Papyri.info

sign in

p.mich.8.477 = HGV P.Mich. 8 477 = Trismegistos 27090 = michigan.apis.2453 = oxford-ipap.apis.1625DDbDP transcription: p.mich.8.477 [xml]

II spc Karanis

[Κλαύ]δ̣[ιο]ς̣ Τ̣[ερεντιανὸς Κλαυδίῳ] Τ[ιβ]ερ[ι]ανῶι τῷ
π[ατρὶ] καὶ κυρί[ῳ πλεῖστα χαίρειν]. πρὸ μὲν π[ά]ντων
ε[ὔχομ]αί σε [ὑ]για[ίνειν καὶ εὐτυχεῖν, ὅ] μοι εὐκ[τ]αῖόν ἐστιν, τὸ̣
π[ροσ]κ̣ύ̣ν̣[η]μ̣ά̣ [σου - ca.11 - πο]ι̣ο̣[ύμ]ε̣νος καθʼ ἑκάστην
5ἡ[μέρ]αν παρὰ [τῷ κυρίῳ Σαράπιδι κ]α̣[ὶ τ]οῖς συννάοις [θ]εο[ῖ]ς.
ἐ[κομ]ισάμην σο[υ τὴν ἐπιστολὴν ἐξ ἧς ἐπέγνων ἀ]ναπεπλευκέναι
καὶ [σὲ ἐ]ν ᾧ εὕρη[κας πλοίῳ ὑπάγοντι εἰς Ἀρσινοεί]την. γεινώσκειν(*)
σε θέλω ἀπεληλ[υθότα με](*) [παρακλη]θ[έ]ν̣τ̣α̣ τὸ γράμμα κα-
ταχωρίσαι καὶ [ἠπορηκότα με δεό]μ̣ε̣ν̣ο̣[ν] α̣ὐ̣τ̣οῦ οὗ ἐστιν εἰς τὸ
10ὄν[ο]μα τὸ γράμ[μα γεγραμμένο]ν̣ ἵνα [κατ]α̣γ̣ρ̣άψ̣ῃ. χωρὶς γὰρ
αὐτ[ο]ῦ οὐ δύνομ[αι](*)[ αὐτὸ κατα]χωρίσα[ι]. εὗρον δὲ καὶ Παπεῖ-
ριν [Ἀ]πολλινᾶρι[ν ᾧ ἐδήλωσα ἃ] ἤκου[σα τ]ῶν νομικῶν, καὶ λε-
γέ(*) [μοι] ἄφες σ̣[ὺ ἕως οὗ αὐτ]ῷ̣ ἐὰν ἦν δυ̣[ν]α̣τὸν καταβῆναι.
ἐπ[ει]δὴ σὺ τὰ [σὰ ὀλιγωρεῖς ἐν] τῇ χώρ[ᾳ] μένων, ἐν Ἀλεξαν-
15δρε[ίᾳ] ἀναμί[ναντός](*)[ μου, γενοῦ ἐν] Ἀλ[εξ]ανδρείᾳ. ἀναβὰς εἰς
τὴ[ν] χώραν ἀ[μελεῖς ὅλως αὐτῶ]ν̣, ἀ[λλὰ καὶ] ὧδε ὢν ἐκπλέξε(*)
αὐτ[ὰ] ἠμέλη[σας - ca.10 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣] ἂν καταπλεύ-
σῃς δύναται γε[νέσθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ος α̣ν̣[  ̣]  ̣βη ἀδιαφορῖ(*). γρά-
φις(*) μοι πεπ[ομφέναι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ον διὰ Ἀνουβίωνος, οὐ δὲ
20οἶδ[έν] σε γ̣ρ̣ά̣ψ̣[αντά μοι ὧδε] κ̣[αὶ] ἐ̣μοὶ οὐδὲν δέδωκεν.
ἀφʼ ἧ[ς] ἀνέβης ἕω[ς] σ̣ή̣[μερον π]ρώτιστα τὴν ἐπιστολὴν
καὶ τ[ὸ] καλάθιον κεκό[μισμαι δ]ιὰ Αὐρηλίου, καὶ μελησά[τ]ω
σοι, [κ]ύριε πατή[ρ, γρ]ά̣ψ̣[αι Ἀνουβί]ω̣νε̣ι(*) μὴ ἐξουδονήσῃ(*)
με [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ειδ[- ca.14 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ελθεῖν. ἄλλη
25γὰρ χάρις ἐστὶ   ̣[- ca.12 -]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ε. οὔπω γὰρ ε̣[ἰ]ς̣
π[ρό]σωπον [  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ελθεῖν διακενῆς. καὶ
ἐρω[τ]ῶ σε ἂν δύνῃ [μοι ταχύτ]ε̣ρον πέμψαι ὑπόδημα
ἐπὶ(*) πο[λλ]ὰ̣ ὀνε̣[ίναμαι](*)[ αὐτῶν]. ο̣ἶδ̣ε̣ς̣(*) γὰρ ὅτι κοπιῶ-
μεν ἄρτι δ[ιό]τ̣[ι] κα[θαιροῦμε]ν τ[ὸ]ν θόρυβον καὶ ἀ-
30καταστασίαν τῆς πόλ[εως. καλῶς] πο̣ι̣ή̣[σ]ε̣ι̣[ς] κ̣α[τ]απ[έ]μ-
ψ[α]ι μοι α  ̣  ̣[  ̣  ̣]δω[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ο αὐτοῦ καὶ Γε-
μέ[λ]λῳ τρ̣ί̣α [  ̣  ̣  ̣]  ̣κα  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]να. [γ]εινώσκειν(*) σε θέλω
μ[ετὰ] τὸ ἄν̣[ω ἤδ]η̣ [σ]ο̣[ι] γ̣ε̣[γ]ρ̣αμ̣[μ]έ̣[ν]ον ἐνηνεγμένον μοι
θ  ̣[  ̣  ̣  ̣ ὑ]πὸ τοῦ π̣[α]τ̣ρ̣[ὸ]ς Ἀνου[βί]ωνος τὸ καλάθιον, καὶ τὸ
35τέ[λο]ς̣ νοῖν(*) π̣ά̣[ρεσ]τ̣ι̣ν ἐ̣[μο]ί̣. ἐ̣π̣[ει]δ̣ὴ οὐχ̣ εὕ̣ρ̣ηκα ἐγὼ πέμψαι
διὰ τὸ νωθρε[ύεσ]θαί με, καλῶς οὖν [π]οιήσεις τὰ σὰ με-
τέ[ωρ]α ἐκπλέ[ξαι τ]αχέω[ς] κα[ὶ] καταπλε[ῦ]σαι πρὸς ἐμέ. ὁ γὰρ
και̣[ρὸ]ς(*) ἄρτι ἄ[λλ]ος(*) ἐστιν κἂν(*) δ̣[έ]ο̣[ν] ε̣[ἵνα] τ̣ρ̣αφῶ(*) ὑπὸ ἄλ-
λο̣[υ, ὡς] ἀκού\σ/εις π̣[αραγ]εινόμεν[ος] ἐπ[ὶ τῆς πόλεως. ἀσ]πάζεταί σε
40πο[λ]λὰ Ἰ(*)σίδω[ρος] καὶ Σεμπρών[ιος καὶ] πάντες οἱ φιλοῦν-
τέ[ς σ]ε ἐξ ἀλη[θεί]ας [π]αντ[ε]λ̣[ῶς καὶ] Ζωτικὴν ἣν ἐρχό-
μ[ενο]ς κατεν[έγ]κεις μετὰ σο[ῦ συνει]δὼς ὅτι μέλλομεν
α[ὐτῆς] χρῄζει[ν ἐν]θάδε. ἄσπ[ασαι πά]ντες(*) τοὺς φιλοῦν-
τέ[ς](*)[ σε] κ[ατʼ] ὄν[ομα. ἐρρῶσ]θ[αί σε] εὔχομαι πολ-
45[λοῖς χ]ρό[νοις].

Apparatus


^ 7. l. γινώσκειν
^ 8. ἀπεληλ[υθότος σου] BL 3.116
^ 11. l. δύναμ[αι]
^ 12-13. l. <ἔ>λε |γέ
^ 15. l. ἀναμεί[ναντός]
^ 16. l. ἐκπλέξαι
^ 18. l. ἀδιαφορεῖ
^ 18-19. l. γρά |φεις
^ 23. l. [Ἀνουβί]ωνι
^ 23. l. ἐξουδενήσῃ
^ 28. l. ἐπεὶ
^ 28. l. ὀν[ίναμαι]
^ 28. l. οἶδας
^ 32. l. γινώσκειν
^ 35. l. νῦν
^ 38. I. Andorlini, Pap.Congr. XXVI, p. 41 n. 23 (from photo) : κάμ̣[ατο]ς prev. ed.
^ 38. I. Andorlini, Pap.Congr. XXVI, p. 41 n. 23 (from photo) : ἀ[γέλοι]ός prev. ed.
^ 38. l. καὶ ἂν
^ 38. l. ἵνα, μ̣[ὲν] δ̣ια̣τ̣ρ̣αφῶ I. Andorlini, Pap.Congr. XXVI, p. 41 n. 23 (from photo)
^ 40. ϊσιδω[ροσ] papyrus
^ 43. l. [πά]ντας
^ 43-44. l. φιλοῦν |τά[ς]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Claudius Terentianus(?) to [Claudius] Tiberianus, his father and lord, [very many greetings]. Before all else I pray for your health [and success, which] are my wish, and I make obeisance [for you . . .] daily in the presence of [our lord Sarapis] and the gods who share his temple. I received [your letter, from which I learned] that you also sailed up in the [boat] that you found [going to] the Arsinoite nome(?). I want you to know that after [you] left [I] registered the document, as requested(?), and [was at a loss] because I needed the person in whose name the document was [drawn], in order that he might record it(?). For without him I am unable to register [it]. I also looked up Papirius Apollinarius [and told him what] I had heard from the notaries, and he said [to me], "Let it go [until] he is able to come down." Inasmuch as you [are neglecting your] affairs by remaining in the country, [come to] Alexandria, since [I] have waited in Alexandria. Having gone up into the country, [you are neglecting them totally]; but [even] when you were here you neglected to settle them . . . . If you sail down, they can be dispatched . . . . You write me that you have sent(?) . . . through Anubion, but he does not know that you wrote [to me here] and has given me nothing. From the day that you went upcountry until today, for the first time, I have received the letter and the basket through Aurelius; and do you be concerned, my lord father, to write to Anubion(?) lest he disregard me . . . . . . . And I ask you, if you are able, to send [me] sandals without delay, since I derive much benefit [from them]. For you know that we are working hard now, in view of the fact that we are suppressing(?) the uproar and anarchy of the city. You will do [well] to send down to me . . . and to Gemellus three(?) . . . . I want you to know that after the above had already be written to you the basket was brought to me . . . by Anubion's father(?), and now at last I have it. Since I have found no one to send because I am ill, you will therefore do well to conclude your business quickly and sail down to me. For the illness is at this moment no laughing matter(?), and it is even necessary that I be fed by someone else, [as] you will hear when you come to [the city]. Isidoros and Sempronius [and] all who love you truly and completely(?) send many salutations to you [as well as] Zotike, whom you will bring down with you when you come because you know that we are going to need [her] here. Salute all your friends, each by name. I pray for [your health] through many years.