Papyri.info

sign in

p.mich.8.510 = HGV P.Mich. 8 510 = Trismegistos 27120 = michigan.apis.2458DDbDP transcription: p.mich.8.510 [xml]

II/III spc Karanis

ctr
Ταεις[- ca.9 -] τῷ [υἱῷ κ]αὶ [κ]υρίῳ
πλεῖστ[α χαίρειν]. πρὸ [μὲν] πάν[τ]ων
εὔχομ[αί σε ὑγ]ι̣έ̣ν̣[ι]ν̣(*) καὶ [εὐτ]υ̣χ̣ῖ̣ν̣(*). ε̣ἰ ἐ̣-
π̣ώλ̣[η]σα̣[ς τοῦ] π̣α̣τρὸς [  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣
5τ̣ε̣σ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μη  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣ Σεμ-]
π̣ρων̣[ίου τοῦ ἀ]δελφοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
δραχμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣] χα[ρταρί]διν ὃ εἴ-
ρηχές(*) μ̣[οι ὅτι] παρὰ τῆ[ς   ̣  ̣  ̣  ̣]ς [λάβ]ω̣
αὐτὸ εἴ[λη]φ̣α̣. υἱέ̣, γράψ̣ο̣[ν μο]ι̣ π̣[ερὶ τ]ῆ̣[ς]
10σωτηρ[ί]ας σου. οὐ δ[ύ]νομέ(*) [σ]υ̣(*) ἄρτι̣ ε̣[ἰ]πῖν(*)
  ̣  ̣αβ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣σης [  ̣]ηνι  ̣[  ̣]  ̣  ̣ν[  ̣  ̣  ̣]νο
μασ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πν  ̣[  ̣]με ο̣[  ̣  ̣]  ̣μ[  ̣  ̣  ̣].
τασ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σε Νεμεσοῦ [ἐ]πὶ(*) μεγάλη
θνῆσ[ις γέ]γονε ἐν Ἀλεξανδρίᾳ. ὥσ-
15περ [σύ με] ἐκυβέρνας [σ]ου ἐχόνο-
μά μου ὄντος, καὶ ἄρτι πάλιν σύ με
κυβερνᾷς ἀπόντος σου. γεινώσ-
κειν(*) σε θέλω ὅτ[ι] ὠχεύομεν(*) τὰ
φυνίκια(*) τὰ ἐν τ[ῇ] ἀπάτῃ(*). ἐάν μου
20ἀκούσῃ Τασεῦς, κ[αὶ] λάβῃ παρʼ ἐμοῦ
καλάθιν   ̣ε  ̣  ̣π̣ε̣[  ̣ο]υ. πεπλήρωκα
πάντα τὰ δημό[σ]ια τῇ σῇ χάριτι.
τὸ μικκὸν(*) χαρτ[α]ρίδιν ὅ εἴρηχες(*)
ὅτι μὴ δῦ(*) αὐτ[ὸ, τοῦ]το μηδενὶ οὐ-
25κ ἔδωκα· σὺ αὐτ[ός], ὖπον(*), δώσις(*). οὐ-
δέ[ν]α εὕρηκα ἐ[πʼ] ἐ̣μὲ ἐν τῦς(*) φίλυς(*)
ε̣  ̣[  ̣]σ̣μα[  ̣  ̣] ἄξια [σι]ν̣τόνια(*) τρία ει
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]τι [ἀπέ]χις(*) ἀντίδ[ω]ρ̣ον
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]να[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣υφαιης
30ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] Νεφωτιαν[ὸ]ς
ἀ̣ν̣[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]  ̣νε[  ̣]  ̣  ̣χα  ̣  ̣υ χο̣ῦ̣ς
τ[έσ]σ̣ερα[ς](*) [τὸ] καθʼ [ἡ]μέρα[ν] εἵνα(*) ε̣-
τ̣[  ̣  ̣]α̣ξη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καθ[ὼ]ς πα  ̣  ̣  ̣εν  ̣  ̣ν̣
π  ̣  ̣η̣στ[  ̣  ̣]πορτ[  ̣]παν ἀμηλε̣ῖ̣ς(*)
35Σερηνο. [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο[  ̣]  ̣δι  ̣[  ̣]  ̣εν[  ̣]  ̣ης̣
ms
  ̣  ̣  ̣  ̣ε[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν τῇ μητρὶ ἀτοῦ(*) ἐπὶ(*) ἀγωνιᾷ περὶ αὐτοῦ.
ἀ[σπάζεταί σε] ἡ ἀδελφή σου καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς.

Apparatus


^ ctr.3. l. [ὑγ]ιαίνειν
^ ctr.3. l. εὐτυχεῖν
^ ctr.7-8. l. εἴ |ρηκάς
^ ctr.10. l. δύναμαί
^ ctr.10. l. σοι
^ ctr.10. l. εἰπεῖν
^ ctr.13. l. ἐπεὶ
^ ctr.17-18. l. γινώσ |κειν
^ ctr.18. l. ὀχεύομεν
^ ctr.19. l. φοινίκια
^ ctr.19. BL 12.123 : Ἀπάτῃ prev. ed.
^ ctr.23. l. μικρὸν
^ ctr.23. l. εἴρηκας
^ ctr.24. l. δοῖ
^ ctr.25. l. εἶπον
^ ctr.25. l. δώσεις
^ ctr.26. l. τοῖς
^ ctr.26. l. φίλοις
^ ctr.27. l. σινδόνια
^ ctr.28. l. ἀπέχεις
^ ctr.32. l. τέσσαρας
^ ctr.32. l. ἵνα
^ ctr.34. l. ἀμελεῖς
^ ms.36. l. α<ὐ>τοῦ
^ ms.36. l. ἐπεὶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(12 lines too damaged to be translated) . . . since there have been many deaths in Alexandria. Just as you were my guide while you were with me, now again you guide me although you are absent. I want you to know that we are carrying out fertilization of the dates that are in the orchard. If Taseus follows my instructions, she shall also receive from me a basket of . . . . I have paid all the public dues, thanks to you. The little papyrus that you told me not to give to anyone, I did not give; you yourself, I said, will give it . . . . (12 more lines damaged)