Papyri.info

sign in

p.mich.8.466 = HGV P.Mich. 8 466 = Trismegistos 17240 = michigan.apis.2586 = oxford-ipap.apis.1614DDbDP transcription: p.mich.8.466 [xml]

AD 107 Karanis<Bostra

r,ctr
Ἰ[ο]ύλιος Ἀπ[ολινάριος Ἰο]υλίῳ Σαβείνωι τῶι
γλυκυ[τάτῳ πα]τρὶ πλεῖστα χαίρειν.
πρὸ τῶν ὅλ[ων εὔχομ]αί σε ἐρρῶσθαι, ὅ μοι εὐκτόν
ἐστιν, [ὅτι σέβομ]αί σε μετὰ τοὺς θεούς. τοῦ-
5το δέ μ[οι ἠνώχ]λησεν ὅτι πλειστάκις
μου γρ[άψαντος διὰ] Σατουρνίνου τοῦ ση-
μεαφ[όρο]υ, ὁμ[ο]ίως διὰ Ἰου[λ]ιανοῦ τοῦ τοῦ
Λονγείν[ο]υ(*) ⟦κ̣α̣ὶ̣ δ̣ι̣ὰ̣ Δίου⟧, καὶ οὔπω μοι ἀντέ-
γραψες(*) περὶ τῆς σωτηρίας σου. ἀλλʼ ὅμως
10ἐρω[τηθ]ε̣ὶς ἀναγκαίως σχέθητι πρὸ πάν-
των [γρά]ψαι μοι περὶ τῆς σωτηρίας [ὑ]μῶν.
πολ[λάκις δέ] μου ἐρωτήσαντος Λονγεῖν[ο]ν
τ[ὸ]ν κομείζοντά(*) σοι τὸ ἐπιστόλιον εἵνα(*)
β[α]στάξῃ σοί τι, καὶ ἠρνήσατο λέγων οὐ δύ-
15ν[ασθαι αὐτὸ λαμβάνειν. γι]νώσκιν(*) δέ σε
θ̣[έλω ὅτι σφυρίδα μετεβάλ]ετο Δομίτιος
ὁ ἀρμι[κούστωρ ἐν ᾗ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς σοι ἐνῆν.
γίνετα̣[ι δὲ καλῶς μοι. μετὰ τὸ] τὸν Σάραπιν
εὐτυχῶ̣[ς ἐνθάδε με εὐοδῶσαι ἄ]λλων ἀλ-
20  ̣]  ̣  ̣[- ca.17 -]  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ν [ὅ]λης τῆς
[ἡμέρ]ας λίθους κοπτ[ό]ντων καὶ
[ἄλλα π]οι̣ούντων, ἐγὼ μέχρι σή-
[μερον] ο̣ὐ̣θὲν τούτων ἔπαθον, ἀλλὰ
25[καὶ ἐρω]τήσαντός μου Κλαύδιον
Σ̣ε̣[ουῆ]ρ̣[ο]ν τὸν ὑπατικὸν εἵνα(*) με
λι̣β̣ράρ̣ιον ἑαυτοῦ ποιήσῃ, εἰπόντος
δὲ [α]ὐτοῦ ὅτι τόπος οὐ σχολάζ[ι](*), ἐν
τοσούτῳ δὲ λιβράριόν σε λεγεῶνος
30ποιήσω ἐφʼ ἐλπίδων, κλήρῳ οὖν
ἐγενόμην ἀπὸ τοῦ ὑπατικοῦ τῆς
λεγεῶνος πρὸς τὸν κορνικουλάριον.
ἐὰν οὖν με φιλῇς εὐθέως ἐργασίαν δώ-
σις(*) γράψαι μοι περὶ τῆς σωτηρίας σου καὶ
35ἐάν μοι μ̣ε̣λ̣ηθῇς πέμψαι λίνα διὰ
Σεμπρωνίου· ἀπὸ Πηλουσίου γὰρ καθʼ ἡ-
μέραν ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς ἔμποροι.
ἐργασίαν δὲ δώσω εὐθέως ἐὰν ἄρ-
ξηται ὁ ἡγεμὼν διδόναι κομμεᾶτον
40εὐθέως ἐλθῖν(*) πρὸς ὑμᾶς. ἀσπάζεταί
σε Οὐολύσσιο[ς] Πρόκλος Λονγεῖνος Πάκκιος
Οὐαλέριος Σεμπρώνι[ο]ς Οὐαλέριος Ἑρμα  ̣  ̣  ̣  ̣
r,ms
Ἰούλιος Πρίσκος Ἀπολλινάριος̣   ̣  ̣  ̣  ̣ίων [καὶ ο]ἱ̣ κοντ[ουβε]ρ̣[ν]ά̣ριοι(*) πάντες. ἀσπάζου Ἰουλίαν τὴν κυρίαν
μου ἀδελφήν, ὁμοίως Σαραπιάδα καὶ τ[ὴ]ν μητέραν(*), τὴν μάμαν Σαμβάθιον, Θερμοῦθιν καὶ τὰ
45τέκνα αὐτῆς, τὸν πατέρα Πακκίου καὶ πάντας τοὺς κολλήγας σου κατʼ ὄνομα καὶ τοὺς ἐν οἴκωι.
ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι. ἔτους ι Τραιανοῦ τοῦ κυρίου Φαμενὼθ λ.
r,md
εὐχαριστῶ Οὐολυσσίῳ καὶ Λονγείνῳ τῷ Βαρβάρῳ. μεταδώσις(*) τοῖς παρὰ Ἀφοδᾶτος τοῦ τοῦ ἀρτυματοπώλο̣[υ]
ὅτι ἐστράτευσάν <με> ἰς(*) χώ[ρ]την εἰς Βόστραν. κάθητ̣αι [π]ρ̣ὸ η ἡμερῶν Πέτρας καὶ τ< >
v
Traces 2 lines
00στρατ[ιώτου ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r,ctr.8. l. Λογγίνου
^ r,ctr.8-9. l. ἀντέ |γραψας
^ r,ctr.13. l. κομίζοντά
^ r,ctr.13. l. ἵνα
^ r,ctr.15. l. [γι]νώσκειν
^ r,ctr.26. l. ἵνα
^ r,ctr.28. l. σχολάζει
^ r,ctr.33-34. l. δώ |σεις
^ r,ctr.40. l. ἐλθεῖν
^ r,ms.43. l. κοντουβερνάλιοι
^ r,ms.44. l. μητέρα
^ r,md.47. l. μεταδώσεις
^ r,md.48. l. εἰς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Iulius Apollinarius to Iulius Sabinus, his dearest father, very many greetings. Before all else, I pray for your good health, which is my wish, since I revere you next to the gods; but this has troubled me, that I have very often written to you through Saturninus the signifer, likewise through Iulianus the son of Longinus and [[through Dios]], and not yet have you answered me concerning your health. But nevertheless, now that you have been asked, do you give your attention necessarily before all else to writing to me concerning your health. A number of times I asked Longinus, who brings you the letter, to take something for you, and he refused, saying that he was unable [to take anything]; but I want you to know that Domitius the armicustos(?) [took a long a basket in which] there was a . . . for you. Things are [going well for me. After] Sarapis [conducted me hither] in safety, while others . . . all day long were cutting building stones and doing other things, until today I endured none of these hardships; but indeed I asked Claudius Severus the consularis to make me a secretary on his own staff and he said, "There is no vacancy, but meanwhile I shall make you a secretary of the legion with hopes of advancement." With this assignment, therefore, I went from the consularis of the legion to the cornicularius. If then, you love me, you will straightway take pains to write me concerning your health and, if you are anxious about me, to send me linen garments through Sempronius, for merchants come to us from Pelusium every day. I shall take pains, as soon as the prefect (of the province?) begins to grant furloughs, to come to you immediately. Volusius Proclus salutes you, as do Longinus Paccius, Valerius Sempronius, Valerius Herma . . ., Iulius Priscus, Apollinarius . . . ion, and all their comrades. Salute Iulia my lady sister, likewise Sarapias and my mother, my grandmother Sambathion, Thermouthis and her children, the father of Paccius, and all your colleagues individually, and those at home. I pray for your good health. The 10th year of Trajan, our lord, Phamenoth 30.;I am grateful to Volusius and Longinus Barbarus. You will tell the firm of Aphrodas, the son of the condiment dealer, that they enrolled me in the cohort at Bostra. It lies 8 days' journey from Petra and . . .;(Verso) . . . soldier . . .