Papyri.info

sign in

p.mich.8.476 = HGV P.Mich. 8 476 = Trismegistos 27089 = michigan.apis.2451 = oxford-ipap.apis.1624DDbDP transcription: p.mich.8.476 [xml]

II spc Karanis

r
Κλαύδιος Τερ[εν]τιανὸ[ς] Κλαυδίῳ Τιβερ[ι]ανῷ τῷ κυρίῳ [κ]αὶ πατρὶ πλ[εῖστα]
χαίρειν.
πρὸ μὲν πάντων εὔχομαί σε ὑγιαίνειν καὶ εὐτυχεῖν μοι, ὅ μοι εὐκταῖόν ἐστιν,
ὑγιαίνω δὲ καὶ αὐτὸς ἐγὼ ποιούμενός σου τὸ προσκύνημα καθʼ ἑκάστην ἡμέραν
5παρὰ τῷ κυρίῳ Σεράπιδι καὶ τοῖς συννάοις θεοῖς. γεινώσκειν(*) σε θέλω, πατήρ,
κεκομικασ[θ]αι(*) με παρὰ Ἀχιλλᾶτος καλάθιον. ὁμοίως καὶ ἄλλο καλάθιόν μο[ι]
ἐδόθη ὑπὸ [τοῦ] στρατιώτου, ἐν ᾧ εὗρον ἄρτους μεγάλους δύο καὶ φοινίκια καρ-
υο̣τά(*), καὶ παρὰ τοῦ πατρὸς Ἰουλίου σφυριδάλλιον καὶ τὰ ταλάριά μου καὶ
θήκην μαχαιρίου. ἔπεμψέ μοι φάσιν περὶ γυναικός, γνώμην μου λαμ-
10βάνων ἐω̣νεῖ̣τ̣ό̣ μοι. πάλαι ἂν πρὸ διετίας ἐσχήκειν εἰς τὴν οἰκίαν
μ[ο]υ ἀλλὰ̣ ο̣[ὐ]κ̣ ἐπέτρεψα [ἐ]μαυτῷ οὐδὲ ἐπιτρέπω δίχα σου λαβεῖν
τ[ι]να καὶ το̣υ̣νπαλιν(*) οὐκ ἔχεις ἀπʼ ἐμοῦ ἀκ̣[οῦ]σαι περὶ τοῦ πράγμα-
[το]ς τούτ[ου]. ε̣ἴ π̣ο̣ύ̣ ἐστιν ἣν ἐὰν δοκῇ μ[ο]ι κατενέγκαι ἡ δυναμένη
μᾶλλο[ν ὑ]πὲρ ἐμο̣ῦ̣ σοι εὐνοεῖν καὶ φροντίζειν σου πλείω ἐμοῦ, δια-
15τ[ε]λεῖτα[ι] ἐμέ [σο]ι εὐχαρ[ι]στεῖν ἤ συ(*) ἐμὲ μέμψασθαι. διὰ τοῦτο ἕως
σήμερον γυνὴ οὐκ εἰσῆλθέ μου εἰς τὴν οἰκίαν εἰ μὴ ἣν σὺ δοκι-
μάσῃς. [σὺ] δὲ οἶδες(*) σατῷ(*) πάλιν ὅτι ἐκπλέξας σου τὰ μετέωρα ἔχω
  ̣  ̣  ̣  ̣α[  ̣ σ]ὺ μένεις τὸν χρόνον σου τῆς ζοῆς(*) ἀκείνητός(*) μου γυ-
[ναι]κὸς ἀποτάσσομαι. εἰ δὲ οὔ, ἣν ἂν δοκιμάσῃς ταύτην κἀγὼ(*) θέ-
20[λω]. νυκτ[ό]ς σοι ἔγραψα [τ]ὴν ἐπιστολὴν ταύτην εὑρὼν εὐκαιρίαν,
οὐ δὲ δεδυνημένος σοι πέμψαι. καλῶς ποιήσεις ἀντι-
[γρ]ά̣ψ̣α̣ς̣ μοι περὶ τῆς σωτηρίας σου καὶ τῆς ἐπιστολῆς τὴν ἀν-
[τι]φώ̣[νησ]ι̣ν. ἄσπασαι πάντες(*) τοὺς ἐκ τοῦ Καισαρείου κατʼ ὄνομα.
ἄσπασ[αι] Δίδυμον τὸν νομικὸν πανοικί. ἐρεῖς δὲ Λονγείνῳ
25ὅτι ἐλπ̣[ίζω] π̣ά̣λ̣ι̣ν ἀναβῆναι. ἓν δὲ εὐχαριστῶ τοῖς θεοῖς ὅτι
πλείον[ας] δέδωκά σο[ι] τῶν ὀκτὼ δραχμῶν, εἰ μή, τὸ αὐτὸ ἦν.
καὶ ἐὰν [ἀ]ναβῇς εἰς Ἀρσινοείτην ὕπαγε παρὰ Κουρσίλλαν καὶ δέ-
ξ̣αι τοὺς πέντε κορμοὺς τῶν ξύλων καὶ κατενέγκεις αὐτὰ
ἐρχόμ[ε]νος καὶ ἂν ἄλλα δυνασθῇς κατενέγκαι ἡμεῖν(*) εἰς τὸν
30χειμωναν(*). ἀσπάζεταί σε Ἐπιτυγχάνων.
31,msἄσπασαι πάντες(*) τοὺς φιλοῦντε̣ς̣(*) [ἡμᾶς] κατʼ ὄνομα.
v
ἀπόδ(ος) Κλαυδίῳ Τιβεριαν[ῷ]   ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ωι
[π]α̣[ρὰ] Κλαυδίο[υ Τερε]ντιανοῦ \υἱοῦ/ λε(γιῶνος) στρα(τιώτου).

Apparatus


^ r.5. l. γινώσκειν
^ r.6. l. κεκομίσθαι
^ r.7. corr. ex
^ r.7-8. l. καρ |υωτά
^ r.12. l. τὸ ἔμπαλιν
^ r.15. l. σε
^ r.17. l. οἶδας
^ r.17. l. σεαυτῷ
^ r.18. l. ζωῆς
^ r.18. l. ἀκίνητός
^ r.19. l. καὶ ἐγὼ
^ r.23. l. πάντας
^ r.29. l. ἡμῖν
^ r.30. l. χειμῶνα
^ r.31,ms. l. πάντας
^ r.31,ms. l. φιλοῦντας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Claudius Terentianus to Claudius Tiberianus, his lord and father, very many greetings. Before all else I pray for your health and success, which are my wish. I myself am in good health and make obeisance for you daily in the presence of our lord Sarapis and the gods who share his temple. I want you to know, father, that I have received a basket (kalathion) from Achillas. Likewise, another basket was given to me by the soldier, in which I found two large loaves of bread and dates, and from the father of Iulius a small basket (sphyridallion) and my small baskets (talaria) and a sword-sheath. He sent me word about a woman; with my consent he was buying(?) one for me. As far back as two years ago I would have taken a woman into my house, but I did not permit myself nor do I permit myself to take anyone without your approval, and you will not hear otherwise from me on this subject. If perchance the woman whom I decide to bring down is one able to be the more kindly disposed toward you for my sake(?) and to take more thought for you than for me, the outcome is that I do you a favor rather than that you blame me. On this account, lacking your approval, until today no woman has come into my house. You are aware, for another thing, that I have relieved you of your difficulties; [and if(?)] you remain steadfast in refusal the rest of your life, I shall do without my woman. If not, the woman whom you approve is the one whom I also want. I wrote you this letter at night, having found an opportunity, but I was not able to send it. Please write me a reply about your well-being and about the letter. Salute all those in the Caesareum, each by name. Salute Didymos, the notary, together with his entire household. You will tell Longinus that I hope to go upcountry again. For one thing I thank the gods, that I gave you more than the eight drachmai. If I had not, the same thing would have happened. And if you go up to the Arsinoite nome, go to Cursilla and get the five logs of timber and bring them when you come as well as anything else that you are able to bring down to us for the winter. Epitynchanon salutes you. Salute all your friends, each by name.;;(Verso) Deliver to Claudius Tiberianus . . . from Claudius Terentianus, his son, a soldier of the legion.