Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.2.62 = HGV P.Mil. Vogl. 2 62 = Trismegistos 28834DDbDP transcription: p.mil.vogl.2.62 [xml]

II spc Tebtynis

Πτολλα̣[ρί]ω̣ν Κρονίω[ν]ι̣
[τ]ῶι φ̣ι̣λ[τά]τωι χ(αίρειν).
ἐ[π]εὶ τὰ ἐρί̣δ̣ι̣α̣ Πτολλαρ[ί-]
[ω]ν̣ος τοῦ υ̣ἱ̣ο̣ῦ̣ Ἀμ[ατ]ί̣ου
5κ̣α̣τ̣α̣βάλληται, καλῶ̣ς̣ π̣ο̣-
[ι]ήσεις παρασχὼν ἀρ[σε-]
[νικὰ(?)] κτήνη κατὰ τ̣[  ̣]ν̣  ̣  ̣
[  ̣]  ̣ενα   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
καὶ ὡς τ̣α̣[  ̣  ̣]υ̣  ̣ον  ̣τ[οῦ]
10γὰρ πατρὸ̣[ς] ε̣  ̣  ̣η̣θ̣ε̣   ̣  ̣
τ[  ̣  ̣]δε   ̣[  ̣  ̣]ται̣   ̣ω[  ̣  ̣]
τὰ τῶ[ν] ἐρίων ε[  ̣  ̣]
κ  ̣α   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἀμελει
  ̣  ̣  ̣αρο̣  ̣[  ̣  ̣  ̣θ̣  ̣  ̣υ̣ς̣  ̣[  ̣]
15πειτ̣ι[  ̣  ̣  ̣] καὶ σοὶ υρ[  ̣]
ἄρτι δ[  ̣  ̣  ̣] εἶναι α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
η αρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣ \ἅ̣μα̣ τῷ/ η  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ π̣τ̣υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εναρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.