Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.1.23 = HGV P.Mil. Vogl. 1 23 = Trismegistos 12343DDbDP transcription: p.mil.vogl.1.23 [xml]

AD108 Tebtynis

1
[Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστο]ῦ Γερμανικοῦ Δακικ[οῦ δημοσί]ων τελεσμάτων πάντων σειτικῶν(*) τε καὶ ἀργυρικῶν καὶ παντὸς εἴδους τῶν προκειμένων
[- ca.28 -]ν πάν̣τ̣ω̣ν̣ ὄν̣[των] πρὸς τοὺ[ς τρε]ῖς κοινῶς ἐ[ξ ἴσου], τῶν δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιβ (ἔτους) ὁμοίως δημοσίων πάντων σειτικῶν(*) τε καὶ
[ἀργυρικῶν τῶν ὀφειλομένων ὑπὲρ] ὧν ἕκαστος ἡ̣μῶν̣ [ἐπανείρ]ηται, καθὼς πρόκειται, ὑπαρχόντων, πλὴν ἢ μόνον τῶν ὑπὲρ τῶν ἐπιβολῶν μετρουμένων,
5[ὄντων πρὸς ἕκαστον τὸν ἐπα]ν̣ε̣ι̣ρ̣η̣μένον, τῶν δὲ ὑπὲρ τῶν ἐπιβολῶν μετρουμένων, εἴτοι(*) ἐν τοῖς σειτικοῖς(*) ἢ καὶ δενδρικοῖς ὄντων πρὸς τοὺς τρεῖς κοινῶς
[ἐξ ἴσου εἰς τὸν ἅπαντα] χρόνον, τῶν τοῦ ἐ̣ξ̣[ελ]η̣λ̣υθότος ια (ἔτους) ἐκπεπτωκότων εἰς τὸ ἐνεστὸς ιβ (ἔτος) φοινικικῶν καὶ ἐλαϊκῶν καρπῶν καὶ φυῶν τῶν
[- ca.13 - ὧν ἕκαστος] ἐπανείρηται, καθὼς πρόκειται, [ὄ]ντω̣ν ἑκάστου τοῦ ἐπανελομένου καὶ κληρωθέντος. τὰς δὲ σταθείσας ὑφʼ ἡμῶν πρὸς ἰσότητα τῆς
[τῶν ὑπαρχόντων ἧς ἕκασ]τος κε[κλ]ήρωται μερίδο[ς], καθὼς [π]ρόκειται, δ[ο]θ̣ῆ̣[ναι· παρ]ὰ μὲν τοῦ Παυλείνου ἐμοὶ τῶι Ἀματίωι, ὑπὲρ μὲν κλήρων ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) χειλίας(*)
[τετρακοσίας τριάκοντα τρ]εῖς δύο ὀβολούς, ὑπὲρ τοῦ ἐλαιωνοπαραδείσου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) χειλίας(*) ἑξακοσίας , τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τρισχειλίας(*) τριάκοντα τρεῖς δύο ὀβολούς,
10[ὁμοίως δὲ τῶι Γεμείνωι π]αρὰ μὲν τοῦ αὐτοῦ Π̣α[υ]λείνου ὑπὲρ κλήρων δραχμὰς τριάκοντα τρεῖς δύο ὀβολούς, ὑπὲρ δὲ τοῦ αὐτοῦ ἐλαιωνοπαραδείσου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ἑπτακοσί-
[ας , ὑπὲρ δὲ καλαμιῶν ἀρ]γ(υρίου) (δραχμὰς) πεντακοσίας δέκα ἓξ τετρώβολον , τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ δραχμὰς χειλίας(*) διακοσίας πεντήκοντα , τῷ δὲ̣ αὐτῶι Γεμείνῳ παρὰ
[μὲν ἐμοῦ ὑπὲρ τῶν ἀ]μπελώνων καὶ ἐλαιωνοπαραδείσου δραχμὰς δισχειλίας(*) , ὑπὲρ δὲ καλαμιῶν δραχμὰς πεντακοσίας δέκα ἓξ τετρώβολον ,
[τὰς ἐ]πὶ τὸ α[ὐτὸ] ἀργ(υρίου) δραχμὰς δισχειλίας(*) πεντακοσίας δέκα ἓξ τετρώβολον [ἐπάν]αγκον ἀποδώσειν ὡς συνεφωνήσαμεν τῇ δεκάτῃ τοῦ εἰσιόντος
[μην]ὸς Χοίαχ ἀνυπ[ερ]θέτως, καθὼς ἐπάνω δεδήλωται, ὧν καὶ γείνεσθαι τὴν πρᾶξιν καθάπερ ἐγ(*) δίκης καὶ ὁμοίως ἐπάναγκον δώσουσί μοι ὅ τε
15[Παυλε]ῖνος καὶ Γέμεινος ἐν μόνωι τῶι ἐνεστῶτι ἔτει ἕκαστος αὐτῶν ἐν μηνὶ Παῦνι ἐφʼ Ἅλω κώμης Κερκεσήως πυροῦ νέου καθαροῦ ἀδόλου μέτρωι
[  ̣  ̣  ̣  ̣]νεικωι ἡμῶν ἀρτάβας ἑβδομήκοντα πέντε , τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρτάβας ἑκατὸν πεντήκοντα καθαρὰς ἀπὸ παντὸς εἴδους ἀντὶ διαφορᾶς ἀναπαυμάτων.
[ἐπάν]αγκον δʼ ἐνμεν̣[οῦ]μεν [ἡ]μεῖς τε καὶ οἱ παρʼ ἡμῶν πᾶσι τοῖς κατὰ τήνδε τὴν διαίρεσιν δεδηλωμένοις καὶ οἷς ἕκαστος ἐπανείρηται καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν
[ἀπὸ το]ῦ ἐνεστῶτος ι[β] (ἔτους) περιεσόμενα ἀποφερομένους καὶ πωλοῦντας καὶ ὑποτιθεμένους καὶ οἰκονομοῦντας περὶ αὐτῶν, ὡς ἐὰν αἱρώμεθα, καὶ ⟦μη⟧
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ρεξεσθαι ἐφʼ ἃ ὁ[πό]τερος [ἡμῶν] κεκλήρωται, καθὼς πρόκειται. ὅ τι δʼ ἂν τῶν προγεγραμμένων παραβαίνῃ τις ἡμῶν ἢ οἱ παρʼ ἡμῶν ἐκτίσει
20[ὁ παρα]βὰς τῶ[ι] ἐμμένοντ[ι] παραχρῆμα τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα διπλᾶ καὶ ἐπίτειμον(*) ἀργυρίου ταλάντων δύο καὶ εἰς τὸ δημόσιον τα(*) ἴσας, χωρὶς
[τοῦ τὰ] προγεγραμμένα κύ[ρ]ια εἶναι διὰ παντός. ὅσα δὲ ἄλλα ἔχομεν ἐπίκοινα ὑπάρχοντα καὶ οἰκόπεδα καὶ δὰ(*) σώματα καὶ ἕτερα μενεῖ ἡμεῖν(*) ἐπίκοινα
[πάντα μ]έ̣χ̣ρ̣ι τῆς ἐσομένης καὶ τούτων [δ]ιαιρέσε̣[ω]ς̣ ἕως Χοίαχ τριακάδι [το]ῦ ἐνεστῶτος ἔτους. τυγχάνομεν δὲ προδιειρημένοι ἐ(κ σ)υμφώνου τὰ ὑπάρ-
[χοντα ἡ]μεῖν(*) πατρικὰ θρέμματα προβ[άτ]ω[ν   ̣  ̣  ̣]ν καὶ κτήνη καὶ ταυρι[κά. τ]ὸ [δὲ] χειρόγραφον τοῦτο κύριον ἔστωι(*) πανταχῆι ἐπιφερόμενον καὶ ὡς ἐν δημοσίωι
[κατακεχ]ωρισμένον [ὥ]στε τοῦ[το] κύρ[ιον] μεῖναι καὶ μετὰ τὴν ὁποτέρου ἡμῶν τελευτήν. Ἀμάτιος ἔγραψα τὰ προκείμενα καὶ ἔσχον τοῦ Παυλείνου ἴσον
25[χειρόγρα]φον συναντιβεβλημένο[ν.] ὁ δὲ Γέμεινος αὐτόχειρ ἔγρ(αψε). ἔτους δωδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ
2
Γερμανικοῦ Δακικοῦ Ἁθὺρ ε. Παυλ[εῖν]ο[ς] Πάτρωνος
πεποίημαι τὴν π̣ροκειμένην [διαί]ρ̣εσιν καὶ ἐπέ-
βαλέν μοι τὸ ἐπὶ τοῦ κα[τ]ʼ ἐμὲ προσώπου ἐπιβεβληκός
μοι πατρικὸν καθὼς ἐπάνω δεδήλωται καὶ ἕκαστα
30ποιήσω ἀκολούθως ᾧ κἀγὼ(*) ἐκδέδομαι ἴ[σ]ον χειρό-
γραφον συναντιβεβλημένον ὑφʼ ἡμῶν. Γέμεινος
Πάτρωνος πεπο[ίη]μαι τὴν προκειμένην δι[αί-]
ρεσιν καὶ ἐπέβ̣α[λ]έ̣ν [μ]οι τ[ὰ] ἐπὶ τοῦ [κ]ατʼ ἐ[μ]ὲ προσώπ(ου)
ἐπιβεβληκότα μοι ὑπάρχοντα ὡς ἐπάνω δεδήλω-
35ται καὶ ἕκαστα ποιήσω ἀκολούθως ᾧ κἀγὼ(*) ἐκδέδομαι
ἴσωι χειρογράφωι συναντιβεβλημένῳ ὑφʼ ἡμῶν.

Apparatus


^ 1.2. l. σιτικῶν
^ 1.3. l. σιτικῶν
^ 1.5. l. ἤτοι
^ 1.5. l. σιτικοῖς
^ 1.8. l. χιλίας
^ 1.9. l. χιλίας
^ 1.9. l. τρισχιλίας
^ 1.11. l. χιλίας
^ 1.12. l. δισχιλίας
^ 1.13. l. δισχιλίας
^ 1.14. l. ἐκ
^ 1.20. l. ἐπίτιμον
^ 1.20. l. τὰ<ς>
^ 1.21. l. δ<ουλικ>ὰ
^ 1.21. l. ἡμῖν
^ 1.23. l. [ἡ]μῖν
^ 1.23. l. ἔστω
^ 2.30. l. καὶ ἐγὼ
^ 2.35. l. καὶ ἐγὼ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.