Papyri.info

sign in

p.michael.45 = HGV P.Michael. 45 = Trismegistos 21421DDbDP transcription: p.michael.45 [xml]

AD 540 Aphroditopolite

⳨ ὑπατείας Φλαου̣ί̣ου Ἰουστίνου̣ τοῦ ὑπερφυεστάτου, Μεσορ[ὴ   ̣, τετάρτης ἰνδι(κτίονος)].
Ἀὐ̣ρή̣λιοι Βίκτωρ ἐκ πατρὸς Φοιβάμμωνος μητ[ρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ Κολλοῦθος]
γνήσιος αὐτοῦ ἀδελφὸς ἐκ τῶν αὐτῶν γονέων, ἀμφότεροι ποιμένες κ̣[αὶ]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ες, ὑπογρ[ά]φοντες ἰδίᾳ χ̣ερί(*), ὁρμ̣ώμενοι ἀπὸ κώμη[ς Ἀφρ(οδίτης)]
5τοῦ̣ Ἀ[ν]τ̣α̣ι̣οπολί̣τ̣ου νομοῦ, ⁦ vac. ? ⁩ Αὐρηλίῳ Φοιβάμμ̣[ωνι υἱῷ Τ̣ρ̣ι̣α̣δ̣έ̣λ̣φ̣ο̣υ̣]
ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφρο̣δίτης χαίρειν. βεβαίων καὶ κυρίων ο[ὐσῶν]
τῶν γεγεν̣η̣μένω̣ν̣ σο̣ι π̣αρʼ ἡμῶν ὠνην̣ικῶν(*) πράσεων καὶ ὑποθη[κῶν]
ὑπὲρ φανερῶν βοσκημάτων ἁπανταχοῦ ἐπιφερουμένων δι[ὰ π̣α̣ν̣τ̣ὸ̣ς̣]
κ̣[ατὰ τὰ]ς̣ ἐγκε̣[ι]μένας πάσας διαστολὰς πρὸς τὴν δύναμιν ἑκάστου ὠν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10  ̣ρ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ίου· κ̣[αὶ] νῦν ὁμολογοῦμεν σήμ̣ε̣ρ̣[ο]ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀσφαλείας πράσεως ἑκουσίᾳ γνώμῃ αὐθαιρέτῳ καὶ ἀμετατρέπ̣[τῳ καὶ]
ὀρθῇ διανοίᾳ, ἐπομνύμενοι τὸν θεῖον καὶ σεβάσμιον ὅρκον καὶ τὴν [νίκην]
καὶ διαμονὴν τοῦ δεσπότου ἡμῶν Φλαυίου Ἰουστινιανοῦ τοῦ αἰωνίου Αὐγούσ[του]
[αὐτο]κρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣(*) πεπρακέναι ἡμ̣ε̣ῖ̣ς οἱ προ̣γεγραμμένοι Βίκ[τωρ καὶ]
15Κολλο̣[ῦ]θος γνήσιος ἀδελφὸς ποιμένες ⁦ vac. ? ⁩ σοὶ τῷ προγεγρα[μμένῳ]
Φοιβάμμωνι καὶ καταγεγραφέναι καὶ παρακεχωρηκέναι σοι ἀπὸ τοῦ μη[νὸς Θὼθ]
καὶ̣ ἑξῆς ἅπαντα καὶ διηνεκῆ χρόνον π̣λ̣ηρεστάτῳ δεσποτικῷ δικαί[ῳ]
τ̣ὰ̣ [ὑπ]ά̣ρ̣χ̣ο̣ν̣[τ]α̣ ἡμῖν βοσκήμα̣τ̣α ἤτοι κατανομης(*) τοῦ γεωργί[ου]
Βίκτ̣ο̣ρ̣ος καλου̣μένου Βησ̣έ̣λικος ἀνήκοντα τῇ ἡμῶν δεκανείᾳ π̣[αρελθόντα(?)]
20εἰς ἡμᾶς ἀπὸ δικαίας δι̣α̣δοχῆς τοῦ ἡμῶν πατρὸς ἀκολο̣ύθως [⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ἡ̣μ̣ῶν συμμετόχων μερισμῷ, σὺν παντὶ τῷ ἐν[ό]ν̣τι [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] πρὸ[ς] τ̣ὰ παλαιὰ κα̣ὶ̣ ἀρχ[αῖ]α̣ ὅ̣ρ̣ι̣α̣ [  ̣]π̣ο  ̣  ̣  ̣κα̣τὰ μηδὲ̣ν ἡ̣μῖν [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν̣ αὐτῷ ὑπολείπει̣ σ̣[  ̣]ι̣  ̣ο  ̣δ̣ε̣ι̣  ̣ κα̣τ̣α̣λείψα̣ντο̣ς   ̣ι̣ δ̣η̣λαδ̣ὴ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
βοσκήματα ἐκ βορρᾶ τ̣ὰ̣ ἕτερα ἰδιοτικά σ̣ο̣υ̣ βοσκήμα̣τ̣α̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ι̣· ὧ̣ν γείτονες τοῦ προκ(ειμένου) γεωργίου, λέγ̣ω̣ δ̣η Βησ̣[ελικ](  )[,]
τ̣ὰ [π]ρ̣α̣θέ̣[ν]τα σοι παρʼ ἡ̣μῶν̣ ἐ̣ν̣ αὐτῷ βοσκ̣ή̣ματ̣α̣ ἐπὶ παντὸς [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐκ τετραγώνο̣υ διὰ τ̣οῦ πα̣ντὸς   ̣  ̣  ̣α̣φους̣ δ̣η̣λο̣ύμενοι· νότου, [ἐν μὲν τῷ]
λιβικῷ ἀνέμῳ γῄδια το̣ῦ σο̣ῦ κτήματος, ἐν δὲ τῷ ἀπηλιω̣τικ̣ῷ̣ [ἀνέμῳ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπ̣ό̣κου Ἄμα Μαρίας· ἀπηλιώτου γῄδια τοῦ κτήματο[ς]
30π[  ̣  ̣] β̣  ̣τ̣κ̣· τ̣ο καὶ πραθέντος σοι παρʼ ἡμῶ̣ν̣ ε  ̣[  ̣]τ̣α̣ β[οσ]κή̣μ̣α̣τ̣α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
πρασεσι(*) τῇ καὶ προ̣βεβαίᾳ̣ μενο̣ύσῃ ἁπα̣ντα̣χ̣ο̣ῦ· βορρᾶ γῄδια [τ]οῦ γ̣ε̣[ωργίου]
κληρονόμω̣ν Χα̣ρισίου Ἑρμαυῶ̣τος πρω̣τοκωμήτου· λιβὸς γῄ̣[δια]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐλαιο̣υργοῦ, ἢ οἳ ἐὰν ὦσι ο[ἱ] γείτονες πάντῃ παντόθεν· [ὑπὲρ τ̣ι̣μ̣ῆ̣ς̣]
τῆς πρὸς ἀλλήλους συνπεφωνημένης, καθὼς ἡμεῖς̣ οἱ ἀποδ[όμενοι]
35Βίκτωρ καὶ Κολλοῦθος γνήσιος ἀδελφὸς ὑπεγορέσαμεν(*) χρ[υσοῦ]
δεσποτικοῦ εὔσταθμα νομισμάτια τρία ἕκαστον παρὰ κεράτια [δύο, γί(νεται)]
χρ(υσοῦ) νο(μισμάτια) γ̣ (παρὰ) κ̣ε̣ρ(άτια) ϛ τῷ χρ(υσοχοικῷ) σταθμ(ῷ), ἅπερ ταῦτα τὰ τῆς τ̣ιμῆς χρ[ύσινα]
ἀπειλήφαμεν ἡμεῖς οἱ ἀποδόμενοι Βίκτωρ καὶ Κολλοῦθος γ̣[νήσιος]
ἀδελφὸς παρά σου τοῦ ὠνουμένου Φοιβάμμωνος ἀπὸ χειρός [σου εἰς χεῖρας]
40ἡ̣[μῶν ἐπʼ ὄψ]ε̣σ̣ι̣ [τ]ῶν ἑξῆς ὑπογραφόντων μαρτύρων ἀριθμῷ σ̣[ταθμῷ]
πλήρης(*) ἅμα τῇ πράσει γενομένῃ, ἐφʼ ᾗ τιμῇ καὶ πεπείσμεθα· [ἐφʼ ᾧ̣]
ἐντεῦθέν σε τὸν αὐτὸν ὠ̣νούμενον Φοιβάμμωνα ἐπικρατεῖν κ̣[αὶ κυριεύειν]
καὶ δεσποτεύειν καὶ διο̣ι̣κεῖν καὶ οἰκεῖν καὶ διαβόσκειν ἐν αὐτοῖς ἐκ τῶν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, κ̣[αὶ] δ̣ιαπωλεῖν καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμ[ους ἰδίους καὶ]
45διαδόχους καὶ διακατόχους, καὶ χρ̣ή̣σ̣α̣σ̣θ̣α̣ι̣ ὡς̣ βο̣ύ̣λῃ δεσ̣π̣οτικῷ δι[καίῳ ἀκωλύτως]
καὶ ἀνεμποδίστως, ἀρξάμενόν σε ἀπὸ γενήματος τῆς σὺν Θ̣[εῷ ἐσομένης]
πέ̣μ̣πτης ἰνδικ(τίονος) κ(α)ὶ αὐτῆς {καὶ αὐτῆς} καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου διὰ παντὸς̣ [εἰς τὸ παντελές·]
καὶ ἀποκρινόμενόν σε ὑ̣πὲρ τῆς ἀναλογία̣ς τοῦ δημο̣σίου τελέσμα̣[τος]
ὑπὲρ τῶν προειρημένων καὶ πραθέντων σοι παρʼ ἡμῶν βοσκημ[άτων]
50πρὸς τὴν τῶν νόμων διάταξιν· μηδεν̣ό̣ς σοι ἀντιποιουμένου ἢ ἀ̣[ντιποιησομένου]
τῶν μεθ̣ʼ ἡμᾶς κληρονόμων ἢ συ̣νκληρονόμων ἢ τῶν ἐκ γένους [ἡμίν]
ἀνηκόντων ἢ ἀγχιστευόντων̣· κα̣ὶ τὸν ἐπελευσόμενον εἴς σ[ε τοῦ λοιποῦ]
περὶ τῶν προκ(ειμένων) βοσκημάτων καθὼς πρόκ(ειται) πάσας διαστο̣λ[ὰς ἡ̣μ̣ε̣ῖ̣ς̣]
αὐτ̣ὸ̣ν ἀ̣ποτρέψωμεν(*) ἀπό σου ἰδίῳ ἡμῶν ἀναλώματι καὶ δαπ̣[ανήματι·]
55κα̣ὶ βεβαιω̣σωμέν(*) σοι πάσῃ βεβαιώσι(*) ἀ̣π̣ʼ παντὸς κ(αιροῦ) διὰ παντὸς [τοῦ ἐπελευσο-]
μ̣ένου ἢ ἀντιποιησομένου πα̣ν̣τὶ κ(αι)ρῷ ἐπάναγκε̣ς· εἰ δὲ καὶ ἧττον φ[ροντίζομεν]
τῆς βεβαιώσεως, διπλασίως τὸ τίμημα ἀποδωσωμεν(*) μετ̣ὰ κ̣[αὶ τοῦ διαφέροντος]
καὶ ἀναλώματος πρὸς τῷ(*) βεβαία̣ν εἶναι κ(αὶ) ἰσχυρὰ̣ν ταύτην τὴν πρᾶσιν π̣[ανταχοῦ]
προκομιζομένην(*), ἥνπ̣ερ γρα̣φ(εῖσαν) δισσὴν ὁμότυπον ἑκόντες καὶ πεπε[ισμένοι ἐθέμεθά σοι]
60ἄνευ βίας καὶ ἀνάγκης κ(αὶ) ἀπάτης πάσης καὶ φόβο̣υ̣ κ(αὶ) δόλου τινος ἐν δημο̣σί[ῳ ἀρχείῳ]
ἐφʼ ὑπογραφ(ῶν) ἡμῶν καὶ συνηθῶν μαρτύρων· καὶ ἐπερωτηθέντες ἐπ̣[ὶ]
πᾶσι ταῦθʼ ο̣ὕτως ἔχειν δόσειν(*) πο̣ιε̣ῖ̣ν̣ φυλά̣ττει̣ν ὡμολογήσαμεν. ⳨⳨⳨
(hand 2) ⳨ Αὐρήλιος Βίκτωρ Φοιβάμμωνος ὁ προκ(είμενος) ἐθέμην ταύ[την τὴν]
πρᾶσιν καὶ ἀπέ̣σ̣χ̣ον τ̣ὴ̣ν̣ προκ(ειμένην) τελ̣ίαν(*) τιμὴν, κ̣[αὶ βε-]
65[βαιώσω σοι ὡς] πρόκ̣(ειται). (hand 3) ⳨ Αὐρήλι̣ο̣ς̣ Κολλοῦθο̣ς̣ Φοιβάμμων̣[ος ὁ προκ(είμενος)]
ἐθέμην̣ ταύτην τὴν πρᾶσιν καὶ ἀπέσχον τὴν προκ(ειμένην)
τημὴν(*)  ̣⟧, καὶ βεβαιώσω σοι ὡς πρόκ(ειται). (hand 4) Αὐρήλιος Γ̣εώργιο[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων. (hand 5) ⳨ Αὐρή[λιος   ̣  ̣  ̣  ̣]
Ἡρακλείου μαρτυρῶ τῇ πράσει καὶ τῇ καταβολῇ χρυσίου ἀκ[ούσας παρ-]
70ὰ τῶν θεμένων. (hand 6) ⳨ Αὐρήλιος Ἰωάννης Ἀβραα̣μίο̣[υ μαρτυ-]
ρῶ τῇ π̣ρ̣ά̣σ̣ει καὶ τῇ καταβουλῇ(*) τοῦ [χρυσίου.]
(hand 7) ⳨ Βίκτωρ Προμαῶτος πρεσβ(ύτερος) μαρτυρῶ τῇ πραε[ι](*) [καὶ τῇ]
καταβουλῇ(*) τοῦ χρυσίου. (hand 8) ⳨ Αὐρήλιος Μ̣η̣ν̣ᾶ̣ς̣ Παχυμ̣ί̣ο̣υ̣ [μαρτυρῶ]
τῇ παρσει̣(*) καὶ τῇ καβουλῇ(*) τοῦ χρυσίου. (hand 9) ⳨ Αὐρήλιος Φοιβάμμων ὁ [κοινὸς]
75πατὴρ αὐτῶν συνπίθ̣ο̣μ̣α̣ι̣(*) τηύτῃ τῇ πράσει ὡς̣ π̣ρό̣κ(ειται)
(space of 6,5 cm)
(hand 1) ἐ̣γ̣[ρ]άφ(η) δ̣ι̣ʼ ἐμοῦ Ἀβρααμίου Ἀ̣π̣ό̣λ̣λ̣(ῶτος)(*).

Apparatus


^ 4. l. χειρί
^ 7. ὠνην̣ικῶν (or ὠνητ̣ικῶν(?)) BL 7.106
^ 14. BL 8.210 : [  ̣  ̣ ἑ]κό̣ν̣τ̣ε̣ς prev. ed.
^ 18. l. κατανομὴν
^ 31. l. πράσει
^ 35. l. ὑπηγορεύσαμεν
^ 41. l. πλήρη
^ 54. l. ἀποτρέψομεν
^ 55. l. βεβαιώσομέν
^ 55. l. βεβαιώσει
^ 57. l. ἀποδωσομεν
^ 58. BL 12.119 : πρὸς τὼ (l. τὸ) prev. ed.
^ 59. BL 12.119 : προσκομιζομένην prev. ed.
^ 62. l. δώσειν
^ 64. l. τελείαν
^ 67. l. τιμὴν
^ 71. l. καταβολῇ
^ 72. l. πρά<σ>ε[ι]
^ 73. l. καταβολῇ
^ 74. l. πράσει
^ 74. l. κα<τα>βουλῇ
^ 75. l. συμπείθομαι
^ 76. BL 7.106 : Ἀ̣π̣υ̣γ̣χ̣ί̣ο̣υ̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.