Papyri.info

sign in

p.mil.congr.xiv.pg37 = HGV SB 14 11274 = Trismegistos 14428 = sb.14.11274DDbDP transcription: p.mil.congr.xiv.pg37 [xml]

4BC Arsinoite
[Reprinted from: sb.14.11274] SB 14.11274

[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣π̣ι̣σ̣τ̣ά̣τ̣ῃ φ̣υ̣λ̣[ακι-]
τῶν
π̣α̣ρ̣ὰ̣ Π̣α̣τ̣ε̣ρ̣μ̣ο̣υ̣θ̣ί̣ω̣ν̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ Ἀ̣κ̣ο̣υ̣σ̣ι̣λ̣ά̣ο̣υ̣
Μ̣α̣κ̣ε̣δ̣ό̣ν̣ο̣ς̣ Ν̣ε̣φ̣ε̣ρ̣ῶ̣τ̣ο̣ς̣ τ̣ῶν̣ ἀ̣π̣ὸ̣
5Ἰ̣β̣ι̣ῶ̣ν̣ο̣ς̣ Ἀ̣ρ̣γ̣α̣ί̣ο̣υ̣ τ̣ῆ̣ς̣ Π̣ο̣λ̣έ̣μ̣ω̣[νος με-]
ρ̣ί̣δ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ο̣ί̣τ̣ο̣υ̣ ν̣ο̣μ̣ο̣ῦ̣.
  ̣  ̣α̣ι̣τησιν π̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ης του μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣υ[⁦ -ca.?- ⁩]
σὺν ἑτέρ̣ο̣ι̣ς̣ κυλ  ̣  ̣ω̣ν με ἐ̣λ̣ο̣ι̣δ̣[όρη-]
10σεν, πληγαῖς πλήοσιν(*) εἰς τὰ [παρα]τυχόν-
τα μέρη τοῦ σώματος· διὸ ἀξιῶ, ἐὰν
φαίνεταί σοι, συντάξαι γράψαι τῷ τῆς
κώμης ἐπιστάτῃ ἐξαποστῖλαι(*) τόν
τε ἐνκαλούμενον ἐπὶ σὲ ὅπως μὲν
15ἐγὼι(*) τύχω τῶν σῶν δικίων(*), αὐ-
τὸς δὲ τύχοι τῆς ἁρμοζούσης
διαλήμψεως πρὸς ἐπίστασιν
ἑτέρων, ἵνʼ ὦ βεβοιθημένος(*).
εὐτύχι(*).
20(hand 2) ἐπί(στειλον) τῷ ἐπισ(τάτῃ) τὰ δίκαια ποι(εῖν)
η̣\ ((unintelligible)) / κολλω(  ) κορδακ(  ) μα\χ/
(ἔτους) κϛ Καίσαρος Ἐπεὶφ ιβ.

Apparatus


^ 10. l. πλείοσιν
^ 13. l. ἐξαποστεῖλαι
^ 15. l. ἐγὼ
^ 15. l. δικ<α>ίων
^ 18. l. βεβοηθημένος
^ 19. l. εὐτύχει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.