Papyri.info

sign in

p.mich.8.500 = HGV P.Mich. 8 500 = Trismegistos 27110 = michigan.apis.2522DDbDP transcription: p.mich.8.500 [xml]

II spc Karanis

Ῥούλλ[ι]ος [Ἰουλίῳ Ἀ]πολλιναρί[ῳ] τῷ ἀδελφῷ
χαίρειν.
θα[υ]μ[ά]ζω πῶς ἐπισόλιον(*) ἡμεῖν(*) οὐκ ἔπεμψας
διʼ οὗ ἡμεῖν(*) φανερὸν ποιήσῃς [ε]ἰ κατὰ τὰς
5εὐχὰς ἡμῶν διεσώθης κα[ὶ] τί ἄρτι πρά̣[σσ]ε̣[ις],
ἵνʼ εἰδῶμεν πῶς τὰ πραγμάτιά σου φέρα̣[ι-]
ται(*). τὰ ἐρει[ό]ξυλα(*) τὰ λευκά, καθώς σε παρὼν
παρεκάλασα(*) πέμψον Μ̣[έ]ν̣ονι. ἂ̣[ν μ]αλ̣ακ̣ὰ
ἦν, εἶπε̣ π̣α̣[ρώ]ν̣ σοι, πεμφθῇ ἀπὸ Ῥώμης.
10ἀ̣ν̣α̣κ̣ο̣μ̣ί̣σ̣ω̣ ἂ̣ν̣ ἐ̣θέλῃς ἀν[α]πέμψασθαι κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ι̣π̣ι̣να̣σο̣υ̣ει̣  ̣υ̣  ̣ο̣⟦κα̣ι⟧ντ  ̣ ἀ̣ν̣τ̣ί̣γ̣ρ̣α̣  ̣ον ἀπέ-
πεμψά σοι ἵνα μὴ παραπέσῃ   ̣  ̣  ̣  ̣ενε̣ικο̣ν
π̣ο̣λλάκι Σεμπρωνίῳ κα  ̣  ̣  ̣  ̣ο[  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
περισπωμεν[  ̣  ̣] περὶ τὰ στρατιωτι̣κὰ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15  ̣  ̣[  ̣  ̣]εστιν πα̣ρ̣ενοχλοῦν ἵνα μὴ̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣[  ̣]ομέν[ο]υς̣ καὶ δυναμέ̣ν̣ο̣υ̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 2 lines
19(hand 2) ἐρρῶσθαι σαι(*) β[ού]λομαι, ἄ[δ]ελφε,
20π  ̣  ̣  ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἄσπάζεταί σε Σ̣ι̣τ̣έλ̣κ̣α̣ς καὶ τὰ παιδία α̣[ὐ-]
τοῦ κατʼ [ὄ]νομα.

Apparatus


^ 3. l. ἐπισ<τ>όλιον
^ 3. l. ἡμῖν
^ 4. l. ἡμῖν
^ 6-7. l. φέρε |ται
^ 7. l. ἐριόξυλα
^ 8. l. παρεκάλεσα
^ 19. l. σε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Rullius to [Iulius] Apollinarius, his brother, greeting. I marvel that you did not send us a letter to let us know whether you had come through safely, in accordance with our prayers, and how you are doing now, so that we might know how your affairs are going. Send the white cottons, as I requested of you when I was with you, to Menon. �ǣIf there are soft ones,�ǥ he said when he was with you, �ǣlet them be sent from Rome.�ǥ I will deliver them(?) if you wish to send them . . . . I sent you a copy(?) so that it might not go astray . . . . ;(2nd hand) I wish you good health, brother, . . . . Sitelkas(?) and his children salute you, each by name.