleides himself, the two of them mutual sureties for recovery, seven hundred and sixty drachmai of coined silver money as a capital sum, which they have taken from him in cash, with interest at the rate of one drachme per mina each month. And let the borrowers repay this loan, the seven hundred and sixty drachmai of silver and the interest, to Horion in the month Tybi of the coming thirteenth year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, and if they shall not restore it as is written, let the borrowers pay to Horion at once the loan and half as much again, and the interest without increase, the right of execution resting with Horion or his assigns against these borrowers and all their property as if in accordance with a judgment. And Horion is to suffer no diminution of rights in respect to what the debtors owe him according to a contract of mortgage on the catoecic allotment of three and three-quarters arourai belonging to Herakleides near Theogonis in the amount of one thousand drachmai and the interest; and the said mortgage shall remain valid and legal and the borrowers shall not redeem it unless they have first repaid the aforesaid sum and its interest.;Signatory of the debtors, Sarapion, son of Ptolemaios, about 40 years old, with a scar on his neck on the left side.;(2nd hand) I, Herakleides, son of Ischyrion also called Nestnephis, a Persian of the epigone, and my mother Thaubarion, daughter of Petemounis, a Persian woman, acting under my guardianship, the two of us being mutual sureties for recovery, have borrowed from Horion, the son of Kronion, the 760 drachmai in silver as a capital sum with interest at the rate of one drachme per mina each month, which we shall repay in the month Tybi of the coming thirteenth year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, Horion suffering no diminution of rights in respect to what we owe him according to a contract of mortgage on the catoecic allotment of three and three-quarters arourai belonging to me, Herakleides, near Theogonis in the amount of a capital sum of one thousand drachmai in silver and the interest, and this we shall not redeem unless we have first repaid the aforesaid capital sum and the interest as aforesaid.;Sarapion, son of Ptolemaios, wrote for them since they are illiterate.;(3rd hand) I, Horion, son of Kronion, have made the loan as aforesaid, and my rights are in no way diminished in respect to what they owe me according to a mortgage on three and three-quarters arourai in the amount of one thousand drachmai in silver and the interest as aforesaid.

APIS Translation (English)

Registered Mecheir 24, a loan of Horion to Herakleides and his mother of 760 drachmai.;;The twelfth year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, the 24th of the month Xandikos, Mecheir 24, in Tebtynis in the division of Polemon of the Arsinoite nome.;Horion, son of Kronion, about 30 years old, with a scar in the middle of his forehead, has loaned to Herakleides, son of Ischyrion also called Nestnephis, a Persian of the epigone, about 25 years old, with a scar on the first finger of his left hand, and to his mother Thaubarion, daughter of Petemounis, a Persian woman, about 50 years old, with a car on her right thumb, acting under the guardianship of Herakleides himself, the two of them mutual sureties for recovery, 760 drachmai of coined silver money as a capital sum, which they have taken from him in cash, from hand to hand, out of the house, with interest at the rate of one drachme per mina each month. And let the borrowers repay this loan, the seven hundred and sixty drachmai of silver and the interest, to Horion in the month Tybi of the coming thirteenth year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, and if they shall not restore it as is written, let the borrowers pay to Horion at once the loan and half as much again, and the interest without increase, the right of execution resting with Horion or his assigns against these borrowers and all their property as if in accordance with a judgment. And Horion is to suffer no diminution of rights in respect to what the debtors owe him according to a contract of mortgage on the catoecic allotment of 3 3/4 arourai belonging to Herakleides near Theogonis in the amount of 1,000 drachmai and the interest; and the said mortgage shall remain in force and the borrowers shall not redeem it unless they have first repaid the aforesaid sum and the interest.;Signatory, Sarapion, son of Ptolemaios, about 40 years old, with a scar on his neck on the left side.;(2nd hand) I, Herakleides, son of Ischyrion also called Nestnephis, a Persian of the epigone, and my mother Thaubarion, daughter of Petemounis, a Persian woman, acting under my guardianship, the two of us being mutual sureties for recovery, have borrowed from Horion, the son of Kronion, the 760 drachmai in silver as a capital sum with interest at the rate of one drachme per mina each month, which we shall repay in the month Tybi of the coming thirteenth year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, Horion suffering no diminution of rights in respect to what we owe him according to a contract of mortgage on the catoecic allotment of three and three-quarters arourai belonging to me, Herakleides, near Theogonis in the amount of a capital sum of one thousand drachmai in silver and the interest, and this we shall not redeem unless we have first repaid the aforesaid capital sum and the interest as aforesaid.;Sarapion, son of Ptolemaios, wrote for them since they are illiterate.;(3rd hand) I, Horion, son of Kronion, have made the loan as aforesaid, and my rights are in no way diminished in respect to what they owe me according to a mortgage on three and three-quarters arourai in the amount of one thousand drachmai in silver and the interest as aforesaid.