Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.3.128 = HGV P.Mil. Vogl. 3 128 = Trismegistos 5247DDbDP transcription: p.mil.vogl.3.128 [xml]

119BC Tebtynis

Λυσα[ν]ία̣ι συγ[γε]νεῖ κα[ὶ] στρατηγ[ῶι]
παρὰ [Ἡ]ρακλείο̣υς καὶ Ὀνν̣ώφριος καὶ
τῶν [ἐ]κ Καραν̣ίδος βασ̣ιλικῶν
γεωρ[γ]ῶν, γεωρ̣γ̣ούντων δὲ καὶ περ[ὶ]
5Κερκε[σ]οῦχα τῆς Ἡρακλείδου μερίδ̣[ος]
τὴν [ἐ]ν προσ[όδ]ωι τῆ[ς]   ̣  ̣  ̣  ̣ισς̣[  ̣  ̣]
γῆν ἐν τῶι ν (ἔτει), Φαρμοῦθι   ̣
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ πρ[ὸ]ς τ̣ο̣ύ̣των ἐκ τ̣ῆς̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣λων α  ̣νερ̣  ̣ν  ̣
10[- ca.9 -] π̣ρος τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ προσόδου γὰρ ἴσας
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ συνεχόμενος ὑπο
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
εὐτύχ[ει].

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.