Papyri.info

sign in

p.mich.8.478 = HGV P.Mich. 8 478 = Trismegistos 27091 = michigan.apis.2454 = oxford-ipap.apis.1626DDbDP transcription: p.mich.8.478 [xml]

II spc Karanis

ctr
[Κλαύδιος Τερεντιανὸς Κλαυδίῳ] Τιβεριανῷ
[τῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ πλεῖστα] χαίρε[ιν].
πρὸ μ[ὲν πάντ]ω[ν εὔχομαί σε ὑγιαίνει]ν, [ὅ μοι εὔ-]
κταῖόν ἐ[στι]ν, ὑ[γι]α̣ί̣[νω δὲ καὶ αὐ]τὸς τ[ὸ] προ[σκύ-]
5ν[η]μά σου ποιούμ[ενος καθʼ ἑκάστ]ην ἡμ[έρ]αν παρ[ὰ]
τῷ κυρίῳ Σαράπ[ιδι] καὶ τοῖς [συν]νάοις θ[εοῖς]. γειν[ώσκειν](*)
σε θέλω [ὅτι] ἐξέρχ[εσθαι τεταγμένο]ς̣ ἀπ̣[όντ]ος σο[υ]
κατελθε̣[ῖν] εἰς Νέ[αν Πόλιν πάντως] οὐκ ἠ̣[δυ]νήθην̣ [τό-]
τε γὰρ τόσ̣[ο]ν ἐπηρ̣[εασμὸν τῆς νό]σου μα̣[  ̣]  ̣τ[  ̣]ς παρ[  ̣]
10  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣κ[ό]σ̣μω̣ς̣, κ̣[αὶ ἠδυνήθην] ἡμέρ[ας πέ]ντε μη-
δέ̣ν̣ σοι [γ]ρ̣ά̣φ̣ε̣[ιν, μήτιγε ἀν]αβῆν[α]ί [σο]ι̣, οὐδὲ
τὴν πύλ[ην] τῆς π[αρεμβολῆς] ἐξελθ[εῖν] ἔσ̣χ̣[η]κ̣έ̣
τις ἡμῶν. [ε]ὐχαρισ[τῶ τῷ θεῷ ὅτι] μ̣ε̣τὰ τ̣[ὰς] πέ[ντ]ε ,
ἡμῶν ἡ[μ]έρας ἄλ[λας   ̣  ̣  ̣  ̣ θόρυ]βον το[σο]ῦτον, ἀ-
15φʼ ο̣[ὗ] σ̣ί̣ν̣[η] ἔσχα, κ  ̣[- ca.11 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀνεῦρε
τ[οὺς] τ[ῶν] νόμ[ων παραβάτας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]έ̣σωμε(*)
γινομ[έν]η̣ς μᾶλλ[ον χάριτός σοι κατα]βεβη-
κό̣τ̣ι. ἀφ[  ̣  ̣]ν γὰ[ρ ⁦ -ca.?- ⁩]
διάγνωσιν [- ca.21 - κιν-]
20δυ̣νεύοντ̣α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐ[ὰ]ν κα̣[  ̣]  ̣ει[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣[  ̣  ̣]μ̣η̣  ̣  ̣ ἐὰ̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣[  ̣]  ̣ ἅμα̣ καὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣ χ]ά̣ρ̣ι̣ν̣ ἄλ̣λη[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣] ἀλ̣λ̣α̣χῇ τ̣ο̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[στρ]ατοπεδαρ[χ ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]εφ  ̣υ  ̣υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ση̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] τοῦ κυ[⁦ -ca.?- ⁩]
30[  ̣  ̣  ̣ τ]ῇ μητρί μ[ου ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣σον̣ τὸ επ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣[  ̣]μ̣  ̣δ  ̣  ̣ησει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]αι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κα̣ὶ̣ [δ]ηλ̣α̣[δ]ὴ [- ca.12 - γινώσκειν σε]
35θέλω ὅτι [  ̣]ηρ  ̣  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λας̣ ἔτι ἀπόντος [σου - ca.12 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ρ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ τ̣ὴν α  ̣[- ca.13 -]ν μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἡμέρας [ἐ]στρατε[υ - ca.15 -]αν  ̣  ̣[  ̣  ̣]α̣ς̣
ἀπαιτοῦντος τὸν̣ [- ca.9 -] καὶ τὸν [χ]αλκὸν ὡ̣ς̣
40μηκέτι [σ]ὺν Ἀμ[- ca.10 -]ποιῆσαι. ἔδει [δ]ὲ μὶ(*)
αἰτ̣ῇ̣ ἃ ἀπηρτισ[μένα ἦν κατ]ὰ τὴν ἀπογραφὴν
ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ν̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 - ἄ]λλου νομικοῦ πέμ-
ψαι σοι α[ὐ]τὸ επ̣[  ̣]  ̣[- ca.10 -]αβου  ̣[  ̣  ̣] λοιπὸν
ἀντίγ[ρ]αψόν μοι καὶ̣ [περὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ρα̣ς̣ [π]ῶ[ς] πράσσ[ε]ι.
45ἄσπα[σα]ι τὴν μητέ[ρα] καὶ κυρίαν μ[ο]υ πολλὰ κ[α]ὶ
ἐρεῖς αὐτῇ τοῖς [  ̣  ̣]  ̣ι̣  ̣[- ca.9 -]ς̣ πέ[μψ]αι μ̣[ο]ι
τὸ φοῦνδίν μ[ου. τ]ὴν δ[ὲ - ca.10 -]δε με[  ̣  ̣]ο̣ν εἰς τὰ
μύρα [  ̣  ̣  ̣]  ̣αι̣τ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.13 -]ελ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
FrA
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣λα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μη̣κ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]υτα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η̣σ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣μ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ε̣νατ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrB
[⁦ -ca.?- ⁩]νο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]λθε κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ ἀγγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μενο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υμε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ε[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ ctr.6. l. γιν[ώσκειν]
^ ctr.16. l. σέσωμαι
^ ctr.40. l. μὴ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

[Claudius Terentianus(?) to Claudius] Tiberianus, [his father and lord, very many] greetings. Before all else [I pray for your] health, [which is my] wish. I myself am in good health and make obeisance for you daily in the presence of our lord Sarapis [and the] gods who share his temple. I want you to know that although [I was ordered] to go out on duty in your absence I was [altogether] unable to go down to Neapolis(?). For it was at that time that . . . so violent an attack of illness, and [I was unable] for five days to write to you anything, [not to speak] of going up to you. Nor was any one of us able to pass the camp(?) gate. I give thanks [to the god] that after the five days . . . so great a disturbance(?), in which is was wounded, . . . he found the [transgressors] of the laws . . . . I have recovered from my illness, and I am the more [grateful to you] for coming down . . . .;(remnants of 30 more lines)