Papyri.info

sign in

p.mich.5.350 = HGV P.Mich. 5 350 = Trismegistos 12160 = michigan.apis.1348DDbDP transcription: p.mich.5.350 [xml]

AD 37 Tebtynis

ἔτους πρώτου Γαίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ μηνὸς Ὑπερβερεταίου ἐπαγομένων νουμηνίᾳ
Μεσορὴ ἐπαγ[ο]μένων νουμηνίᾳ ἐν Τεβπτύνει τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ.
ὁμολογεῖ Ἀρσινόη Ἡρακλείδου, ὡς ἐτῶν εἴκοσι , οὐλὴ γενείῳ ἐγ(*) δεξιῶν μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς ἀν-
δρὸς Λυσιμάχου τοῦ Λυσιμάχου, ὡς ἐτῶν εἴκοσι ὀκτώ , οὐλὴ ὀφρύι δεξιᾷ, τοῖς ἑαυτῆς γονεῦσι Ἡρακλεί-
5δῃ νεωτέρῳ Μάρωνος, ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα ἕξ , οὐλὴ γενείῳ ἐξ ἀριστερῶν, καὶ τῇ τούτου γυναικὶ μη-
τρὶ δὲ τῆς Ἀρσινόης Πτολέμᾳ Ἡρώδου, ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα , οὐλὴ γαστροκνημίᾳ δεξιᾷ, μετὰ κυρίου
αὐτοῦ Ἡρακλείδου, ἐξίστασθαι αὐτοῖς πάντων ὧν ἔχουσι καὶ ὧν ἐὰν ἐπικτήσωνται κλήρων τε
καὶ ἀμπελώνων καὶ παραδείσων καὶ οἰκοπέδων καὶ δουλικῶν σωμάτων καὶ κτήνων παντοίων
καὶ ἐπιπλόων καὶ ἐνδομενείας καὶ ἐνοφειλομένων πάντων καὶ ὧν ἐὰν ἐπικτήσωνται καὶ τῶν
10καταλειφθησομένων ὑπʼ αὐτῶν καθʼ ὃν δήποτε οὖν τρόπον, πλὴν γυναικων(*) αὐτῆς Πτολέμας
σκευῶν καὶ εἱματισμοῦ(*) γυναικειων(*) μόνων, διὰ τὸ ἀρκεῖσθαι τὴν Ἀρσινόην ἐπὶ τῶν προσενηνε-
γμένων αὐτῇ ὑπὸ τῶν προγεγραμμένων αὐτῆς γονέων Ἡρακλείδου καὶ Πτολέμας διʼ ὧν ἔχει συγ-
γραφῶν γαμικῶν πρὸς τὸν προγεγραμμένον αὐτῆς ἄνδρα Λυσίμαχον Λυσιμάχου. ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπελ-
θόντα ἢ ἐνκαλέσαντα τῷ Ἡρακλείδῃ ἢ τῇ Πτολέμᾳ ἢ τοῖς τούτων ἀρρενικοῖς τέκνοις ἐκ τοῦ
15τῆς Ἀρσινόης ὀνόματος αὐτὴν Ἀρσινόην ἐ̣κ̣δικήσειν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασι καὶ ἀνηλώμα-
σι. ἣν δʼ ἂν ποήσηται(*) [κ]ατὰ ταῦτα ἡ Ἀρσινόη ἢ ἀλλους(*) ὑπὲρ αὐτῆς ἐπὶ τοὺς προγεγραμμένους Ἡρακλείδ(ην)
καὶ Πτολέμαν ἢ ἐπὶ τοὺς αὐτῶν κληρονόμους̣ ἔφοδον ἢ ἔνκλησιν ἢ διαμφισβήτησιν ἢ ἐνποσιν(*)
ἢ κώλυσιν ἢ κακοτέ̣χ̣ν̣ησιν ἄκυρον καὶ ἀπρόσδ̣ε̣κ̣τον εἶναι αὐτῇ τε Ἀρσινόῃ καὶ παντὶ τῷ ὑπὲρ
αὐτῆς ἐπελευσομένῳ. καὶ προσαποτεισάτω ἡ Ἀρσινόη τοῖς προγεγραμμένοις ἢ ᾧ ἐὰν αὐτῶν ἐπέλθῃ
20παραχρῆμα τά τε βλάβη καὶ ἀνηλώματα διπλᾶ καὶ ἐπίτειμον(*) ὡς ἴδιον χρέος ἀργυρίου ἐπισήμου δρα-
χμὰς χειλίας(*) καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας, καὶ μηδὲν̣ ἧ̣σ̣σ̣ον μενόντων κυρίων τῶν διωμολογημένων.
(hand 2) Ἀρσιν[όη] Ἡρακλείδου μετὰ κυ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ ἐμοῦ τοῦ ἑαυτῆς ἀν[δ]ρὸς Λυσιμάχου τοῦ Λυσιμάχου ὁμολ̣ο̣γ̣ῶ̣ ἐξίστασθαι
τοῖς προγεγραμμέν[οι]ς μου γονεῦσι Ἡρακλείδῃ νεωτέ̣ρ̣ῳ̣ Μάρωνος καὶ τῇ μητρὶ Πτολέμᾳ Ἡρώδου πάντων ὧν ἔχου-
σι καὶ ὧν ἐὰν ἐπικτήσωνται κλήρων τε καὶ ἀμπ[ελ]όνων(*) καὶ παραδείσων καὶ οἰκοπέδων καὶ δούλων σωμάτων
25καὶ κτήνων παντοίων καὶ ἐπ[ι]πλων(*) καὶ ἐνδομε̣ν̣ε̣ί̣α̣ς̣ καὶ ἐνοφ[ει]λομένων πάντων καὶ ὧν ἐὰν ἐπικτή-
σωνται καὶ τῶν καταλειφθησομένων ὑπʼ αὐτῶν κ̣α̣θʼ ὃν δήπ[οτ]ε οὖν τρόπον πλὴν γυναικων(*) αὐτῆς
Πτολέμας σκευῶν καὶ ἱματισμοῦ γυναικειων(*) μόνων διὰ τ[ὸ] ἀρκεῖσθε(*) με ἐπὶ τῶν προσενηνεγμένων
μοι ὑπὸ τῶν προγεγραμμένων μου γωνέ̣ω̣ν̣(*) Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λείδου κα̣ὶ̣ Πτολέμας διʼ ὧν ἔχω συνγραφῶν
γαμικῶν πρὸς ἐμὲ τὸν ἄ̣νδρα Λυσίμ̣α̣χ̣ο̣ν̣ Λ̣υσιμάχου̣, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπελθόντα ἢ ἐνκαλέσαντα
30τ̣ῷ Ἡρακλείδῃ ἢ τῇ Πτολέμᾳ [ἢ] τοῖς αὐτῶν ἀρσε̣ν̣[ικοῖ]ς τέκνο̣ι̣ς̣ [ἐ]κ̣ τοῦ ἐμοῦ τῆς Ἀρσινόης ὀνόματος
ἑ̣α̣υτὴν Ἀρσινόην ἐκδικ̣ή̣σ̣ιν(*) τοῖς ἰδίοις δ̣α̣π̣ανή̣μα̣σ̣ι̣ κ[αὶ] ἀ̣νη̣λ̣ώμα̣σ̣ι̣ καὶ τὰ ἄλλα ποιήσω καθὼς πρόκει(ται).
Λυσίμαχος γέγραφα ὑπὲρ τῆς γυναικός μου μὴ εὐδυειης̣(*) γ[ρά]μ̣μ̣α̣τ̣α [καὶ ἐπι]γ̣έ̣γραμμε̣(*) αὐτῆς κύριος.
(hand 3) Ἡρακλ[εί]δ̣η̣ς̣ νεώτερος Μάρω[νο]ς̣ καὶ ἡ γυνή μου̣ Πτολέμα Ἡρώ̣δ̣ου μετὰ κυρίου ἐμοῦ τοῦ ἀνδρὸς Ἡρακλείδ(ου)
γέγονε ἰ[ς](*)[ ἡ]μᾶς ἡ ἔκστασις καθὼς πρόκιται. Ἡρακλείδης γέγραφα ὑπὲρ τῆς γυναικός μου μὴ ἰδυειης(*)
35γ̣ράμματα.

Apparatus


^ 3. l. ἐκ
^ 10. l. γυναικείων
^ 11. l. ἱματισμοῦ
^ 11. l. γυναικείου
^ 16. l. ποιήσηται
^ 16. l. ἄλλοι
^ 17. l. ἐνπο<ίη>σιν
^ 20. l. ἐπίτιμον
^ 21. l. χιλίας
^ 24. l. ἀμπελώνων
^ 25. l. ἐπιπλ<ό>ων
^ 26. l. γυναικείων
^ 27. l. γυναικείου
^ 27. l. ἀρκεῖσθαι
^ 28. l. γονέων
^ 31. l. ἐκδικήσειν
^ 32. l. εἰδυίας
^ 32. l. [ἐπι]γέγραμμαι
^ 34. l. εἰ[ς]
^ 34. l. εἰδυίας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

The first year of Gaius Caesar Augustus Germanicus, in the month Hyperberetaios, the first of the intercalary days, first intercalary day of Mesore, in Tebtynis in the division of Polemon of the Arsinoite nome. Arsinoe, daughter of Herakleides, about twenty years old, with a scar on her chin on theright, with her guardian, her own husband Lysimachos, son of Lysimachos, about twenty-eight years old, with a scar on his right eyebrow, acknowledges to her own parents, Herakleides the younger, son of Maron, about forty-six years old, with a scar on the left side of his chin, and his wife, the mother of Arsinoe, Ptolema, daughter of Herodes, about forty years old, with a scar on her right calf, with her guardian, the same Herakleides, that she resigns to them all the property which they have and which they may acquire, the allotments of land and vineyards and gardens and building sites and slaves and cattle of all kinds and furniture and household stock and all sums due them and everything which they may acquire and whatever is left by them in any way whatsoever, excepting only the women's utensils and clothin belonging to Ptolema herself, because Arsinoe is satisfied with what was given to her as a dowry by her aforesaid parents, Herakleides and Ptolema, through the marriage contracts made with her aforesaid husband, Lysimachos, son of Lysimachos. But if anyone proceeds against Herakleides or Ptolema or their male children, or brings any charge in the name of Arsinoe, Arsinoe herself shall prosecute him at her own cost and expense. If Arsinoe or others on her behalf shall commit any act of aggression in the same way against the aforesaid Herakleides and Ptolema or against their heirs, or if she shall commit any act of accusation or dispute or claim or hindrance or fraud, it shall be invalid and inadmissible for Arsinoe and for everyone who shall proceed in her behalf. And Arsinoe shall pay to the aforesaid or to the one of them against whom she has proceeded, immediately, twice the amount of the damages and expenses and a fine of a thousand drachmai of minted silver as a private debt and a like sum to the treasury, the terms agreed upon remaining valid nonetheless.;(2nd hand) I, Arsinoe, daughter of Herakleides, with my guardian, my husband Lysimachos, son of Lysimachos, acknowledge that I have released to my aforesaid parents, Herakleides the younger, son of Maron, and my mother, Ptolema, daughter of Herodes, any claim to all the property which they hold or shall acquire, including allotments of land and vineyards and gardens and building sites and slaves and cattle of all kinds and furniture and household stock and all sums due them, and whatever they shall acquire, and whatever shall be left by them in any way whatsoever, excepting only the women's utensils and garments belonging to Ptolema herself, because I am satisfied with the dowry given me by my aforesaid parents, Herakleides and Ptolema, through the marriage contracts which I have with my husband Lysimachos, son of Lysimachos. But I, Arsinoe, shall at my own cost and expense prosecute anyone who proceeds or brings any charge against Herakleides or Ptolema or their male children in the name of me, Arsinoe. And I shall do the rest as aforesaid. I, Lysimachos, wrote for my wife because she is illiterate, and I have been registered as her guardian.;(3rd and) Herakleides the younger, son of Maron, and my wife, Ptolema, daughter of Herodes, with her guardian, me, her husband, Herakleides. The release was made to us as aforesaid. I, Herakleides, wrote for my wife, who is illiterate.